پایان نامه ها

پایان نامه درمورد تعریف بازی، کار کودک، منابع اطلاعاتی، مهارت حل مساله

می شود.کسانی که برای رسیدن به هدف تلاش می کنند، انتظار تعمیم یافته ای دارند که این گونه تلاشها نتیجه بخش خواهند بود. افرادی که معتقدند می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند در مقایسه با کسانی که معتقدند شانس، تقدیر یا افراد قدرتمند و مهم دیگری سرنوشت آنها را بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد ناخودآگاه

دو عامل فکری جداگانه می داند.او ضمن تشریح اعمال مختلف ذهنی،تفکر همگرا را هوش و تفکر واگرا را خلاقیت می داند.تفکر همگرا منجر به راه حل درست واحدی می شود که براساس واقعیتهای ارائه شده قابل کشف است.تفکر واگرا نوعی از تفکر است که در جهات مختلف سیر می کند.این بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد ناخودآگاه، دوران باستان، ابراز وجود

گردد،پس از آن فرضیه های مطرح شده و راه حل های ناشی از آنها مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت لزوم دستکاری می شود و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید و بالاخره نتایج حاصل از این آزمایش منتشر می گردد(کفایت 1373). مارکسپری5 (1992) (نقل از بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره انحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون

قول10/345/037/075/6001/0 ارشادگر99/141/030/084/4001/0 قدرشناس81/141/033/041/4001/0 فکور77/016/033/082/4001/0 عادل86/0-27/016/0-11/3-002/0 خوش اخلاق64/0-24/015/0-68/2-008/0 میانه رو74/0-31/017/0-37/2-018/08عرض از مبدأ45/7729/6–29/12001/0 خوش قول92/246/035/033/6001/0 ارشادگر57/143/023/058/3001/0 قدرشناس85/140/033/052/4001/0 فکور73/016/032/054/4001/0 عادل81/0-27/015/0-97/2-003/0 خوش اخلاق74/0-24/017/0-08/3-002/0 میانه رو15/1-34/027/0-31/3-001/0 صادق39/152/021/065/2008/09عرض از مبدأ40/7444/6–55/11001/0 خوش قول78/246/033/000/6001/0 ارشادگر42/144/021/021/3001/0 قدرشناس45/144/026/025/3001/0 فکور72/016/030/050/4001/0 عادل79/0-27/015/0-90/2-004/0 خوش اخلاق79/0-24/019/0-29/3-001/0 میانه رو41/1-36/033/0-84/3-001/0 صادق39/152/020/065/2008/0 منظم49/171/018/008/2037/0 جدول ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام فوق سهم هر یک از متغیرهای پیش بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، جامعه آماری، روش تحقیق، آموزش و پرورش

خلاقیت کارکنان زن و مرد آموزش و پرورش یکسان می باشد و جنسیت آنها در میزان خلاقیت تاثیری ندارد. ‎4- سابقه کاری کارکنان بر میزان خلاقیت آنها تاثیر دارد. ‎5- میزان تحصیلات کارکنان بر میزان خلاقیت آنها تاثیر دارد.حسینی (1390) پژوهشی با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه ای اسلامی بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، اخلاق حرفه ای، اصول اخلاقی

هایی که بر محور وظیفه گرایی ارائه شده اند عبارتند از :نظریه فرمان الهی- در این نظریه هر آنچه خداوند فرمان دهد درست و اخلاقی است.نظریه قانون طبیعت- در این نظریه هر آنچه طبیعت تعیین نموده اخلاقی محسوب می شود.نظریه قانون اجتماعی- در این نظریه هر آنچه قانون دستور دهد بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، موفقیت سازمان، رفتار اخلاقی، کسب و کار

پایبندی هر چه بیشتر به اصول اخلاقی، برخورداری از قدرت اقتصادی، توان رقابت در محیط سالم را افزایش می دهد. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)اخلاق مشاغل نزد دانشمندان مسلمان در سده های پیشین مورد توجه فراوان بوده است و آثار زیادی در بیان بایدها و نبایدهای اخلاقی مربوط به طالب علم بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغلی، رضایت شغل، پیشه وران

سازمان های آموزشی، اداری و تولیدی، تاکید بر اهمیت و کارگشایی پژوهش های نظری و میدانی در پرورش نیروی اخلاقی کار، ایجاد تناسب بین آموزش و اعتلای اخلاق حرفه ای با حوزه های کارکرد و عمل اجتماع و سازمان اشتغال، ضرورت شناسایی و ارتباط با متخصصان،صاحب نظران و مدرسان آموزش بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، کارکنان زن، بهره مندی

98/21156/36436/131081/34422/13چالشهای متنوع در مسیر ترقی ، برای زنان نگران کننده است. 626/19478/141618/50478/14زنان معمولاً زمانی که مورد تحسین قرار می گیرند از اینکه نتوانند در آینده انتظارات سازمان را برآورده سازند درهراسند98/2845/26671/211428/44157/4هراس زنان از بیان ایده های فکری خود 216/61415/44144/41064/33350/11نشان دادن کمتر قابلیتها و توانمندیهای زنان در کارنسبت به مردان216/61022/32626/191107/34229/6جاه طلبی بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع عوامل سازمانی

تعیین رگرسیون ضریب همبستگی ضریب تعیین R2 ضریب تعدیل شده خطای انحراف از برآورد 722/0 521/0 520/0 40417/0 نتایج حاکی از آن است که میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با 521/0= R2 می‌باشد که این میزان نشان می‌دهد 1/52درصد از تغییرات جانشینپروری مربوط به عوامل سازمانی می باشد. جدول 4- بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل