منابع تحقیق درمورد نرم افزار

ژانویه طی دوره مطالعه 115
نمودار .4-30. توزیع فراوانی الگوهادرماه فوریه طی دوره مطالعه 115
نمودار .4-31. توزیع فراوانی الگوها درماه مارس طی دوره مطالعه 116
نمودار.4-32. توزیع فراوانی الگوهادرماه آوریل طی دوره مطالعه 116
نمودار .4-33. توزیع فراوانی الگوها درماه ژوئن طی دوره مطالعه 117
نمودار .4-34. توزیع فراوانی الگوهادرماه جولای طی دوره مطالعه 117
نمودار .4-35. توزیع فراوانی الگوهادرماه آگوست طی دوره مطالعه 118
نمودار .4-36. توزیع فراوانی الگوها درماه سپتامبرطی موردمطالعه 118
نمودار .4-37. توزیع فراوانی الگوها درماه اکتبرطی دوره آماری 119
نمودار .4-38. توزیع فراوانی الگوهاماه نوامبرطی دوره مطالعه 119
نمودار .4-39. توزیع فراوانی الگوها درماه دسامبرطی دوره آماری 120
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل .2-1. حرکات پسگرد و پیشگرد در سامانه های فشار سطوح فوقانی 30
شکل.2-2. وضعیت گردش هوا در سامانه های فشارسطح زمین 31
شکل.2-3. توده هواهای وارد به کشور طی سال 42
شکل .3-1. نقشه ترکیبی از سطح زمین (SLP) وتراز 500 هکتوپاسکا ل(HGT) 60
شکل .4-1. آرایش الگوی سطح زمین SLP 19سپتامبر2009 65
شکل .4-2. نقشه آرایش الگوی سطح بالا HGT 19سپتامبر2009 65
شکل .4-3. آرایش الگوی سطح زمین SLP 20سپتامبر2009 66
شکل.4-4. آرایش الگوی سطح بالاHGT 20سپتامبر2009 66
شکل .4-5. آرایش الگوی سطح زمین SLP 21 سپتامبر2009 66
شکل .4-6. آرایش الگوی سطح بالاHGT 21 سپتامبر2009 66
شکل .4-7. آرایش الگوی سطح زمین SLP 22سپتامبر2009 67
شکل .4-8. آرایش الگوی سطح بالاHGT 22 سپتامبر2009 67
شکل .4-9. آرایش الگوی سطح زمین SLP 23 سپتامبر2009 67
شکل.4-10. آرایش الگوی سطح بالا HGT 23 سپتامبر2009 67
شکل .4-11. آرایش الگوی سطح زمین SLP 28 نوامبر1998 69
شکل .4-12. نقشه آرایش الگوی سطح بالا HGT 28 نوامبر1998 69
شکل .4-13. آرایش الگوی سطح زمین SLP 29 نوامبر1998 70
شکل .4-14. آرایش الگوی سطح بالا HGT 29 نوامبر1998 70
شکل .4-15. آرایش الگوی سطح زمین SLP 30 نوامبر 1998 70
شکل .4-16. آرایش الگوی سطح بالاHGT 30 نوامبر1998 70
شکل.4-17. آرایش الگوی سطح زمین SLP 1 دسامبر 1998 71
شکل.4-18. آرایش الگوی سطح بالاHGT 1 دسامبر 1998 71
شکل .4-19. آرایش الگوی سطح زمین SLP 2 دسامبر 1998 71
شکل .4-20. آرایش الگوی سطح بالا HGT 2 دسامبر 1998 71
شکل .4-21. آرایش الگوی سطح زمین SLP 1 اکتبر2004 73
شکل .4-22. نقشه آرایش الگوی سطح بالا HGT 1 اکتبر 2004 73
شکل .4-23. آرایش الگوی سطح زمین SLP 2 اکتبر 2004 73
شکل .4-24. آرایش الگوی سطح بالا HGT 2 اکتبر2004 73
شکل .4-25. آرایش الگوی سطح زمین SLP 3 اکتبر2004 74
شکل.4-26. آرایش الگوی سطح بالاHGT 3 اکتبر 2004 74
شکل .4-27. آرایش الگوی سطح زمین SLP 4 اکتبر2004 74
شکل .4-28. آرایش الگوی سطح بالاHGT 4 اکتبر 2004 74
شکل .4-29. آرایش الگوی سطح زمین SLP 5 اکتبر2004 75
شکل .4-30. آرایش الگوی سطح بالا HGT 5 اکتبر 2004 75
شکل .4-31. آرایش الگوی سطح زمین SLP 6 اکتبر2004 75
شکل .4-32. آرایش الگوی سطح بالا HGT 6 اکتبر 2004 75
شکل.4-33. آرایش الگوی سطح زمین SLP 13 دسامبر 1997 77
شکل .4-34. نقشه آرایش الگوی سطح بالا HGT 13 دسامبر 1997 77
شکل .4-35. آرایش الگوی سطح زمین SLP 14 دسامبر 1997 77
شکل .4-36. آرایش الگوی سطح بالا HGT 14 دسامبر 1997 77
شکل .4-37. آرایش الگوی سطح زمین SLP 15 دسامبر 1997 78
شکل .4-38. آرایش الگوی سطح بالاHGT 15 دسامبر 1997 78
شکل .4-39. آرایش الگوی سطح زمین SLP 16 دسامبر 1997 78
شکل.4-40. آرایش الگوی سطح بالاHGT 16 دسامبر 1997 78
شکل.4-41. آرایش الگوی سطح زمین SLP 17 دسامبر 1997 79
شکل .4-42. آرایش الگوی سطح بالا HGT 17 دسامبر 1997 79
شکل .4-43. آرایش الگوی سطح زمین SLP 10 اکتبر 1992 81
شکل .4-44. آرایش الگوی سطح بالا HGT 10 اکتبر 1992 81
شکل .4-45. آرایش الگوی سطح زمین SLP 11 اکتبر 1992 81
شکل .4-46. آرایش الگوی سطح بالاHGT 11 اکتبر 1992 81
شکل .4-47. آرایش الگوی سطح زمین SLP 12 اکتبر 1992 82
شکل .4-48. آرایش الگوی سطح بالاHGT 12 اکتبر 1992 82
شکل .4-49. آرایش الگوی سطح زمین SLP 13 اکتبر 1992 82
شکل .4-50. آرایش الگوی سطح بالا HGT 13 اکتبر 1992 82
شکل.4-51. آرایش الگوی سطح زمین SLP 23 مارس 2007 84
شکل .4-52. آرایش الگوی سطح بالا HGT 23 مارس 2007 84
شکل .4-53. آرایش الگوی سطح زمین SLP 24 مارس 2007 84
شکل.4-54. آرایش الگوی سطح بالاHGT 24 مارس 2007 84
شکل .4-55. آرایش الگوی سطح زمین SLP 25 مارس 2007 85
شکل .4-56. آرایش الگوی سطح بالاHGT 25 مارس 2007 85
شکل .4-57. آرایش الگوی سطح زمین SLP 26 مارس 2008 85
شکل .4-58. آرایش الگوی سطح بالا HGT 26 مارس 2007 85
شکل .4-59. آرایش الگوی سطح زمین SLP 14 نوامبر 2001 87
شکل .4-60. آرایش الگوی سطح بالا HGT 14 نوامبر 2001 87
شکل .4-61. آرایش الگوی سطح زمین SLP 15 نوامبر 2001 87
شکل .4-62. آرایش الگوی سطح بالاHGT 15 نوامبر 2001 87
شکل.4-63. آرایش الگوی سطح زمین SLP 16 نوامبر 2001 88
1-9.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روشهای آماری متناسب با توجه به نیاز نرم افزارهای آماری نظیر Grads و Excal استفاده خواهد شد. تحلیل همدید روی نقشه ها انجام خواهد گرفت.
1-10.اهمیت موضوع تحقیق
برای وقوع بارش وجود رطوبت وسرد شدن توده هوا لازم است سرد شدن توده هوا معمولا در نتیجه صعود هوا به طبقات بالاتر ترویوسفر حاصل می گردد.
در مکانیزم صعودبارش به سه شکل 1)همرفتی. 2)کوهستانی. 3)دینامیکی صورت می گیرد.
بارشهای همرفتی که ناشی از گرمایش سطحی توده هوا است در وسعت کم ودر مقطع کوتاه در جو، به وقوع می پیوندد. در حالی که برای ایجاد بارشهای کوهستانی وجود یک مانع کوهستانی مرتفع درامتدادی عمود بر جریانهای مرطوب لازم می آید، اما در کل این دو نوع مکانیزم بارش زا از یک موقعیت مکانی ویا محدوده زمانی خاصی تبعیت می کنند.
درحالیکه بارشهای گسترده و فراگیر از نوع دینامیکی محتوی رطوبت گسترده ای هستند که به واسطه تغییر در توزیع فشار، مناطق گسترده ای از سطح زمین را متآثر می کند.
در کشور ما، مهم ترین مکانیزم صعود موجود بارشهای فراگیر، استقرار سیستم های موجی همرا با چرحندها و واچرخندها در سطح زمین در دوره سرد سال با تغییرات حاصله از گردش بزرگ مقیاس جو، لگوی متوسط آب و هوایی زمستانی ایران را ایجاد می نمایند و امکان استفاده از منابع رطوبتی دور دست تنها در نتیجه استقرار الگوهای موجی برون حاره ممکن می گردد، لذا بررسی دوره گرم سال برای منطقه مورد مطالعه جهت ذخیره سازی آب در منابع زیرزمینی از اهمیت مضاعف و فوق العاده برخوردار است. از طرفی برای شناخت و درک قانونمندی حاکم بر توزیع بارشهای رگباری در ایران، شناسایی الگوهای فشارحاکم بر دوره بارش لازم می آید، و با توجه به توزیع فشار و تغییرات حاصله از آن و آرایش سیستم‎ها و با در نظر گرفتن بر هم کنش عوامل منطقه ای و محلی و هم چنین عوامل بزرگ مقیاس جوی می توان الگوهای بارشی را تعیین کرد. و این امر در ضرورت برنامه ریزی اقتصادی کشور به عنوان یک عامل حیاتی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا محصول برنج، تنها محصول در آمدی و هم چنین مهمترین منبع غذایی منطقه مورد مطالعه است. نداشتن آگاهی کافی در ارتباط بارشها و الگوهای فشار خسارات جبران ناپذیری را در منطقه به وجود خواهد آورد چون منطقه مورد مطالعه یک منطقه توریستی می باشد و سالانه تعداد زیادی توریست را پذیرا است. لذا تحقیق در این مورد این امکان را برای برنامه ریزان فراهم خواهد آورد که بیش بینی های لازم را فراهم آورند.
بنابراین مطالعه بارشهای روزانه دربسیاری از زمینه های کشاورزی برای تعیین تاریخ مناسب کشت محصولات زراعی دیم ضرورت است، هم چنین طراحان و برنامه ریزان شهری جهت طراحی و اجرای سیستم های فاضلاب و خروجی سیلاب بی نیاز از مطالعه دقیق بارشهای روزانه نیستند.
1-11.انگیزه تحقیق
علاقه شدید به موضوعات سینوپتیکی و برای اینگونه نقشه ها در منطقه گیلان و بررسی بارشهای رگباری نیاز شدید منطقه به بیش بینی بارشهای از طریق چگونگی روند این سیستمهاست و از آنجایی که منطقه مورد مطالعه از نظر توریستی و کشاورزی دارای اهمیت خاصی می باشد. و براین اساس بررسی بارش های رگباری طی سال در منطقه از نظر سینوپتیکی لازم و ضروری به نظر می رسد.
1-12.روش تحقیق و مراحل آن
بررسی الگو یا الگوهای سینوپتیکی بارشهای رگباری در منطقه گیلان ابتدا تاریخ وقوع رگبارهای منطقه مورد مطالعه و میزان خسارات آنها استخراج شد. سپس بارش های روزانه ایستگاه های منتخب منطقه و دبی آنها نیز جمع آوری و به این ترتیب، روزهایی که بارش فراگیر در منطقه به وقوع پیوسته و با تاریخ‎های وقوع رگبار مطابقت داشته، مشخص گردید. تعداد رگبار از بزرگترین و شدید ترین رگبارها با توجه به حجم بارش روزانه، دبی و میزان خسارات وارده انتخاب گردید و سپس نقشه های سینوپتیکی مربوط به تعداد رگبار مشخص شده. در 1 تراز، 500 هکتو پاسکال منتخب ازسطح زمین، در96 ساعت قبل از شروع بارش تا پایان بارش استخراج گردید. در نهایت پس از بررسی و تفسیر نقشه های سینوپتیکی سیل‎های منتخب، الگوی حاکم و شرایط سینوپتیکی رگبار ها در منطقه شناسایی و ارائه گردید. به پیروی از جابجایی دورهای معمول در آرایش مؤلفه های سازنده گردش عمومی جو، موقعیت جغرافیایی هر یک از سیستم ها در طول سال و ماه متفاوت بوده و در نتیجه هر یک از این سیستمها بر مناطق مختلف، متفاوت و الگوی آنها نیز فرق خواهد داشت. لذا با استفاده از چند معیار انتخاب شده همچون موقعیت و آرایش سیستم های تأثیرگذار بر روی بارشها، مسیر حرکت و غیره، سیستم های مشابه تفکیک شده و در قالب1 الگو تقسیم‎بندی ونامگذاری شدند. به طوری که در الگوی نوع اول در روی سطح زمین، نقش اصلی با پرفشار سیبری، مرکز پرفشار سیبری یا توده هوای قطبی قاره ای، پر فشار دینامیکی و کم فشار دینامیکی دراستان گیلان و در سطوح میانی جو، با پرفشار دینامیکی می باشد. در الگوی نوع دوم سیستم های اصلی کنترل کننده سطح زمین، به استثناء کم فشار دینامیکی توده هوای کلاهک قطبی، توده هوای آزور همان عناصر کنترل کننده الگوی نوع اول می باشد. در ترازهای بالاتر جو نقش اصلی در این الگو با پرفشار دینامیکی است. استخوان بندی اصلی الگوی نوع سوم در نقشه های سطح زمین، دو سیستم پرفشار سیبری و توده هوای آرکتیکی قاره ایو توده هوای کانادایی تشکیل میدهند. نقش اصلی در واقع در این الگو با پرفشارسیبری است. به این صورت که این پرفشار با گسترش غربی شرقی خود باعث رانده شدن سیستم‎های کم فشار به عرض های پایین تر شده و سبب ورود سیستمهای کم فشار از عرض های پایین به کشور می شود. در الگوی نوع چهارم نقش اصلی و کنترل کننده با پرفشار سیبری، پر فشار دینامیکی و حالت ادغام شده وسیستم کم فشار می باشد در ترازهای بالاتر نیز سیستم اصلی کنترل کننده، مرکز ارتفاع زیاد در پشت سیستم و مرکز ارتفاع زیاد در جلو می باشد. کم فشار های مدیترانه کم فشار شمالگان وکم فشار سیکلونی در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *