پایان نامه با واژه های کلیدی determination، Interaction، Technology

ال ایران.
رزاقی ابیانه م، احمدی ی، قهفرخی م، علی نژاد س. 1390 . آفلاتوکسین‌ها و اهمیت آن‌ها در بهداشت عمومی و کشاورزی. تهران. اول. انتشارات: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، 209 صفحه.
روحی پ، نیکوپور ه ، فراهانی ا، خسروی دارانی ک .1385. اثر متغیرهای فرایند بر تولید اسید لینولئیک مزدوج در ماست پروبیوتیک به روش تاکوجی ، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ، امنیت، کاهش ضایعات ، نوآوری ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان ، ایران.
سالاری ر، نجفی م ب. 1390. مقایسه دو روش الایزا و HPLCدر تعیین آفلاتوکسین B1و آکراتوکسین Aدر فلفل قرمز ایرانی. نشریه پژوهش صنایع غذایی جلد21 شماره4: 5-16.
طاهری پ ، احسانی م ر، خسروی دارانی ک ، رضوی س ه .1385 آ . ارزیابی پارامترهای موثر بر اسید سازی ، کاهش PH ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس La-5 در طی دوره گرمخانه گذاری ، مجله صنایع غذایی و تغذیه ، (1)4، 37-46 .
طاهری پ ، احسانی م ر، خسروی دارانی ک ، رضوی س ه .1385 ب. ارزیابی محیط های کشت مختلف برای شمارش جنس بیفیدوباکتر به عنوان باکتری پروبیوتیک ، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ، امنیت، کاهش ضایعات ، نوآوری ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان ، ایران.
طاهری پ ، احسانی م ر، خسروی دارانی ک ، رضوی س ه .1385 ج . اثر ترکیب شیر اولیه ، درصد و نوع تلقیح بر رشد میکروبی ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس La-5 در طی دورهگرمخانه گذاری ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان ، ایران.
طاهری پ ،.1385 د. ارزیابی متغیرهای فرایند بر تولید ماست نوشیدنی پروبیوتیک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، گروه صنایع غذایی،دانشکده مهندسی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات.
عبدالملکی ف، مظاهری ام. 1388. تولید نوشیدنی تخمیری بر پایه آب پنیر با استفاده از انواعی از میکروفلور کفیر و بررسی ویژگی های شیمیایی و ارگانولپتیک آن. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 4: 21-32.
کریم، گ، شیر و فرآورده‌های آن،نشر سپهر، تهران،چاپ دوم،1380
لامع، ح، برگردان، اسمیت، جیم، راهنمای استفاده از افزودنی های مواد غذایی، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، چاپ اول1374
مرحمتی زاده م ح، رضازاده س، جعفری ا. 1388. تولید بستنی پروبیوتیک با استفاده از کشت های لاکتوباسیوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم . مجله پژوهش های نوین دامپزشکی5: 33-39.
معینیان خ، یغماییان ک. 1392 . غلظت آفلاتوکسین M1در شیر خام تولیدی در شهرستآن‌های استان سمنان. مجله کومش15:21-27.
مقصودی ش، فن آوری تولید بستنی، نشر علم کشاورزی ایران، تهران، چاپ اول 1390
مکتبی س، حاجی کلایی م ر، نجف آبادی م. 1390. بررسی میزان غلظت آفلاتوکسین M1در شیر گاوداری های اهواز به روش الایزا. مجله دامپزشکی 7: 12-18.
نجفی پ . 1386 . وزارت جهاد کشاورزی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات بخش کشاورزیطرح تیپ تولید انواع بستنی
نظامی م ا . 1386 . ارزیابی امکان تولید و نگهداری پنیر فتا ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، گروه صنایع غذایی،دانشکده مهندسی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات.
نیلچیان ر. 1392. آفلاتوکسین M1 در ماست، پنیر، و بستنی در شهر کرد، ایران. مجله جهانی علوم کاربردی.
هژیر م ص، طاهایی ن. 1387. بررسی میزان غلظت آفلاتوکسین M1در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه سنندج. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان 13: 44-50.
Arbuckle,W.S., 1986, Ice Cream, Fourth Edition.VanNostrand Reinhold, New YorkAshes, J.R., Gulati, S.K., and Scott, T.W., 1997, Potential to alter the content and composition of milk fat through nutrition. J Dairy Sci,80, 2204-2212.
Atanda O, Oguntobo A , Adejumo O, Ikeorah J, Akpan I. 2007. Aflatoxin M1 contamination of milk and ice cream in Abeokuta and Odeda local governments of Ogun State , Nigeria. Journal of Elsevier 68: 1455-1458.
Barnes J. M.1970. Aflatoxin as health hazard. Journal of Applied Bacteriology. 33:285-298
Bata A, Lasztityn R . 1999.Detoxification of mycotoxin- contaminated food and feed by microorganism . Journal of Elsevier 10:223-228.
Bennet G.A, Lagoda A.A, ShotwellO.L,Hesseltine C.M. 1981. Utilization of Zearalenone-Contaminated Corn for Ethanol Production in J. Am. Oil Chem. Soc. 58, 974-976.
Bennett J. W, Cotty P. 1998. Virulence and cultural characteristics of two Aspergillusfllavus Strains pathogenic on cotton. Phytopathology, 79:808-814.
BennettJ. W. and M. Klich. 2003. Mycotoxins. Clinical Microbiology Reviews, 16 (3): 497-516.
Berger U, Oehme M, Kuhn F. 1999. Quantitative determination and Structure Elucidation of type-A-B-Trichothecenes by HPLC /Ion Trap Multiple Mass spectrometry.47:4240-4245.
Bhatnagar d, Cary JW, Ehrlich K, YuJ, Cleveland TE. 2006. Understanding the genetics of regulation of oflatoxin production and Aspergillusflavus development. Mycopathologia, 162: 155-166.
Bolognani F, Rumney C.J, Rowland I.R. 1997. Influence of carcinogen binding by lactic acid-producing bacteria on tissue distribution and in vivomutagenicity of dietary carcinogens. Food Chem. Toxicol, 35, 535-545.
Brackett R. E,Marth E. H.2008. Association of aflatoxinM1 with casein. Zeitschrift furLebensmitteluntersuchung und Forschung, 174, 439-441.
Brackett RE, Marth EH .1982. Association of aflatoxin M1 with casein. Z LebensmUntersForsch, 174, 439-441.
BuyongN, FennemaO.1988 .Amount & size of ice crystals in frozen samples as influenced by hydrocolloids.J.Dairy Sci.
CalvoAM,Bok J, Brook W, Keller NP. 2004. VeA is required for toxin and sclerotial production in Aspergillusparasiticus. Appl Environ Microbiol,70:4733-4739.
Charteris W.P., Kelly P.M , Morelli L ,Collins K. 1997 . Selective detection ,enumeratin and identification of potentially probiotic Lactobacillus and Bifidobacteriumspieces in mixed bacterial population . International Journal of Food Microbiology 35, 1-27
Ciegler A, Peterson R . E .1968. Aflatoxin detoxification: Hydroxydihydro – Aflatoxin B1. Journal of American society for Microbiology , 4:665-666.
ClarkC .2004. The science of ice cream, RS.C
Cross M.L.2002 . Microbes versus Microbes: immune signals generated by probiotic Lactobacilli and their role in protection against microbial pathogens , FEMS Immonology and Medical Microbiology 34, 245- 253.
Denning DW, Hedayati MT. 1988. Aspergillusflavus: human pathogen, Allergen and mycotoxin producer. Microbiology 153-6: 1677-16920.
Desjardins M, Denis R, Goulet J. 1990. Growth of bifidobacteria and their enzyme profiles. Journal of Dairy Science,73 299-307.
Diener UL. 1981. Unwanted biological substances in food :Aflatoxin. In Impact of Toxicology on Food Processing. AVI Westport:122-150.
DohertyS.B , Gee V.L , Stanton C .2009.” Efficacy of whey protein gel networks as potential viability-enhancing scaffolds forcell immobilization of Lactobacillus rhamnosus GG”. Teagasc,Moorepark Food Research Centre, Fermoy, Co. Cork, Ireland.
Dosako S, Kaminogawa S,Taneya S,Yamauchi, K. 1980. Hydrophobic surface areas and net changes of
Egmond H P, Paulsch W E, Veringa H A, and Schuller PL.1977, The select of processing on the aflatoxin M1 content of milk and milk products. Archives of the Institute Pasteur.4:381-390.
Egmond HP, Jonger M A. 2004. Current regulations governing mycotoxin limits in food, Mycotoxin in food:21-49-68.
El-Deeb S. A.1989. Interaction of aflatoxin M1 on the physiological and morphological properties of Lactobacillus bulgaricusand Streptococcus thermophilus. Alexandria Journal of Agricultural
El-Nezami H, Haskard C, Salminen E, Mykka¨ nen A, Ahokas J, Salminen S. 2002. Lactic acid bacteria and bifidobacteria can reduce dietary exposure to aflatoxins. Br J Nutr, 88:S115-116.
El-Nezami H, Kankaanpaa P, Salminen S, Ahokas J.1998. Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind a common food carcinogen, aflatoxin B1. Food and Chemical Toxicology, 36, 321-326.
El-Nezami H, Kankaanpaa P, Salminen S., AhokasJ.1998a.Physicochemical alterations enhance the ability of dairy strains of lactic acid bacteria to remove aflatoxin from contaminated media. J Food Prot, 61, 466-468.
El-Nezami HS, Chrevatidis A, Auriola S, Salminen S, Mykkanen H. 2002. Removal of common Fusarium toxins in vitro by strains of Lactobacillus and Propionibacterium. Food AdditContam, 19:680-686.
El-NezamiH, Kankaanpaa P, Salminen S, Ahokas J.1998b.Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind food carcinocens. Food ChemToxicol, 36, 321-326.
FarkasJ . 1997. Physical methods of food preservation. In Food Microbiology Fundamentals and Frontiers, pp 497- 519.
Flesch P, Voight-Scheuerman I. 1994. `UE ber den Abbau der PilztoxineTrichotecin und Iso-Trichotecinbei der AlkoholischenGarung in Traubensaft’ in Wein und Weinwissenschaft49, 180-184.
Fratamico PM. 2008. Food born pathogens: Microbiology and Molecular biology.Horizon scientific press.ISBN 978-1- 898486-52-7.
Galvano F, GalofaroV, De Angelis A., Galvano, M., Bognanno, M., Galvano, G., 1998. Survey of the occurrence of aflatoxin M1 in dairy products marketed in Italy. J. Food Prot. 61 (6), 738- 741.
Goldblatt LA, Doller FG. 1979.Modifyingmycotoxin contamination in feeds. National Academy of sciences.167-184.
Gomes A ,Malcata X .1999. Bifidobacterium spp. and Lactobacillus acidophilus: biological, biochemical, technological, and therapeutical properties relevant for use as probiotics. Trends in Food Science and Technology 10 139-157.
Gorbach S.L, Chng T.W, Coldin B. 1987 . Successful treatment of relapsing Clostridium difficile colitis with Lactobacillus GG.TheLancet , 2(8574) ,1519.
GouramaH, Bullerman L. B.1995. Aspergillusfllavusand Aspergillusparsiticus: aflatoxigenic fungi of concern in foods and feeds: a review. Journal of Food Protection, 58, 1395-1404.
Govaris A, RoussiV,KoidisP.A , Botsoglou N. A.2001. Distribution and stability of aflatoxin M1 during production and storage of yoghurt. Journal of Food additives and contaminants , 11:1034-1050.
H. P. van Egmond (New York: Elsevier), pp. 193-259.
Hagen M., Narvhus J.A. 1999. Production of ice cream containing probiotic bacteria. Milchwissenschaft, 54, 265-268.
HamedKa. 2005.Aflatoxin an

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *