پایان نامه درباره عرضه کنندگان، کنترل بازار، نفت وگاز

که هرکس تعریف را کنترل کند ،کنترل بحث را هم در دست خواهد داشت. اما شگفت اینکه برخی سیاستمداران به طور کلی از تعریف کردن امنیت انرژی امتناع می ورزند.(سوواکول :1391 ،35)برخی نویسندگان حتی تعریف ثابتی از امنیت انرژی ندارند و حتی استاد دیوید ویکتور از دانشگاه استانفورد بیان داشت که هر تعبیری که بخواهید می توانید از امنیت انرژی بکنید.(سوواکول :1391 ،35)عده ای در مشخص ساختن تعارف و ابعاد گوناگون امنیت انرژی،علاوه بر تعریفی که برای امنیت عرضه و قیمت قابل پرداخت اولویت قائلند، تعریفی که بر دسترس بودن، بهره وری انرژی، تجارت،کیفیت محیط زیست و ادار? اجتماعی و سیاسی انرژی تأکید دارد ،را مطرح می کنند. (سوواکول :1391 ،33)
ظاهراً دشواری کار تاحدودی ناشی از آن است که خود انرژی مفهومی سیاست زده و چند وجهی است. برای نمونه ،دوتن از روان شناسان در کاری که پس از بحران انرژی ده?1970 انجام دادند نوعی نگرش علمی7متعلق به فیزیکدانان و مهندسانی رامشخص ساختند که انرژی را به معنیِ داشتن گرما،حرکت و پتانسیل الکتریکی قابل سنجش برحسب ژول و بی تی یو(واحد انگلیسی دما)، می دانند.براساس این دیدگاه،انرژی را نه می توان تولید و نه مصرف کرد، مقدار آن همیشه ثابت و کیفیت آن همواره روبه کاهش است وامنیت انرژی درگرو شناخت ترمودینامیک و فیزیک است. ولی از این گذشته،آنها دیدگاهی اقتصادی8را هم مشخص ساختند که انرژی را یک کالا یا مجموعه ای ازکالاهایی چون برق،ذغال سنگ،نفت وگاز طبیعی می داند که دربازارخرید و فروش می شود.این نگرش بر ارزش انتخاب برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان تأکید دارد و فرض را بر این می گذارد که بازار،انتخاب ها را به شکل کارآمدی تقسیم می کند. مطابق این دیدگاه،با افزایش قیمت ها،سوخت های جایگزین پیدا خواهند شد.امنیت انرژی به مسئله تحلیل تعاملات میان خریداران و فروشندگان و به حداقل رساندن هزینه های خارجی این تعاملات بازمی گردد. افزون بر این،عده ای نگرش بوم شناختی9 را مشخص ساختند که از برخورد علمی یا اقتصادی با انرژی سرباز می زند و به جای آن منابع انرژی را به تجدید پذیر یا تجدید ناپذیر ، پاک یا آلوده و پایان پذیر یا پایان ناپذیر تقسیم می کند.این دیدگاه برای ارزش های پایداری،صرفه جویی و انتخاب آینده اولویت قائل است.امنیت انرژی در گرو اعتراف به محدود و به هم وابسته بودن منابع انرژی و بازشناسی این مسئله است که مصرف کنونی، کر?زمین و نسل های آینده را به خطر می اندازد.(سوواکول:1391 ،36)دیدگاه رفاه اجتماعی10،خدمات انرژی را به چشم یک ضرورت اجتماعی می بیند.این نگرش برای مردم حقی بنیادی در زمین? بهره برداری از انرژی برای گرمای، سرمایش،روشن کردن خانه ها ،پخت و پز،حمل و نقل و هدف های اساسی قائل است.ارزش محوری در اینجا انصاف است وامنیت انرژی به توزیع خدمات انرژی برای تمامی طبقات اجتماعی باز می گردد.
دیدگاه سیاسیِ سخت11،روی مکان جغرافیایی منابع انرژی،ثبات کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و فراهم بودن جایگزین های سوخت تکیه دارد.در این نگرش امنیت انرژی مؤلف? اصلی امنیت ملی است و سیاست درست به مسئله ای مربوط به حفظ سر زندگی اقتصادی و توانمندی نظامی تبدیل می شود.نگرشی های دیگری در آمریکا شناسایی شده است که((آنان که برای آمریکا اولویت و تقدم قائلند12))،تصمیمات مربوط به انرژی را اساساً با هدف مستقل تر ساختن این کشور از نظر انرژی می گیرند؛((آنان که نگاه شان به نتیجه ترازنامه انرژی است13))،از مجموعه فناوری هایی که کمترین هزینه را دارند پشتیبانی می کنند؛((کارآفرینان14))،حامی خلاقیت و پژوهش برای حل مشکلات از طریق نوآوری و پیشبرد فناوری هستند؛((طرفدران محیط زیست15))،درصدد به حداقل رساندن آلودگی هستند وتصمیم گیری ها را براساس کاهش یا سازگاری جویی با تغییرات آب وهوایی انجام می دهند؛((فردگرایان16))،خوهان زندگی ومصرف بسیار باکیفیت هستند؛ ((سیاستمدارن17))،از نظام های انرژی که منافع هرچه بیشتری را برآورده سازندحمایت می کنند؛ و((فناوری پرست ها18))،جویای رویکردهای مهندسی کلان برای مشکلات انرژی هستند.(سوواکول :1391 ،42)
البته اینجا مشکل وجود دارد که بسیاری از این دیدگاه ها با هم قابل مقایسه نیستند.برای نمونه، آنان که به رشد اقتصادی و افزایش مصرف انرژی اعتقاد دارند اقتصاد روبه گسترش را شالود? بهبودمستمرسطح متوسط زندگی،پویای اجتماعی واقتصادیِ روبه بالا و جوکلی پیشرفت می دانند. طرفداران بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی در مصرف انرژی قائل به محدود بودن ظرفیت محیط زیست برای جذب آلودگی ناشی از فرایند های انرژی،تأثیرات نامطلوب بر سلامت و ایمنی انسان و خطر فزایند? فاجعه ای تمام عیار در جهانی پیچیده، متمرکز و مستقل هستند. بین تلقی انرژی چونان یک کالا و قلمداد کردن آن به عنوان یک خدمت عمومی هم تنش و تزاحم مشابهی وجود دارد.اگر انرژی کالا باشد معقول است که شرکت های انرژی، مصرف کنندگان خود را به دقت انتخاب کنند و تنها روی نوعی از توزیع خدمات انرژی متمرکز شوند که در آن بتوانند سود خود را بیشینه سازند حتی اگر این به معنی حذف مناطق فقر و روستایی باشد.ولی اگر خدمت عمومی باشد شرکت های انرژی موظف خواهند بود انرژی را قطع نظر از هزینه ای که ممکن است داشته باشد به همگان عرضه کنند.یک بررسی با متمرکز ساختن عمدی نگاه خود روی بحث جاری برسر انرژی در بزرگ ترین مصرف کننده انرژی جهان یعنی ایالات متحده سه دیدگاه بسیار متفاوت را مشخص ساخته است. (سوواکول :1391 ،43)
طرفد
ر
ان دیدگاه((عرضه19))،خواستار تولید انرژی فزون تر برای پرهیز از بحران های مکرر بودند ، منابع را پایان ناپذیر می دانستند ومعتقد بودند توانایی فناوری برای کشف وبرداشت از منابع، درحال پیشرفت است و دخالت دولت را زیان بار و برهم زنند? بازار آزاد می انگاشتند.بازیگران اصلی طرفدار این دیدگاه،شرکت ها و مؤسسات انرژی هستند، هدف نهایی آنان دستیابی به عرض? فراوان انرژی ارزان است و جدی ترین خطر را قطع این عرضه می دانند.طرفدران دیدگاه ((صرفه جویی20)) ،جویای راه حلی فنی برای مشکلات انرژی بودند،لزوم مصرف سنجیده تر انرژی و رشد اقتصادی بودند.بازیگران اصلی هوادار این دیدگاه،سازمان های دولتی مسئول پژوهش هستند و نقش آنها پیش بردن علوم پایه و نوآوری است که منجر به جامعه ای بهره ور تر از نظر انرژی خواهد شد،جدی ترین خطر نیز ازدید آنان ضایعات وبهره ور نبودن مصرف انرژی است. طرفدران دیدگاه((انرژی شناسی21))،انتقادی تر بودند و مشکل انرژی را نه مشکل منابع یا مشکل فناوری بلکه معضل اجتماعیِ ناسازگاریِ نظام انرژی با ارزش های مردم سالاری و قوانین فیزیکی علم می دانستند.بازیگران مهم هوادار این دیدگاه،مصرف کنندگان انرژی و افرادند،هدف آنان ایجاد جامعه ای برابرتر، نامتمرکزتر و مشارکتی تر است و جدی ترین خطر را ته کشیدن منابع و نابودی اجتماع و همبستگی می دانند.(سوواکول:1391 ،44)واکنش عمومی را به بحران انرژی سال 1973 در نظر بگیرید.مردم آمریکا به طور معمول بحران نفت را اساساً حرکتی از سوی شرکت های نفتی برای به جیب زدن سود حاصل از افزایش قیمت ها می دانستند.مخالفان طرفدرادارن محیط زیست آنرا نعمتی برای مبارز? خودشان با سازمان های طرفدار محیط زیست و متحدان آنها می پنداشتند. طرفداران محیط زیست افزایش قیمت ها را موهبتی برای منصرف شدن از مصرف نفت می شناختند.شرکت های نفتی مستقل آن را راهی برای حمله به شرکت های نفتی بزرگ مانند اکسون و شل می دیدند.طرفداران اصلاح مالیات ها آن را بختی برای پایان دادن به برخی مقرراتی می دانستند که شرکت های نفتی بزرگ را در خارج منتفع می ساخت.دراصل،هرکس نقش خویش را در بحران انرژی می دید ولی این برداشت ها همساز با هم نبود.(سوواکول :1391 ،45) به گفته جاناتان الکایند،معاون اول دستیار وزیر انرژی آمریکا،امنیت انرژی از چهار عنصر تشکیل می شود: فراهم بودن، قابل اعتماد بودن، قابل خرید بودن، پایداری.
منظور از فراهم بودن22،توانایی مصرف کنندگان و بهره برندگان برای تأمین انرژی مورد نیازشان است.این مستلزم وجود بازار تجاری گسترده، خریداران و فروشندگانی که به مبادل? کالا بپردازند، طرف هایی که دربار? شرایط مبادله با هم توافق کنند و نیز منابع فیزیکی کافی، سرمایه گذاری، فناوری و چارچوب های حقوقی و مقرراتی برای پشتیبانی از آنهاست.(سوواکول :1391 ،46)
قابل اعتماد بودن23،اشاره به این دارد که از خدمات انرژی چه اندازه در برابر قطع خدمات حفاظت می شود و این خود بر برخی معیارهای به هم مرتبط مبتنی است ازجمله:
-متنوع سازی منابع عرضه(سوخت و فناوری های گوناگون)؛
-تنوع بخشیدن به زنجیر? عرضه؛
-ترمیم پذیری یا توانایی برآمدن از پس شوک ها و بازتوانی پس از بروز نارسایی؛
-کاهش تقاضای انرژی برای کم کردن فشار وارد بر زیرساخت ها؛
-ظرفیت اضافی برای استفاده در صورت بروز نارسایی؛
-رساندن به موقع اطلاعات به بازار؛
قابل خرید بودن24،نه تنها متضمن آن است که قیمت ها نسبت به درآمد پایین یا منصفانه باشد بلکه باید قیمت ها باثبات باشد و دم به دم تغییر نکند.
منظور از پایداری25،به حداقل رساندن خسارات اجتماعی،زیست محیطی و اقتصادی ناشی از زیرساخت های انرژی قدیمی است.(سوواکول :1391 ،47)
ازنظربنجامین سوواکول ، فراهم بودن به استقلال نسبی و تنوع سوخت ها و خدمات انرژی باز می گردد. تضمین فراهم بودن تا حدودی در گرو تأمین((عرض? کافی و بی وقفه))26 و به حداقل رساندن اتکا به سوخت های وارداتی است.جنب? مرتبطی از بعد فراهم بودن، متنوع سازی یا جلوگیری از خرابکاری و حمله به زیرساخت های حیاتی مانند نیروگاه های برق، خطوط لوله، سدها و شبکه های انتقال و توزیع است تا خدماتی که آنها ارائه می کنند فراهم بماند. تنوع دست کم سه بعد را در بر می گیرد؛ (سوواکول :1391 ،50)
متنوع سازی منابع27 مستلزم بهره گیری از آمیزه ای از منابع مختلف انرژی، سوخت ها ، گونه ها، وچرخه های سوخت(یعنی نه اتکای دربست به نیروی هسته ای یا گاز طبیعی بلکه همچنین تکیه بر ذغال سنگ ، نفت ، باد ، زیست توده28 ، انرژی گرمایی زمین29 و غیره )است.
منظور از متنوع کنندگی عرضه کنندگان30، توسع? چندین نقط? تولید انرژی است به نحوی که هیچ شرکت یا تأمین کنند? واحدی کنترل بازار را در دست نداشته باشد(یعنی خرید گاز طبیعی نه تنها از یک یا دو شرکت بلکه از مجموع? متنوعی از ده ها شرکت انرژی).
متنوع سازی مکانی31 یعنی پراکنده ساختن محل استقرارتسهیلات منفرد به نحوی که حمله ،حادثه، سوء کارکرد ، یا نقص واحدی نتواند فعالیت آن را متوقف کند(یعنی پراکندن پالایشگاه ها در سراسر کشور به جای استقرار آنها در امتداد کرانه ای واحد).نوعاً سطح ((بهینه ))تنوع هنگامی حاصل می شود که هر سه بعد هم زمان پیش برده شوند یا برای به حداقل رساندن صریح مخاطره در کل بخش با کمترین هزینه ، مجموع? معینی از نظام های انرژی آرایش داده شوند.
دومین مؤلف? امنیت انرژی از حد فراهم بودن فراتر می رود و شامل قابل خرید بودن اساسی خدمات انرژی می شود.منظور از قابل خرید بودن صرفاً پا
یین بودن قیمت ها به نحوی که مردم بتوانند پول خدمات انرژی را بدهند نیست ،بلکه از آن گذشته ثبات قیمت ها و دسترسی منصفانه به خدمات انرژی را هم دربر می گیرد.وقتی نوسان قیمت های سوخت شدید باشد برنامه ریزی سرمایه گذاری های دور اندیشانه برای عرضه کنندگان دشوار است.افزایش شدید قیمت های گاز طبیعی،ذغال سنگ و نفت طی چند سال گذشته فعالیت بسیاری از نیروگاه های برق را غیر اقتصادی ساخته و منجر به افزایش چشمگیر قیمت های برق در چندین ناحیه شده است.سطوح بالای دسترسی به برق و خدمات انرژی با سطوح بالاتر مصرف انرژی و نسبت های پایین تر فقر انرژی نیز همبستگی دارد در حالی که سطوح پایین تر دسترسی و حداقل حق انتخاب با سطوح پایین مصرف ، اتکا به زیست توده و فقدان تجهیزات بهره ور همبسته است. (سوواکول :1391 ،50)
سومین مؤلفه با بهره وری یا عملکرد بهتر و استفاد? بیشتر از تجهیزات بهره ورتر انرژی و تغییر رفتارها ارتباط دارد. بهره وری انرژی، امکان مقرون به صرفه ترین شکل مصرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *