پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

جستجو در سایت :   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش تولید و عملیات

عنوان :

مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

مطالعه موردی : دانشگاه کردستان

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم نوینی می باشد که امروزه در مطالعه های اجتماعی و اقتصادی جوامع مدرن
مطرح گردیده می باشد. سرمایه اجتماعی در واقع اثر اقتصادی مجموعهای از روابط میان عوامل اجتماعی می باشد که
انجام کارهای گروهی را تسهیل می ‌کند و موجب افزایش بهرهوری میشود. از کارکردهای مهم سرمایه
اجتماعی میتوان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل بعضی از مناسبات رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب،
مقررات دیوان سالارانه)، رضایت شغلی، بهبود کارایی، سرعت تبادل اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد
تصریح نمود. پژوهش حاضر به مقصود شناسایی سطح سرمایه اجتماعی با تاکید برعنصراعتماد اجتماعی، و
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان در حوزه جامعه آماری دانشگاه کردستان انجام شده
می باشد.
تعداد 105نمونه از میان کارکنان واعضای هیئت علمی جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب وازطریق
پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری گردید وداده ها بااستفاده از روشهای آماری شامل تحلیل همبستگی،
تحلیل واریانس یک طرفه، و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
مطالعه تحلیل واریانس سطح سرمایه اجتماعی با مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان شامل جنس،
سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، نوع شغل و نوع استخدام نشان داد که سن وسطح تحصیلات ارتباط معنی
دار با سطح سرمایه اجتماعی در جامعه آماری مورد مطالعه دارند. همچنین بین اندازه رضایت شغلی کارکنان
وسن، نوع شغل، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی آنهارابطه معنی داری وجودداشت.
تحلیل همبستگی میان سطح سرمایه اجتماعی ورضایت شغلی نشان داد که میان این دو متغیر
همبستگی معنی دار وجوددارد.
نتیجه مطالعه تحلیل رگرسیون رضایت شغلی با متغیرهای سرمایه اجتماعی (شامل اعتماد به خود،
اعتماد به خانواده، اعتماد به دوستان وهمکاران، اعتماد به نهادهای رسمی واعتماد به نهادهای غیر رسمی) نیز
نشان داد که از این میان تنها اعتماد به دوستان وهمکاران واعتماد به نهادهای رسمی تأثیر مثبت و معنیدار
بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه کردستان داشته می باشد.

مقدمه:
سرمایه اجتماعی به نسبت، مفهوم جدیدی می باشد. که به تازگی وارد ادبیات علوم اقتصادی شده و توانسته
می باشد در مدت زمان کوتاهی جایگاه مناسبی در موضوعات توسعه پیدا نموده و سهم بسزایی در تبیین مسائل
توسعه کسب نماید. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در رساله ها و مقاله های دانشگاهی
با کارهای افرادی زیرا جیمز کلمن، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاماو نیز پیربوردیو افزایش پیدا نمود. سرمایه
اجتماعی بر خلاف سرمایه مادی قابلیت انتقال ندارد و عبارتست از: روابط دو جانبه، تعامل ها و شبکه هایی
می باشد که در میان گروه های انسانی پدیدار می گردد.
از کارکردهای اقتصادی سرمایه اجتماعی می توان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل بعضی از مناسبات
رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب، مقررات دیوان سالارانه و امثال آنها)، بهبود کارایی، سرعت تبادل
اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد تصریح نمود. در واقع اصلی ترین کارکرد اقتصادی سرمایه اجتماعی
تسهیل هر گونه مبادله به ویژه مبادله های اقتصادی می باشد و همین ویژگی می باشد که منجر به کاهش هزینه
مبادله در اقتصاد می گردد (مرجایی،1383).
بر خلاف کشورهای توسعه یافته ،سرمایه انسانی وبه ویژه سرمایه اجتماعی در کشورهای جهان سوم هنوز
مورد توجه قرار نگرفته می باشد.این امر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران مبهم باقی مانده
می باشد. از آنجا که در ایران مطالعه زیادی در این خصوص صورت نگرفته،نیاز به مطالعه در این خصوص بیشتر
احساس می گردد.

تعداد صفحه :175

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *