پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان

وضـعیت بیشتر در دستگاه های Semi-preparative HPLC وPreparative HPLC بکار گرفته می‌شود (رزاقی ص107).
2-2-6-3- متد های اندازه گیری
1): Normalization
یعنی فقط ثبت و اندازه گیری در صد پیک های مورد نظر در یک کروماتوگرام بجـز پیک‌های مربوط به حلال‌ها و یا پیک‌های مربوط به مزاحمت‌های زمینی روی خط پایه انجام مـی‌گیـرد بیشـتر برای اندازه گیری مواد جانبی صورت می‌گیرد.
2) :External Std
اندازه گیری ماده موثره در مقابل رفرنس استاندارد همان ماده مورد آزمایش
3) Internal Std
اندازه گیری ماده موثره در مقابل رفرنس استاندارد همان ماده مورد آزمایش در کنار مـاده دوم که از لحاظ ساختمان مولکولی شباهت به ماده موثره داشته ولی نباید هیچگاه در جداسازی با ماده موثره با غلظت مشخص و معین تهیه شده و به کلیه نمونهinternal std وسایر مواد جانبی دیگر تداخل نمایـد. مـاده های آزمایشی و رفرنس استاندارد ها یک میزان ریخته شده و دارای غلظت ثابت در تمامی نمونه‌ها و استانداردها می‌باشد. نتیجه اینکه هر گونه انحراف در سطح زیر منحنی استاندارد بوجود اید به همان اندازه در سطح زیرمنحنی نمونه بوجود می اید. با استفاده از متد internal std کلیه خطا ها پوشش داده می‌شود و از دقت اندازه گیری بالاتری برخوردار است (رزاقی ص 109).
2-2-6-4- حلال‌های HPLC
حلال‌های HPLC که به منظور تهیه فاز متحرک و آماده سازی نمونه‌ها و رفرنس استاندارد‌ها بکار مـی‌رونـد بایست از بالاترین خلوص برخوردار باشند. در تهیه بافرها در pH خاص وپس از ترکیب با حلال‌های آلی اولا نباید هیچگونه ناهمگنی بوجود آید ودوم پس از مخلوط شدن باید آنرا از فیلترهای 45/0 میکرون عبور داد.
همچنین پس از فیلتر کردن باید فاز متحرک را گاز زدایی53 نمود تا تحت فشار هیچگونه حبابی پدید نیاید در غیر اینصورت زمان بازداری پیک‌ها یکسان نخواهند بود.
2-2-6-5- آماده سازی و کار با دستگاه
فاز متحرک را با خلوص HPLC تهیه و فیلتر کرده آن را در بطری دستگاه بریزید. ستون مناسب را نصب و دیتکتور را روشن و طول موج خاص را تنظیم کنید. دستگاه کامپییوتر و یا رکوردر الکترونیکی را روشن کنید.
سپس طبق روش سرعت جریان فاز متحرک را تنظیم و دستگاه را به مدت 30 الی 45 دقیقه در حالت جریان وبدون تزریق قرار داده تا به تعادل رسد. ضمنا وجود هر گونه ناخالصی در اجزای تشکیل دهنده فاز متحرکباعث ناپایداری در خط پایه و به تعادل نرسیدن فاز متحرک در ستون می‌شود که می بایست مجددا آنرا تهیه نمود.
پس از 45 دقیقه جذب فاز متحرک را صفر کرده ابتدا محلول آزمایش مربوط به صحت کار دستگاه را تزریقکرده (system suitability test = sst ) و نتایج کروماتوگرام را بر اساس شروط روش کار ارزیابی کنید.در این بررسی فاکتور تفکیک مابین پیک‌ها- دم پی‌کها و تعداد صفحات فرضی ستون برای اندازه گیری ماده آزمایشیو فاکتور ظرفیت محاسبه می‌گردند‌. آزمایش موقعی معتبر است که نتایج بدست آمده درمحدوده شروط داده شده باشد. بعد از این مرحله محلول استاندارد بدست آمده را حداقل 5بار به دستگاه تزریق کرده و میزان انحراف استاندارد را اندازه گیری می نمائیم و این رقم می‌بایست از حد مجاز کمتر باشد. پس از این قسمت نمونه آزمایشی را حداقل 3 بار تزریق کنید و در آخر مجددا محلول استاندارد را تزریق کنید. میانگین نتایج مساحت‌های منحنی‌های نمونه‌ها را با میانگین نتایج مساحت‌های منحنی‌های استاندارد مقایسه کرده و مقدار ماده موثره را بر حسب غلظت و یا درصد محاسبه کنید.
در ایران نیز خوشبختانه همگام با روند توسعه علمی در سال‌های اخیر تحقیقاتی در زمینه تشخیص افلاتوکسین ومکانیسم‌های تولید آن در مواد غذایی مانند شیر، خواربار، گیاهان و غیره انجام گرفته است. این تحقیقات عمدتا جنبه آکادمیک داشته و در مقیاس‌های آزمایشگاهی انجام گرفته است که علیرغم دستاوردهای علمی مهم ازجنبه صنعتی چندان موفقیت چشمگیری نداشته اند. لذا انجام هر چه بیشتر و بهتر تحقیقاتی در این زمینه با استفاده از روش‌های مختلف و با به کار گیری تکنیک‌های منتوع می‌تواند کمک شایانی با سلامت مواد غذائی مصرفی در ایران نماید (رزاقی ص 110).
2-3- مروری بر تحقیقات گذشته
از آنجائی که امکان حذف مایکو توکسین ها بطور کامل در چرخه غذایی وجود ندارد سازمان بهداشت جهانی، سازمان خواربار جهانی و اتحادیه اروپا میزان مجاز آفلاتوکسین در شیر را ( ng/L) 10یا mg/L)) 05/0مشخص کرده اند. بیشترین مقادیرهای شیر مصرفی روزانه با محدودیت های بیشتری روبه رو است و حداکثر میزان مجاز آن ng/L10 تعیین شده است.
در گذشته در ایران طبق مطالعات انجام شده، درصد بالایی از شیرهای توزیع شده از لحاظ کیفیت بهداشتی با استانداردهای موجود در کشورهای اروپای منطبق نبوده؛ از جمله این مطالعات می‌توان به اولین مطالعه انجام شده در ایران توسط دکتر کریم و همکاران اشاره کرد. از 73 نمونه شیرهای تحویلی به کارخانجات شیر پاستوریزه تهران در سال 1998، 60 نمونه ( 2/82 %) آلودگی آفلاتوکسینM1 به میزان بیش از حد مجاز استاندارد تاج کریمی وهمکاران ( 1385) مطالعه‌ای با عنوان بررسی فصلی افلاتوکسین M1 در شیر خام 15 کارخانه شرکت صنایع شیر ایران پگاه را انجام داد. وی تعداد 319 نمونه را طی دو فصل زمستان و تابستان را اخذ نمود و از روش HPLC برای اندازه گیری افلاتوکسین استفاده نمود.54 در صد از نمونه‌ها آلوده تشخیص داده شدند و میانگین نمونه‌ها برابر با ppb56/0 و میانه ان برابر ppb17/0 بوده است. انحراف معیار نمونه 1368/0 و واریانس ان 0187/0 بود. آلودگی بیش از 44درصد از نمونه‌ها کمتر از ppb01/0 و در حدود 77درصد از نمونه‌ها کمتر از ppb05/0بودند. بر اساس تحلیل آماری، میزان آلودگی دامداری‌های صنعتی و مراکز جمع اوری با یکدیگر برابر بودند. عوامل فصل و محل کارخانه در میزان آلودگی تاثیر مستقبم داشتند و عامل نوع دامداری به صورت غیر مستقیم و از طریق اثر متقابل با عامل فصل در میزان آلودگی اثر می کذارد.
همچنین مطالعهای توسط خاکسار و همکاران (1385) جهت تائید روش آزمون اندازهگیری آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید ایرانی با استفاده کروماتوگرافی مایع بالا و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی انجام گرفت. این آزمایش در 6 سطح و 6 روز کاری انجام گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده نمونه‌های مورد آزمون در محدوده قابل قبولی بازیافت شدند و این بدین معنا است که روش از صحت لازم برخوردار است.
هم چنین مطالعات مختلف نشان می دهد که سطح آفلاتوکسین شیر دارای نوسان می‌باشد بطور مثال کامکار و همکاران در سال 2005 با بررسی فصلی آلودگی آفلاتوکسین M1در شیر نشان داد که میانگین آفلاتوکسین M1 در نمونه‌های پاییز و زمستان بطور معنی داری بیشتر از نمونه‌های بهار وتابستان می‌باشد. اتحادیه اروپا 50 نانوگرم درنمونه بودند(کریم و همکاران، 1998).
در بررسی شیرهای استان گیلان که توسط تبری و افشار صورت گرفت، میزان آفلاتوکسین بطور متوسط 73/1±91/74مشاهده شد. برای تعیین بیشترین ناحیه آلوده و وجود یا عدم وجود تفاوت در میزان آفلاتوکسین‌، داده های هر ناحیه با ناحیه دیگر با آزمون ANOVA مقایسه گردید. نتایج حاصل از این آزمون ها نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان آلودگی در نواحی مختلف وجود دارد و بر مبنای آن میزان آلودگی در دو ناحیه به طور معنی داری(01/0p) بالاتر از سایر نواحی است. این بالاتربودن آلودگی، می تواند به میزان رطوبت بالاتر در این مناطق نسبت داده شود. هرچند 80% نمونه‌های شیر آفلاتوکسین بالاتری از حد مجاز ng/l50آفلاتوکسین M1 اتحادیه اروپا داشتند. میزان آلودگی به آفلاتوکسین کمتر از حد حداکثر استاندارد میزان آلودگی آمریکا( µg/l5/0) است. کمترین میزان آلودگی ng/l19 و بیشترین میزان آلودگیng/l 128ارزیابی گردید که کمتر از حد کدکس الیمنتاریوس و استاندارد ملی ایران (ng/l500) بود.
هژیر و همکاران در سال 1387 در یک مطالعه توصیفی و تحلیلی با عنوان بررسی میزان افلاتوکسین M1 در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه سنندج از شیرهای خام جمع آوری شده مناطق مختلف استان کردستان و تهران بطور تصادفی 84 نمونه در فاصله زمانی دو هفته در اسفند ماه 85 انتخاب نمودند. بعد از سانتریفیوژ کردن نمونه‌ها بخش فوقانی شیر سانتریفیوژ شده که شامل چربیهای شیر بوده با روش الایزا و با کیت مخصوص ساخت کارخانه نمونه‌ها انالیز و مقدار اقلاتوکسین تعیین شد. نتایج تحلیل نشان داد تعداد 77 نمونه یعنی( 65/91درصد) از کل نمونه‌ها به آفلاتوکسین M1 آلوده و 7 نمونه فاقد اقلاتوکسین بودند‌. همچنین در 67 نمونه مورد آزمایش مقدار افلاتوکسین از حد استاندارد اروپا بالاتر بود. بین میزان آلودگی شیر در مناطق مختلف به سم آفلاتوکسین M1 میزان تفاوت معنادار بود.
عبدالملکی و همکاران (1388) مطالعه ای را با عنوان تولید نوشیدنی تخمیری بر پایه آب پنیر را با استفاده از انواعی از میکروفلور کفیر و بررسی ویژگی‌های شیمیائی و ارگانولپتیک ان را انجام دادند. در بررسی آزمایش‌های شیمیائی، نمونه‌های حاصل از تلقیح تک تک سویه ها، مجموعه لاکتو باسیلوس‌ها با هم، مجموعه کوکوس‌ها با هم، مجموعه مخمرها با هم، از میزان تلقیح 3 درصد استفاده شد و بعد از یافتن بهترین نسبت ها بین لاکتوباسیلوس‌ها با هم، کوکوس ها با هم، مخمرها با هم، در نمونه‌های حاصل از تلقیح مجموعه باکتری‌ها و مخمرها از میزان تلقیح 3 و 5 درصد استفاده شد. در تهایت از میان 61 نمونه ،8 نمونه از نظر آزمایش های ارگانولپتیکی و اندازه گیری های شیمیائی مطلوب بودند.
مرحمتی زاده و همکاران در سال 1388 پژوهشی تحت عنوان تولید بستنی پروبیوتیکی سنتی با استفاده از کشت میکروبی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم را با هدف مقایسه رفتار دو سویه پروبیوتیکی این 2میکروارگانیسم در بستنی را انجام داد. مشاهدات حاکی از آن بود که شیرهای حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفلوس و لاکتوباسیلوس اسیدوفلوس- و بیفیدو باکتریوم بیفیدیوم ابتدا مزه ترش شدگی داشت و در پایان تولید بستنی با مزه تلخی مواجه شد، اما در مورد باکتری بیفیدو باکتریوم بیفیدیوم دارای طعم مطلوب تری بود.
لاکتوباسیلوس اسیدوفلوس خاصیت اسیدی کردن شدیدتری را در بستنی نشان داد و بنابراین عطر و بو، رنگ‌، قوام، طعم و وضعیت چربی بستنی حاوی بیفیدیوم با مقبولیت بیشتری همراه بود .
در مطالعه‌ای که توسط تبری در سال 1389 بر روی نمونه‌های ماست های سنتی و صنعتی، برای اولین بار در ایران صورت گرفت، نمونه‌های ماست صنعتی آلودگی کمتر ازng/kg 25( 5/72 درصد نمونه‌ها) مشاهده گردید و از این تعداد 25 درصد نمونه‌ها آلودگی کمتر ازng/kg 10 به آفلاتوکسین داشتند. همچنین در این ماست‌ها 5/27 درصد نمونه‌ها میزان آلودگی بالاتر از ng/kg25 مشاهده شد و تنها 10 درصد نمونه‌ها( 4نمونه) آلودگی بالاتر از ng/kg50 داشتند و به طور متوسط میزان آلودگی در این ماست‌هاng/kg 6/21 ارزیابی گشت که پایینتر از حد استاندارد اروپا بود. در ماست‌های محلی در 55 درصد نمونه‌ها آلودگی آفلاتوکسین پایین تر از ng/kg25 داشتند که از این تعداد، میزان آفلاتوکسین در 15 درصد نمونه‌ها( 3 نمونه) آلودگی پایین تر از ng/kg10 ارزیابی شد و 45 درصد نمونه‌ها آلودگی بالاتر ازng/kg 25 داشتند و در این میان، در 20 درصد نمونه‌ها ( 4 نمونه) آلودگی بالاتر از ng/kg50 مشاهده گردید. میزان متوسط آلودگی در بین نمونه‌های ماست محلیng/kg 9/32 ارزیابی گردید .
مطالعات زیادی به بررسی وجود آفلاتوکسین در شیر پرداخته اند تا میزان آفلاتوکسین در این محصول مهم و حیاتی را تعیین نمایند و یا اینکه بعد از انجام فرآیندهای مختلف برروی شیر میزان آن را تعیین نمایند. عده ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *