پایان نامه درمورد عملکرد کارکنان، شوراهای حل اختلاف، حل اختلاف

تحمل مخاطره
122/0
075/0
215/0
633/1
108/0
جهت‌دهی
152/0
066/0
105/0
986/1
043/0
یکپارچگی و وحدت
177/0
08/0
286/0
217/2
031/0
روابط مدیریت
028/0
087/0
043/0
317/0
752/0
کنترل
119/0
064/0
243/0
885/2
046/0
هویت
212/0
076/0
353/0
801/2
007/0
سیستم پاداش
229/0
078/0
151/0
978/1
039/0
تحمل تعارض
137/0
077/0
234/0
786/1
080/0
الگوهای ارتباطات
040/0
059/0
092/0
687/0
495/0
تحول سازمانی
265/0
077/0
421/0
445/3
001/0
نتیجه گرایی
377/0
083/0
525/0
575/4
000/0
نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون، فرضیه‌های صفر و مخالف به‌صورت زیر مطرح‌شده و موردبررسی قرارگرفته است:
فرضیه صفر: بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه وجود دارد.
{█(H_0 : β=0@H_1 : β≠0)┤ {█(sig.=0.309@β=0.274)┤
{█(H_0 : ρ=0@H_1 : ρ≠0)┤ {█(sig.=0.35@r=0.28)┤
برای بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری کوچکتر از 05/0 را نشان می‌دهند و ضرایب محاسبه‌شده مثبت می‌باشند؛ درنتیجه فرض صفر در سطح 95/0 اطمینان رد شده و فرض مخالف مبنی بر وجود رابطه مثبت بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.

{█(H_0 : β=0@H_1 : β≠0)┤ {█(sig.=0.357@β=0.124)┤
{█(H_0 : ρ=0@H_1 : ρ≠0)┤ {█(sig.=0.374@r=0.12)┤
برای بررسی رابطه بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری بزرگتر از 05/0 را نشان می‌دهند؛ درنتیجه فرض صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه بین تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است و فرض مخالف رد می‌شود. بنابراین می‏توان ادعا کرد که بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه فرعی دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *