منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، فرسودگی زناشویی، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی

ی توصیفی مورد بررسی قرار گرفت پس از آن مطابق فرضیه های درنظر گرفته شده، رابطه ی بین متغیر ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بررسی شد.
4-2-یافته های توصیفی پژوهش
همان طور که در جدول 4-1 آمده است از 144 نفر از آزمودنی شرکت کننده در پژوهش دامنه سنی آزمودنی ها از 23 تا 46 سال و میانگین سنی نمونه مورد بررسی 18/34 سال بود. لازم به ذکر است که تمام شرکتکنندگان در پژوهش حاضر زن بودند. در جدول 4-1 کمینه، بیشینه، آزمودنی ها آمده است.

جدول4-1 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها بر حسب سن
متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
سن
144
23
46
18/34
06/5

از 144 نفر آزمودنی شرکت کننده در پژوهش 4 نفر کارمندان زیر دیپلم بودند (8/2 درصد)، 13 نفرکارمندان دیپلم (9 درصد)، 32 نفر کاردانی(2/22 درصد)، 89 نفر کارشناسی(8/61 درصد) و 6 نفر کارشناسیارشد(2/4 درصد) بودند. از 144 نفر شرکت کننده در پژوهش 35 نفر از کارکنان آموزش و پرورش بودند(3/24 درصد)، 21 نفر کارکنان بانک(6/14درصد)، 7 نفر از کارکنان شهرداری(9/4 درصد)، 7 نفر اداره بیمه(9/4 درصد)، 4 نفر کمیته امداد(8/2 درصد)، 11 نفر بنیاد شهید(6/7 درصد)، 23 نفر تامین اجتماعی(16 درصد)، 6 نفر حوزه علمیه(2/4 درصد)، 6 نفر شورای حل اختلاف(2/4 درصد)، 8 نفر جهاد کشاورزی(6/5 درصد)، 6 نفر درمانگاه(2/4 درصد)، 6 نفر آژانس هواپیمایی(2/4 درصد)، 2 نفر اداره مالیات(4/1درصد) و 2 نفر از بخشداری(4/1 درصد) بودند. توزیع فراوانی برحسب مقطع تحصیلی و شغل کارکنان در جدول 4-2 آمده است.
جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونه برحسب مقطع تحصیلی و شغل کارکنان
دوره
فراوانی
درصد
زیردیپلم
4
8/2
دیپلم
13
9
کاردانی
32
2/22
کارشناسی
89
8/61
کارشناسیارشد
6
2/4
دکترا
0
0
آموزش و پرورش
35
3/24
بانک
21
6/14
شهرداری
7
9/4
اداره بیمه
7
9/4
کمیته امداد
4
8/2
بنیاد شهید
11
6/7
تامین اجتماعی
23
16
حوزه علمیه
6
2/4
شورا حل اختلاف
6
2/4
جهاد کشاورزی
8
6/5
درمانگاه
6
2/4
آژانس هواپیمایی
6
2/4
اداره مالیات
2
4/1
بخشداری
2
4/1
کل
144
100

همان طور که در جدول 4-3 آمده است میانگین متغیرهای پنج عامل شخصیت (روانآزردگی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن، با وجدان بودن) به ترتیب 91/29، 92/25، 17/27، 14/23، 11/26 است. اطلاعات توصیفی پنج عاملی شخصیت در جدول 4-3 آمده است.

جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پنج عامل شخصیت
متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
روان آزردگی
برونگرایی
گشودگی
موافق بودن
باوجدان بودن
144
144
144
144
144
23
16
19
12
16
40
34
39
32
38
91/29
92/25
17/27
14/23
11/26
9/2
64/3
89/3
7/3
6/4

همان طور که در جدول 4-4 آمده است میانگین متغیرهای سبکهای مقابلهای (مسئلهمدار، هیجانمدار، اجتنابی) به ترتیب 906/53، 05/42، 45/40 است. میانگین متغیرهای فرسودگی زناشویی(خستگی جسمی، خستگی عاطفی، خستگی روانی) به ترتیب برابر با 23، 21، 22 است. اطلاعات توصیفی متغیرها در جدول 4-4 آمده است.

جدول 4-4 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای سبکهای مقابله ای و فرسودگی زناشویی
متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
مسئله مدار
هیجان مدار
اجتنابی

144
144
144

31
21
25

73
76
67

06/53
05/42
45/40

06/10
57/11
4/8
خستگی جسمی
خستگی عاطفی
خستگی روانی
144
144
144
9
7
9
40
39
47
23
21
22
3/6
5/6
5/5

4-3-یافته های استنباطی
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین روانآزردگی و خستگی جسمی ضریب همبستگی 02/0، بین روان آزردگی و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 06/0-، بین روانآزردگی و خستگی روانی ضریب همبستگی 03/0-، و بین روان آزردگی و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 006/0- است هیچ کدام معنادار نیستند. بین برونگرایی با خستگی جسمی ضریب همبستگی 11/0، بین برونگرایی با خستگی عاطفی ضریب همبستگی 12/0، بین برونگرایی با خستگی روانی ضریب همبستگی 08/0 و بین برونگرایی و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 12/0 است که معنادار نیستند. بین گشودگی و خستگی جسمی ضریب همبستگی 03/0-، بین گشودگی و خستگی عاطفی 02/0-، بین گشودگی و خستگی روانی 07/0 و بین گشودگی و کل فرسودگی زناشویی 01/0 است که معنادار نیستند. بین موافق بودن با خستگی جسمی ضریب همبستگی 18/0 و بین موافق بودن و خستگی عاطفی 20/0 که در سطح p0/05 معنادار است. ضریب همبستگی بین موافق بودن با خستگی روانی 24/0 و بین موافق بودن با کل فرسودگی زناشویی 24/0 است که در سطح p0/01 معنادر است. بین باوجدان بودن با خستگی جسمی ضریب همبستگی 14/0، بین با وجدان بودن با خستگی عاطفی ضریب همبستگی 15/0 و بین با وجدان بودن با خستگی روانی 14/0 است که معنادار نیستند. بین با وجدان بودن و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 17/0 است که در سطح p0/05 معنادار است. سایر اطلاعات در جدول 4-5 آمده است.
جدول 4-5 ضرایب همبستگی متغیرهای ویژگی های شخصیتی و فرسودگی زناشویی
متغیرها
روان آزردگی
برون گرایی
گشودگی
موافق بودن
با وجدان بودن
خستگی جسمی
خستگی عاطفی
خستگی روانی
نمره کل فرسودگی
روان آزردگی
1
15/0
< br />

برونگرایی
15/0
1

گشودگی
20/0٭
31/0٭٭
1

موافق بودن
10/0
38/0٭٭
41/0٭٭
1

با وجدان بودن
08/0
19/0٭
40/0٭٭
42/0٭٭
1

خستگی جسمی
02/0
11/0
03/0-
18/0٭
14/0
1

خستگی عاطفی
06/0-
12/0
02/0-
20/0٭
15/0
80/0٭٭
1

خستگی روانی
03/0-
08/0
07/0
24/0٭٭
14/0
61/0٭٭
70/0٭٭
1

نمره کل فرسودگی
006/0-
12/0
01/0
24/0٭
17/0٭
90/0٭٭
92/0٭٭
85/0٭٭
1
٭٭= p0/01٭= p0/05
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین سبک مقابلهای مسئله مدار و خستگی جسمی ضریب همبستگی 05/0-، بین سبک مسالهمدار و خستگی روانی ضریب هبستگی ضریب همبستگی 16/0- و بین سبک مسالهمدار و کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 13/0- است که معنادار نیستند. بین سبک مسالهمدار و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 26/0 است که در سطح p0/01 معنادار است. بین سبک هیجانمدار و خستگی جسمی ضرب همبستگی 14/0 است که معنادار نیست. بین سبک هیجانمدار و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 35/0، بین سبک هیجانمدار و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 26/0- و بین سبک هیجانمدار و کل فرسودگی ضریب همبستگی 38/0 است که همگی در سطحp0/01 معنادار است. بین سبک اجتنابی با خستگی جسمی ضریب همبستگی 17/0- و بین سبک اجتنابی و خستگی روانی ضریب همبستگی 21/0- است که هر دو در سطحp0/05 معنادار است. بین سبک اجتنابی و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 41/0 و بین سبک اجتنابی و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 23/0- است که هر دو در سطح p0/01 معنادار است. سایر اطلاعات در جدول 4-6 آمده است.

جدول 4-6ضرایب همبستگی متغیرهای سبک های مقابلهای و فرسودگی زناشویی
متغیرها
سبک مساله مدار
سبک هیجان مدار
سبک اجتنابی
خستگی جسمی
خستگی عاطفی
خستگی روانی
نمره کل فرسودگی
سبک مساله مدار
1

سبک هجان مدار
03/0
1

سبک اجتنابی
33/0٭٭
21/0٭٭
1

خستگی جسمی
05/0-
26/0٭٭
16/0-
1

خستگی عاطفی
14/0-
35/0٭٭
26/0-٭٭
80/0٭٭
1

خستگی روانی
17/0-٭
41/0٭٭
21/0-٭
61/0٭٭
70/0٭٭
1

نمره کل فرسودگی
13/0-
38/0٭٭
23/0-٭٭
90/0٭٭
92/0٭٭
85/0٭٭
1
٭٭= p0/01٭= p0/05

سوالات
– آیا ویژگیهای شخصیتی میتوانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند؟
برای پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس متغیرهای ویژگیهای شخصیتی از تحلیل رگرسیون استفاده شد: نتایج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است (49/2=F) و متغیرهای پیش بین باهم 08/0 واریانس فرسودگی زناشویی را تبیین می کنند. همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز28/0 (28/0=R) به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 4-7 آمده است.

جدول 4-7 نتایج رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی
منابع تغیر
SS
Df
Ms
F
R
R2
Sig
رگرسیون
36/6
5
27/1
50/0

49/2

28/0

08/0

03/0
باقی مانده
27/70
138

کل
63/76
143

ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین نشان می دهندکه موافق بودن(عامل چهارم ویژگیهای شخصیتی)، 23/0=β,3/2=t، می تواند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کند اما سایر عامل ها پیشبینیکننده فرسودگی زناشویی نیستند. نتایج در جدول 4-8 آمده است.

جدول 4-8 نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی
متغیرهای پیش بین
B
خطای استاندارد برآورد
β
t
سطح معناداری
روانآزردگی
005/0-
02/0
02/0-
26/0-
7/0
برونگرایی
01/0
01/0
05/0
6/0
5/0
گشودگی
02/0-
01/0
13/0-
4/1-
1/0
موافق بودن
04/0
01/0
23/0
3/2
01/0
با وجدان بودن
01/0
01/0
12/0
2/1
2/0

– آیا سبکهای مقابلهای میتوانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند؟
برای پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس متغیرهای سبک های مقابلهای از تحلیل رگرسیون استفاده شد : نتایج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است (23/16=F) و متغیرهای پیش بین باهم 25/00 واریانس فرسودگی زناشویی را تبیین می کنند. همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز50/0 (50/0=R) به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 4-9آمده است.

جدول 4-9 نتایج رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط سبک های مقابلهای
منابع تغیر
SS
df
Ms
F
R
R2
Sig
رگرسیون
7/19
3
59/6
40/0

23/16

50/0

25/0

001/0
باقی مانده
86/56
140

کل
63/76
143

ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین نشان می دهند سبک هیجان مدار با45/0=β,13/6=t و سبک اجتنابی با 32/-0=β,04/4-=t می توانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند. نتایج در جدول
4-10 آمده است.

جدول 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط سبکهای مقابلهای
متغیرهای پیش بین
B
خطای استاندارد برآورد
β
t
سطح معناداری
سبک مسئلهمدار
003/0-
006/0
04/0-
58/0-
5/0
سبک هیجانمدار
02/0
005/0
45/0
13/6
001/0
سبک اجتنابی
02/0-
007/0
32/0-
04/4-
001/0

-آیا ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای میتوانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند.
برای پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس متغیرهای ویژ
گیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای از تحلیل رگرسیون استفاده شد : نتایج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است (17/8=F) و متغیرهای پیش بین باهم 32/0 واریانس فرسودگی زناشویی را تبیین می کنند. همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز57/0(57/0=R) به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 4-11 آمده است.

جدول 4-11نتایج رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی و سبک مقابلهای
منابع تغیر
SS
df
Ms
F
R
R2
Sig

رگرسیون
004/25
8
12/3
38/0

17/8

57/0

32/0

001/0

باقی مانده
63/51
135

کل
63/76
143

ضریب رگرسیون متغیرهای پیشبین نشان میدهد که گشودگی با 27/0-0=β,9/2-=t، موافق بودن با 22/0=β,5/2=t، سبک هیجانمدار با 47/0=β,8/5=t و سبک اجتنابی با 36/0-=β,6/4-=t توان
پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند.

جدول 4-12نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی و سبک مقابلهای
متغیرهای پیش بین
B
خطای استاندارد برآورد
β
t
سطح معناداری
روان آزردگی
005/0
01/0
02/0
3/0
7/0
یرونگرایی
008/0
01/0
03/0
49/0
6/0
گشودگی
05/0-
01/0
27/0-
9/2-
004/0
مواف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *