پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی – گرایش تشکیلات وروشها
موضوع
مطالعه اندازه اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری
خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده :

برونسپاری، عبارت از واگذاری بخشی یا بخش هایی از فعالیت های داخلی سازمان به اشخاص حقیقی
یا حقوقی بیرون از سازمان، در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . این پژوهش، با مطالعه دقیق اندازه
اثربخشی برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضالب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی
وتعیین و رتبه بندی اندازه تاثیر آن، در این سه شرکت، بر اساس انتظارات و اهداف شش گانه ،
استراتژیک ، مدیریتی ، تکنولوژیکی ، اقتصادی ، کیفیتی و مشتری مداری ، خواهد کوشید ،تصویری کلی
از وضعیت و نتایج برونسپاری فعالیتها را در شرکتهای مذکور ، نشان دهد . در این پژوهش از روش
کاربردی و توصیفی – تحلیلی، علّی و از نوع پیمایشی بهره گیری شده می باشد . جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه مدیران و معاونین ارشد شاغل در شرکتهای مزبور به تعداد 161نفر می باشد .به مقصود مطالعه
و تعیین اندازه اثربخشی برونسپاری در سه شرکت فوق از ابزار پرسشنامه و برای پاسخگویی به آن از
طیف لیکرت بهره گیری شده ،همچنین بمنظور ،تجزیه و تحلیل داده ها ، در سطح آمار توصیفی، از جدول
ها ، نمودارها و تحلیل درصدی و در تحلیل استنباطی ، با بهره گیری از نتایج حاصل از پردازش آماری داده
ها، ازنمودارها ی جعبه ای ، شاخ و برگ و هیستوگرام ، آزمون t وآزمون ناپارامتریک فریدمن بهره گیری
شده می باشد . نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بطور کلی ، اثربخشی برونسپاری در سه شرکت آب و
فاضالب شهری خراسان رضوی وشمالی و جنوبی معنی دار می باشد وهمچنین اهداف و انتظارات
استراتژیکی و مدیریتی و مشتری مداری که در قالب سه فرضیه یاد شده، تایید و انتظارات و اهداف
اقتصادی ،تکنولوژیکی و کیفیتی نیز در قالب سه فرضیه رد و محقق نشده می باشد .

مقدمه
امروزه موضوعات بسیاری،مانند تقویت فشارهای رقابتی،مشکالت تجارت، محدودیت منابع ،
پیچیدگیهای فنی و تخصصی شدن وظایف ، شتاب تغییرات محیطی ، تردید درمورد آینده ،افزایش بیش
از حد هزینه ها و بزرگ شدن بی اندازه بعضی از سازمانها و بعضی مالحضات قانونی، موجب شده ،
سازمانها درمورد مدلهای مدیریتی خود برای کسب مزیت رقابتی تجدید نظر کنند.
در گذشته کلید موفقیت حجیم و عظیم بودن بود،اما امروزه، اهمیت کیفیت باال ،در حال افزایش
می باشد.یکی از راه حل های دست یافتن به این موفقیت ها، برون سپاری می باشد. برونسپاری یکی از
روشهایی می باشد که می تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و موفقیت سازمانها در دنیای کنونی باشد .
برونسپاری ،منجر به ایجاد آمادگی برای واکنش سریعتر در بهره گیری از فرصتهای زودگذر و کم ثبات
در عصر حاضر می گردد (حاجی کریمی و جمالیه ،23،3187) .
فعالیتهای زیادی ، تا امروز برونسپاری شده اند که بعضی از آنها موفقیت آمیز و بعضی از آنها بدلیل
شکست و عدم دستیابی به موفقیت به حالت قبل برگشته اند .پس ،نمی توان ادعا نمود که برونسپاری
خود به خود سودمند می باشد ، مگر اینکه از برونسپاری های صورت گرفته، ارزیابی بعمل آید.
در حقیقت ،یک ارزیابی دقیق و علمی که نقاط اشکال و قوت ، راههای بهبود و اصالح و اندازه شکل گیری
اهداف و همچنین تصویری از وضعیت فعالیتهای برونسپاری شده ، را نشان دهد ، ضرورتا، بایستی
صورت می گرفت ، پس ، این پژوهش در راستای دستیابی به همین اهداف و ارائه بازخوری دقیق از
وضعیت برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضالب شهری استانهای خراسان رضوی ، شمالی و
جنوبی که چندین سال می باشد ، به برونسپاری فعالیتهای خود اقدام نموده اند ، کوشش نموده تا تصویری جستجو در سایت :   


کلی از وضعیت کنونی ارائه نماید، تا مبنایی برای تصمیم گیری های بعدی در این شرکتها باشد
 اظهار مسئله:
امروزه ،کاهش هزینه ها به همراه بال بردن کیفیت خدمات و محصوالت برای شرکتها از اهمیت ویژه ای،
برخوردار می باشد. یکی از ابزار های دستیابی به این امر برون سپاری می باشد.برون سپاری ابزاری برای تقسیم
مخاطرات وریسکهای سرمایه گذاریها و کسب و کار می باشد ، در برون سپاری در واقع شرکت می تواند با
تشکیل یک سبد برای حوزه های مختلف فعالیتهای کسب و کار خود و انتخاب پیمانکاران مختلف
واگذاری و برون سپاری فعالیتهای سازمان ،ضمن کاهش هزینه و بهره گیری از سرمایه و نیروی شرکتهای
دیگر، ریسکهایی ،مانند ریسک ناتوانی فناوری ،دانش فنی و مهارت را نیز کاهش دهد ،به عالوه
،برون سپاری شرکت را قادر می سازد، تا هزینه های آتی را با انتخاب رقابتی ترین قرارداد مناقصه ،پایین
3 نگه دارد(کوک و همکاران)
 انچه در برون سپاری مهم می باشد ،انتخاب فعالیت جهت برون سپاری می باشد.همانگونه گه تام پیترز می
گوید :آن چیز که را که بهتر از سایر سازمانها انجام می دهید، برای خود نگه دارید و سایر فعالتهای سازمان را
برون سپاری کنید. برون سپاری، پدیده ای جدید نیست ،اما اجرای برون سپاری موفق هم کار راحتی
نیست ، برای این مقصود الزم می باشد ، نگاه متفاوتی به سازمان خود داشته باشیم ، بنظر بعضی از مدیران،
یکی از سخت ترین کارها تغییر رویه هایی می باشد که در حال حاضر از نظر سایر افراد سازمان موفقیت
آمیز بنظر می رسد(پرویزیان ،دهقان ،1،3188)
نکته مهم دیگر ، در راستای دستیابی به اهداف برونسپاری، این موضوع می باشد که چه فعالیتهایی در چه
حوزه هایی برونسپاری و چه فعالیتهایی را خود شرکت انجام دهد ، آیا برونسپاری فعالتها توانسته این
موضوع را محقق کند . چه بسا ، مسئله ای که و با در نظر داشتن گذشت چند سال ازبرونسپاری های انجام
شده، اکثر مدیران نیز با آن روبرو هستند ، بهره گیری از برون سپاری نیست ، بلکه تعیین خدمتی و
فعالیتهایی می باشد که بایستی برون سپاری گردد ( منشی زاده ،دوست اربابی،5،84)

تعداد صفحه :152

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *