پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده ادبیات و علوم انسانی جستجو در سایت :   
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
عنوان :
مطالعه موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش مطالعه موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران عالی و میانی و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات ادارات دولتی استان ایلام می باشد، جهت تعیین نمونه آماری آغاز از میان تعداد83 اداره و سازمان دولتی موجود تعداد 23 اداره بصورت تصادفی انتخاب گردید، سپس در هر اداره حتی المقدور از کلیه مدیران عالی و مسئولان دوایر مختلف و کارکنان واحد فناوری اطلاعات به عنوان نمونه آماری بهره گیری گردید. نمونه ها از طریق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پایایی مقیاس به کار رفته در این پژوهش با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 70% و روایی پرسشنامه نیز با در نظر داشتن نظر اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. داده های پژوهش با بهره گیری از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، انحراف معیار و تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون های t مقایسه میانگین دو گروه و آزمون t مقایسه میانگین با عدد ثابت و آزمون کولموگراف و اسمیرنف تجزیه و تحلیل گردیدند. در این پژوهش آغاز با در نظر داشتن سوابق نظری و تجربی مرتبط تعداد 49 مانع شناسایی، سپس با بهره گیری از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد اندازه بازدارندگی و اهمیت آنها مورد پرسش قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی موانع دسته بندی گردیدند. درمجموع موانع بازدارنده استقرار و بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام در نه مانع جمع بندی و آنگاه نامگذاری گردیدند. مقایسه نظرات مخاطبان زن و مرد در این مورد نشان داد که به غیر از در مورد موانع فردی و موانع مدیریت تغییر که از نظر مردان به نسبت زنان اهمیت بالاتری دارند، در سایر موردها اختلاف معناداری بین نظرات دو گروه نظاره نگردید. نتایج آزمون همبستگی در این پژوهش نشان داد که بین اندازه دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت و اندازه توانایی بهره گیری از سیستم اطلاعات مدیریت با اندازه کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی مثبت و بین موانع فردی و موانع مدیریت تغییر با اندازه کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی منفی هست. بین اندازه کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت و سایر متغیر های مورد مطالعه همبستگی نظاره نگردید.

آزمون رگرسیون در این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر اندازه کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام به ترتیب اهمیت عبارتند از 

  1. اندازه توانایی بهره گیری از سیستم اطلاعات مدیریت
  2. اندازه دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت
  3. موانع محیطی

تعداد صفحه :145

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *