دوره سوم و RCM [3]

2-3-2 دوره دوم و TPM همه چیز در خلال جنگ جهانی دوم به صورتی انفجارآمیز دستخوش تحول گردید. فشارهای ناشی از زمان جنگ، تقاضا برای انواع محصولات را افزایش داده و این در حالی بود که نیروی انسانی صنایع بشدت کاهش یافته بود؛ این عامل سبب گردید تا مکانیزاسیون افزایش …

اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی

2-2- اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها به دلیل اهمیت انعطاف پذیری سازمان ها در برابر فشارهای بیرونی نظیر تغییر ماهیت کسب و کار،تغییر ماموریت ها و ساختارهای سازمانی و تغییرات سریع تکنولوژی نیاز به یک چارچوب و راهنمای مناسب برای طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات …

الگوی کاربری زمین و کمیت و کیفیت فعالیت

  هرگونه الگوی کاربری زمین تاثیراتی بر شهر و در نتیجه فضاهای شهری دارد. منطقه بندی کاربری ها موجب الگوی پراکندگی فعالیت ها می شود و بعضا برخی از بخش های شهری و به تبع آن برخی از فضاهای شهری به لحاظ ماهیت و نوع فعالیت های غالب در آن …

بخش اول : زنای محصن

در این بخش مباحثی پیرامون احراز شرایط احصان و تحقق زنای مستوجب رجم مطرح می گردد . گفتار اول : تعریف سنگسار به عنوان یکی از مجازاتهای اسلامی ، در شمار مهمترین موضوعاتی است که دست مایه تهاجمی سخت بر ضد اسلام و پیامبر بزرگ مرتبه آن گردیده است .منتقدان …

2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله

  هرگاه یکی از طرفین قرارداد مدعی اجاره در مقابل اجرت معین باشد و طرف دیگر، مدعی جعاله در مقابل جعل شود، از آن جهت که هر یک از طرفین می‌خواهد حقی را بر دیگری اثبات یا از خود نفی کند مورد از موارد تداعی بوده و با تحالف هر …