No category

منابع و ماخذ تحقیق زمان استناد، طلاق، حقوق فرانسه

تهاتر پرداخت است و پرداخت دینی که مهلت آن فرا نرسیده امکان ندارد. اما در تهاتر ورشکستگی تهاتر حتی در مورد دیونی که حال نیستند اجرا می شود و این به دلیل جنبه تضمین تهاتر در این سیستم حقوقی است بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع و ماخذ تحقیق عوامل موثر، بازرگانان

ممکن نیست و تنها در صورتی تهاتر بین دو پول متفاوت متصور است که مقررات قانونی تبدیل پول را مجاز دانسته باشد و بدین ترتیب امکان بر طرف کردن اختلاف دو پول وجود داشته باشد ودر عمل نیز از این بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع و ماخذ تحقیق حقوق فرانسه، کامن لا

که استناد به آن از سوی مدیون لازم بود. تهاتر ارادی نیز وجود داشت که در آن تنها چیزی که تغییر کرده بود این بود که مدیون می توانست بدون طرح ایراد وتقلب مستقیما به تهاتر استناد نماید. بدین ترتیب بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع و ماخذ تحقیق طلاق، مرور زمان، حمل و نقل

گفت تهاتر قضایی در موردی است که وجود اصل دین یا میزان و یا وجود سایر شرایط حصول تهاتر مورد انکار مدیون قرار گرفته و در نتیجه با ارجاع امر با مراجع قضایی و رسیدگی قضایی این امر اثبات گردد. بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع و ماخذ تحقیق مرور زمان، بازرگانان، شخص ثالث

تهاتر در حقوق ایران و انگلیس استاد راهنما: دکتر مسعود البرزی ورکی استاد مشاور: دکتر علی رضا رجب زاده نگارش: حسام الدین نظری فر سال تحصیلی1391 تابستان Kar Institute Qazvin unit For M. A Degree On Private law Subject Set بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل