منابع تحقیق درمورد نرم افزار

ژانویه طی دوره مطالعه 115 نمودار .4-30. توزیع فراوانی الگوهادرماه فوریه طی دوره مطالعه 115 نمودار .4-31. توزیع فراوانی الگوها درماه مارس طی دوره مطالعه 116 نمودار.4-32. توزیع فراوانی الگوهادرماه آوریل طی دوره مطالعه 116 نمودار .4-33. توزیع فراوانی الگوها درماه ژوئن طی دوره مطالعه 117 نمودار .4-34. توزیع فراوانی …

منابع تحقیق درمورد استاد راهنما، قصد استفاده، بهره بردار

استاد مشاور: خانم دکتر آتوسا بیگدلی نگارش: صدیقه گنجی تابستان 1392 باسمه تعالی صورتجلسه دفاع با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای /خانم در رشته تحت عنوان: با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ تشکیل …

پایان نامه با واژه های کلیدی Education

45, 752-777. Van EgmondH.P.1989a. Introduction, and significance of mycotoxins. In: van Egmond, H.P. (Ed.), Mycotoxins in Dairy Products. Elsevier, New York, pp. 1- 9. Vs1-6-casein andVs1-casein: 6-casein complex. Journal of Dairy Research, 47, 123-129. Wang L, Yokoyama K, Takahasi H, Kase N, Hanya Y, Yashiro K, Nishimura K. 2001. Identification …

پایان نامه با واژه های کلیدی Technology، Agriculture، Environment

d food safty. Food science and Technology. ISBN-13:616. Hammes W .P,Hertel C. H. 2002 .The technology of probiotics . Trends in Food Science and Technology. Elsevier. 10 ,387-392. Haskard C, El-Nezami H.S, Kankaanpaa P.E, Salminen S.E, Ahokas J.T. 2001. Surface binding of aflatoxin B1 by lactic acid bacteria. Appl. Environ. …

پایان نامه با واژه های کلیدی determination، Interaction، Technology

ال ایران. رزاقی ابیانه م، احمدی ی، قهفرخی م، علی نژاد س. 1390 . آفلاتوکسین‌ها و اهمیت آن‌ها در بهداشت عمومی و کشاورزی. تهران. اول. انتشارات: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، 209 صفحه. روحی پ، نیکوپور ه ، فراهانی ا، خسروی دارانی ک .1385. اثر متغیرهای فرایند بر …

پایان نامه با واژه های کلیدی زنان باردار، حقوق مصرف کننده، درجه حرارت

س 12BB در بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در پایان مرحله نگهداری در جدول (7-4) و پیوست (ه-1) نشان داده شده است. از تجزیه آماری داده های مربوط به رشد جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس 12BB بین بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در دو غلظت ( ppb …

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، لاکتوباسیلوس، B1

نتی گراد نمونه غلظت آفلاتوکسین M1 (g/lµ) c (mean ± SD) درصد کاهش آفلاتوکسین M1 موجود میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 05/0 میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 1/0 میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 05/0 میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 1/0 شیر پاستوریزه شده a 003/0± 049/0 …

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، M1، لاکتوباسیلوس

یافته است . بر اساس مطالعه دیگری که توسط حکمت و همکاران (1992) صورت گرفت، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم قادر به تولید اسید و رشد در محیط اسیدی بستنی می باشند. میزان تولید اسید در بستنی تخمیری سریع تر و بیشتر از غیر تخمیری است. شاید به دلیل فرایند حرارتی …

پایان نامه با واژه های کلیدی نرم افزار

آزمایشات شامل تعیینpH، رشد جمعیت میکروبی و مقادیر آفلاتوکسین بوده که مطابق روش‌های زیر انجام گردید. 3-5-3-1- آزمون تعیین pH جهت انجام این آزمون از روش استاندارد ملی ایران به شماره 2852 با استفاده از PH متر (مدل Metrohm) اندازه گیری شد . مقدار 5 گرم از شربت را وزن …

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، شیر، M1

پنیراست ولی چون آب پنیر فشرده و خشک می‌شود تا پودر کشک بدست آید لذا باز هم آفلاتوکسین M1 در این غذا باقی می ماند و باعث خطراتی برای سلامت عموم می‌گردد. گارمین و همکاران74 در سال 2007 به بررسیپایداری آفلاتوکسین M1 در طی تولید محصولات لبنی تخمیریپرداختند :ممکن است …