منابع تحقیق درمورد استاد راهنما، قصد استفاده، بهره بردار

استاد مشاور:
خانم دکتر آتوسا بیگدلی
نگارش:
صدیقه گنجی
تابستان 1392
باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای /خانم در رشته
تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایاننامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره با امتیاز
( بدون احتساب نمره مقاله ) دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر
استاد (استادان مشاور):
1. دکتر
2.
3.
هیأت داوران:
1. دکتر
2.
3.
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد:
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
بسمه تعالی
“تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه”
اینجانب صدیقه گنجی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری حرفه ای/ دکتری تخصصی در رشته: جغرافیا اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی که در تاریخ 23/6/92 از پایان نامه/ رساله خود
تحت عنوان: تحلیل همدید بارش های رگباری استان گیلان
با کسب نمره 18 و درجه خیلی خوب دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1)این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./
نام و نام خانوادگی صدیقه گنجی
تاریخ و امضاء
نشانی:رشت-فلکه گاز-کیلومتر3 جاده لاکان-پل طالشان-مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) صندوق پستی 3516-41335 تلفن: 4223308 و 4-4222153
تقدیر وتشکر
خداوند منان را شاکرم که به من این توفیق را ارزانی داشت، تا بتوانم تحصیلات خودم را، درمقطع کارشناسی ارشد با موفقیت به پایان برسانم،
جادارد از زحمات وصبر وحوصله فراوان استاد ارجمند جناب آقای دکتر پرویز رضائی در مقام استاد راهنما تشکروقدردانی می نمایم، و از سرکار خانم دکتر آتوسا بیگدلی در مقام مشاور تشکر وقدردانی می نمایم، از استادگرامی جناب آقای دکتر محمود روشنی که با اخلاق ومنش والای انسانی خود همواره یک موج انرژی مثبت درمن بوجود آوردند کمال تشکر وقدردانی می نمایم، وهمچنین از جناب آقای دکتر تیمور آمار در مقام مدیر گروه محترم گروه جغرافیای طبیعی صمیمانه تشکر وقدر دانی می نمایم.
تقدیم به خانواده عزیزم
که هر چه دارم از صبر وهمکاری بی دریغ آنهاست.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 3
1-1. بیان مسئله تحقیق 8
1-2 .اهداف 8
1-3 . هدف کاربردی 8
1-4. جنبه نوآوری تحقیق 9
1-6. فرضیه تحقیق 9
1-7. نوع روش تحقیق 9
1-8. ابزار گردآوری اطلاعات: (میدانی -کتابخانه ای-وغیره) 9
1-9. ابزارگرد آوری اطلاعات 10
1-10 .روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-11 .اهمیت موضوع تحقیق 10
1-12. انگیزه تحقیق 11
1-13. روش تحقیق و مراحل آن 11
فصل دوم: کلیات تحقیق
2-1 .تقسیمات اقلیمی گیلان 14
2-1. فرآیند بارش 15
2-3. باران 16
2-4 .تگرگ 17
2-5 .عوامل موثردر ایجاد بارش 17
2-6 .روش کار دراقلیم شناسی سینوپتیک 20
2-7 . نقشه های سینوپتیکی 21
2-8. سیستم های سینوپتیک 22
2-9. بادهای غربی 28
2-10 . بادهای سینوپتیک 28
2-11. روش های شناسایی وتحلیل توده های هوا 31
2-12. روش های شناسایی وتحلیل جبهه ها 34
2-13. توده هواهای موثر دراستان گیلان 37
2-14. سامانه های پرفشار زمستانه 38
2-14-1 .مرکز پرفشارسیبری یا توده هوای قطبی قاره ای 38
2-14-2 .توده هوای کلاهک قطبی 38
2-14-3. توده هوای آزورس 39
2-14-4 .توده هوای آرکتیکی قاره ای 39
2-14-5 .توده هوای کانادایی 39
2-15. سامانه های کم فشار زمستانه 39
2-15-1. ب :سامانه کم فشارسودانی 40
2-15-2 ج :سامانه های کم فشار دریای سیاه 40
2-16. سامانه توده هواهای بهاره و تابستانه 40
2-16-1. توده هوای قطبی دریایی 40
2-16-2 .توده هوای حاره ای دریایی 41
2-16-3 .توده هوای حاره ای قاره ای 41
2-16-4 . توده هوای قطبی قاره ای 41
2-17 .توزیع بارش 43
2-18 .تعریف مناطق پرباران 43
2-19. بارندگی در استان گیلان 43
2-20. پیشینه تحقیق 48
فصل سوم: داده ها و روش کار
3-1 .مواد و روش 48
3-2 .محدوده مورد مطالعه ( موقعیت جغرافیایی منطقه ) 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1. پرفشاراروپایی 64
4-2. الگوی پرفشار سیبری 68
4-3 .پرفشار اسکاندیناوی 72
4-4 . پر فشار شمالگان 76
4-5. کم فشارشمالگان 79
4-6. کم فشار مدیترانه 83
4-7. بارش سیکلونی 86
4-8 .بارش ایستگاه سینوپتیک رشت 99
4-9. بارش ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی. 100
4-10. بارش ایستگاه سینوپتیک آستارا 101
4-11 .بارش ایستگاه سینوپتیک رامسر 102
4-12. بارش ماهانه 104
4-13 .بارش سالانه 105
4-14. بارش فصلی 106
4-15. جمع بندی تحلیل های سینوپتیک 113
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. بحث ونتیجه گیری 122
5-2 .تقسیرفرضیات وسوال تحقیق 124
منابع و مأخذ 126
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول .3-1.آمارروزانه بارش‎های رگباری فراگیر بیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 51
جدول .3-2.آمار روزانه بارش‎های رگباری فراگیر بیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 52
جدول .3-3.آمار روزانه بارش های رگباری فراگیربیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 53
جدول .3-4.آمار روزانه بارش های رگباری فراگیربیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 54
جدول .3-5.آمار روزانه بارش های رگباری فراگیربیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 55
جدول .3-6.آمارروزانه بارش های رگباری فراگیر بیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 56
جدول .3-7.آمارروزانه بارش های رگباری فراگیر بیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 57
جدول .3-8.آمار روزانه بارش‎های رگباری فراگیر بیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 58
جدول .3-9.آمارروزانه بارش های رگباری فراگیر بیش از20میلیمترطی دوره آماری(2010-1991) 59
جدول .3-10. مختصات جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه 62
جدول .4-1. میزان حداکثر بارش های رگباری فراگیر بیش از بیست میلی متر ایستگاه ها درفصل پاییز طی دوره آماری(1991-2010) 89
جدول .4-2. میزان حداکثر بارش های رگباری فراگیربیش از بیست میلی متر ایستگاه ها در فصل زمستان طی دوره آماری(1991- 2010) 90
جدول .4-3. میزان حداکثربارش های رگباری فراگیربیش از بیست میلی متر ایستگاه ها درفصل بهار طی دوره آماری (1991- 2010) 90
جدول .4-4. میزان حداکثر بارش های رگباری فراگیر بیش از بیست میلی متر ایستگاه ها درفصل تابستان طی دوره آماری(1991- 2010) 91
جدول .4-5. مجموع بارندگی ماهیانه درایستگاه رشت طی سالهای (1991- 2010) 99
جدول .4-6. مجموع بارندگی ماهیانه در ایستگاه انزلی طی سالهای (1991- 2010) 100
جدول .4-7. مجموع بارندگی ماهیانه درایستگاه آستارا طی سالهای (1991- 2010) 101
جدول .4-8. مجموع بارندگی ماهیانه درایستگاه رامسر طی سالهای (1991- 2010) 102
جدول .4-9. بارش ماهانه وسالانه ایستگاه های منتخب محدوده مورد مطالعه (1991- 2010) 103
جدول .4-10. توزیع بارش فصلی بصورت درصدی طی دوره آماری(1991- 2010) 106
جدول .4-11. الگوی بارش های رگباری بیش از20MM سواحل جنوب غربی دریای خزر طی دوره 109
جدول .4-12. فراوانی سالانه منشاء الگوی بارش های رگباری بیش از 20MM سواحل جنوبی دریای خزرطی دوره آماری (1991 – 2010 ) 110
جدول .4-13. فراوانی ماهانه منشاء الگوی بارش های رگباری دوره آماری(1991- 2010 ) 111
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار .2-1. انواع بارش ها با توجه به منشاءو عوامل ایجاد کننده 18
نمودار .2-2. نمودارفراوانی توده هواهای فصلی فعال استان گیلان 41
نمودار .4-1. شدت بارش ماه مهرطی دوره مورد مطالعه 92
نمودار .4-2. شدت بارش ماه آبان طی دوره موردمطالعه 92
نمودار .4-3. شدت بارش ماه آذرطی دوره مورد مطالعه 93
نمودار .4-4. بارش ماه دی طی دوره موردمطالعه 93
نمودار .4-5. شدت بارش ماه بهمن طی دوره موردمطالعه 94
نمودار .4-6. شدت بارش ماه اسفندطی دوره موردمطالعه 94
نمودار .4-7. شدت بارش ماه فروردین طی دوره مطالعه 95
نمودار .4-8. شدت بارش ماه خردادطی دوره مورد مطالعه 95
نمودار .4-9. شدت بارش ماه تیر طی دوره موردمطالعه 96
نمودار .4-10. شدت بارش ماه مردادطی دوره موردمطالعه 96
نمودار .4-11. شدت بارش ماه شهریورطی دوره موردمطالعه 97
نمودار .4-12. حداکثربارش پاییزه مربوطه به جدول شماره(5-4) 97
نمودار .4-13. حداکثر بارش زمستانه مربوط به جدول شماره(6-4)طی موردمطالعه 98
نمودار .4-14. میزان شدت بارش بهاره مربوط به جدول شماره(7-4)طی دوره مطالعه 98
نمودار.4-15. میزان شدت بارش تابستانه مربوط به جدول شماره(8-4)طی دوره مطالعه 99
نمودار.4-16. مجموع بارندگی ماهانه درایستگاه رشت طی سالهای(1991-2010) 100
نمودار .4-17. مجموع بارندگی ماهانه درایستگاه انزلی طی سالهای(1991-2010) 101
نمودار .4-18. مجموع بارندگی ماهانه درایستگاه آستاراطی سالهای (1991-2010) 102
نمودار .4-19. مجموع بارش ماهانه ایستگاه رامسر طی سالهای (1991-2010) 103
نمودار.4-20. مقادیربارندگی ماهانه ایستگاه های منتخب طی دوره آماری(1991-2010) 104
نمودار .4-21. مقادیربارندگی سالانه ایستگاه های منتخب طی دوره آماری(1991-2010) 105
نمودار .4-22. توزیع درصد بارش فصلی ایستگاه های منتخب طی دوره آماری(1991-2010) 107
نمودار .4-23. توزیع درصد بارش فصلی ایستگاه های منتخب طی دوره آماری(1991-2010) 107
نمودار .4-24. توزیع درصدبارش فصلی ایستگاه های منتخب طی دوره آماری(1991-2010) 108
نمودار .4-25. توزیع درصد بارش فصلی ایستگاه های منتخب طی دوره آماری(1991-201) 108
نمودار.4-26. فراوانی‎سالانه منشاءالگوی بارش‎های رگباری بیش از20MM دردوره آماری(1991-2010) 112
نمودار .4-27. فراوانی ماهانه منشاء الگوی بارش های رگباری دوره آماری(1991- 2010) 112
نمودار .4-28. مجموع فراوانی توزیع الگوها درطی دوره آماری(1991-2010) 114
نمودار .4-29. توزیع فراوانی الگو درماه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *