پایان نامه : رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی­ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی     گرایش: مالی

 

 

عنوان:

ارتباط بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

 

 

استاد مشاور:

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1)مقدمه……………………………….. 3

1-2)اظهار مسئله…………………………… 4

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش…………………… 5

1-4)اهداف پژوهش………………………….. 7

1-5)سوالات پژوهش………………………….. 7

1-6)چهارچوب نظری…………………………. 7

1-7)فرضیه های  پژوهش……………………… 10

1-8)تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش………….. 11

1-9)قلمرو پژوهش………………………….. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی پژوهش

2-1)مقدمه……………………………….. 15

2-2)بازار مالی…………………………… 15

2-3)مشخصات شرکت و بازده سهام………………. 15

2-4) تامین مالی در بازارهای مالی…………… 18

2-5)جایگاه انواع روش های تأمین مالی………… 21

2-6)بازده سهام…………………………… 41

2-7)عوامل موثر در تقسیم بندی انتخاب منبع مالی.. 42

2-8)هزینه های تامین مالی………………….. 45

2-9)رویکرد جدید ساختار سرمایه……………… 49

2-10) تاثیر روش های تامین مالی بر بازده شرکت ها 50

 

2-11) پیشینه پژوهش……………………….. 52

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه………………………………. 56

3-2) روش  پژوهش………………………….. 56

3-3)جامعه و نمونه آماری…………………… 57

3-4) روش گردآوری پژوهش……………………. 58

3-5)متغیرهای پژوهش……………………….. 58

3-5-1)متغیرهای مستقل……………………… 58

3-5-2)متغیر وابسته……………………….. 58

3-5-3)متغیرهای کنترلی…………………….. 58

3-6)مدل های رگرسیونی پژوهش………………… 59

3-7)روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات………. 59

3-7-1)مطالعه فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی……… 59

3-7-2) آزمون پایایی متغیرها و اهمیت آن……… 65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………. 68

4-2) آمار توصیفی داده‎های مورد مطالعه……….. 68

4-3) توصیف متغیر های پژوهش………………… 69

4-4)روش آزمون فرضیات پژوهش………………… 77

4-5)آزمون نرمال بودن جملات خطا……………… 78

4-6)آزمون فرضیات پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………. 88

5-2) نتیجه گیری………………………….. 88

5-3)اختصار نتایج آماری آزمون فرضیه ها ……….. 88

5-4)نتایج کاربردی آزمون فرضیه ها…………… 89

5-5) پیشنهادهای پژوهش…………………….. 90

5-5-1)پیشنهاد مبتنی بر نتایج پژوهش…………. 90

5-5-2)پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی………….. 90

5-6) محدودیت های پژوهش……………………. 90

منابع و ماخذ…………………………….. 92

پیوست ها

فهرست جداول
جستجو در سایت :   


عنوان                                                                                       صفحه

جدول (1-1)اطلاعات مربوط به متغیرها و چگونگی محاسبه آن ها    13

جدول(2-1)ویژگی های روش های تامین مالی کوتاه مدت 23

جدول(2-2)ویژگی های روش های تامین مالی میان مدت و بلندمدت 25

جدول(4-1)نمایش نام متغیرها………………… 68

جدول(4-2)توصیف متغیر خالص تغییر در تامین مالی داخلی 69

جدول(4-3)توصیف متغیر خالص تغییر درسرمایه تامین شده از منابع خارجی……………………………………….. 70

جدول(4-4)توصیف متغیر خالص تغییر در تامین مالی کل 71

جدول(4-5)توصیف متغیر خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به مقصود تامین مالی………………………………. 72

جدول(4-6)توصیف متغیر سودهای غیرعادی………… 73

جدول(4-7)توصیف متغیر ضریب تغییرات سود عادی….. 74

جدول(4-8)توصیف متغیر اندازه شرکت…………… 75

جدول(4-9)توصیف متغیر بازده غیرعادی انباشته  سهام 76

جدول(4-10)نتایج آزمون ریشه واحد متغیّر های پژوهش 77

جدول(4-11)نتایج آزمون ریشه واحد متغیر ضریب تغییرات سود عادی  78

جدول(4-12)نتایج آزمون چاو فرضیه اصلی……….. 81

جدول(4-13)نتایج آزمون هاسمن فرضیه اصلی……… 81

جدول(4-14)آزمون فرضیه اصلی پژوهش…………… 82

جدول(4-15)نتایج آزمون چاو فرضیه فرعی اول……. 83

جدول(4-16)آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش……….. 83

جدول(4-17)نتایج آزمون چاو فرضیه ی فرعی دوم و سوم 85

جدول(4-18)آزمون فرضیه فرعی دوم و سوم پژوهش….. 85

جدول(5-1)اختصار نتایج آماری آزمون فرضیه ها……. 89

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار(1-1)مدل تحلیلی پژوهش……………….. 9

نمودار(4-1)هیستوگرام  متغیر خالص تغییر در تامین مالی داخلی   69

نمودار(4-2)هیستوگرام  متغیر خالص تغییر درسرمایه تامین شده از منابع خارجی…………………………………… 70

نمودار(4-3)هیستوگراممتغیرخالص تغییردرتامین مالی کل  71

نمودار(4-4)هیستوگرام  متغیر خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به مقصود تامین مالی…………………………. 72

نمودار(4-5)هیستوگرام  متغیر سودهای غیرعادی….. 73

نمودار(4-6)هیستوگرام  متغیر ضریب تغییرات سود عادی   74

نمودار(4-7)هیستوگرام  متغیر اندازه شرکت…….. 75

نمودار(4-8)هیستوگرام  متغیر بازده غیرعادی انباشته  سهام  76

نمودار(4-9)هیستوگرام  نتایج آزمون JB……….. 79

نمودار(4-10)هیستوگرام  نتایج آزمون JB با در نظر گرفتن متغیر موهومی……………………………………….. 80

 

 

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی می باشد. بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مورد هایی می باشد که شرکت ها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند. گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می‎تواند باعث افزایش ارزش شرکت گردد نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیم‎های آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می گردد. هدف اصلی این پژوهش ارتباط روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) و بازده واقعی سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این مقصود از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائی ها، بدهی بلند مدت به کل دارائی ها، درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکت‎ها را برای یک دوره مالی بین سالهای  1386الی 1390 مورد مطالعه قرار گرفته ونمونه آماری این پژوهش عبارت می باشد از شرکت هایی که فقط از روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) بهره گیری نموده اند. برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورت های مالی حسابرسی شده بین سالهای 1386 الی 1390 موجود در نرم افزار ره آورد و آزمون های آماری مناسب و با کمک نرم افزار Spss و Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش نشان می دهد که  بهره گیری شرکت ها از  روش های تامین مالی، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت دارد و ارتباط روش های تامین مالی بر بازده مورد تایید قرار گرفت.

 

   کلمات کلیدی:روش های تامین مالی، انتشار سهام، استقراض، سودانباشته، بازده

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1)                      مقدمه

گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و بین المللی[1] ونیاز شرکت های تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعالیت ها و طرح ها، سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی و جهانی نیاز این شرکت ها را به منابع مالی[2]را افزایش داده می باشد وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید. در چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکت ها بیشترازهرزمانی لازم است. تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدف‎های استراژیک را تقویت می کند. بدیهی می باشد برای  شرکت ها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر، هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب می باشد که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول می باشد. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهم ترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی[3] در نظر گرفته می گردد. ایران اگرچه کشوری با قابلیت‎های پیدا وپنهان بسیار می باشد اما اغلب شرکت های ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه[4] کشور در ارتباط با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد اقدام نمی کند. با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استآن ها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با در نظر داشتن اندازه آگاهی عمومی نسبت به روش های تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده می باشد. عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به بیانی دیگر تورم می باشد که باعث شده سرمایه[5] مورد نیاز برای انجام فعالیت های در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سال های قبل باشد. از این رو مدیریت شرکت ها همواره با مشکل تأمین مالی روبرو هستند. تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد گردید ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک[6] سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت. به گونه قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهامداران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درمورد تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت بایستی با دقت آثار و نتایج هر کدام از روش های تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزارهای مناسبی را در بازارهای مالی[7] بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.

 

1-2) اظهار مساله

مانند مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، نرخ بازده سهام می باشد. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی[8] برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکردشرکت ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد، زنگ خطر برای شرکت می باشد و عملکرد شرکت مناسب ارزیابی نمی گردد. در کل این معیار به این دلیل دارای محتوی اطلاعاتی زیاد می باشد، زیرا که ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می کند. در این راستا می توان گفت بازده در فرآیند سرمایه گذاران نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می‎گردد. مطالعات نشان داده که روش های مختلف تامین مالی[9]بر بازده آتی سهام تاثیر دارد که مطالعه و مقایسه این روش ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار کمک کند. مطابق نظریه سلسله مراتبی[10] که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی می باشد، شرکت ها وجوه مورد نیاز خود را آغاز از طریق منابع داخلی و سپس از طریق استقراض و سرانجام، با انتشار سهام تامین مالی می کنند. درنظریه سلسله مراتبی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیاری برای فرصت های سرمایه گذاری می باشد. براساس نظریه سلسله مراتبی شرکت‎ها با نسبت زیاد، که منعکس کننده فرصت های رشد یا سرمایه گذاری می باشد از منابع داخلی خود بهره گیری می کنند و پس از بهره گیری کامل از ظرفیت بدهی خود برای تامین مالی به انتشار سهام روی می‎آورند. بورس اوراق بهادار درکلیه جوامع اقتصادی تأثیر مهم درتامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید بنگاه های تولیدی در حال بهره برداری به عهده دارد و ناآگاهی مدیران شرکت ها در درک روش های تامین مالی باعث می گردد که عملکرد شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرد. نظاره شده که شرکت ها کوشش می نمایند جهت تامین مالی طرح های تکمیل و توسعه خود در مرحله اول از طریق وام های بانکی فراهم نمایند. تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادار پیش روی نظام بانکی دارای مزایای زیاد می باشد. با در نظر داشتن عدم جذب تمام نقدینگی موجود در جامعه توسط نظام بانکی، حتی المقدور بایستی کمتر از این روش در تامین مالی بهره گیری گردد. هم چنین به دلیل وابستگی نسبتاٌ بالای سازمان‎ها و نهادهای زیر پوشش دولت به نظام بانکی، چنین برآورد شده می باشد که پیش روی هر ده ریال افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، قیمت ها هفت ریال افزایش می یابد. با در نظر گرفتن این ارتباط نگران کننده ضروری می باشد که سیاست گذاران مالی کشور موجباتی را فراهم سازند تا شرکت ها و بنگاه های تولیدی نیازهای مالی خود را در بازار پول و سرمایه کشور تامین کنند. این شیوه ی اجرایی آثار مثبتی مانند پیوستگی جهان مالی، سهولت تامین منابع، سرعت در جمع آوری نقدینگی را بر جای می گذارد.

گروهی از متخصصین مالی عقیده دارند که ارزش شرکت[11] بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه. با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پول های زیادی دست پیدا نمود نه با تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می گردد و گروهی از صاحب نظران علوم مالی مانند فارار[12]و سیلیون[13] و وارنر[14] عقیده دارند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شرکت و یا به تعبیری افزایش ثروت سهامداران می گردد. جان همپتون نیز در این مورد می گوید شرکت‎ها در برنامه ریزی سود به کسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند. پیش روی در نظر داشتن صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد کرده می باشد که بهره گیری از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شرکت ها یکی از راه های قابل توجه برای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می باشد. این ها عقیده دارند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه هست که در آن حالت، ارزش شرکت حداکثر خواهد گردید. با در نظر داشتن این مطالب این پژوهش متمرکز بر ارتباط  روش های تامین مالی به خصوص انتشار سهام، استقراض از بانک و سود انباشته  بر روی بازده سهام هر شرکت می باشد. (کردستانی، 1389)

[1]International Trade

[2]Financial Resources

[3]Economic Development

[4]Capital Market

[5]Capital

[6]Risk

[7]Financial market

[8]Information

[9]Financing

[10]Hierarchy Theory

[11]Company Importance

[12]Farar

[13]Silion

[14]Warner

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.