پایان نامه ها

مقاله درمورد سلامت روان، خودپنداره

تربیت فرزندان، محرومیت عاطفی128، بازداری هیجانی129، رهاکردن130، بدرفتاری131، شرم132، شکست133 بی‏کفایتی134 وابستگی135، آسیب‌پذیری در مقابل ضرر136، خود تحولنایافته137 و بدبینی138 شناخته‌شده است (شیفلد، والر، امانوئلی، مورای و مییر139، 2005). به گفته یانگ الگوها و سبک‌های فرزندپروری که والدین به کار می‌برند بستگی به این دارد که خودشان چگونه تربیت ‌شده‌اند بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

مقاله درمورد کنترل تکانه، سلامت روان، روشنفکران

(شولتز و شولتز، 1998؛ ترجمه سیدمحمدی، 1381). پذیرش62 (O) به تمایل فرد برای کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، انعطافپذیری و خردمندی و خردورزی اطلاق میشوند، در حالی که سازگاری63 به (A) تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی و همفکری، نوعدوستی و اعتماد همراه است؛ و سرانجام اینکه وظیفهشناسی64 (C) بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

مقاله درمورد تعامل والد – فرزند، سلامت روان

مداومت در کار اطلاق میشود. فرد خویشتن‌دار توانایی بالایی در تحریک خود برای انجام کار دارد و به‌آسانی در ادامه کار مسامحه نمیورزد، انجام کار برای آنان اغلب آسودگی خیال و آسوده به همراه می‌آورد. محتاط در تصمیم‌گیری نیز به گرایش فرد پیش از اقدام به عمل گفته میشود. فرد بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل