پایان نامه مدیریت در مورد نظریه آمرام در مورد هوش معنوی

نظریه آمرام در مورد هوش معنوی بعضی از خصوصیات هوش معنوی را چنین عنوان می­ کند: الف) هوش معنوی نوعی هوش غایی است که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسائل مرتبط با آن را برای ما حل می­ کنند. هوشی است که اعمال و رفتار …

شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان

شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمانها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود در پایان تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقاء تعهد سازمانها عنوان شده است. امید می …