ع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف و بر اساس نظام ارزشی مـورد قبـول صـورت می گیرد .

مدیریت عبارتست از : کار کردن با فرد و بوسیله افراد و گروهها برای تحقق هدف مثبت هـای سـازمانی ، ( هرسـی و بلانچارد ، ص . ( 1381:13
مدیریت کیفیت فرا گیر 🙁 TOM : Total Quality Managemen) روش مدیریت یک سازمان که اسـاس آن ، محـور بودن کیفیت و مشارکت همه عضای سازمان است و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت ازطریق رضایت مشتری و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه است .

سیستم ( ( System مجموعه ای از عناصر بهم پیوسته و وابسته که بری رسیدن به اهداف مشترک با هم در تعاملند . اتوماسیون اداری ( 🙁 Office Automatic
مکانیزمی است در راستی بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثـر بخـش و کـارا بـر مجموعـه فعالیتهـای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سـازمان ، جسـتجوی آسـان در اطلاعـات ذخیـره شـده ، پاسخگوییسریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنتـرل مناسـب بـر کـاربران ، ثبـت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی .

13

داده : ( : ( Data داده در واقع از طریق مشاهدات ، تحقیقات و روشـهای تحقیـق ( مصـاحبه ، پرسشـنامه ، مشـاهده ) و ضبط نتایج درباره وقایع و یا رفتار انسانی تحصیل می شوند .

اطلاعات ( 🙁 Information عبارتست از داده هایی که در بافتی با معنی و مفید جا گرفتـه و در اختیـار دریافـت کننـده قرار داده می شود تا از انها برای تصمیم گیری استفاده کند . اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است . آگاهی: که بینشی است که مدیران با بهره گیری از اطلاعات ، نسبت به موضوعات مورد نظر پیدا می کننـد و بـه کمـک آن می توانند درباره آن موضوع تصمیم بگیرند . در واقع آگاهی است که موجب اتخاذ تصـمیم مـی شـود ، نـه داده یـا اطلاعات ( طالقانی ، ص 1382،( 283 دولت الکترونیکی : دراصطلاح به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شـهروندان

، بخش های اقتصادی ، کارمندان دولت .و سایر قسمت های دولتی اطلاق مـی شـود . همچنـین بـا اسـتفاده از ( درگـاه ) پورتال دولت الکترونیکی ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سیار سازمانها و نهاد های دولتی را بر قرار می سازد ) مردم می توانند به کلیه اطلاعات و خدمات دولتی ، روی اینترنت – بدون توجه به محدودیت هـای فیزیکـی و زمـانی – دسترسی پیدا کنند کار آمدی ( اثر بخشی ) : اثر بخشی سازمان عبارت است . از درجه ی میزانی که سازمان به هدف های مورد نظـر خـود

نایل می آید ( دفت ، ص ( 1380 : 103

تصمیم گیری ( Decision Making )اعتقاد: بر این است که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب اسـت و معمـولاً مدیریت با تصمیم گیری مترادف می گردد . در یک تعریف مناسب ، تصمیم گیری یعنی : انتخاب یک راه حل از میـان راه حلهای عملی مختلف برای حل مسایل وا ستفاده از فرصتها . ( طالقانی ، ص 285 ، ( 1382

استراتژی ( Sterategy )عبارت: است از برنامه ربزی ایجاد رابطه متقابل با عوامـل محیطـی کـه معمـولاً ضـد و نقـیض هستند ، جهت تامین هدف های سازمان . هدف مشخص می کند که سازمان به کجا می خواهد برود و استراتژی تعیـین کننده شیوه رسیدن به آنجاست .

تکنولوژی ( : ( Technology تکنولوژی به اطلاعات ، تجهیزات ، فنون و فرایند های لازم بری تبدیل نهاده ها به ستاده ها اطلاق می شود یعنی تکنولوژی به اینکه چگونه نهاده ها به ستاده ها تبدیل می شوند ، اشاره می کند ( رابینز ، ص : 151

خلاصه فصل :

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیـق ، دلایـل انتخـاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، متغیر های تحقیـق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

ساختارگزارش تحقیق :

این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضیه ها و متغیـر هـای تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
فصل دوم : در این فصل به ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است .

فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیـق ، معرفـی شـرکت بهـره بـرداری ، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است .

14

فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه است فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق ، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اسـاس آنهـا ،

محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است .

فصل دوم

ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

15

مقدمه :

خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهای شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از هم قطار شدن با ادمهای میان مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر است زیرا این آدمها به قدری دست به عصا راه می روند که نه شکست را می شناسد و نه پیروزی را ( ئتودور روزولت ) ( کالینز و پوراس ، ص ( 1380 : 131

شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به
اطلاعات است که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد . ما اخذ اطلاعات هزینه بر است . در یک مقیاس « حداقلی « دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است ( پاتنام و دیگران ، ص ( 1384 : 61 ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمانها که

ابزار دوران فرا صنعتی دیجیتالی را به خوبی در سازمانهای خود بکار گرفته اند از سرمایه های هوش خود حداکثر بهره را می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند ( گیتس ، ص ( 1382 : 1

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعاقشار کم درآمد، توسل به زور، دوران مدرن

2-1 تصمیم گیری در سازمانها

رای اتخاذ یک تصمیم مساعد باید بتوان، ارزش هر یک از نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم او حاصل خواهد شد، پیش بینی کرده و به طور ضمنی این ارزش ها را با نوعی مقیاس کمی مقایسه، و احتمال موفقیت را بررسی نماید، که این کار همیشه ساده نخواهد بود. تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است؛ در تعیین خط مش های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت. تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است.

فرایند تصمیم گیری:

-1تشخیص و تعیین مشکل (مسئله ای که در راه تحقق هدف مانع ایجاد می کند) -2احصای راه حل های ممکن(با استفاده از تجربه و اطلاعات و آمار در دسترس) -3انتخاب معیار(مثلا هزینه) -4تعیین نتایج حاصل از هر راه حل -5ارزیابی راه حل ها -6انتخاب راه حل اصلح

2-1-1 شرایط تصمیم مدیران

تصمیم گیری در زمان حال صورت می گیرد و اجرای آن به منظور رسیدن به هدفی در آینده است . در همه

موقعیتهای مهم تصمیم گیری سازمانی ، عناصر و جوانب ناشناخته ای وجود دارند که پیش بینی آینده و کنترل

مدیریتی بر فراگرد تصمیم گیری را مشکل می سازند : تغیرات و تحولات اقتصادی ، سیاسی و تکنولوژیکی ، کمبود

16

منابع و … بنابراین ، تصمیمات مهم ، همواره متضمن درجاتی از عدم اطمینان است .

شرایط تصمیم گیری ، با توجه به قابلیت پیش بینی نتایج ، دارای سه حالت است :

در شرایط اطمینان ، تصمیم گیرنده هدف خود را می داند و از آنچه در آینده پیش خواهد آمد ، مطلع است . تحت

این شرایط ،اطلاعات درست ،سنجش پذیر ، و قابل اطمینان درباره نتایج هر یک از گزینه های تصمیم وجود دارد که

بر اساس آن می توان تصمیم گیری کرد . به عبارت دیگر ، در این حالت ،آینده به درجات زیادی قابل پیش بینی است

در شرایط رسیک قابلیت پیش بینی کمتر است . اطلاعات کاملی در دست نیست ، ولی تصمیم گیرندهمیداند که

احتمال دستیابی به نتایج مطلوب تا چه اندازه است . در این شرایط می توان احتمال موفقیت تصمیمات را تخمین زد .

تحت شرایط عدم اطمینان ، تقریبا ً اطلاعاتی درباره آنچه پیش خواهد آمد ، در دست نیست و تصمیم گیرنده از

احتمالات و حتی نتایج ممکن بی خبر است . امروزه ، روشها و ابزارهای تصمیم گیری ، پیش بینی نتایج این نوع تصمیم

گیریها را تا اندازه ای تسهیل می کنند

2-1-2 تئوری های تصمیم گیری

نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند : تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری

2-1-3 تئوری کلاسیک تصمیم گیری

تئوری کلاسیک تصمیمگیری بر این فرضیه استوار است که تصمیمگیری فرایندی است عقلایی که بوسیله آن تصمیمگیرنده درصدد یافتن راهی است که انتخاب و اجرا آن،امکان نیل و دستیابی به اهداف و مقاصدش را به حد اکثر میرساند.بنا به این تئوری،فرایند تصمیم- گیری را میتوان به مراحلی تقسیم نمود که در شکل نشان داده شده است

2-1-4 تئوری رفتاری تصمیم گیری

تئوری رفتاری تصمیم گیری می گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک می کند ، دسـت بـه اقـدم می زند . علاوه بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستندتصمیم. گیرنده رفتاری به جای اینکه بـا دنیـای کـاملاً مطمـئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می رسـد کـه در شـرایط عـدم اطمینـان عمـل مـی کنـد . مدیران در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم می گیرند . آنهـا فقـط قسـمتی از اگـاهی لازم بـرای راه حلهـا و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند که به نظر می رسد راه حل رضایت بخشی است . هربرت سایمون1 این مدل را سبک قناعت ورزی2 می نامد . تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیـری رضـایتبخش » سبک رفتاری « وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات اسـت و محـدودیتهای شـناختی ، تواناییهـای مـا را در تعریف مسائل ، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش بینی داشته باشد ، تضعیف می کنـد . ایـن محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می کنند .

2- 1-5 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته

17

عنصر کلیدی در تصمیمات برنامه ریزی نشده موفقیت آمیز در شرایط نـا مطمـئن، بصـیرت اسـت . بصـیرت ، توانـایی شناختن یا تشخیص دادن سریع امکانات در یک موقعیت مشخص است . بصیرت ، عنصر خـود انگیختگـی بـی سـابقه را بـه تصمیم گیری مدیریت اضافه می کند و در نتیجه ظرفیت بالقوه ی را برای خلاقیت و نو آوری بیشتر ، ارائـه مـی دهـد . بویژه درشرایط ریسکی و عدم اطمینان مدیران موفق ، احتمالاً تا حدو
د زیادی از بصیرت در تصمیم گیری اسـتفاده مـی کنند . این یک راه بر خورد با موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، وقعیتهـا محدودنـد و زمـان ، عامـل اصلی تصمیم گیری است .
مدیران با وجود محدودیتهایی که دارند سعی می کنند به صورت قدم به قدم و به طـور مـنظم برنامـه ریـزی کننـد . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به ویژگیهای شغلی که میتنز برگ و دیگـران مـورد بحـث قـرار داده انـد واقفنـد و مهارتهای بصیرت خودشان را به اقتضای آنها به کار می برند مدیران کار امـد قادرنـد نگرشـهای تحلیلـی و بصـیرتی را برای خلق راه حلهای تزه و جدید ترکیب کنند .

2-1-6 یابندگی قضاوتی

قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تمام جنبه هـای تصـمیم گیـری حـائز اهمیـت اسـت یابنـدگی یـا سـاده کـردن استراتژی ها یا قواعد سر انگشتی که در تصمیم گیری به کار می روند . می توانند کار مدیران را ساده تر سـازند تـا بـا شرایط عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات بتوانند تصمیم گیری کنند . اما اینها ممکـن اسـت بـه اشـتباهات سیسـتماتیک منجر شوند که بر کیفیت

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید