مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….84
5 ـ 1ـ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………84
5 ـ 2ـ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………..95
5 ـ 3ـ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………..96
5 ـ 3 ـ 1ـ پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………….96
5 ـ 3 ـ 2ـ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………96
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………97
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..97
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………102
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………107

فهرست جدول ها:
عنوان شماره صفحه
جدول 4ـ1: حجم نمونه به تفکیک جنسیت در دانشگاه و حوزه………………………………………51
جدول 4ـ2: میانگین و انحراف معیار بهزیستی معنوی و مؤلفه های آن به تفکیک
دانشگاه و حوزه…………………………………………………………………………………………………….51
جدول 4ـ3: میانگین و انحراف معیار شادکامی به تفیک دانشگاه و حوزه………………………….51
جدول 4ـ4: میانگین و انحراف معیار مؤلفه های سلامت عمومی به تفکیک
دانشگاه و حوزه…………………………………………………………………………………………………….52
جدول 4ـ5: بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………….. 53
جدول 4ـ6: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی
و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………………….. 54
جدول 4ـ7: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی
و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان………………………………………………..55
جدول 4ـ8: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی
و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………………..56
جدول 4ـ9: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و شادکامی در
دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………………57
جدول 4-10: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون………………………………………………….. 58
جدول 4ـ11: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی شادکامی براساس
متغیرهای بهزیستی وجودی و مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های
علمیه شهر کرمان……………………………………………………………………………………………….. 59
جدول4ـ12: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………………………………60
جدول 4ـ13: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………..61
جدول4ـ14: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………………………………… 62
جدول 4ـ15: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان………………………………………………………………63
جدول4ـ16: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………… 64
جدول 4ـ17: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………65
جدول 4ـ18: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………….66
جدول 4ـ19: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان………………………………….. 67
جدول 4ـ20: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………68
جدول 4ـ21: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………..69
جدول 4ـ22: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………..70
جدول 4ـ23: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان…………………………………… 71
جدول 4ـ24: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم افسردگی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………………………………..72
جدول 4ـ25: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی
و علائم افسردگی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………73
جدول 4ـ26: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………………………………… 74
جدول 4ـ27: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………75
جدول 4ـ28: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون……………………………………………….. 76
جدول4ـ29: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی سلامت عمومی براساس
متغیرهای بهزیستی وجودی و مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های
علمیه شهر کرمان…………………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4ـ30: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین بهزیستی معنوی در دانشجویان
دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان………………………………………………………..78
جدول 4ـ31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین شادی در دانشجویان دانشگاه شهید
باهنر و حوزه های علمیه کرمان………………………………………………………………………….. 79
جدول 4ـ32: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین سلامت عمومی در دانشجویان
دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان………………………………………………………..80
جدول 4ـ33: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………………………….81
جدول 4ـ34: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت عمومی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………………………………81
جدول 4ـ35: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی
و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهرکرمان……………………………………..82

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهموازنه قوا، موازنه قدرت، استفاده از زور

فصل اول
طرح پژوهش

1 ـ 1 . مقدمه
قشر دانشجو گروهی مهم از جامعه بوده و سرنوشت سازان آینده کشور هستند. در جوامع گوناگون سیاست گذاری ها همواره متوجه این گروه، بررسی ویژگی ها و تربیت آن ها برای دستیابی به آینده مورد نظر بوده است. در ساختار گروه دانشجویی، دانشجویان حوزه و دانشگاه دو گروه اصلی را تشکیل می دهند.
در بررسی هر گروه از افراد باید به این نکته توجه داشت که، انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد وجودی گوناگون است . پیوند مستحکمی که میان این ابعاد وجود دارد، موجب می گردد که نیاز به دیدگاهی چند بعدی و همه جانبه جهت فهم و درک آدمی و کمک به رشد و بهزیستی او، حس گردد.
بهزیستی1 عاملی مهم در حیطه زندگی فردی و جمعی است که همگان به دنبال دستیابی و گسترش آن در زندگی خود هستند. روانشناسی نقش والایی برای این صفت قائل گشته است. در ابتدای ظهور روانشناسی، تأکید این رشته بر بیماری های روانی و درمان آن ها بود، اما با گذشت زمان «مدل سلامت روانی»، «مدل بیماری» را به چالش کشیده است(کیز2، 2002). البته در تاریخ روانشناسی همواره بزرگانی چون جیمز3، راجرز4، مزلو5، فروم6 و فرانکل7 برداشت های مثبتی از شخصیت سالم و کنش وری مثبت به دست داده اند. در دیدگاه های نوین روانشناسی مثبت نگر نیز، پژوهشگران برجسته ای چون ریف و سینگر8 (1998)، سلیگمن و سیکزنتمیهالی9 (2000) و کیز(2002)، بر لزوم در نظر گرفتن جنبه های مثبت بشر و مفهوم بهزیستی در تعریف سلامت روانی تأکید کرده اند(کیز، 2004).
با تأکید بر بهزیستی، بررسی عوامل مؤثر بر آن به صورت جنبه خاصی از روانشناسی بروز کرد. با ظهور بهزیستی در حیطه روانشناسی، احساس بهزیستی، یکی از ویژگی های مهم افراد دارای سلامت روان شناخته شد.
در طی سال های 1970-1960 جنبشی جهت مطالعه عوامل مرتبط با کیفیت زندگی10 در ایالات متحده آغاز گردید و شروع یک عقیده تدریجی شد، مبنی بر این که رضایت در زندگی فقط بر پایه عوامل عینی نبوده و به عوامل ذهنی مؤثر در این حیطه نیز توجه گردید. همزمان با این جنبش بود که گروهی به اهمیت اثر معنویت در بهزیستی پافشاری کردند. الیسون11 (1983) و پالوتزین12 و الیسون(1982)، استدلال کردند که کیفیت زندگی مفهومی است که بهزیستی مادی، روانی و معنوی در آن دخیل اند(بونت13، 2009). بهزیستی معنوی از رابطه دو مفهوم بهزیستی و نقش معنویت در آن شکل گرفت و گسترش یافت که ناشی از توجه به نقش معنویت در بهزیستی فردی بود. در مطالعه ای بر روی دانشجویان سنگاپوری مشخص شد که آنان معنویت را برای آدمی، رشد و بهزیستی او اساسی می دانند (تیو ، کریدی و

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید