پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

با در نظر داشتن اینکه امروزه بخش عمرانی با تهدیدها و فرصت های مختلفی روبروست برای آنکه سازمانها و بخش های مرتبط با این صنعت بتوانند در این رقابت کماکان برنده باشند بایستی در جستجوی راه حلهای جدیدی باشند که بتوانند به حیات خود ادامه دهند و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند پس این عرصۀ حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر می باشد. پژوهش حاضر نیز با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی انجام شده می باشد.

روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی استان های کردستان، کرمانشاه و همدان بود که از بین آنها تعداد 164 نفر به گونه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه ایی برگرفته از یافته های ماسا و تستا، چن و هوانگ، مالهوترا و ماج چرزاک، دنیسون، خسروزاده و چوانگ بهره گیری گردید، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (کولموگوروف اسمیرنوف، فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، توکی، تی تک نمونه، تی دو گروه مستقل، ANOVA) بهره گیری گردید.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی و فرایندهای دانش موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید نشد، اما وضعیت فناوری اطلاعات موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید گردید، همچنین با در نظر داشتن رتبه بندی و اهمیت آنها می توان گفت که فناوری اطلاعات با بالاترین میانگین دارای بیشترین اهمیت و فرایندهای دانش با پایین ترین میانگین دارای کمترین اهمیت می باشند.
جستجو در سایت :   


تعداد صفحه :143

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *