پایان نامه درمورد کمال گرایی، همسانی درونی، روش نمونهگیری

یافتهها نشان دادند که وجدانی بودن نقشی مهم را در کمال گرایی خود مدار ایفا میکند.
استیل193 (2007) در بررسی با عنوان فراتحلیلی درباره ماهیت اهمال کاری یافته های به دست آمده را بدین صورت دسته بندی نمود: بین روان رنجورخویی و اهمال کاری رابطه مثبت ضعیفی وجود دارد. بین گشودگی، توافق پذیری و برونگرایی اهمال کاری رابطه معناداری وجود ندارد. بین وظیفه شناسی و اهمال کاری رابطه منفی معنادار بسیار قوی وجود دارد.
نتایج بررسی دی فابیو194 (2006) در پژوهشی با عنوان همبسته های اهمال کاری در تصمیم سازی: صفات شخصیتی، خود پنداره یا درک ناکامی شناختی انجام داد. نمونه پژوهش از 258 دانش آموز مقطع راهنمایی تشکیل می شد. نتایج نشان داد که بین اهمال کاری و برونگرایی بر اساس مدل پنج عاملی شخصیتی نئو رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین وظیفه شناسی و اهمال کاری رابطه منفی معنادار وجود دارد. اما بین روان رنجورخویی و اهمال کاری همبستگی مثبت وجود دارد.
واسکونسلوس195 (2006) در پژوهشی با عنوان کمال گرایی، خودپنداره و اهمال کاری نشان دادند که بین کمال گرایی و اهمال کاری رابطه معنادار وجود دارد.
در مطالعه انجام شده به وسیله کاکی196(2003) رابطه منفی بین اهمال کاری آموزشی و کمال گرایی خودمدار و رابطه مثبت بین کمال گرایی اجتماع مدار با اهمال کاری آموزشی دیده شد. لای197(1986) رابطه بین کمال گرایی خود مدار و اهمال اری آموزشی یافت در حالی که باسکو198(1998) نتیجه گرفت که کمال گرایی خود مدار به طور منفی بر اهمال کاری آموزشی اثر دارد. با ارزیابی نتایج کلیه تحقیقات می توان گفت، همه ابعاد کمال گرایی با اهمال کاری آموزشی رابطه دارند (به نقل از کاپان، 2010).
استوبر و جورمن199 (2001) در پژوهشی با عنوان بررسی نگرانی، اهمال کاری، و کمال گرایی انجام دادند و به واسطه آن مشخص شد که کمال گرایی یکی از صفات اهمال کاری به شمار می رود. بین نگرانی، اهمال کاری و ابعاد مختلف کمال گرایی رابطه معنادار وجود دارد.
اونوگبیوز200 (2000) نشان داد که بین اهمال کاری و کمال گرایی در دانشجویان فارغ التحصیل رابطه وجود دارد. افراد حاضر در این مطالعه 135 دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه بودند در جنوب شرقی ایالات متحده. 6/92 درصد شرکت کنندگان زن و مابقی مرد بودند. طیف سنی دانشجویان بین 21-51 سال بود و میانگین سنی انها 26 سال بود. بر اساس نتایج 41 درصد دانشجویان اظهار داشتند که همواره در تکالیف نوشتاری دچار اهمال کاری تحصیلی هستند، در حالیکه 3/39 درصد این اهمال کاری را مختص موضوعات مورد مطالعه امتحانی می دانستند و 60 درصد اهمال خود را با مطالعات هفتگی مرتبط می دانستند.
مطالعه واتسون201(2000) نشان داد که اهمالکاری هم به عنوان یک بعد شخصیتی در نظر گرفته شده است. در این بررسی حدود 349 دانشجو شرکت نتایج نشان داد اهمالکاری هم به عوامل وظیفهشناسی پایین و هم به اختلالات عصبی (اضطراب،افسردگی، خجالتی بودن، عمل بدون تفکر و آسیب پذیری) رابطه معناداری را نشان داده است.
استامف و پارکر202(2000) در پژوهشی بیان کردند که بین کمال گرایی منفی و روان رنجوری رابطه وجود دارد؛ به این دلیل که افراد روان رنجور نگران از اشتباه کردن هستند و در کارهایشان شک و تردید دارند، با کمال گرایی رابطه دارد. همچنین، نشان دادند که بین کمال گرایی مثبت و وجدانی بودن رابطهی معنادار وجود دارد از آن جهت که ارتباطی را بین وجدانی بودن و استاندارد های شخصی یافتند.
فراری (1989) در تحقیق خود نشان داد که ویژگی مشترک افراد کمال گرا و اهمال کار توجه به این مسئله است که دیگران چه نظری نسبت به آنها دارند و آنها را چه طور ارزیابی می کنند. این افراد معمولاً نمی توانند تکالف خود را به اتمام برسانند زیرا به طور افراطی بر روی استانداردهای خود تمرکز می کنند و درگیر این مسئله هستند که دیگران آنها را چه طور ارزیابی می کنند. به این دلیل، یک رابطه علی بین کمال گرایی و اهمال آموزشی وود دارد(آنویباز203،2000).
بوسکو و کاوسس204 (1998) در پژوهشی در راستای بررسی رابطه بین کمال گرایی خودمحور و اهمال کاری تحصیلی در محیطهای آموزشی 112 دانشجو (33 مرد و 79 زن) را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که کمال گرایی خود محور تاثیر منفی بر اهمال کاری تحصیلی دارد.
لی، کوواکس و دانتو205(1998)یک رابطه بین وظیفهشناسی پایین و اهمالکاری پایین را در دانش آموزان بین 7 تا11 سال پیدا کردند. شرکت کنندگان در بررسی شامل 149 دختر و 130 پسر در پایه های سوم تا پنجم که از سه مدرسه متفاوت بودند، نتیجه اینکه در تناسب با تحقیقات قبلی بر روی دانشجویان، اهمالکاری با وظیفه شناسی به صورت منفی با هم ارتباط داشتند.
اسلد و اونز206(1998) در پژوهشی برای بررسی این موضوع که کدام یک از صفات شخصیتی با کمال گرایی رابطه دارد، خاطر نشان ساختند که کمال گرایی مثبت با وجدانی بودن (وظیفه شناسی) در ارتباط می باشد و ممکن است که بعضی از اشکال خاص این بعد را در بر بگیرد.
فرری و موتز207(1997) در بررسی رابطهی کمال گرایی و انعطاف پذیری(که یکی از ویژگی های شخصیتی است) در مورد 108 دانشجو به این نتیجه رسیدند که افرادی که به آسانی نمیتوانند فعالیت خود را به فعالیت دیگری تغییر دهند و افرادی که نمیتوانند به آسانی با محیطهای جدید سازگار شوند، به کمال گرایی گرایش دارند. این افراد برای کنار آمدن با اثرات فشارهای روانی زندگی مشکل دارند و ممکن است سبک زندگی سفت و سختشان، آنان را از سازش یافتن با تغییرات پیش بینی ناپذیر
ز
ندگی باز دارد.
جانسون و بلوم208(1995) در یک کار پژوهشی بر روی بزرگسالان جوان نشان دادند که بین رواننژندی، وظیفه مداری و اهمالکاری رابطه وجود دارد. همه ابعاد وظیفهمداری با اهمالکاری دارای رابطه معکوس بود و خودنظم دهی در بین این عوامل در مقایسه با عوامل دیگر پیشبینی کننده قویتری بود و ارتباط میان اهمالکاری و روان نژندی ضعیفترین بود و در بین این ابعاد تکانشگری و آسیبپذیری پیشبینی کننده قویتری برای اهمالکاری بودند.
اسچونبرگ و لی209(1995)همچنین به بررسی رابطه بین ابعاد مدل پنج عاملی و ویژگیهای اهمالکاری پرداختند که نتایج مشابهی را بدست آوردند نتایج پژوهش آنها نشان داد ارتباط منفی میان بعد فعالیت برون گرایی و ارتباط مثبتی میان بعد خیالپردازی گشودگی با اهمالکاری وجود دارد.
فلت و همکاران (1992) دریافتند که بین کمال گرایی اجتماع مدار و اهمال کاری آموزشی رابطه وجود دارد اما رابطه اندکی بین کمال گرایی خود مدار با اهمال کاری آموزشی وجود دارد. به طور مشابه، نتایج تحقیقات سادلر210 و ساکس211 (1993) نشان داد که بین کمال گرایی اجتماع مدار و اهمال کاری آموزشی رابطه وجود دارد. مارتین و همکاران (1993) در مطالعه خود بر روی دانشجویان نشان دادند که بین بعد اجتماعی کمال گرایی و اهمال کاری آموزشی رابطه مثبت و بین بعد شخصی کمال گرایی و اهمال کاری آموزشی رابطه منفی وجود دارد.
هیویت و فلت212(1991) در پژوهشی نشان دادند که ابعاد شخصیتی روان رنجور خویی و وجدانی بودن رابطهی مثبت با کمالگرایی دارند و ابعاد شخصیتی برون گرایی و توافق پذیری رابطهی منفی با کمال گرایی دارند؛ آنها رابطهی معناداری را بین باز بودن به تجربه و کمال گرایی نیافتند.
فراست و همکاران(1990)در پژوهشی در زمینهی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی و کمال گرایی نشان دادند که روان رنجوری و برون گرایی با کمال گرایی منفی در ارتباط میباشند، بدین معنی که روان رنجوری با کمال گرایی منفی رابطهی مثبت معنادار دارد و برون گرایی با کمال گرایی منفی رابطهی منفی معنادار دارد.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1- روش پژوهش
طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. طرحهای همبستگی برخلاف پژوهشهای علی که در آنها به دنبال کشف رابطهی علت و معلولی بین پدیدهای مختلف میباشند به بررسی رابطه بین متغیرهای مختلف میپردازند، لذا در طرحهای همبستگی از روی ویژگیهای یک متغیر به ویژگیهای متغیر دیگری پی برده میشود.
3-2- متغیرهای پژوهش
متغیر ملاک: اهمال کاری
متغیرهای پیشبین: ویژگیهای شخصیتی( روانآزردگی، برون گرایی، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن)، کمالگرایی
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند و سابقه مشروطی نداشتند، بود.
3-4- حجم نمونه و روش نمونهگیری
روش نمونهگیری پژوهش حاضر روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای است. که با توجه به فرمول کوکران، 300 نفر، اما با توجه به امکان ریزش 330 نفر انتخاب شدند. به این ترتیب که از بین رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به صورت تصادفی13 رشته و از هر رشته 1 کلاس به صورت تصادفی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان با حذف پرسشنامههای ناقص ومخدوش دادههای مربوط به 300نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-5- ابزارهای پژوهش
3-5-1- مقیاس ارزیابی اهمال کاری: این مقیاس توسط سولومون و راث بلوم (1984) برای بررسی اهمال کاری درسی در سه حوزه آماده کردن تکالیف213، آمادگی برای امتحان214 و تهیه گزارش نیم سالی215، ساخته شده و شامل 21 گویه است. در مقابل هر گویه، طیف چهار گزینه ای از «به ندرت» (نمره ی 1) تا «تقریباً همیشه» (نمره 4) قرار دارد. افزون بر 21 سؤال مذکور، 6 سؤال (سؤال های 7،8،18،19،26،27 ) برای سنجش دو ویژگی (احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن) و (تمایل به تغییر عادت اهمال کاری) در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است بنا به پیشنهاد سازنده این مقیاس، در محاسبه روایی و پایایی، این 6 سؤال منظور نخواهد شد. برای تعیین پایایی مقیاس 21 سؤالی از ضریب آلفای کرونباخ و برای احراز روایی از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده شده است که نتیجه ی آن برای محاسبه ی روایی 88/0 و برای پایایی 91/0 بوده است. اعتبار این آزمون را جوکار (1386) با استفاده از روش تحلیل عاملی بررسی کرد که برای روایی 80/0 و برای پایایی 89/0 محاسبه شد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 79/0 به دست آمد.
3-5-2- مقیاس کمال گرایی : مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست216 (فراست ،1990) به منظور ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی ساخته شده است این آزمون 35 عبارت و دارای 6 زیر مقیاس : نگرانی در مورد اشتباهات217 ، تردید نسبت به اعمال218 ، انتظارات والدین219 ، استانداردهای فردی220 ، ونظم ترتیب221 است ، به علاوه نمره ی کمال گرایی کلی از طریق جمع کردن نمره ی همه ی 35 عبارت آزمون به دست می آید نمره ی بالا دراین آزمون به دست می آید نمره ی بالا در آزمون حاکی از کمال گرایی بالای فرد در حیطه ی مورد نظر است. پرسشنامه به صورت 5 گزینه ی است که شامل : کاملا مخالفم نمره 1، مخالفم نمره 2، نظری ندارم نمره 3، موافقم نمره ، 4 و کاملا موافقم نمره 5 را کسب می کند.
پایایی فراست و همکاران (1993) میزان ضریب همسانی درونی زیر مقیاس آزمون بین 73/0 تا 93/0 ضریب همسانی درونی کل آزمون را 90/0 گزارش کردند. در یک
نمونه ی استرالیایی نیز ضریب همسانی درونی زیر مقیاس های آزمون 77 تا 90/0 و ضریب همسانی درونی 91/0 بوده است (لیند – استیونسون و هیرن،1999).
اعتبار همگرا و افتراقی مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست نیز از طریق رابطه مثبت معنادار این آزمون با مقیاس کمال گرایی و برنز (1980) مقیاس خود ارزیابی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (1968) و زیر مقیاس کمال گرایی پرسشنامه اختلالات خوردن فلت، بلانک اشتاین و گری(1998) به اثبات رسیده است. نتایج پژوهش اشتوبر (1998) ضریب آلفای کرونباخ 90/0 گزارش کرده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 82/0 به دست آمد.
3-5-3- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مککری و کاستا (NEO)222: در این پژوهش به منظور بررسی ویژگیهای شخصیتی از فرم کوتاه آزمون نئو(NEO) مککری و کاستا (1989) که دارای 60 سوال میباشد، استفاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *