پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران

عنوان:

مطالعه تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME  های شرق مازندران

استاد راهنما:

دکتر مهرداد مدهوشی

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا زالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:                                               

علم و فناوری در جهان پر از رقابت کنونی؛ محدودیت، پیچیدگی و موقعیت های جدیدی را پدید آورده اند و می توان آنها را موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان دانست. بهره برداری صحیح از تحولات سریع علم و فناوری، مدیریت تحولات فناورانه و نوآوری مستلزم در اختیار داشتن دانش روز و پیشرو می باشد که این خود شاید یکی از عوامل اهتمام و گرایش سازمانها در چند سال اخیر به بحث مدیریت دانش باشد. در این بین در سالهای اخیر، نوآوری به عنوان یکی از دستاوردهای مدیریت دانش که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی می نماید مورد توجه قرار گرفته می باشد. در محیط ناپایدار و پیچیده امروز، سازمان هایی کامیاب هستند که به یک مزیت رقابتی پایدار دست یابند. در سالهای اخیر منبع اصلی مزیت رقابتی از کارایی و کیفیت به کارآفرینی و نوآوری تغییر یافته می باشد. کارآفرینی همان نیرویی می باشد که امروزه از آن به عنوان موتور محرک رشد وتوسعه دانسته می گردد. با در نظر داشتن اهمیت کارآفرینی برای ایجاد مزیت رقابتی، سازمانی می تواند موفق باشد که با ایجاد بسترهای لازم از فرآیند کارآفرینی پشتیبانی کند. به همین مقصود در گذشته تحقیقات زیادی در خصوص بستر های کارآفرینی سازمانی (فرهنگ، ساختار، شبکه، سرمایه اجتماعی و …) صورت گرفته می باشد. گویا که یکی از مهمترین عامل کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش می باشد که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. با اهمیت یافتن مدیریت دانش به عنوان موضوع جدید، در سالهای اخیر مقالات و پژوهش هایی پدیدار شدند تا میان مدیریت دانش و نوآوری و نوآوری و کارآفرینی ارتباط مستقر نمایند. اما در ارتباط با مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی تاکنون پژوهش جامعی انجام نشده می باشد. پس در این پژوهش ما در پی آن هستیم تا تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی را مطالعه کنیم.

 1-2- اظهار مسئله

امروزه سازمانها با مسائلی زیرا تغییر و تحولات سریع فن آوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید، حس بی اعتمادی به روشهای سنتی در مدیریت سازمانی، خروج بعضی از بهترین و درخشانترین کارمندان از شرکت، رقابت بین المللی، کوچک کردن شرکتهای بزرگ و میل کلی به بالابردن بازدهی و بهره وری، روبرو هستند. در این بین سازمانهایی می توانند قدرت رقابت داشته باشند که با بر عهده گرفتن نقشی فعال و تاثیر گذار از کارآفرینی سازمانی پشتیبانی نمایند. پس امروزه از کارآفرینی به عنوان عامل تحریک و تقویت رقابت، نوآوری و روان کننده تغییر و عامل تعادل در اقتصاد پویا یاد می کنند. اما تحقیقات گوناگون نشان می دهند که علارغم اینکه سازمانها اهمیت نوآوری و کارآفرینی را برای رقابت در دنیای امروز پذیرفته اند اما در ایجاد نوآوری و کارآفرینی موفق نبودند. به همین مقصود ایجاد بستر  مناسب برای کارآفرینی برای تمامی سازمانها یکی از منابع حقیقی رقابت پذیری در دنیای امروز می باشد.

بدون شک یکی از مهمترین بستر برای توسعه کارآفرینی کسب و بکارگیری دانش می باشد، طوریکه محققین اظهار می دارند مزیت رقابتی پایدار تنها از طریق به کار گیری دانش برای نوآوری حاصل می گردد. به همین مقصود چندی می باشد که از سوی محققین گوناگون، مدیریت دانش سازمانی به عنوان یکی از  مهم ترین عوامل موفقیت کسب و کار ها در شرایط رقابتی مورد توجه قرار گرفته می باشد و سازمانهای مختلف، سرمایه گذاری نسبتاً وسیعی در این حوزه انجام داده اند. با در نظر داشتن ارتباط غیر قابل انکار دانش با نوآوری، گویا درک تأثیر و تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، از این رو در این پژوهش با تشریح مدیریت دانش و کارافرینی، ارتباط میان فرآیند مدیریت دانش و فرآیند کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد.    

1-3- اهداف پژوهش :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بعد اصلی زیر دسته بندی نمود :

  1. تعیین اندازه تاثیر فرایند مدیریت دانش بر فرایند کارافرینی سازمانی
  2. الویت بندی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر فرایند کارافرینی سازمانی

1-4- فرضیه های پژوهش:

1-4-1- فرضیه اصلی:

 فرآیند مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

1-4-2-  فرضیه های فرعی :

          1-      کسب دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

          2-      تسهیم دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

          3-      بکارگیری دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

 1-5- قلمرو پژوهش

1-5-1- قلمرو موضوعی پژوهش :

حوزه توجه این پژوهش مطالعه ارتباط و تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی می باشد.

1-5-2- قلمرو مکانی پژوهش :
جستجو در سایت :   


قلمرو مکانی پژوهش کسب و کارهای فعال در کسب و کار های کوچک و متوسط شرق مازندران می باشد.

1-5-3- قلمرو زمانی پژوهش :

قلمرو زمانی پژوهش سال 1389 می باشد.

1-6- محدودیت های پژوهش

– انجام شدن پژوهش در دوره کوتاه

– در نظر نگرفتن عوامل موثر بر مدیریت دانش(از قبیل: مدیریت، جو سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژی و … )

– در نظر نگرفتن متغیر های  تعدیل کننده موثر بر روابط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (مانند سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی و … )

– تاکید بر کارآفرینی و در نظر نگرفتن کلیه نتایج مدیریت دانش(از قبیل: افزایش یادگیری سازمانی، مزیت رقابتی و …)

1-7- تعریف واژگان تخصصی پژوهش

دانش: عبارتست از مجموعه تجربیات، تکنیکهای کاری و نیز الگوهای رفتاری که افراد در روبرو شدن با واقعیتها از خود بروز می دهند و به دو گونه کلی تقسیم بندی می شوند: دانش ضمنی، که در ذهن افراد هست و قابل کد گذاری نیست و دانش عیان که قابلیت کد گذاری، ذخیره سازی و سازماندهی دارد (ویلالبا،2006).

فرآیند مدیریت دانش: مدیریت دانش یک فرایند ساختارمند جهت کسب، خلق ، ذخیره، بازیابی، تسهیم و بکارگیری دانش ضمنی و عینی در سازمان برای تشویق نوآوری سازمانی تعریف می گردد(چن و چانگ،2009).

کسب دانش: کسب دانش، همان خلق دانش در داخل سازمان و اکتساب دانش خارج از سازمان و می باشد. خلق دانش فرآیندی می باشد که طی آن، دانش مورد نیاز، خلق می گردد و اکتساب دانش فرآیندهایی که طی آن دانش مورد نظر، در اختیار سازمان قرار می گیرد (گلد و همکاران، 2001).

ذخیره سازی و بازیابی دانش: فرآیندی می باشد شامل این که چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و این نگهداری چگونه باشد که قابلیت بازیابی حداکثری فراهم گردد. و بازیابی، مجموعه فعالیتها جهت برقراری امکان بازیابی آسان و سریع دانش های ذخیره شده در سازمان می باشد(گلد و همکاران، 2001).

توزیع و تسهیم دانش: انتشار، تبادل و به اشتراک گذاری دانش های خلق شده و کسب شده در سازمان از طریق جلسات بحث گروهی، سوال و جواب با نخبگان و یا حتی ارسال یک ایمیل به اعضای سازمان تعریف می گردد(گلد و همکاران، 2001).

اعمال و بکارگیری دانش: فرآیند بکارگیری دانش در حوزه های مختلف کاری به مقصود افزایش اثربخشی و بهره وری در سازمان می باشد (گلد و همکاران، 2001).

کارآفرینی

تولید ایده: تولید ایده در کسب و کار به فرآیند اظهار فکر ، عقیده و خیال برای نوآوری سازمان اطلاق می گردد (فرهنگی، 363).

اجرای ایده(امکان سازی): مرحله اجرای ایده تعیین می کند که آیا ایده ایجاد شده می تواند یک فرصت کسب و کار باشد یا نه. هنگامی که ایده ای به عنوان فرصت شناخته گردید، سازمان می تواند آن ایده را در غالب محصول، خدمت و فرآیند بکار گیرد (فرهنگی، 363).

نتایج ایده: نتایج ایده همان بهره برداری از ایده می باشد، که به فرآیند طراحی، ساخت، آزمایش و تجاری سازی ایده در غالب محصول، خدمت و فرآیند  اطلاق می گردد(فرهنگی، 363).

تعریف عملیاتی واژه ها

کسب دانش(کسب و ایجاد و ذخیره دانش). کسب و ایجاد دانش از طریق انجام پروژه های تحقیقاتی، تعامل با سازمانها و مراکز تحقیقاتی بیرونی، کارکنان، مشاوران و متخصصان بیرونی، مشتریان و سایر ذینفعان، و مصاحبه های تخصصی و ذخیره سازی و بازیابی دانش از طریق سیستم های اطلاعاتی، مستند سازی دانش، ایجاد بانکهای دانش.

تسهیم دانش. تسهیم دانش از طریق استقرار فرآیندها و سیستم هایی جهت تعامل با کارکنان، مشتریان و سایر سازمانها، تسهیم دانش از طریق انجام فعالیت های گروهی، جلسات بحث و تبادل نظر، کنفرانس ها و گردهمایی و سمینار های داخلی و خارجی.

بکارگیری دانش. بکارگیری دانش در بهبود محصولات و فرآیند ها موجود و ایجاد محصولات و خدمات جدید.

تولید ایده: ایده پردازی از طریق اطلاعات داخلی، ایده پردازی از طریق اطلاعات خارجی، ایده پردازی از طریق پژوهشهای مشارکتی، ایده پردازی از طریق پژوهشهای داخلی

اجرای ایده: امکان سنجی بازار، امکان سنجی فن آوری، امکان سنجی سیستم اطلاعات، امکان سنجی مالی

نتایج ایده: بهره برداری از ایده ها در بهبود محصولات، خدمات و فرآیند ها، بهره برداری از ایده ها در ارائه محصولات و خدمات جدید.

تعداد صفحه :۹۷

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.