ملی
6
1
موفقیت‌های فرهنگی و ورزشی ایرانیان در داخل و خارج
34
8
موفقیت‌های علمی و تکنولوژیک ایران در منطقه و جهان
17
4
امکانات اقتصادی مناطق مختلف کشور
24
6
چگونگی توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف ایران
16
3
معرفی مشکلات و معضلات اقتصادی و ارائه راهکارها
11
3
شخصیت‌های علمی، هنری، و دانشمندان ایرانی، استعدادهای درخشان، تجلیل و حمایت از نخبگان و برگزیدگان
5
1
لزوم هوشیاری و حفظ وحدت برای مقابله با دشمنان
4
1
ترکیبی از چند مقوله از مقوله های فوق
1
1
غیر مرتبط با بعد جامعه ای هویت ملی
280
66
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ12 نسبت اخبار 21 سیما و بعد جامعه شناختی هویت ملی

نتایج جدول و نمودار شماره 4ـ 11 حاکی از آن است که از مقوله های مربوط به بعد جامعه ای هویت ملی، «احساس تعلق و عضویت در جامعۀ ملی ـ ایرانی» 21 مورد (5درصد)، «موفقیت‌های فرهنگی و ورزشی ایرانیان در داخل و خارج» 34 خبر (8درصد)، «امکانات اقتصادی مناطق مختلف کشور» 24 خبر (6درصد)، «موفقیت‌های علمی و تکنولوژیک ایران در منطقه و جهان» 17 خبر (4درصد)، «احساس افتخار نسبت به عضویت در جامعه ملی» 6 خبر (1درصد)، «معرفی مشکلات و معضلات اقتصادی و ارائه راهکارها» 11 خبر (3درصد) از خبرهای مربوط به این بعد را تشکیل می‌دهند. همچنین (66درصد) خبرها نیز بدون مورد بوده اند یعنی خبرهایی غیرمرتبط با بعد جامعه ای را تشکیل داده اند.
جدول شمارۀ 4ـ13 اخبار 21 سیما و بعد فرهنگی هویت ملی( برحسی فراوانی و درصد )

بعد فرهنگی
فراوانی
درصد
اعتقاد نسبت به حفظ و تقویت میراث فرهنگی گذشته
5
1
خواسته‌های مردم به مسئولان و انعکاس تصمیمات مسئولان
13
3
جشن‌ها، جشنواره‌ها و اعیاد در سطح محلی
2
1
جشن‌ها، جشنواره‌ها و اعیاد در سطح ملی
13
2
امکانات و توانمندیهای آموزشی، فرهنگی و بهداشتی استانها و شهرستان‌های مختلف
12
2
محدودیت‌های آموزشی، فرهنگی و بهداشتی استانها و شهرستان‌های مختلف
3
1
آداب و رسوم، آئین‌ها، مراسم سنتی و فعالیت‌های اقوام ایرانی
8
2
صنایع دستی، هنرهای ملی و بومی
3
1
ترکیبی از چند مقوله از مقوله‌های فوق
2
1
غیر مرتبط با بعد فرهنگی هویت ملی
365
86
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ13 نسبت اخبار 21 سیما و بعد فرهنگی هویت ملی

همانطور که در جدول و نمودار4ـ12 مشاهده می‌شود در بعد فرهنگی هویت ملی، مقوله های «خواسته‌های مردم به مسئولان و انعکاس تصمیمات مسئولان» 13 خبر (3درصد)، «اعتقاد نسبت به حفظ و تقویت میراث فرهنگی گذشته» 5 خبر (1درصد)، «جشن‌ها، جشنواره‌ها و اعیاد در سطح محلی و ملی 13 خبر (3درصد)، «امکانات و توانمندیهای آموزشی، فرهنگی و بهداشتی استانها و شهرستان‌های مختلف» 12 خبر (3درصد)، «آداب و رسوم، آئین‌ها، مراسم سنتی و فعالیت‌های اقوام ایرانی» 8 خبر (2درصد) را به هود اختصاص داده اند و خبرساز کردن تبلیغات منفی رسانه‌های معاند و تحکیم هویت ملی در مقابله با آن، محدودیت‌های آموزشی، فرهنگی و بهداشتی استانها و شهرستان‌های مختلف و صنایع دستی، هنرهای ملی و بومی کمترین انعکاس را داشته اند. علاوه بر این (86درصد) نیز بدون مورد بوده است یعنی خبرهایی غیر از بعد فرهنگی هویت ملی
جدول شمارۀ 4ـ14 اخبار 21 سیما و بعد سیاسی هویت ملی( برحسب فراوانی و درصد)

بعد سیاسی
فراوانی
درصد
استفاده از پرچم و سرود ملی، کتاب دینی و تحکیم سایر عناصر سازندی هویتی
27
6
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی
6
1
وجود دشمن مشترک خارجی و مقاومت مردم در برابر تهدیدات
8
2
شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی وحدت‌آفرین و هویت‌بخش
25
6
قومیت‌های مختلف در کشور به عنوان فرصتی برای همگرایی بیشتر
8
2
ضرورت تبعیت مردم و مسئولان از رهبر معظم انقلاب
9
2
لزوم وحدت مردم و مسئولان / تعامل و وحدت مسئولان سیاسی
5
1
الگو بودن نظام جمهوری اسلامی به عنوان مردم‌سالاری دینی
4
1
دفاع از یکپارچگی و همبستگی سیاسی
3
1
جایگاه کشور در نظام بین‌الملل
15
4
دفاع از تصمیم‌گیریهای سیستم سیاسی کشور (غلط یا درست)
8
2
ترکیبی از چند مقوله از مقوله‌های فوق
3
1
غیر مرتبط با بعد سیاسی هویت ملی
304
71
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ14 نسبت اخبار 21 سیما و بعد سیاسی هویت ملی

نتایج بدست آمده در جدول و نمودار شماره 4ـ13 گویای خبرهای اختصاص یافته به مقوله های مربوط به بعد سیاسی هویت ملی است. بر اساس داده های به دست آمده «استفاده از پرچم و سرود ملی، نقشه کشور، کتاب دینی و تحکیم سایر عناصر سازندی هویتی با 27 خبر (6درصد)، «شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی وحدت‌آفرین و هویت‌بخش» 25خبر (6درصد) و همچنین خبرساز کردن «جایگاه کشور در نظام بین‌الملل» 15 خبر (4درصد)و «وجود قومیت‌های مختلف در کشور به عنوان فرصتی برای همگرایی بیشتر» 8 خبر (2درصد)انعکاس یافته‌اند. در (71درصد) خبرها نیز بدون مورد یعنی خبرهایی غیر از بعد سیاسی هویت ملی بوده اند.
جدول شمارۀ 4ـ15 اخبار 21 سیما و بعد تاریخی هویت ملی( فراوانی و درصد)

بعد تاریخی
فراوانی
درصد
داشتن تمدن بزرگ اسلامی- ایرانی
1
1
دوران پس از اسلام
1
1
انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطف ت
اریخی
2
1
دفاع مقدس و نقش همه اقوام و مذاهب در دفاع از کشور
6
1
قهرمانان ملی و شخصیت‌های تاریخی بزرگ
4
1
حوادث تاریخی مهم و سرنوشت‌ساز برای کشور
3
1
غیر مرتبط با بعد تاریخی هویت ملی
407
94
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ15 نسبت اخبار 21 سیما و بعد تاریخی هویت ملی

جدول و نمودار شماره 4ـ14 منعکس کنندۀ بعد تاریخی هویت ملی در خبرهای مورد بررسی است. از میان مقوله های مربوط به بعد تاریخی «دفاع مقدس و نقش همه اقوام و مذاهب در دفاع از کشور و قهرمانان ملی» و «شخصیتهای تاریخی بزرگ» به ترتیب با 6 خبر و 4 خبر بیشترین میزان خبرها را به خود اختصاص داده‌اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهفناوری، کشورهای، فنی

جدول شمارۀ 4ـ16 اخبار 21 سیما و بعد جغرافیایی هویت ملی( برحسب فراوانی و درصد)

بعد جغرافیایی
فراوانی
درصد
تصور محدوده جغرافیایی ایران و جایگاه آن در کره زمین
40
9
امادگی دفاع از مرز و خاک سرزمین ایران
2
1
خبرساز کردن نام شهرها و مناطق مختلف
11
3
معرفی اماکن مذهبی، طبیعی، تفریحی(اکوتوریسم، اماکن تاریخی و ابنیه قدیمی در نقاط مختلف کشور)
15
4
غیر مرتبط با بعد جغرافبایی هویت ملی
355
83
جمع
424
100

جدول شمارۀ 4ـ16 نسبت اخبار 21 سیما و بعد جغرافیایی هویت ملی

یافته‌های جدول و نمودار شماره 4ـ15 خبرهای اختصاص یافته به بعد جغرافیایی هویت ملی را نشان می دهد. از میان مقوله های مربوط به بعد جغرافیایی هویت ملی، خبرساز کردن «تصویر محدوده جغرافیایی ایران و جایگاه آن در کره زمین» با 40 خبر (9درصد) بیشترین انعکاس را داشته است. خبرساز کردن «معرفی اماکن مذهبی، طبیعی، تفریحی (اکوتوریسم، اماکن و بناهای تاریخی و قدیمی در نقاط مختلف کشور)» با 15 خبر (3درصد) و خبرساز کردن «نام شهرها و مناطق مختلف» با 11 خبر (2درصد) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

جدول شمارۀ 4ـ17 اخبار 21 سیما و بعد دینی هویت ملی ( برحسب فراوانی و درصد)

بعد دینی
فراوانی
درصد
خبرساز کردن فرائض اسلامی، مناسک، احکام دین
10
2
خبر ساز کردن شخصیت‌های دینی
11
3
خبرساز کردن مناسبت‌های اسلامی
4
1
خبرساز کردن اماکن مذهبی و مقدس و زیارتگاه‌ها
3
1
خبرساز کردن واژه‌های اسلامی، شیعه و مشتقات این واژه
2
1
خبرساز کردن علوم قرآنی، نهج البلاغه و متون دینی
10
2
دو یاچند مقوله از مقوله‌های فوق
3
1
غیر مرتبط با بعد دینی هویت ملی
381
89
جمع
424
100

جدول شمارۀ 4ـ17 نسبت اخبار 21 سیما و بعد دینی هویت ملی

بر اساس نتایج جدول و نمودار شماره 4ـ16 که خبرهای اختصاص یافته به بعد دینی هویت ملی را نشان می دهد، از میان مقولل های بعد دینی هویت ملی، خبر ساز کردن «شخصیتهای دینی»، با 11 خبر (3درصد) بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و خبرساز کردن «فرائض اسلامی، مناسک، احکام دین» و خبرساز کردن «علوم قرآنی، نهج البلاغه و متون دینی» هر کدام با 10 خبر (2درصد) در رتبۀ بعدی قرار دارند. همچنین (89درصد) خبرها نیز بدون مورد یعنی خبرهایی غیر از مقوله های بعد دینی بوده اند.

4ـ2ـ2 تحلیل جدول‌های دو بعدی و پاسخ به پرسش‌های تحقیق
4-2-2-1پرسش اول: ابعاد شش‌گانۀ هویت ملی (تاریخی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی و دینی) در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما با چه ‌نسبتی اولویت بندی و زمان اختصاص یافته بازنمایی می‌شوند؟
جدول شمارۀ 4ـ19 چینش اخبار 21 سیما و رابطه آن با ابعاد هویت ملی
چینش خبر

ابعاد هویت ملی
خبر اول
خبر دوم
خبر سوم
خبر چهارم
خبر چهارم به بعد
بعد جامعه ای
46.2

47.8

26.2

28.6

21.2

بعد فرهنگی
4.4

11.9

19

2.9

15.9

بعد سیاسی
23.1

20.9

42.9

37.1

24.3

بعد تاریخی
5.5

9.0

0.5

بعد جغرافیایی
3.3

1.5

8.6

30.2

بعد دینی
12.1

1.5

11.9

20.0

4.8

ترکیبی از چند بعد
5.5

7.5


2.9

3.2

جمع
100
100
100
100
100

Chi-Square=944/512 df=24 Sig= 000
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (944/125)، درجه آزادی 24 و میزان خطای 5/ با سطح اطمینان (000/0)، بین چینش خبرها و ابعاد هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در جدول شمارۀ 4ـ19 مشاهده می‌شود در بحث چینش خبرها و ابعاد شش‌گانه هویت ملی (46درصد) از خبرهایی که در اولویت اول منعکس شده اند مربوط به بعد جامعه ای (26درصد)، خبرهای اولویت سوم و (21درصد) خبرهای اولویت چهارم به بعد، در این بعد منعکس شده‌اند. در همین رابطه (23درصد) خبرها ی اولویت اول، (43درصد) اولویت سوم و (24درصد) اولویت چهارم به بعد به بعد سیاسی اختصاص یافته اند. خبرهای اختصاص یافته در اولویت های اول، سوم و چهارم به بعد مربوط به بعد فرهنگی به ترتیب (4، 19 و 16درصد) بود. همچنین (12درصد) خبرهای اولویت اول، (12درصد) اولویت دوم خبرها و (5درصد) اولویت چهارم به بعد به خبرهای بعد دینی اختصاص داشته است، خبرهای مربوط به سایر ابعاد جغرافیایی و تاریخی نیز درصد ناچیزی از اولویت های اول انعک
اس داشته اند. همچنانکه در جدول فوق ملاحظه می شود اولویت بندی خبرها در بعد جامعه ای در مقایسه با سایر ابعاد از جمله بعدهای سیاسی و دینی فراوانی و درصد بالاتری را نشان می‌دهد.
جدول شمارۀ 4ـ20 تخصیص زمان در اخبار 21 سیما و رابطه آن با ابعاد هویت ملی
مدت خبر

ابعاد هویت ملی
کمتر از یک دقیقه
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه
از سه تا چهار دقیقه
بیش از چهار دقیقه
بعد جامعه ای
36.8
37.2
30.4
23.7
18.4
بعد فرهنگی
10.3
18.6
12.2
7.9
8.2
بعد سیاسی
25.7
26.7
17.4
28.9
46.9
بعد تاریخی
5.9
1.2
1.7
0.0
2.0
بعد جغرافیایی
13.2
8.1
27.0
13.2
6.1
بعد دینی
6.6
3.5
7.0
21.1
10.2
ترکیبی از ابعاد فوق
1.5
4.7
4.3
5.3
8.2
جمع
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Chi-Square= 944/5122 df=42 Sig= 000
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (944/125)، درجه آزادی 24 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (000/0)، بین مدت خبرها و ابعاد هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس خبرهای با زمان بیش از سه دقیقه در بعد سیاسی (76درصد) منعکس شده‌اند و

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید