منبع پایان نامه ارشد با موضوع تأمین اجتماعی، میزان استفاده، تسهیلات مالی

نگرانی در ارتباط با بیکاری، صرفاً کاهش جمعیت
بیکار نیست بلکه افزایش میزان کار و تولید و فرصتهای شغلی به شیوهای است که حتی
بخش غیرفعال اقتصادی نظیر بازنشستگان پیش از موعد و زنان خانهدار را جذب نماید. از این
رو هدف اصلی معطوف به افزایش نسبت بخش دارای شغل به کل جمعیت کار جامعه است.
منابع بالقوه کار در بخش خصوصی نهفته است و لذا گسترش و تقویت این بخش از یکسو و
فرایند خصوصیسازی از سویی دیگر موجب فرصتهای شغلی بسیاری خواهد شد(جامساز،
1382 ). توجه به موارد اشاره شده و همچنین آثار مثبت خصوصیسازی بر اشتغال در
کشورهای توسعه یافته در طولانی مدت این مهم را مشخص مینماید که بایستی از پتانسیلها
و توانمندیهای بخش خصوصی در جهت رفع مشکل بیکاری استفادههای بیشتر و گسترده-
تری کرد.
70
16- : تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق 2
1-16-2 : مطالعات داخلی
شمسائی و همکاران ( 1388 ) در تحقیق خود با عنوان “بررسی وضعیت باشگاههای ورزشی
خصوصی شهر ایلام با تأکید بر اشتغالزایی” ضمن توصیف ویژگیهای اشتغال، رابطه بیین
متوسط شهریه دریافتی و تعداد مراجعان و شاغلان و نیز ارتباط بین سرمایهگذاری اولیه، درآمد
خالص باشگاه و تعداد شاغلان را مورد بررسی قرار دادند. آنها بدین منظور با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته تمامی باشگاههای ورزشی بخش خصوصی شهر ایلام را بررسی نموده
و دادههای آماری را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتایج این پژوهش نشان داد در این باشگاهها در مجموع 83 شغل در ورزشهای مختلف و با
عناوین متفاوت ایجاد شده است. همچنین مشخص شد بین میزان شهریه دریافتی و تعداد
مراجعان و شاغلان ارتباطی وجود ندارد؛ بین تعداد شاغلان و تعداد مراجعان ارتبط معناداری
وجود دارد؛ بین تعداد شاغلان و سرمایهگذاری اولیه باشگاهها ارتباط مثبتی وجود دارد اما این
ارتباط معنادار نیست؛ همچنین، بین تعداد شاغلان و درآمد خالص باشگاه ارتباط منفی ناچیزی
.( وجود دارد(شمسائی و همکاران، 1388
یوسفی( 1384 )در پژوهش خود با “عنوان توصیف اشتغالزایی باشگاههای ورزشی بخش
خصوصی” گزارش کرد که هر باشگاه بهطور متوسط سه شغل ایجاد میکند و همچنین نسبت
مشاغل مستقیم به غیر مستقیم نشان میدهد به ازای هر پنج شغل ورزشی یک شغل مرتبط با
.( ورزش در باشگاه ایجاد میشود(یوسفی، 1384
امینآقایی( 1387 )در تحقیق خود با “عنوان بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بنگاه های
اقتصادی کوچک در ایران” ارتباط میان شش متغیر مستقل زیر با متغیر وابسته میزان اشتغال-
زایی بنگاه های اقتصادی کوچک از دیدگاه کارفرمایان را مورد بررسی قرار داد. از جمله این
موارد م یتوان به نگرش کارفرمایان نسبت به برخی مواد قانون کار، میزان محدودی تهای مالی
بنگاه ها، میزان استفاده بنگاه های اقتصادی کوچک از تسهیلات مالی دولت، نگرش کارفرمایان
نسبت به پرداختی های بنگاه ها به دولت و شهردار ی، نگرش کارفرمایان نسبت به میزان
پرداختی بنگاه ها به سازمان تأمین اجتماعی و مدت فعالیت بنگاه اشاره کرد. نتایج حاصل، نشان
71
43 درصد / 58 درصد از بنگاه ها میزان محدودی تهای مالی خود را در سطح زیاد، 2 / داد که 3
7 درصد در سطح کم ارزیابی کرد هاند. تحلیل رگرسیون متغیر میزان / در سطح متوسط و 5
محدودی تهای مالی بنگاه از شاخ صهای سازنده این متغیر نشان داد که هزین ههای حملونقل
و انبارداری، بیشترین تأثیر را در میزان محدودیت های مالی بنگا هها داشته و سپس هزین ههای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *