برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری بایستی از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف می باشد. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) یکی از جنبه های کیفیت بالای سود به شمار می رود. به همین علت، از طریق مطالعه وضعیت مدیریت سود در درماندگی مالی شرکتها به دنبال تعیین اندازه کیفیت سود در این شرکتها هستیم. در این پژوهش از سه مدل برای کیفیت و پایداری سود بهره گیری گردید. همچنین برای برآورد شرکتهای ورشکسته از مدل آلتمن بهره گیری گردید. این پژوهش از حیث هدف مانند تحقیقات کاربردی می باشد و برای گردآوری داده ها از نوع همبستگی بهره گیری گردیده می باشد. در این پژوهش از آزمونهای آمار توصیفی مثل میانکین و میانه و واریانس و انحراف معیار متغیر ها بهره گیری گردید و به علاوه برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره گیری گردید. همچنین آزمونهای F, T برای معنادار بودن ضرائب و خطی بودن روابط و آزمونهای دوربین واتسون و گلموگروف اسمیرنف و نرمال سنجی متغیر وابسته بهره گیری گردید. نتایج پژوهش در فرضیه ی اول براساس مدل پایداری سود در ارتباط با بحران مالی شرکتها اظهار می کند که   شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم کیفیت سود بالاتری را نسبت به شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی  بالا دارند. از طرف دیگر نتایج فرضیه دوم پژوهش که ارتباط بین کیفیت سود براساس مدل رگرسیون چند متغیره با بحران مالی شرکتها را نشان می دهد، اظهار می کند شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم کیفیت سود بالاتری را نسبت به شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی  بالا دارند، که دقیقا با نتیجه فرضیه ی اول مطابقت دارد. نتیجه ی فرضیه سوم که کیفیت سود را براساس مدل اسلون مورد مطالعه قرار داد نشان می دهد، که این فرضیه هم تاییدی بر دو فرضیه قبلی بود و نشان داد شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم کیفیت سود بالاتری را نسبت به شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی  بالا دارند.

 

 

 

واژگان کلیدی:

کیفیت سود، مدیریت سود، پایداری سود، بحران های مالی

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

مقدمه: جستجو در سایت :   

گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آنها از یک طرف و لزوم در نظر داشتن اطلاعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روشهای تحلیلی و مدیریتی جدید در حسابداری شده می باشد. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان به جای ترازنامه بود که سبب گردید تا مقوله ای به نام «مدیریت سود[1]» متولد و مطرح گردد. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده می باشد. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری پیشنهاد شده، اما قطعیت نیافته می باشد. اقدام نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری[2] انجام می گردد. سود، مانند برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی می باشد. درک و شناخت رفتار سود حسابداری، مقوله ای می باشد که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت در نظر داشتن نیاز بهره گیری کنندگان صور تهای مالی شکل گرفته می باشد. این امر از محدوده ی اندازه گیری فعالیتهای گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته می باشد. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، از اعتبار ویژه ای برخوردار می باشد. در امور اقتصادی بهره گیری کنندگان همواره برای تصمیم گیری و انجام تحلیل های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاَ فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری آنان می گردد. ارقام و گزارشهای مالی، بخش مهمی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می شوند. در نتیجه تحقیقات تجربی متعددی، این تصور که سود مهمترین منبع اطلاعاتی تلقی شده، تصمیم گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتکا می کنند، به اثبات رسیده می باشد. (ثقفی و سدیدی مهدی،1386) اما بایستی به این نکته توجه گردد که سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکتها و مدیریت آنان نباشد، زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استاندارد های حسابداری، تفسیر و به کارگیری روشهای حسابداری در بسیاری از موردها تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می گردد. (خوش طینت و اسماعیلی، 1385). به همین علت، علاوه بر کمیت سود، بایستی به کیفیت آن نیز توجه گردد. بنگاههای اقتصادی در طول دوره عمر عملیاتی خود دچار فراز و نشیبهایی می شوند و همواره بعضی از آنها به دلیل عملکرد قوی خود به عنوان واحدهای موفق و بعضی نیز به علت عملکرد ضعیفشان به عنوان واحدهای ناموفق شناخته می شوند. شرکتهایی که به علت استمرار در اشکال عملکردی خود دچار وخامت مالی می شوند، طبیعتاَ به هر طریق ممکن کوشش می کنند که از این وضعیت خارج شده، اوضاع مالی خود را سامان دهند و در صورت عدم توفیق در این امر، ورشکستگی عاقبتی می باشد که در انتظار آنان می باشد.(آل اتر و همکاران[3]، 2008). یکی از راه هایی که مدیران شرکتهای درمانده مالی ممکن می باشد برای مخفی کردن عملکرد ضعیف خود (به قصد کسب فرصت و به تاخیر انداختن ورشکستگی ) از آنان بهره گیری کنند، دستکاری افزایشی سود حسابداری می باشد (روسنر[4]، 2003). که در صورت انجام به کاهش قابلیت اتکای سود شرکتهای مذکور منجر میگردد. ضمناَ در نتیجه تحقیقات خارجی انجام شده مشخص گردید که بر اثر مدیریت افزایشی سود، اندازه محافظه کاری مشروط در شرکتهای مذکور کاهش می یابد که به معنای این می باشد که سودهای شرکتهای فوق الذکر غیر محافظه کارانه اند و در واقع، کیفیت سود شرکت های درمانده پایین تر از شرکت های سالم می باشد. (گارسیا و همکاران[5]، 2009). ، زیرا که در ادبیات حسابداری پایین بودن اندازه مدیریت سود و تاثیر پذیری بهنگام از اخبار بد (محافظه کاری مشروط) از جنبه های کیفیت بالای سود به شمار می رود. با در نظر داشتن مطالب گفته شده و همچنین، با در نظر داشتن اینکه کاهش کیفیت سود موجب برداشت های نادرست بهره گیری کنندگان از این مهمترین منبع اطلاعاتی حسابداری می گردد و در نهایت ، باعث اتخاذ تصمیمات نادرست آنان می گردد، در این پژوهش کوشش شده می باشد که به این موضوع پرداخته گردد که آیا شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل پایداری سود ،از کیفیت سود کمتری برخوردار هستند؟ و آیا در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس رگرسیون تک متغیره، از کیفیت سود کمتر برخوردار هستند؟ و در نهایت آیا شرکتهایی که کیفیت سود بالایی بر اساس مدل اسلون دارند ، احتمال ورشکستگی آنها پائین تر می باشد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها

1-1- اظهار مسئله

سود حسابداری و اجزای مربوط به آن مانند اطلاعاتی می باشد که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می گردد. با در نظر داشتن اینکه محاسبه ی سود واحدهای تجاری متاثر از روش های برآوردی حسابداری بوده و تهیه صورت های مالی به عهده ی مدیریت واحد تجاری می باشد، ممکن می باشد بنا به علت های مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود کند. (پورحیدری و همتی، 1383). بر مبنای تئوری نمایندگی انگیزه ی مدیریت در دستکاری سود به مقصود نیل به اهداف خویش انجام می شود، که نه تنها الزاما با اهداف صاحبان سهام همسو نمی باشد، بلکه در تقریبا تمام موردها با آن اهداف متضاد می باشد که به آن در اصطلاح تضاد منافع[6] گویند. (ظریف فرد، 1378). مسلما انگیزه برای مدیریت سود در سال هایی که وضعیت مالی شرکت نامطلوب بوده و نشانه هایی از حرکت به سمت بحران مالی برای مدیر پدیدار می گردد، به مقصود پنهان کردن عملکرد ضعیف شرکت افزایش می یابد. به این دلیل، ارزش سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد، مورد تردید واقع شده و اعتبار آن را مخدوش می سازد. گارسیالار و همکاران[7] (2009) با مطالعه نمونه ای بزرگ از شرکتهای ورشکسته ی انگلیسی، به شواهدی دست یافتند که نشان دهنده ی دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی توسط چنین شرکتهایی بود. بعضی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط بحران مالی، مایل به انتقال اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله، از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند. (بیدل و همکاران[8]، 2010). در این پژوهش، مدیریت سود نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با ورشکستگی مالی شرکتها که بر اساس مدل آلتمن محاسبه شده می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. به علاوه تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود این شرکتها ارزیابی می گردد.  که تمامی این اطلاعات و مطالعه ها می تواند به تصمیم گیرندگان درون و بیرون سازمان کمک شایان توجهی نماید. پس، از آنجایکه ضرورت تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده می باشد، تجزیه و تحلیل سود در شرکتهای دارای بحران مالی که گویا دارای انگیزه ی قوی برای مخفی کردن عملکرد ضعیف شرکت داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. پس یکی از مقاصد غیر مستقیم این پژوهش ارتقای سطح آگاهی سرمایه گذاران در این زمینه می باشد.

2-1- اهمیت موضوع

پدیده هموار سازی سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی می باشد. برخورداری این پدیده از سابقه مطالعاتی به نسبت طولانی را می توان نشانگر اهمیت و اندازه توجه محافل علمی و حرفه ای به آن تلقی نمود. گویا، اهمیت این موضوع نشات گرفته از جایگاه ویژه و نسبتا منحصر به فرد مقوله سود در موضوعات حسابداری و امور مالی و همچنین در میان بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی می باشد که به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد گذشته واحد تجاری جهت پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری به حساب می آید، که همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین موضوعات حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده می باشد. علاوه برآن، در اقدام نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرآیند گزارشگری مالی (به ویژه گزارشکری سود) به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند. پس هموار سازی سود به عنوان ابزاری در جهت تاثیر گذاری بر تصمیم گیری بهره گیری کنندگان از گزارش های مالی به شمار می رود که به صورت بالقوه می تواند در رفتار کاربران موثر واقع شده و موجب بروز پیامدهایی، به ویژه در بازارهای غیر کارای سرمایه می گردد. از اینرو شاید بتوان با شناخت ابعاد مختلف رفتارهای هموارسازی سود و ارائه یک چارچوب نظری برای این پدید، در صورت امکان، گامی مفید در جهت پیشرفت کیفیت گزارشگری سود برداشت. (بدری، 1378).

از سوی دیگر، امروزه درماندگی مالی اخیر شرکتهای بزرگ بین المللی، موجب شده که موضوع درماندگی مالی به عنوان مقوله ای بسیار با اهمیت در مدیریت مالی مطرح گردد. پس مطالعه علل پدید آورنده درماندگی از منظر مالی و مهمتر از همه ارزیابی درماندگی مالی به کمک مدل های رایج بسیار با اهیمت می باشد. در واقع درماندگی مالی بعنوان پیان را و فعالیت بنگاه اقتصادی می باشد، که در این راستا درک صحیح و شناخت علل پدیدآورنده در ماندگی مالی توسط مدیریت مالی شرکتها بسیار ضروری و با اهمیت می باشد. زیرا مدیران مالی چنانچه آگاهی کافی از علل و عوامل بوجودآورنده درماندگی مالی داشته باشند، می توانند با شناسایی به موقع علائم بحران های مالی در شرکت، قبل از سقوط شرکت، مدیریت را آگاه ساخته و راه کارهای پیشگیرانه را ارائه نماید. در خصوص هر یک از موضوعات هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکتها پژوهش های متعددی در سطح جهان انجام شده می باشد، اما در زمینه انگیزه های دستکاری سود توسط مدیران شرکتهای درمانده مالی، پژوهش های بسیار محدودی انجام شده می باشد. در پژوهش های انجام گرفته در این خصوص نیز، پژوهشگران به نتایج کاملا متناقض و متضاد دست یافته اند، پس از آنجایی که هیچ پژوهش قابل توجهی در خصوص احتمال دستکاری سود توسط مدیران شرکتهای درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران به انجام نرسیده می باشد، پس در این پژوهش ارتباط هموار سازی سود و درماندگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بحث و مطالعه قرار گرفته و کوشش خواهد گردید تا به این پرسش پاسخ داده گردد که آیا شرکتهای غیر ورشکسته در مقایسه با شرکتهای ورشکسته در چه حدی از پایداری سود براساس مدل های مختلف برخوردار هستند؟ و آیا مدیران شرکتها، زمانی که در وضعیت درماندگی مالی قرار می گیرند، برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکردشان، جهت حفظ خود در بازار سرمایه، اقدام به هموار سازی سود می کنند یا خیر؟

[1] Earnings Management.

[2] Manipulation.

[3] Al-Attar, A . , Hussain , S. , and Zuo, L.Y. (2008).

[4] Rosner,R.L. (2003).

[5] Garcia Lara, J.M., Garcia Osma, B.and Neophytou,E. (2009)

[6] Conflict of Interest

[7]  Garcia Lara 2009

[8]  Biddle 2010

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

دسته‌ها: رشته مدیریت