منبع مقاله رشته حقوق درباره حقوق بین الملل

یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد. این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه حقوقدانان در رشته جزا و جرم شناسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. اما در خصوص مسائل مربوط به حقوق خصوصی استفاده کنندگان این صنعت ،حقوق و حقوقدانان از گردونه تغییرات جا مانده اند. در حالیکه رشد سریع صنعت دیجیتال و برقراری روابط قراردادی متعدد برای استفاده از فضای مجازی و جدید بودن این قراردادها ، بررسی ماهیت آنها را الزامی می سازد. چنانکه می دانیم ماهیت هر قرارداد تعیین کننده آثاری است که بر قرارداد بار می شود و می توان بر اساس آن حقوق و تعهدات طرفین را برشمرد و مطالبه کرد و درصورت بروز اختلاف ،در جهت حل وفصل آن برآمد. همچنین بررسی مفاد و آثار آن می تواند مورد توجه حقوقدانان ، قانون گذار ، نظام صنفی مربوطه و بالاخص کاربران این فضا باشد.
بیان مسئله
ماهیت پیچیده وناملموس فضای مجازی باعث می شود که قالب قراردادهای استفاده از آن مبهم شود. عامه مردم معتقدند که قرارداد میزبانی نوعی خرید و فروش است و بیع محسوب می گردد. اما بعضی بر این باورند که مضبوط بودن استفاده از آن به زمان ،چهره آنرا به اجاره نزدیک تر می کند. اما این امکان که فضای مجازی در دسته اموال غیر مادی و از جمله اموال فکری باشد این شائبه را بوجود می آورد که قرارداد استفاده از آنرا نوعی حق انتفاع بدانند. حال چنانچه این قرارداد ماهیتا عقد معینی باشد به حال استفاده کنندگان این فضا مناسب تر خواهد بود چراکه می توان قواعد تکمیلی و آثار آن عقد را بر آن حاکم دانست و از تشتت آرائی که با قراردادهای مختلف جاری می شود جلوگیری و از حقوق مصرف کنندگان و کاربران وجامعه مجازی حمایت نمود. اما اگر در زمره عقود نامعین باشد تبئین رئوس کلی و اهداف و عملکرد های مورد نظر منعقد کنندگان این قرارداد ،در قالب قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی به طوری که حقوق طرفین ،به خصوص استفاده کنندگان فضای مجازی به خاطر وضعیت برتر ارائه دهندگان و انحصاری بودن موضوع قرارداد، لحاظ شود مورد نظر خواهد بود.
سوالات تحقیق
سوالات اصلی تحقیق:
1- آیا قرارداد استفاده از فضای مجازی نوع خاصی از عقود معین است یا باید آنرا بر اساس ماده 10قانون مدنی ،عقد نامعین دانست؟
2-آثار این قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین با توجه به ماهیت آن چیست؟
3-مفاد و شرایط این قرارداد بطور معمول چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-تعریف ،اقسام ،عناصر و ارکان فضای مجازی چیست؟
2-با توجه به عناصرتشکیل دهنده فضای مجازی ،آیا فضای مجازی وجود خارجی و عینی دارد یا از دسته اموال غیر مادی است؟
3-تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی چیست؟ قراردادهایی که تحت این تعریف قرار می گیرند ،کدامند؟

4-آیا این قرارداد خدماتی است؟در این صورت ماهیت ،انواع و عناصر قرارداد خدماتی چیست؟
5-آیا عوض درقرارداد میزبانی وب ،شناور است؟ در این صورت آیا صحت این قرارداد از نظر حقوق ما پذیرفته شده است؟
6-تعهدات اصلی طرفین و ضمانت اجراهای آن در قرارداد میزبانی وب چیست؟
فرضیه های تحقیق
1- قرارداد استفاده از فضای مجازی به عقد معین اجاره نسبت به همه عقود نزدیک تر است و شروط قراردادی براساس ماده 10 قانون مدنی قابل اجراست.
2-با وجود تعهدات متعدد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل تبئین است.
روش تحقیق
در این تحقیق سعی شده است با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و تحلیل آنها به صورت کاربردی ،ماهیت قراردادهای میزبانی وب بررسی شود و با استفاده از اصول و مبانی حقوقی آثار وتعهدات ناشی از این قرارداد مشخص گردد.
پیشینه تحقیق
نظر به اینکه از پیدایش و فراگیر شدن اینترنت به عنوان مظهر فضای تبادل اطلاعات تنها کمی بیش از دو دهه می گذرد ،در مقایسه با موضوعات قدیمی تر منابع علمی و تحلیلی در موضوع یافت نمی شود. همینطور به دلیل نو بودن موضوع این پژوهش ،یعنی قرارداد های میزبانی وب ،کمبود منابعی که بتوان آنها را راهنمای تحقیق و مستند تطبیق قرار داد ،از جمله مشکلات در راه نگارش این تحقیق بوده است. همچنین کتاب یا مقاله ای که به ماهیت و مفاد و آثار این قرارداد در حوزه ادبیات حقوقی به طور اخص بپردازد، یافت نشد که این وضعیت خود توجیه کننده لزوم توجه به این موضوع و نگارش آن است. البته نمونه قراردادهای بیشماری در حقوق داخلی و خارجی در دسترس بوده که تا حد امکان مورد استفاده و ارجاع قرار گرفته اند.
اثر تحقیقی مشابهی هم که با عنوان مشابه ولی در حوزه حقوق بین الملل توسط یکی از دانشجویان حقوق خصوصی دانشگاه آزاد نراق به نگارش درآمده است – که در مواردی به آن رجوع شده است – به طور عام قراردادهای استفاده از فضای مجازی را مورد بررسی قرار داده است و به قرارداد میزبانی وب نپرداخته است. در پژوهش مذکوراستدلال شده ، به این دلیل که ،لامکانی و لازمانی مختص ذات واجب الوجود است بنابراین فضای مجازی باید دارای مکان و زمان باشد و قابل لمس و مشاهده است. در حالیکه اغلب اجزای غیر مادی عالم ،ماهیتا لامکان اند مثلا درد ، عقل و مفاهیم انتزاعی دیگر وآنچه را که ما می بینیم در واقع آثار آنهاست نه عین آنها. برخی موضوعات مطرح در این نوشته اصولا در اثر پژوهشی مورد بحث ،مورد مطالعه تفصیلی و حتی مستقل قرار نگرفته مثلا؛ ارکان و عناصر فضای مجازی ،انواع قرارداد استفاده از فضای مجازی ،طرفین این قرارداد ،آثار این نوع قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی ،ماهیت و مفاد قرارداد های خدماتی ،مفاد قرارداد ،تعهدات طرفین و… .در مباحثی هم که تحت عناوین مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند، در بسیاری موارد از لحاظ محتوا کاملا متفاوت می باشد و اصولا موضوعات فقهی عقود و مفاهیم مورد تطبیق، بررسی شده است مثلا مالیت داشتن فضای مجازی و اعتبار این قراردادها به جهت الکترونیکی بودن با توجه به ماده 190 قانون مدنی و ماهیت عقد بیع به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی با کنوانسیون بیع بین الملل مقایسه شده است و در آخر یک قرارداد طراحی وب سایت آورده شده است در حالیکه این قرارداد ،استفاده از فضای مجازی را به دنبال نخواهد داشت .
تقسیم بندی مطالب

به دلیل فنی بودن موضوع تحقیق ،در فصل اول سعی شده است نخست به پیشینه ،کلیات و مبانی فنی و حقوقی فضای مجازی پرداخته شود و با توجه به عناصر و ارکان آن ،فضای مجازی تعریف گردد. سپس خصوصیات عمومی قراردادهای استفاده از فضای مجازی براساس مبانی حقوقی مشخص شده و تعریفی از آن به دست آمده است. برای فهم بهتر موضوع ذکر انواع قراردادهای استفاده از فضای مجازی و طرفین قرارداد در این فصل گنجانده شده است.
در فصل دوم سعی شده است اوصاف عقود معینی که قابلیت انطباق بیشتری با قرارداد میزبانی وب دارند ،یعنی بیع و اجاره وحق انتفاع ،مورد بررسی قرار گیرند و این اوصاف با اوصاف قرارداد موصوف مقایسه و وجود سنخیت یا عدم آن تحلیل شود. در گفتار بعدی این فصل ،قرارداد میزبانی وب با توجه به ماده 10 قانون مدنی به عنوان عقدی نامعین ،تعاهدی ،بین المللی ،تجاری و… تبیین شده است و آثار آن توضیح داده شده است.
نهایتا درفصل سوم ،انواع و مفاد قراردادهای خدماتی و مزایای هر یک از آنها با توجه به نوع قرارداد ،پیچیدگی آن و عوامل دیگر هر قرارداد آمده است و مفاد قرارداد میزبانی وب نیز با ارجاع هر بند آن به قراردادهای ضمیمه تحقیق ،به عنوان قرارداد خدماتی احصاء شده است. درآخر گفتاری جداگانه به تبیین تعهدات اصلی هر یک از طرفین و ضمانت اجراهای آن اختصاص یافته است.
فصل اول:
مفهوم فضای مجازی و قرارداد استفاده از آن و اقسام آن
مبحث اول: فضای مجازی و اقسام و عناصر آن
گفتار اول: تعریف فضای مجازی و پیشینه آن
برای شناخت هر موضوعی آگاهی نسبت به پیشینه آن ضروری است،بنابراین در این گفتار مختصرا به پیشینه فضای مجازی در جهان و در ایران پرداخته ،سپس سعی در تعریف آن داریم.
پیشینه فضای مجازی
روزگاری فضای مجازی تنها منحصر به ذهن انسان بود. انسان از همان ابتدا در ذهن خود تخیلاتی داشت بیرون از مکان و متواری از زمان و در این فضا خود را از همه چیز رها می کرد. اما این فضا در ذهن خودش بود؛ نه می توانست آن را ببیند و نه می توانست به دیگران نشان دهد. فضای سایبر یا فضای مجازی در گام اول با رادیو و تلویزیون مطرح گردید و سپس رایانه و مخابرات و از همه مهمتر اینترنت پایه هایش را بنا نهاد.
پیدایش این پدیده جدید که توانمندی های شگرفی را برای بشر امروزی به ارمغان آورده است. به دهه 1960 برمی گردد، زمانی که اتحادیه جماهیر شوروی موشکی با نام «اسپوتنیک» را به فضا فرستاد و نشان داد دارای قدرتی است که می تواند شبکه های ارتباطی آمریکا را با موشک های بالستیک و دوربرد خوداز بین ببرد. آمریکایی ها در راستای پاسخ گویی به این اقدام روس ها، مؤسسه آرپا را تأسیس کردند که هدف آن انجام پژوهش و آزمایش برای پیدا کردن روشی بود که بتواند با خطوط تلفنی، رایانه ها را به هم مرتبط کند به طوری که چندین کاربر بتوانند از یک خط ارتباطی مشترک استفاده کنند. در اصل، شبکه ای بسازند که در آن داده ها به صورت خودکار بین مبدأ و مقصد، حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرها، جابه جا و منتقل شود. تاریخ تولد اینترنت نیز به طور رسمی اول سپتامبر 1969 اعلام شده است. در دهه 1970 با تعریف پروتکل های جدیدتر از جمله تی. سی. پی که تا به امروز رواج دارد و نیز مشارکت رایانه های میزبان و گسترده شدن آنها در برخی نواحی خارج از مرزهای ایالات متحده، ایده اینترنت، همراه با جزئیات بیشتری مطرح شد. تا اینکه طی سال های پایانی دهه 1970 شبکه های مختلف تصمیم گرفتند به صورت شبکه ای واحد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و طرح آرپانت را به عنوان هسته اصلی انتخاب کنند. این حرکت ادامه یافت و شبکه های مختلف به هم متصل شدند و نهایتاً در سال 1993 نام اینترنت بر این شبکه بزرگ گذاشته شد. این شبکه عظیم تا سال 1983 کمتر از پانصد رایانه میزبان داشت که عمدتاً در آزمایشگاه های نظامی و بخش های رایانه ای آمریکا مستقر بودند. اما چهار سال بعد در سال 1988 اینترنت در صدها دانشگاه و آزمایشگاه پژوهشی، صاحب 28000 رایانه میزبان شد و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد.
2- پیشینه فضای مجازی در ایران
نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد رایانه «مرکز تحقیقات فیزیک نظری» در سال 1370 هجری شمسی بود. در سال 1371 تعداد کمی از دانشگاه های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط این مرکز و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل شدند. نهایتاً در سال 1372، ایران به طور عمومی به شبکه اینترنت می پیوندد. در ادامه گسترش اینترنت در ایران، مرکز تحقیقات فیزیک نظری، به عنوان تنها نهاد ثبت نام دامنه قلمرو .ir”” در ایران به رسمیت شناخته می شود. این قلمرو شاخصه تعیین شده ای برای هویت ایران در فضای اینترنت است.
در سال 1373 مؤسسه «ندارایانه» تأسیس شد. این مؤسسه پس از راه اندازی اولین بولتن بورد، ظرف یک سال اولین وب سایت ایرانی را راه اندازی می کند و همچنین روزنامه همشهری را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می کند. این اولین روزنامه رسمی ایرانی در اینترنت محسوب می شود. در همین سال به دنبال اتصال به اینترنت از طریق ماهواره کانادایی «کدویژن» مؤسسه ندارایانه فعالیت بازرگانی خود را به عنوان اولین شرکت خدمات اینترنتی آغاز می کند. در سال 1374 مجلس شورای اسلامی تأسیس شرکت «امور ارتباطات دیتا» زیر نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب می کند و مسئولیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به طور انحصاری در اختیار این شرکت قرار می دهد. در سال 1376 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران وب سایت
خود را از طریق شرکت مخابرات انگلستان ایجاد می کند. سپس آن را به آمریکا منتقل می کند تا با وب سرور شرکت GPG منتشر شود. در سال 1377 پروژه «یو نی کد» در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنی دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «فارسی وب» آغاز می شود.
در سال 1379 شرکت ایران گیت به عنوان یک مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی درشهر اصفهان تأسیس می شود تا خدمات اینترنتی را به طور اختصاصی به شهرهای پرجمعیت غیر از تهران ارائه دهد. در پایان همین سال ایران به طور رسمی عضو کنسرسیوم یونیکد می شود.
در سال 1380 برای اولین بار پدیده وبلاگ نویسی در ایران آغاز می شود و در سال 1381 اولین سرویس وبلاگ نویسی ویژه فارسی زبانان در وب سایت پرشین بلاگ در ایران آغاز به کار می کند. هدف تیم ارائه دهنده این سرویس مجانی، ایجاد محیطی کاملاً فارسی از جمله متن نویس سازگار با زبان فارسی، تقویم شمسی، سیستم نظرخواهی فارسی و متمرکز کردن وبلاگ هاست و در عرض هفت ماه نزدیک به 21000 ایرانی برای استفاده از این سرویس ثبت نام می کنند.
3- مفهوم «فضای مجازی»
از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف «cyber» به معنی مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی «Virtual» می باشد. سایبرنتیک از واژه یونانی «Kubernets» به معنای سکاندار که منشأ آن واژه انگلیسی «Governer» است اقتباس شده اشت.
نوربت وینر- بنیانگذار علم سایبرنتیک- در کتاب سایبرنتیک و جامعه در تعریف سایبرنتیک ارتباط گیری و کنترل را به طور توأم در شکل گیری آن دخیل دانسته است. فضای مجازی محیطی ساخته شده از اطلاعات نامرئی است. برای درک بهتر این مفهوم باید نخست این مفهوم واحد را شکست و جزء به جزء بررسی کرده و سپس مجدداً آنها را در هم ادغام کنیم. کار را با واژۀ سایبر آغاز می کنیم همانطور که گفته شد این واژه از ریشه یونانی لغت “کنترل” گرفته شده است که دلالت بر سیستم های کنترلی ابر تکنولوژی رایانه های به هم پیوسته و واقعیات مصنوعی با راهبردهای دستیابی و کنترل سیستمی دارد. واژه دیگر «فضا» است. معمولاً مفهوم فضا در مقایسه با مفهوم مکان توصیف و تعریف می شود و بدون شک نخستین وجه تمایزی که در جریان مقایسه مکان و فضا برجسته است سطح انتزاع این دو مفهوم است.
در حقیقت فضا دال بر همه جا و مکان دلالت بر جایی معین است. مکان دارای محتوی است ولی فضا نوعی خلأ است. مکان دارای دو بعد است در حالیکه فضا مفهومی سه بعدی است. مکان مفهومی مرز پذیر و قابل محدود شدن اما فضا مفهومی نامتناهی است. مکان همواره به تثبیت گرایش دارد ولی فضا به سیالیت. فضای مجازی مانند هر فضایی دارای موقعیت جغرافیایی، فیزیکی یا محدوده سرزمینی خاص نیست ولی با این وجود نوعی واقعیت برجسته در جهان معاصر است.
با این اوصاف می توان گفت: فضای مجازی واقعیت مصنوعی سه بعدی و بدون مرز با دستیابی بالا است که توسط رایانه های به هم پیوسته که سیستم های کنترلی ابر تکنولوژی دارند، خلق می شود.
تعاریف متنوعی از فضای سایبردر سطح بین المللی مطرح شده است که به چند نمونه از آن در ذیل اشاره می شود:
1. «فضای سایبر» مجموعه به هم پیوسته ارتباطات درونی انسانی از طریق کامپیوتر و ارتباطات از راه دور، بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی یا عینی است.
2. «فضای سایبر» اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری و کاربران است. به عبارتی یک دنیای مجازی که کاربران اینترنت وقتی online هستند موجودیت پیدا کند.
3. «فضای سایبر» توهم و تصور باطل توافقی است که انسان ها خلق کرده اند.
«فضای سایبر» محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی که در این محیط تمام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *