پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

مطالعه ارتباط بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
مدیران و توانمندسازی آنان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

برای میلیونها اروپایی،یاد گرفتن مهارتهای شغلی با ارزش،مقدمه بردن طال در
جنگ حرفه ای بین شرکتهای اروپایی می باشد. این یادگیری را از طریق اینترنت به
دست میآورند.
یادگیری الکترونیکی به عنوان یک روش جدید که خیلی سریع و با کارآئی باال این
مهارتهای جدید را یاد میدهد،خودنمایی می ‌کند و یا به تعبیری یک روشی از
یادگیری می باشد که تمام منابعی که در اختیار شما قرار میگیرد الکترونیکی می باشد
یعنی کلیه مطالب و موضوعاتی که یاد میگیرید روی پایگاههای اطالاعاتی و یا به
صورت نمایش عکس و پاورپوینت روی کامپیوتر ذخیره شده اند بیشترین شکل عمومی
آن،محصوالات آموزشی کامپیوتری هستند مثل دیسکتهای فشرده و نوارهای ویدیویی و
شکل پیشرفته تر آن مبتنی بر وب می باشد یعنی آموزش از طریق اینترنت.
آموزش الکترونیکی ثابت کرده می باشد که تا 52 درصد یادگیری را نسبت به کلاسهای
درس سنتی افزایش میدهد.در آموزشهای سنتی به گونه خالصه تمرکز روی استاد می باشد،
که در حقیقت یک نوع آموزش غیرفعال و یک سویه می باشد،دانش از طریق استاد منتقل
میشود،ممکن می باشد از تکنولوژی بهره گیری گردد اما بخش اصلی برای یادگیرنده
نیست.ممکن می باشد از رسانههای گوناگون بهره گیری گردد اما بیشتر از طریق صحبت
کردن مطالب منتقل میشوند.اما دسترسی به آموزشهای الکترونیکی از روی میل
می باشد.برای رفتن به کالس الزم نیست یادگیرنده مسافرتی را انجام دهد.آموزش
میتواند کامال انفرادی باشد. به تعبیری به شیوهای که یادگیرنده میخواهد و در
زمانی که تعیین می ‌کند انجام خواهد گردید. پس می تواند هم در محل کار خود
به انجم امورات جاری شغل خود و هم به یادگیری حرفه مورد نظر بپردازد.
این یعنی کار فرصتی برای یادگیری و یادگیری فرصتی برای بهتر کار کردن
آموزش در سیستم یادگیری الکترونیکی کامال فعال می باشد و درصد زیادی از
یادگیرندگان در بحثها و ارتباطات دوسویه مثل اتاق گفتگو شرکت
میکنند.تکنولوژی وب به انها کمک می ‌کند که به تمام منابع، اطالعات جدید و
برنامه های جدید دسترسی داشته باشند و خیلی سریع آنها را تحت کنترل
درآورند.یکی از مزیتهای یادگیری الکترونیکی شرکت در امتحانات به روش مستقیم
می باشد. که به ارزیابی از سطح علمی فراگیر کمک می ‌کند،با امتحانی که گرفته می
گردد نشان میدهد که فراگیر نسبت به قبل چقدر پیشرفت داشته می باشد و یا اگر اولین جستجو در سایت :   


بار می باشد که امتحان میدهد در چه سطحی می باشد و از کجا بایستی درس را شروع کند تا
مطالب برای وی تکراری نباشد.از دیگر ابزارهای آموزش الکترونیکی شرکت در
کنفرانس الکترونیکی می باشد این تکنولوژی اجازه میدهد که یادگیرنده از فایلهای
صوتی بزرگ همزمان با نشان دادن برنامه پاورپوینت بهره گیری کند.
بهطور خالصه تمام سدهای کالس درس سنتی شکسته می گردد.برخالف آموزش سنتی)کالس
درس( آموزش الکترونیکی به شیوه خودش دورهها را به صورت آموزشهای غیر همزمان
از طریق کالسهای مجازی زنده کامل می ‌کند و هیچگاه شخص یادگیرنده محل کار خود را
ترک نمیکند. زیرا در زمان جابجا شدن از صرف هزینه و زمان که مهترین بعد
یادگیری الکترونیکی می باشد صرفه جویی می گردد.آموزش الکترونیکی نیاز دارد که شخص
یادگیرنده به صورت موثری وقت خود را مدیریت کند. پس همچنانکه در باال تصریح
گردید سازمان ها برای شکل گیری امر آموزش در میان کارکنان خود با هدف ارتقاء دانش
سازمانی، معموال هزینه های زیادی را برای رفت و آمد، محل برگزاری دوره های
آموزشی، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، تهیه و تکثیر کتابها و جزوات آموزشی،
حق تدریس مدرسین و هزینه های مدیریتی می پردازند؛ به طوری که حتی گاهی
دوسوم هزینۀ آموزش را هزینۀ حمل و نقل تشکیل می دهد، از سوی دیگر با رشد
فناوری های اطالعاتی و دانش تولیده شده، ارتقاء سطح دانش سازمانی کارکنان
برای سازمان ها با تخمین هزینه های مذکور نمی تواند مفید و سوددهی داشته
باشد.
از طرف دیگر سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت
جهانی، دگرگونی های
ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع

محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالها تجربه، دنیا به این
نتیجه رسیده می باشد که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز
باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، بایستی از نیروی انسانی متخصص، خالق و
باانگیزه باال برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را
تشکیل می دهد.
شرکت هیبریدنیرو با هدف اصلی ایجاد سازمان دانشمدار و ارتقاء دانش کارکنان
اقدام به برگزاری دورههای الکترونیکی زبان انگلیسی کرده می باشد، در برگزاری
دوره های الکترونیکی عوامل گوناگونی در موثر بودن و اثربخش بودن آنها در
فعالیتها و اهداف شرکتها و سازمانها تاثیر دارند، بر اساس یافتههای تحقیقات
،5105( آموزش الکترونیکی علمی موثر نیاز به زیرساختهای سخت 1 پیشین )الیس
افزاری و نرم افزاری خاص دارد که بعد از تجهیز سازمانها به زیرساختهای الزم
بایستی سایر عوامل موثر در سودمندی این دوره ها مانند مدرک تحصیلی، پست
سازمانی و اندازه اگاهی کارکنان از ضرورت برگزاری این دوره ها تبیین شوند،
این پژوهش کاربردی با هدف اساسی »مطالعه عوامل موثر بر اثربخشی دورههای
یادگیری الکترونیکی مدیران و ارتباط آن با توانمندسازی آنان در شرکت
هیبرید« برای تبیین عوامل فنی و غیرفنی موثر بر سودمند بودن دوره های
یادگیری الکترونیکی از دید کارکنان شرکت کننده در دوره و مدیران شرکت طراحی
شده می باشد.
2-1- اظهار مساله :
نیازهای روزافزون به آموزش کارکنان سازمانها، عدم دسترسی به مراکز آموزشی،
کمبود امکانات اقتصادی، کمبود مدرسان مجرب و هزینه های زیادی که صرف آموزش
کارکنان و روزآمد نگهداشتن دانش آنها میشود، متخصصان را بر آن داشت که با
کمک فناوری اطالعات، روشهای جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم از نظر
اقتصادی مقرون به صرفه بوده و نیز دارای کیفیت باال باشد تا با بهره گیری از
آن روش بتوان به گونه همزمان جمعیت زیادی از فراگیران را تحت آموزش قرار داد
)فرهادی، 0831(. با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری الکترونیکی
به عنوان یک الگوی2 جدید در آموزشهای مدرن، پدیدار گشت )چو3 و همکاران،
5113(. یادگیری الکترونیکی، به عنوان شیوهای جدید در آموزش، تاثیر زیادی بر

1Ellis
2paradigm
3Chiu,C.M.h
مدارس و موسسات و دانشگاهها داشته اما تاثیر آن بر سازمانها بعلت کمبود وقت
در میان کارکنان و کمبود بودجه سازمانی برای آموزش های غیرمجازی بیشتر بوده
می باشد. در مقاالت و گزارشهای علمی روزافزونی که در جهان ارائه می گردد، بسیار
تاکید شده می باشد که بین دستاوردهای آموزشی کارکنان در سازمانها از طریق آموزش
الکترونیکی و آموزش رو در رو فرق چندانی وجود ندارد، اما هنوز این نوع
آموزش از نظر عده بسیاری کیفیت پایینتری نسبت به آموزش حضوری در یک محل و
زمان دارد. پس، برنامههای آموزش الکترونیکی الزم می باشد شاخصهای کیفی
مناسبی ارائه دهند و در عین حال، مهارتها و توانمندیهای فراگیران این نوع
آموزش بایستی بیشتر معرفی شوند تا سازمانها به این باور برسند با حفظ
استانداردها و شاخصها، جای نگرانی نخواهد بود )صفوی، 0831(.

تعداد صفحه :80

قیمت 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *