پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت، مصرف کننده

می‌توانند دو نوع توکسین مختلف ایجاد نمایند ، بر روی بسیاری از سوبستر ها قادرندفقط یک نوع توکسین ایجاد کنند.
قارچ‌ها مقدار توکسین کمتری را بر روی فرآورده‌های دامی تولید می‌کنند در حالی که بر روی فرآورده‌های گیاهی ، مثل غلات و حبوبات به میزان قابل توجهی توکسین ایجاد می‌کنند.
2- درجه حرارت
درجه حرارت نقش مهمی در رشد میسیلیوم قارچ‌ها، تشکیل جوانه و رشد و تشکیل اسپورها دارد. اکثر کپک‌ها در درجه حرارت بین 30-15رشد می‌کنند و اپتیمم درجه حرارت رشد آن‌ها 25-20 است. قابلیت رشد وبقای قارچ‌ها، در دمای پایین، باعث شده است که بسیار از قارچ‌ها را بوسیله روش خشک کردن انجمادی در آزمایشگاه های قارچ شناسی نگهداری نمایند. بر عکس این شرایط بعضی از قارچ‌ها قادرند، در درجه حرارتبسیار بالا رشد کنند.( رزاقی ص 45 )
3- رطوبت
مهمترین فاکتور موثر در رشد قارچ‌ها، رطوبت است. رطوبت نه تنها در میزان رشد میسلیوم قارچ و تولیداسپور مؤثر است بلکه در میزان جوانه زنی اسپور ها نیز نقش عمده ای دارد.( رزاقی ص 43)
4- فشار اسمزی
قارچ‌ها در محیط کشت با فشار اسمزی بالا کلروسدیم یا قند رفتار متفاوتی دارند. در واقع فشار اسمزی قابلتحمل ، برای رشد و نموقارچ‌های توکسین زا برابر با 50درصد غلظت ساکاروز همراه با فشار اسمزی مؤثرترکیبات محیط کشت می‌باشد.( رزاقی ص 42)
5- pH
اغلب قارچ‌ها در دامنه pH برابر با 8 قادر به رشد هستند، اما بعضی از آن‌ها بر روی محیطهای خیلی اسیدی و خیلی قلیایی نیز رشد می‌کنند. دامنه تحمل pH در بعضی از قارچ‌ها خیلی محدود و در بعضی دیگر بسیار وسیعاست . اثردر pH تولید مایکوتوکسین‌ها در انواع قارچ‌ها بستگی به شرایط محیط کشت، ترکیبات غذایی محیط کشت و گونه قارچ تولید کننده توکسین دارد. امروزه مشخص شده است که کاهش روند تولید آفلاتوکسین در انواع قارچ‌ها و درجه های متفاوت pH ناشی از تأثیر غلظت یون‌های هیدروژن بر متابولیسم تولید مواد مختلف در کپک‌ها است. البته شرایط تنفس هوازی بودن یا بی هوازی بودن و درجه اسیدی بودن محیط نیز روی رشد و تولید انواع مایکوتوکسین در قارچ‌ها موثر است ( رزاقی ص 43).
6- ترکیب گازی اتمسفر
اکسیژن امکان تنفس را برای قارچ‌ها فراهم می‌آورد و مهم ترین فاکتور رشد است‌، زیرا اکثر کپک‌ها هوازی اند. همچنین میزان دی اکسید کربن اتمسفر فاکتور دیگری است که تأثیر ویژه ای بر رویرشد و تأثیر ظاهری قارچ‌ها دارد. البته قابل ذکر است که پارامتر‌های مختلف فیزیکی‌- شیمیایی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه ممکن است چندین گونه کپک به طور همزمان‌، در یک سوبسترا حضور یابند. بعضی اوقات تاثیر پارامتر های مختلف در محیط شرایطی ایجاد می‌کند، که می‌توان محصول و متابولیت معینی را به دست آورد و یا اینکه شرایطی در محیط کشت ایجاد شود که قارچ‌ها قادر به رشد نباشد ( رزاقی ص 42).
2-2-5- آفلاتوکسین‌ها
آفلاتوکسین‌ها(AF) متابولیت‌های ثانویه ساخته شده به وسیله بسیاری از انواع قارچ‌ها می باشند و دارای بیشترین درجه مسمومیت در بین مایکوتوکسین‌ها هستند. به دلیل سمی بودن آن‌ها که شامل فعالیت سرطانزایی می‌باشد‌، آفلاتوکسین‌ها نه تنها برروی سلامت انسان‌ها وحیوانات موثر هستند بلکه بر روی اقتصاد کشاورزی وتغذیه نیز تاثیر گذار می باشند( هانگ، چون، لی، 2001)27.
آلودگی مایکوتوکسین‌ها در غذا که شامل محصولات وارداتی می‌گردد به دلیل افزایش درتجارت بین المللی غذا مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو کاهش سمیت آلودگی به مایکوتوکسین در مواد خام وغذاها بسیاری ضروری می‌باشد.
آفلاتوکسین‌ها دارای 17 نوع ایزومر هستند که شاملB1 ،B2 ،G1 ،G2 ،M2،M1 می‌باشند. در بین آن‌ها آفلاتوکسین B1 تا به حال دارای بیشترین اثر سرطان زایی در کبد شناخته شده است. G و B مربوط به رنگ آبی و سبز حاصل از قرارگیری سم در مقابل اشعه ماورای بنفش می‌باشد(ایراک، 1993)28. AFG1 ،AFB1، AFB1 ،AFM1 دارای فعالیت سرطان زایی بیشتری از AFM2 ،AFG2 ،AFB2 می باشند.
M1 متابولیت غالب حاصل ازAFB1 موجود در شیر انسان‌ها و حیواناتی می‌باشد که از غذاهای آلوده به AFB1 استفاده نموده اند. آفلاتوکسین‌ها در شرایط کمترین درجه حرارت و رطوبت از ژن‌های آسپرژیلوس آلوده شده در شیر و محصولات آن تولید می‌گردند و این مسئله اهمیت بررسی شیر و محصولات شیر را دو چندان می نماید (جیمز و همکاران ،2000)29.
سنتز آفلاتوکسین‌ها به شرایط محیطی که قارچ در آن رشد پیدا می‌کند و همچنین به نژاد قارچ بستگی دارد (پاستینر، 1998)30. اگرچه این موضوع که آفلاتوکسین تنها متابولیت‌های آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس هستند کاملاً شناخته شده است (دینر، 1981)31 ولی نژادهای خاص از هر دو قارچ وجود دارند که اصلاً تولید کننده سم نمی‌کنند. هر دو نژاد آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس میتوانند آفلاتوکسینM1را تولید نمایند. در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که نژادهایی که هیچ نوع سمی را تولید نمی‌کنند نیز وجود دارند.
1-2 – ساختار مولکولی آفلاتوکسینB1 وM1
2-2-5-1- بررسی کوتاه تاریخچه آفلاتوکسین
موضوع سمی بودن یک گروه از ترکیبات موسوم به آفلاتوکسین در مطبوعات عمومی و در غالب مقالات علمی اولین بار در سال 1960 مورد توجه قرار گرفته است. از آن زمان به بعد موضوع آفلاتوکسین به عنوان یکی ازحساس ترین و اثرگذارترین تحقیقات فاکتورهای سمی ناشناخته از منابع طبیعی، به عنوان یک موضوع حساسو مهم مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت در اتفاقی مهم که موجب مرگ و میر تعداد زیادی ازجوجه بوقلمون ها وجوجه اردک ها در مزرعه‌های انگلستان گردید و غذای بادام زمینی وارد شده به انگلستان ازبرزیل به عنوان عامل این اتفاق شناخته شد بررسی‌های گسترده‌ای در زمینه حاضر توسط محققین انجام‌ پذیرفت. نتایج این تحقیقات نشان داد در غذا مورد استفاده توسط بوقلمون‌ها و جوجه اردک‌ها مقادیر قابل توجهی از سموم و کپک‌های قارچی وجود دارد (گلدبلت ، 1979)32. بتدریج سندروم بیماری در سایر حیوانات محلی و در محل‌های دیگری غیر از انگلستان نیز مشاهده شد. در نتیجه فعالیت‌های انجام شده، کپک مولد بیماری-آسپرژیلوس فلاوس- که دوباره باعث تولید نشانه‌های بیماری حیوانات و علائم مرض گردید. عملاً از غذای مرتبط با مشکل هپاتیت به وجود آمده درجوجه اردک‌ها در کشور اوگاندا جدا گردید تا اولین قدم‌های مبارزه با این مسئله برداشته شود (سرجیانتو همکاران ،1961)33.
شناسایی آفلاتوکسین‌ها در ابتدا به وسیله آزمایشات بیولوژیکی بر روی جوجه اردک‌ها بعنوان مستعدپذیرترین گونه صورت گرفت که در آن تکثیر سلول‌های پوشش بیرونی مجرای صفرا در اثر چند روز تزریق غذای سمی به صورت واضح قابل مشاهده بود. به زودی مشخص گردید که عصاره غذای سمی، باعث تولید یک ماده فلورسانت می‌گردد که می‌توان آن را حتی به صورت شهودی ارزیابی نمود و میزان سمیت آن مشابه با سمیت نمونه‌هایی است که به صورت بیولوژیکی مورد ارزیابی واقع شده اند( گلدبلت، 1979). جداسازی وشناسایی چهار نوع سم مشابه آفلاتوکسین برای اولین بار توسط هارتلی وهمکارانش انجام گرفت ولی ساختار آن‌ها تاسال 1965 ناشناخته بود تا سرانجام توسط بوچ و همکارانش درک صحیحی از ساختار آفلاتوکسین بدست آمد.
در مطالعات اولیه که درسال 1961 میلادی بر روی موش های آزمایشگاهی انجام گرفت به تومورهای کبدیبوجود آمده در اثر مصرف این سم در این موش ها اشاره شده است و این امر بسیار مورد توجه سازمان جهانیبهداشت قرار گرفت که غذای بادام زمینی به عنوان منبع تامین پروتئین می بایست تحت استانداردهای بالا تولید شود. ماکس میلنر از UNICEF جلسه ای جهت دیدار دانشمندان علاقمند، در اکتبر 1962 در شهر نیویورک جهت کمک به دستیابی خطرات آفلاتوکسین درسلامت انسان تشکیل داد (‌ ویلسون ،1994)34.
همچنین در آمریکا، فاجعه سرطان کبد ماهی‌های قزل آلا در بهار سال 1960 مشاهده گردید که باعث جذب علاقه بسیار بر روی مشکلات علمی و کمک به تحقیقات طولانی مدت وگسترده برای تعیین نقش اساسی آفلاتوکسین‌ها دربیماری کبدی انسان‌ها گردید.
بولتر در نشست همگانی صورت گرفته در MIT در سال 1964 عنوان کرد که خواص سرطان زایی آفلاتوکسین به طور واضح به اثبات رسیده است و می بایست بعنوان یک عامل مهم سرطان در انسان نگاهی متفاوت به آن داشت. همچنین وی ابراز داشت مطالعات وسیع همه گیری جهت تعیین نقشی که این سموم طبیعی در بوجود آمدن سرطان کبد ایفا می‌نماید بایستی انجام گیرد و ضمنا وجود مقادیری از ترکیباتی مانند مایکوتوکسین‌ها درغذای انسان گواه بر به خطر انداختن سلامت در انسان‌ها در اثر حضور این سم در بدن می‌باشد. با این وجود اوتل 1965به عنوان اولین محقق به این واقعیت اشاره نمود که خوردن آفلاتوکسین توسط انسان میتواند باعث سرطان کبد گردد و این گزارشات توجه روز افزون به این مسئله را به ارمغان آورد.
2-2-5-2- آسیب شناسی آفلاتوکسین‌ها
قرار گرفتن در معرض مقدار زیادی آفلاتوکسین باعث ایجاد نکروز و سیروز حاد کبدی و در نهایت سرطانکبد می‌گردد. ناراحتی شدید کبدی توسط خونریزی، ورم و تغییر در هضم غذا و جذب مواد مغذی ، تغییراتروحی و یا کما بارز و آشکار می‌گردد. هیچ بخشی از اجزای بدن انسان‌ها مصونیتی در برابر اثرات حاد سمیآفلاتوکسین‌ها ندارند، با این وجود انسان دارای دامنه تغییرات فوق العاده بالایی جهت ابتلا به بیماریهای ناشیاز آفلاتوکسین می‌باشد و به ندرت در مقابل آفلاتوکسیکوز از پا در می آید (عباس حامد، 2005). آفلاتوکسین نوعB1 با توجه به سمیت بیشتر و کثرت وقوع آن، مهمترین نوع در بین تمام آفلاتوکسین‌ها می‌باشد.
آفلاتوکسیکوز توسط تغییرات پاتامورفولوژیکی متفاوت، به خصوص در کبد همچنین کلیه‌ها و سیستم‌های قلبی عروقی و عصبی آشکار می‌گردد. اثرات این سموم بر روی اجزای حیواناتی که از غذای آلوده استفادهنمودند مثل کبد، عضلات، کلیه ها، بافتهای چربی، گوشت، شیر و تخم مرغ بدست آمده از آن‌ها قابل مشاهده می‌باشد (رزانوویک و سینوویک، 2005)35. لازم به ذکر است چنانچه کودکان در معرض آفلاتوکسین قرار گیرند بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بروز مشکلاتی از قبیل ناهنجاری‌های عملکردی بدن و تاخیر در رشد آن‌ها از مواردی است که در کودکان مصرف کننده مواد حاوی آفلاتوکسین مشاهده شده است. تشخیص دیرهنگام ابتلا به عوارض ناشی از آفلاتوکسین می‌تواند سبب افزایش ریسک سرطان کبد شود. به این دلیل که متابولیت آفلاتوکسین می‌تواند به داخل ژن DNA نفوذ کند و پایه‌های آن را توسط قسمت اپوکسی، آلکینه نماید؛ چون تصور می‌شود که این عمل باعث جهش در ژن53 می‌گردد .
همچنین آفلاتوکسین به عنوان عامل جهنده عمل می‌کند، بدین معنی که نه تنها به صورت اتفاقی جهش DNA را سبب میشود بلکه از جهت فعل و انفعالات باDNA اهمیت دارد. جهش‌های کم باعث تاثیر برروی بار الکتریکی بین آرژنین مثبت و DNA منفی می‌شود و می‌تواند تاثیرات 53P بر روی رشد تومور را شدیدا مختل نماید (عباس حامد ،2005). تحقیقات پزشکی نشان داده است که رژیم غذایی منظم محتوی سبزیجاتی نظیر هویج، کرفس و جعفری اثرات سرطان زایی آفلاتوکسین را کاهش می‌دهد (پترسون و همکاران، 2006)36.
با توجه به این مطالب فوق الذکربه وضوح مشخص است که بحث وجود آفلاتوکسین در بدن انسان و عوارضناشی ازآن بحث بسیار مهم و حیاتی است و می بایست توجه بسیاری به آن معطوف گردد. ارائه مواد غذایی کهکمترین میزان این سموم را در بر داشته باشند از مواردی است که امروزه از معیارهای لازم برای ارتقا سطحسلامت و زندگی انسان‌ها در جوامع بشمار می روند.
2-2-5-3- میکروبیولوژی آفلاتوکسین‌ها
آفلاتوکسین‌ها همچنان به عنوان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *