پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، هوش سازمانی، مقطع تحصیلی، توزیع فراوانی

سن……………………………….62
جدول 4-14- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک مقطع تحصیلی………………..63
جدول 4-15- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک نوع دانشگاه…………………..65
جدول 4-16- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک جنسیت…………………………………………………….66
جدول 4-17- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک گروه سنی………………………………………………….66
جدول 4-18- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک نوع دانشگاه……………………………………………….67
جدول 4-19- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک مقطع تحصیلی………………………………………….67
جدول 4-20- آماره آزمون t‌ برای مقایسه دو متغیر نمره هوش سازمانی و خلاقیت…………………………68
در دو گروه زن و مرد
جدول 4-21- آماره آزمون تحلیل واریانس مقایسه هوش سازمانی و خلاقیت………………………………….69
دربین گروههای سنی
جدول 4-22- آماره آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازمانی……………………………70
در بین دانشگاهها
جدول 4-23- آماره آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازمانی…………………………..71
در بین مقاطع تحصیلی
جدول 4-24- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………… ………………..72
در گروه زنان
جدول 4-25- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت …………………… ………………..72
در گروه زنان
جدول 4-26- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………… ………………..73
در گروه مردان
جدول 4-27- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ……………………. ………………..73
در گروه مردان
جدول 4-28- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………………….. ……….73
در گروه سنی 29-20 سال
جدول 4-29- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت …………………………….. ……….74
در گروه سنی 29-20 سال
جدول 4-30- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………………….. ……….74
در گروه سنی 39-30 سال
جدول 4-31- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ……………………………. ………..74
در گروه سنی 39-30 سال
جدول 4-32- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………………….. ………..75
در گروه سنی 49-40 سال
جدول 4-33- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت …………………………… ………..75
در گروه سنی 49-40 سال
جدول 4-34- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت………………….. ………..75
در دانشگاه شهید چمران
جدول 4-35- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ………………………. ………………76
در دانشگاه شهید چمران
جدول 4-36- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت………………. ……………..76
در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
جدول 4-37- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ………………………. ……………..76
در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
جدول 4-38- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت……………… ……………..77
در سایر دانشگاهها
جدول 4-39- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت …………………….. ……………..77
در سایر دانشگاهها
جدول 4-40- آماره‌ تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ……………… ……………..77
برای مقطع تحصیلی دیپلم
جدول 4-41- ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت………………………………… ……………..77
برای مقطع تحصیلی دیپلم
جدول 4-42- آماره‌ تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ………………. ……………..78
برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
جدول 4-43- ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت……………………………….. ………………78
برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
جدول 4-44- آماره‌ تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ……………. ……………….78
برای مقطع تحصیلی کارشناسی
جدول 4-45- آماره‌ ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت………………………………………….79
برای مقطع تحصیلی کارشناسی
جدول 4-46- آماره‌ تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ……………… ……………….79
برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
جدول 4-47- آماره‌ ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………………………………………..79
برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
جدول 4-48- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون خلاقیت با سابقه کار………………………………………80
دربین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-49- آماره ضریب مدل رگرسیون خلاقیت با سابقه کار…………………………………………………80
دربین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-50- ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های هوش سازمانی ……………………………………….81
و هوش سازمانی در کل با خلاقیت
جدول 4-51- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت ………………………..82
در کتابداران شاغل در کتابخ
ا
نههای دانشگاهی
جدول 4-52- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت……………………………………82
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-53- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه سرنوشت مشترک با خلاقیت………………………….83
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-54- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه سرنوشت مشترک با خلاقیت………………………………………83
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-55- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه میل به تغییر با خلاقیت…………………………………..84
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-56- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه میل به تغییر با خلاقیت…………………………………………….84
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-57- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه روحیه با خلاقیت………………………………………85
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-58- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه روحیه با خلاقیت……………………………………………………85
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-59- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه اتحاد و توافق با خلاقیت………………………………86
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-60- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه اتحاد وتوافق با خلاقیت………………………………………….86
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-61- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه کاربرد دانش با خلاقیت………………………………87
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-62- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه کاربرد دانش با خلاقیت………………………………………….87
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-63- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه فشار عملکرد با خلاقیت……………………………….88
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-64- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه فشار عملکرد با خلاقیت………………………………………….88
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-65- تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت……………………………………..89
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-66- ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت………………………………………………..89
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-67- تحلیل واریانس مدل رگرسیون گام به گام هوش سازمانی با خلاقیت………………………90
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-68- ضرایب مدل رگرسیون گام به گام هوش سازمانی با خلاقیت………………………………….91
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….51
به تفکیک دانشگاه محل خدمت
نمودار 4-2- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….52
به تفکیک دانشگاه مدرک تحصیلی
نمودار 4-2- توزیع فراوانی سطح تحصیلات کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی…………………….53
بر حسب نوع دانشگاه
نمودار 4-3- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی…………………………………………54
به تفکیک جنسیت
نمودار 4-3- توزیع فراوانی جنسیت کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی……………………………….54
بر حسب نوع دانشگاه
نمودار 4-4- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی…………………………………………56
به تفکیک گروه سنی
نمودار 4-4- توزیع فراوانی گروه سنی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی……………………………..56
بر حسب نوع دانشگاه

چکیده
نظریه هوش سازمانی دکتر کارل آلبرخت به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمانها، تواناییها و ضعفهای آنها را شناسایی و بر اساس نتایج به دست آمده راهکارهای لازم را ارائه نماید. مؤلفههای هوش سازمانی از نظر کارل آلبرخت چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل ب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *