No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده

0 میکرو ارگانیسم را از نظر توانایی آن‌ها جهت تجزیه آفلاتوکسین‌ها مورد بررسی قراردادند. و در این بین تنها یک باکتری به نام فلاووباکتریوم اورانتیناکوم 184-B قادر به حذف معکوس آفلاتوکسین از محلول بود. بررسیهای اولیه نشان داد که pH و دما بر روی جذب سم توسط سلول‌ها تاثیر می بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آلودگی، آفلاتوکسین، تولید

ا در کل یعنی شیر کم چرب تعیین کرده است. علاوه بر این بررسیهای نظارتی در چندین کشوردر سرتاسر جهان مکرراً در حال انجام است تا میزان آفلاتوکسین M در شیر و محصولات شیری تعیین گردد. تنها چند مورد از آن‌ها مربوط به وجود آن در ماست است. به منظور بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، شهر تهران

نشان دادند که میزان آفلاتوکسین در اثر پاستوریزه کردن و هموژنیزه کردن شیر ثابت می‌ماند (ون اگموند54 و همکاران 2004- ویزمن و مارث55 1983 و گواریس56 2001). مطالعات مختلف که هرکدام نتایج متفاوتی را بدست آوردند. وجود تفاوت در داده های گزارش شده را می توان به استفاده از دماهای بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان

وضـعیت بیشتر در دستگاه های Semi-preparative HPLC وPreparative HPLC بکار گرفته می‌شود (رزاقی ص107). 2-2-6-3- متد های اندازه گیری 1): Normalization یعنی فقط ثبت و اندازه گیری در صد پیک های مورد نظر در یک کروماتوگرام بجـز پیک‌های مربوط به حلال‌ها و یا پیک‌های مربوط به مزاحمت‌های زمینی روی خط بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت

موضوع مهم دیگر این است که غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر تا حد زیادی از یک حیوان به حیوان دیگر و از یکشیر دوشی به شیر دوشی متفاوت است ( ویلسون،1994). همچنین میزان آفلاتوکسین M1 در شیر در فصول مختلف سال نیز متفاوت است ( کامکار ،2005). میزان آفلاتوکسین M1 بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت

مهمترین مایکوتوکسین‌ها شناخته شده اند. آن‌ها توسط تنها انواع محدودی آسپرژیلوس مثل آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس که جزء مشکل سازترین گونه‌های موجود بشمار می‌روند، ساخته می‌شوند. حالت بروز بیماری در ارتباط با آفلاتوکسین توسط عواملی چون سن، تغذیه،گونه، انواع واحتمال ابتلای همزمان به سایر سموم مورد تاثیر قرار می‌گیرد. بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت، مصرف کننده

می‌توانند دو نوع توکسین مختلف ایجاد نمایند ، بر روی بسیاری از سوبستر ها قادرندفقط یک نوع توکسین ایجاد کنند. قارچ‌ها مقدار توکسین کمتری را بر روی فرآورده‌های دامی تولید می‌کنند در حالی که بر روی فرآورده‌های گیاهی ، مثل غلات و حبوبات به میزان قابل توجهی توکسین ایجاد می‌کنند. بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده، عوامل موثر

ب تحریک و افزایش تولید سایتوکین در سلول های خونی و افزایش فعالیت ماکروفاژها می‌شود (کراس ،2002)16. 2-2-2-2-مهمترین پروبیوتیک‌های مصرفی 1- جنس بیفیدوباکترها گونه‌هایی که در صنایع شیر کاربرد دارند بیفیدوباکتریوم لانگوم، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم اینفنتیس، بیفیدوباکتریوم بروه هستند. 2- جنس لاکتوباسیلوس بدون شک قدیمی ترین باکتری پروبیوتیک ثبت شده بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده، عوامل موثر

ر بستنی 2-1- 4-1- چربی چربی حدود 15-10 درصد وزنی را در مخلوط بستنی تشکیل می دهد. ممکن است از چربی شیر یا چربی گیاهی در فرمول استفاده گردد (موران1994و متوالی2006)4. 2-1- 4-2- مواد جامد بدون چربی(MSNF) مواد جامد بدون چربی شامل پروتئین،لاکتوز و نمک‌های معدنی می باشند، که به بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اطلاعات مربوط

ظت بالاتر آفلاتوکسین تفاوت معنی داری نسبت به نمونه‌های حاوی غلظت پایین‌تر آفلاتوکسین نداشت (05/0 p). کلمات کلیدی: آفلاتوکسین ، پروبیوتیک ، بستنی فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه آفلاتوکسین M1(AFM1) یکی از مایکوتوکسین‌های مهمی است که در شیر و محصولات لبنی یافت می‌گردد. امروزه این امکان فراهم شده است بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل