منابع پایان نامه درمورد ارباب رجوع، کارشناسی ارشد

هیچ کدام از مؤلفه ها مشاهده نشد.(عمادی فر – اعظم – 1388)
[ سعید عدالتی، محمدصالح عدالتی، طرماحی تیرگر در مقاله “بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و توانمندسازی کارکنان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی استان کرمان ” به این نتیجه دست یافتند که:
مدیران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود و نفوذ در رفتار کارکنان از سبک های رهبری خاصی استفاده می کنند. به کارگیری هر یک ازسبک های رهبری ممکن است در افزایش یا کاهش میزان توانمندی کارکنان موثر باشد. لذا مدیران می توانند با انتخاب یک شیوه مناسب و صحیح در اداره سازمان موجبات توانمند سازی کارکنان و پیشرفت سازمان را فراهم نمایند و بدین وسیله فعال بودن سازمان تضمین گردد. در این پژوهش رابطه بین سبکهای رهبری مدیران (متغیر مستقل) و توانمند سازی کارکنان (متغیر وابسته) با در نظر گرفتن سن، جنسیت، میزان تحصیلات (متغیر مداخله گر) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اجرای این پژوهش، کلیه شهرکهای صنعتی استان کرمان به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. پس از تعیین نمونه آماریn=256 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از ابزار پرسشنامه (پرسشنامه سنجش سبک رهبری وپرسشنامه سنجش توانمندی کارکنان به همراه پرسشنامه سنجش متغیرهای مداخله گر) برای جمع آوری داده های مورد نیاز از نمونه آماری، اقدام شده است. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزارهای اکسل وSPSSمورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل های آماری (توصیفی و استنباطی) حاکی از آن است که بین سبکهای رهبری مدیران سازمان مورد مطالعه و میزان توانمندی کارکنان شاغل رابطه معنا داری وجود دارد. به عبارت دیگر، تأیید فرضیه های فرعی تحقیق، بیانگر تأیید فرضیه اصلی تحقیق است. رابطه مورد بحث با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از هر یک از سبکهای رهبری و میزان توانمندی کارکنان در بین گونه های سنی، جنسیتی و میزان تحصیلات با یکدیگر متفاوت است. بر اساس نتایج این تحقیق میزان توانمندی کارکنان در سبک رهبری کارمند مدار از همه بیشتر و در سبک رهبری وظیفه مدار از همه کمتر است.(عدالتی و دیگران ،1389)
حیدرنیا، (1385) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات ( جهاد کشاورزی گناباد) ” به نتایج زیر دست یافتند :
موضوع تحقیق بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 9 فرضیه فرعی است. فرضیه های تحقیق بدین شرح می باشد : فرضیه اصلی: بین وجود سیستم مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه های فرعی: 1. بین اعتماد محوری در ارائه خدمات و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 2. بین سرعت در ارائه خدمات و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 3. بین صحت در ارائه خدمات و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 4. بین شفافیت و اطلاع رسانی درست به ارباب رجوع و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 5. بین زیبایی فضای ارائه خدمات و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 6. بین پاسخگویی و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 7. بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 8. بین رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. 9. بین انعطاف پذیری در ارائه خدمات و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق 9 بعد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از : اعتمادمحوری، سرعت در ارائه خدمات، صحت در ارائه خدمات، شفافیت و اطلاع رسانی درست به ارباب رجوع، زیبایی فضای ارائه خدمات، پاسخگویی، توانمندسازی کارکنان، رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی و انعطاف پذیری در ارائه خدمات. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان جهادکشاو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *