پایان نامه با موضوع دستور زبان، ساختمان فعل، عام و خاص

سپاسگزاری:
در پس آینه طوطی صفتم داشتهاند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم
خدای منّان را سپاسگزارم که توفیقش شامل حال این حقیر شد و با دست یاریگرش بازوان ناتوانم را گرفت تا این که توانستم پژوهشی در راستای زبان و ادب فارسی انجام دهم. در این مجال شایسته است از تمامی افرادی که من را در این امر یاری فرمودند، تشکر کنم؛ ابتدا از پدر و مادر عزیزم سپاسگزاری میکنم که از خواستههایشان گذشتند، سختیها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی برسم که اکنون در آن ایستادهام.
همچنین، از مساعدت بیدریغ استاد فرزانه، جناب آقای دکتر یدا… شکری نهایت سپاس را دارم که افزون بر راهنماییهای راهگشا، منابع و کتابهای لازم را در اختیارم قرار دادند. امیدوارم توانسته باشم در این نوشتار آنچه منظور نظر ایشان بوده است، رعایت کرده باشم. از جناب آقای دکتر ناصر رحیمی صمیمانه سپاسگذاری میکنم که از توضیحات و راهنماییهای سودمند و مشفقانه ایشان بهره گرفتم. در نهایت، از استادان داور، جناب آقای دکتر محمدی و سرکار خانم وزیرزاده بیکران سپاسگزارم که قبول زحمت فرمودند و حاصل کارم را به قضاوت و داوری گذاشتند و نکات مهمی را یادآور شدند. از خداوند متعال برای همگی این سروران بهروزی و سرافرازی روزافزون را آرزو میکنم.
چکیده
زبان از جمله مؤثرترین و مهمترین ابزارهای ادای فکر و برقراری ارتباط است که بین اجزای آن روابط مشخصی وجود دارد؛ توصیف و تشریح این روابط و نقش هر یک از این اجزا در دانشی به نام دستور زبان مطرح میشود. این دانش جزء علوم اصلی ادبی به شمار میآید و شناخت و آگاهی از معیارها و اصول آن برای بررسی هر علمی از جمله ویرایش ضرورت دارد. این معیارها و اصول در نوعی از ویرایش که ویرایش زبانی نام دارد، بسیار بااهمیت است؛ زیرا رفع خطاهای دستوری و ساختاری و جملهبندی یکی از مهمترین مؤلفههای این نوع ویرایش محسوب میشود.
هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل مؤلفههای دستور زبان در ویرایش زبانی و بیان اختلافنظرهای صاحبنظران در این زمینه است. همچنین، بر آن است با تأکید بر خطاهای رایج، صورت صحیح متن یا عبارت را بیان کند. نتایج پژوهش نشان میدهد، بسیاری از اصول و معیارهای درستنویسی مطرح در ویرایش بر قواعد دستوری مبتنی است و رایجترین و بیشترین غیر معیارها در سه حوز? جمله، فعل و حرف است.
فهرست صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
12
1. بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………
14
2. سوابق تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….
14
3. واژههای کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….
15
4. سؤالهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
16
5. فرضیههای اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………..
16
6. اهداف تحقیق (اصلی و فرعی) ………………………………………………………………………………………..
16
7. استفادهکنندگان از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………
16
فصل دوم: مباحث دستور زبان فارسی
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
19
1. فعل (کنش) …………………………………………………………………………………………………………………….
20
1ـ 1. تعریف فعل ………………………………………………………………………………………………………………..
21
2ـ 1. اقسام فعل از نظر انجام کار ……………………………………………………………………………………….
22
3ـ 1. جنبههای فعل ……………………………………………………………………………………………………………
26
4ـ 1. ساختمان فعل ……………………………………………………………………………………………………………
31
5ـ1. افعال امر و نهی و نفی و دعا ……………………………………………………………………………………..
33
2. اسم ………………………………………………………………………………………………………………………………….
35
1ـ 2. مشخصات عمد? اسم …………………………………………………………………………………………………
35
2ـ 2. اقسام اسم ………………………………………………………………………………………………………………….
36
1ـ 2ـ 2. اسم عام و خاص …………………………………………………………………………………………………..
37
2ـ 2ـ 2. اسم ذات و معنی ………………………………………………………………………………………………….
39
3ـ 2ـ 2. اسم معرفه و نکره ………………………………………………………………………………………………..
42
4ـ 2ـ 2. اسم جامد و مشتق ……………………………………………………………………………………………..
45
5ـ 2ـ 2. اسم ساده و مرکب ……………………………………………………………………………………………….
46
6ـ 2ـ 2. اسم مفرد و جمع …………………………………………………………………………………………………
48
7ـ 2ـ 2. اسم مصغّر …………………………………………………………………………………………………………….
54
8ـ 2ـ 2. اسم مصدر یا حاصل مصدر ………………………………………………………………………………….
54
9ـ 2ـ 2. اسم آلت (نامافزار) ……………………………………………………………………………………………….
55
10ـ 2ـ 2. اسم صوت (نامآوا) ……………………………………………………………………………………………..
56
11ـ 2ـ 2. نقشهای اسم در جمله …………………………………………………………………………………….
56
3. ضمیر ……………………………………………………………………………………………………………………………….
58
4. صوت (شبه جمله) ………………………………………………………………………………………………………….
59
5. صفت ……………………………………………………………………………………………………………………………….
60
1ـ 5. اقسام صفت از حیث ساخت ……………………………………………………………………………………..
61
2ـ 5. اقسام صفت از حیث ریشه ………………………………………………………………………………………..
61
3ـ 5. اقسام صفت بیانی از حیث سنجش ……………………………………………………………………………
61
4ـ 5. مطابقت صفت و موصوف …………………………………………………………………………………………..
63
5ـ 5. حالات صفات …………………………………………………………………………………………………………….
63
6. حروف ………………………………………………………………………………………………………………………………
65
1ـ 6. حروف اضافه ………………………………………………………………………………………………………………
65
2ـ 6. حروف ربط …………………………………………………………………………………………………………………
66
3ـ 6. حروف ندا …………………………………………………………………………………………………………………..
67
7. قید …………………………………………………………………………………………………………………………………..
68
1ـ 7. اقسام قید به اعتبار معنی ………………………………………………………………………………………….
69
فصل سوم: کلیات ویرایش
1. ویرایش ……………………………………………………………………………………………………………………………
72
1ـ1. ویرایش در لغت …………………………………………………………………………………………………………..
72
2ـ 1. ویرایش در اصطلاح …………………………………………………………………………………………………..
73
3ـ 1. تعریف ویرایش …………………………………………………………………………………………………………..
73
4ـ 1. لزوم ویرایش ………………………………………………………………………………………………………………
74
5 ـ 1. انواع خدمات ویرایشی ……………………………………………………………………………………………..
75
فصل چهارم: جایگاه دستور زبان در ویرایش متون
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
91
1. بخش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *