مسئولیت براى کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق.م.م. با نظریه فرض تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبناى مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاطهاى لازم را نموده است در قضیه مؤثر نیست و موجب معافیت وى از مسئولیت مدنى نمى‏گردد166.
باید اذعان نمود که برای باشگاه فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل ورزشکار یا مربی خسارتی به بار آید چنین فرض می‌شود که او در انتخاب ورزشکار یا مرّبی شایسته و پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود باشگاه ورزشی مربوطه تمام احتیاط‌های لازم را بر مبنای اوضاع و احوال مبذول داشته است از مسئولیت بری خواهد شد.
3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)
3ـ1ـ1. حقوق ایران
بر اساس این نظر تعهد به انتخاب ورزشکار و به طور کلی کارگر مناسب از جمله وظایف اساسی و مهم باشگاه‌های ورزشی می‌باشد بدین معنا که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران خود به ورزشکاران حریف، مسئولیت نیابتی دارند و این مسئولیت در صورتی است که باشگاه در انتخاب ورزشکاران مناسب برای انجام فعالیت‌های ورزشی مزبور تقصیر انجام داده باشد.
ضمن این که ورزش‌ها از نظر خطرناک بودن با یکدیگر متفاوتند. بعضی از آن‌ها علی الاصول متضمن خطرات جدی نیستند اما گروه دوم که ورزش‌های خطرناک نامیده می‌شوند وضعیتی کاملاً متفاوت دارند.167
بنابراین باید ورزشکاران مزبور مناسب برای آن ورزش خاص باشند. پس نمی‌توان یک ورزشکار ضعیف الجثه را برای وزنه‌برداری و کشتی کج به کار گرفت و یا در صورتی که یک ورزشکار ناآشنا به آن ورزش خاص باعث ورود ضرر به دیگری شود و شرایط تحقیق مسئولیت مدنی محقق باشد باشگاه و مؤسسه ورزشی ممکن است مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد بر اساس این نظریه که از شاخه‌های نظریه فرض تقصیر می‌باشد انتخاب یک کارگر ناصالح خود نوعی تقصیر می‌باشد که موجب مسئولیت کارفرما که همان باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه می‌باشد می‌گردد.
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی
بعضی از حقوقدانان تقصیر در انتخاب کارگر شایسته را سبب مسئولیت کارفرما دانسته‌اند و گفته‌اند که کارفرما به دلیل عدم دقت در انتخاب کارگر خود مسئول می‌باشد168.
از وظایف مهم باشگاه ها انتخاب مربیان صالح برای ورزشکاران خود می باشد. در دعوای اهلینگر علیه هیأت مدیره آموزش و پرورش به موجب حکم صادره صدمه وارده به دانش آموز در نتیجه برخورد شدید با دیوار د رآزمون دوی سرعت، حاصل تعلل معلم در اعمال آموزش های کافی تشخیص داده شد. “تنها آموزش هایی که داده شده این بود که دانش آموزان سه بار درحال دویدن، مخروطها را دور بزنند و وقت نگهدارها جهت ثبت در پرونده زمانی آنها را یادداشت کنند.” مربیان با وجود اطلاع از این که دستور العمل آمادگی جسمانی ایالت، متضمن توصیه هایی در خصوص خطرهای ایمنی است باز هم در انجام صحیح وظیفه آموزش با توجه به شرایط حاضر، تعلل ورزیدند.169 در یک پرونده دیگر در دعوای همفیل علیه سایرز منطقه آموزشی یا دانشگاه به دلیل تسامح و تقصیر در استخدام کارکنان مسئول جبران صدمات خواهان قلمداد گردید.170
دعواى همفیل علیه سایرز171 این نکته را به اثبات رسانید که منطقه آموزشى یا باشگاه به دلیل تسامح در استخدام کارکنان در صورتى که آن تقصیر سبب اصلى صدمات خواهان باشد مسئول خواهند بود.172
باشگاه موظف به استخدام مربیانى با توانایى‏هاى متعارف است که در زمینه تجربه و آماده‏سازى، در شرایط مشابه با سایر مربیان قابل مقایسه باشند173. بنابراین در این مثال در ابتدا فرض بر تقصیر باشگاه ورزشی گذاشته می‌شود و باشگاه باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید.
3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی)
3ـ2ـ1. حقوق ایران
از وظایف مهم باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی، مراقبت و نظارت بر عمل ورزشکار و مربی به طور کلی کارکنان خود می‌باشد.
به هر صورت می‌توان مهم‌ترین وظایف حقوقی باشگاه‌های ورزشی و نیز مربیان را مراقبت از تمامیت جسمانی و روانی و حیثیتی ورزشکاران دانست.174
بنابراین باشگاه بایستی با انتخاب مربیان صالح و مناسب برای انجام آن فعالیت ورزشی، بر ورزشکاران خود نظارت نموده و مانع از ایراد آسیب و صدمه از ناحیه ورزشکار به خود و یا دیگران گردد در غیر این صورت رعایت احتیاط‌های لازم مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ایران را ننموده و مسئولیت مدنی در مقابل زیان‌دیده پیدا می‌کند.
مسئله‌ای که دادگاه‌ها در خصوص آن باید توجه کنند این است که خوانده نیازی به اثبات این که غفلت و بی‌مبالاتی خوانده منجر به صدمه گردیده ندارد بلکه این کارفرما است که باید اثبات کند که قصوری انجام نداده و یا در صورت انجام تعهدات، باز هم حادثه مربوطه پیش می‌آمد. در حیطه ورزش باشگاه و مربیان ورزشی متعهد به وظیفه مراقبت از شرکت‌کننندگان خود و رقیب هستند. از جمله وظایف دست اندرکاران اماکن ورزشی، رعایت ایمنی، بازدید مداوم اماکن، رفع هر گونه شرایط خطرناک و نظارت مناسب است.175
3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی
یکی از مسئولیت های مهم یک باشگاه ورزشی، نظارت بر ورزشکاران است. بنابراین باشگاه به عنوان کارفرما می بایست بر عملکرد کارگرانش که ممکن است ورزشکاران و یا مربیان خود می باشد نظارت مطلوب و کافی را انجام دهد. در دعوا
ی براهاتچک علیه منطقه آموزشی میلارد176 پس از مرگ خواهان که در نتیجه اصابت چوب گلف به سرش واقع گردید، به عنوان قتل غیر عمدی اقامه دعوا شد. در روز حادثه، یکی از دانش آموزان کلاس که تا قبل از واقعه هیچ گاه چوب گلف به دست نگرفته بود و در روز آموزش نیز غایب بود از یکی از همکلاسیهایش درخواست می کند که او را تعلیم دهد در جریان نمایش نحوه گرفتن و تاب دادن چوب گلف خواهان بدون اطلاع همکلاسی‌اش درست پشت سر او می ایستد و در نتیجه مورد اصابت چوب قرار می گیرد که پس از دو روز حالت بی هوشی در پی همان ضربه می میرد. مدرسه مقررات مدونی در زمینه آموزش گلف، به خصوص روش آموزش و هدایت کلاس تهیه کرده و در معرض دید قرار داده بود که متضمن نکات دقیق ایمنی بود و به این نکته خاص نیز اشاره کرده بود که : “هرگز چوب گلف را تاب ندهید به ویژه در مناطقی که در آغاز بازی توپ در آنجا به طرف سوراخ رانده می شود مگر این که کاملاً مطلع شوید که کسی در نزدیکی شما قرار ندارد.” اما این دستورات هرگز اجرا نشد ضمن این که رئیس مدرسه به خوبی می دانست که اجرای این مقررات با نگهداری بیش از یک دانش آموز در آن محوطه کار آسانی نخواهد بود .
دادگاه در تصمیم گیری نهایی خود بر این واقعیت مهر تایید زد که نظم فیزیکی کلاس با رهنمودها مغایر بوده و در مورد نظارت کافی نیز دادگاه چنین نظر دارد: “بدون تردید بر حکم دادگاه بدوی مبنی بر این که از طرف دانش آموز تعلیم دهنده توجه کافی به عمل نیامده و این که حتی مراقبت و نظارت عادی می توانست مانع وقوع حادثه منتهی به مرگ دانش آموز شود هیچ گونه ایرادی وارد نیست.177 بنابراین بر طبق این نظریه، چون کارفرما از حقوق لازم جهت مراقبت و نظارت بر اعمال کارگران خود برخوردار است و بر آن‌ها تسلط کامل دارد، مسئول اعمال آنان مى‏باشد.” در پرونده تام جانویچ در برابر باشگاه ورزشى کالیفرنیا178 در جریان مسابقات داخلى باشگاهى بستکبال، بازیکن حریف کرمیت واشینگتن با مشت به صورت خواهان کوبید و موجب جراحت عمیق و جدّى بر او گردید. خواهان، واشینگتن (بازیکن خطاکار) و باشگاهش لوس‏آنجلس کیکرز را تحت تعقیب قرار داد. خواهان در این دعوا پیروز شد. با این ادعا که باشگاه ورزشى از بازى خشونت‏آمیز و شیوه بازى واشینگتن آگاه بوده و هیچ تلاشى را براى منع کردن او انجام نداده است.
دادگاه حکم داد که مبلغ 2/3 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت به خواهان پرداخت گردد.179 بنابراین در صورتى که کارگر (اعم از بازیکن و مربى) با عداوت و کینه شخصى به دیگرى حمله نماید در صورتى که رغبت و تمایل خشونت‏آمیز کارگر براى کارفرما محرز بوده و حتى بتوان گفت که به دلیل همین تمایل و رغبت، کارگر استخدام شده است در این حال باشگاه ممکن است نیابتا به عنوان کارفر ما مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد180
4ـ نظریه مختلط
ـ حقوقدانان انگلیسى به ضابطه نفع اقتصادى و روانى تمسک جسته‏اند181. عده‏اى نیز به نظریه مختلط اعتقاد دارند؛ به این معنا که نه مى‏توان صرفا نظریه خطر نفع را پذیرفت و نه نظریه خطر مطلق را. این نظریه مبناى اولیه نظریه تقصیر و مبناى ثانوى نظریه خطر است. این عده اعتقاد دارند اخلاق ایجاب مى‏کند مسئولیت مبتنى بر تقصیر، اصل، باشد و مسئولیت مبتنى بر خطر تنها در موارد استثنایى و در مواردى که اقتضا کند باید مورد استفاده قرار گیرد. البته این نظریه ضابطه دقیقى براى موارد استثنایى یعنى نظریه خطر، احصا نکرده است. عده‏اى مثل ژوسران براى مسئولیت دو قطب قائل شده‏اند، بدین شکل که در پاره‏اى موارد مسئولیت باید مبتنى بر تقصیر و در پاره‏اى موارد باید بدون تقصیر باشد:
1. در مسئولیت ناشى از فعل شخصى مسئولیت مبتنى بر تقصیر لحاظ مى‏شود.
2. در مسئولیت ناشى از عمل اشیا و دیگران (مثلاً کارگر و گماشته و…) مسئولیت بدون تقصیر لحاظ مى‏شود.182
به هر صورت یکی از شقوق این نظریه، نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر (مفروض) می‌باشد.
5ـ نظریه تضمین حق
بر اساس این نظریه که معنای مسئولیت را غیر از تقصیر یا خطر می‌داند و در اواخر قرن بیستم میلادی به وسیله بوریس استارک استاد به نام فرانسوی مطرح شده است در یک اجتماع منظم و قانونمند، وظیفه همگانی، احترام به حقوق یکدیگر و پرهیز از اضرار و بر هم زدن امنیت عمومی است. هر گاه از این وظیفه تخطی شود متخلف به حکم قانون مسئول زیان وارد به اشخاص است.183
بر اساس این نظریه مسئولیت باشگاه بر مبناى ضمانت (گارانتى) دانسته شده است و باشگاه‌های ورزشی مربوطه ضامن کارکنان خود (اعم از بازیکن، مربی و عوامل اجرایی باشگاه) تلقى مى‏نماید. اگر مبناى مسئولیت تضمین باشد، کارفرما باید از زیان دیده بخواهد که ابتدا به کارگر مراجعه کند. اگر غرامت از سوى کارگر جبران نشود، در آن صورت زیان متضرر را جبران نماید. حال آنکه به کارفرما چنین اختیارى داده نشده است و وى به محض تحقق شرایط مسئولیت (تقصیر کارگر و روود زیان) ملزم به جبران خسارت خواهد شد. 184
نتیجه‌گیری
از میان تمام نظریاتی که بیان شد در حقوق ایران نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر با مسئولیت‌های باشگاه‌های ورزشی که به عنوان کارفرما تلقی می‌شوند، سنخیت بیشتری دارد. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: “کارفرمایان مسئول جبران خساراتی می‌باشند… مگر این که محرز شود تمام احتیاطاتی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زی
ان مقدور نبود…” حاکی از پذیرش این نظریه می‌باشد. در کشورهای اروپائی هم بیشتر نظریه فرض تقصیر را در خصوص مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی به کار می‌گیرند .در کشورهایی همانند فرانسه حقوقدانانی مثل میشل لوراسا معتقد به آن هستند که مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه اماره تقصیر می‌باشد.185

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درموردسلامت روان، علائم اضطراب

فصل دوم:
آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی
در حقوق ایران
و کشورهای اروپایی

مبحث اول:
رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان
با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
برای این که مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مربیان و مانند آن‌ها بررسی گردد باید در ابتدا دید که چه نوع رابطه حقوقی میان باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه با ورزشکاران و مربیان مزبور وجور دارد.
گفتار اول:
بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران
از مقایسه قراردادهای ورزشی و قرارداد کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها وجوه اشتراک و افتراق زیر قابل استنباط است:
‌1. نقاط اشتراک
ـ از جهت تعریف
در تعریف حقوق کار

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید