پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصالح مرسله، قتل عمد، امام صادق

چنین مثال آورده‌اند: اگر کفار در هنگام جنگ، عده‌اى از اسراى مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمین را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هم اسرا را خواهند کشت، ولى اگر با بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد قتل عمد، قتل شبه عمد، حقوق انسان

مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاق فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیام شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ الله وَ کان الله عَلِیماً حَکِیماً”239. وهیچ مومنی رانسزد که مومنی را-جزبه اشتباه-بکشدوهرکس مومنی رابه اشتباه کشت ،باید بنده ی مومنی را آزاد وبه خانواده ی اوخونبها پرداخت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسجد الحرام، اعلان جنگ

قصاص استخوان جانش راازدست می دهد وبه خونش بی حرمتی می شود هرچندکه او استخوان مجنی علیه راشکسته است. درصورت قصاص استخوان جانی وکشته شدن اوولی دم جانی وهمراهانش درصدد کشتن مجنی علیه برمی آیند زیرا قصاص دربرابر مجنی علیه منجر به مرگ جانی شده است.به این ترتیب به جای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، آرامش خاطر، جارومجرور

رابه قتل برسانددراثراین جنایت بایدعقوبت شودزیراحق حیات وزندگی راازدیگری سلب کرده است.هم چنین اگر برای چشم هایاهریک ازاعضای افراددیگرارزش واحترامی قائل نشودوبه عضوی ازجسم سایر افرادجنایت واردکند به چشم هایا سایر اعضای خوداحترام قائل نشده وهمان عضو خودرادرمعرض عقوبت درآورده است.تنها براین اساس حیات افرادبشروهم چنین هریک ازاعضا افراد محترم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)

تتقون “در178/بقره به پرهیز از قتل دعوت می کند.152 وفرقی درپرهیزاز قتل بین ارتکاب جنایت قتل یاقصاص قاتل نیست بلکه این ذات قتل است که بایدترک شود.ودرهردومورد فوایدی خودرادارد.درپرهیزازقتل که حافظ حرمت خون مسلمان است ودرعفو ازقصاص بادریافت دیه مانع از تضییع خون مسلمان می شود. دستور عادلانه قصاص وعفو بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد عملکرد کارکنان، شوراهای حل اختلاف، حل اختلاف

تحمل مخاطره122/0075/0215/0633/1108/0جهت‌دهی152/0066/0105/0986/1043/0یکپارچگی و وحدت177/008/0286/0217/2031/0روابط مدیریت028/0087/0043/0317/0752/0کنترل119/0064/0243/0885/2046/0هویت212/0076/0353/0801/2007/0سیستم پاداش229/0078/0151/0978/1039/0تحمل تعارض137/0077/0234/0786/1080/0الگوهای ارتباطات040/0059/0092/0687/0495/0تحول سازمانی265/0077/0421/0445/3001/0نتیجه گرایی377/0083/0525/0575/4000/0 نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق فرضیه اصلیبین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد. برای پاسخ به این فرضیه تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون، فرضیه‌های صفر و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمان

عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود (مهدی زاده و همکاران، 1392): کارایی؛ که توصیف‌کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید محصولات یا خدمات است (رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین)؛ و اثربخشی؛ که توصیف‌کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است. شاید بتوان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد رفتار سازمانی، رفتار انسان، فرهنگ فارسی

د کارکنان صورت می‌گیرد؛ تحمل تعارض: میزانی که کارکنان تشویق می‌شوند که عیناً تعارضات و انتقادات را بپذیرند؛ و الگوهای ارتباطات: تا چه حدی ارتباطات سازمانی به سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی سطح بالای سازمان، مرتبط می‌شود. تحول سازمانی: میزانی که کارکنان در سازمان، در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. نتیجه گرایی: میزانی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

تحقیق با موضوع ارزش واقعی

داشته است، شامل موارد زیر میشود: الف) انتقاد از شاعران ب) انتقاد از فراموشی آرمانگرایی ”4-3-1. انتقاد از شاعران: شاعری هدفی مقدّس است و میتوان یکی از اهداف شعر را انعکاس درد درونی جامعه دانست که در نظر قیصر امینپور این هدف والا نباید با اهداف غیر مقدّس چون صرف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

تحقیق با موضوع دستور زبان، عدالت اجتماعی، اجتماعی و سیاسی

یا توسط اعمال دیگران بر طرف می‌شود. طبعاً ناتوانایی‌‌های ذاتی و طبیعی در انجام اموری خاص را نمی‌توان از سنخ موانع فوق دانست». (افروغ،5:1377). نفس آزادی در جامعه معنا پیدا میکند و دربارهی انسان خارج از جامعه نمیتوان آزادیهای سیاسی و اجتماعیای را متصور شد. «زندگی در جامعهی سیاسی با بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل