منابع تحقیق با موضوع عوامل سازمانی

تعیین رگرسیون
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
R2
ضریب تعدیل شده
خطای انحراف از برآورد
722/0
521/0
520/0
40417/0

نتایج حاکی از آن است که میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با 521/0= R2 می‌باشد که این میزان نشان می‌دهد 1/52درصد از تغییرات جانشینپروری مربوط به عوامل سازمانی می باشد.
جدول 4- 34 تحلیل رگرسیون جانشینپروری زنان از طریق عوامل سازمانی
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
میزان F
سطح معنی‌داری
Sig.
اثر رگرسیون
057/56
1
057/56
158/313

001/0

اثر باقیمانده
457/51
315
163/0

جمع
513/107
316

تحلیل واریانس مشاهده شده(1/343f=و315و1= (df” عوامل سازمانی “در تبیین جانشینپروری زنان معنادار است. (05/0p<)
جدول 4- 35متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است
شاخص

متغیر
ضریب بتا
ضریب بتای استاندارد
نسبت t

سطح معناداری

B
خطای معیار
Beta

مقدار ثابت
696/0
163/0

259/4
001/0
عوامل سازمانی
835/0
045/0
722/0
524/18
001/0

یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بین عوامل سازمانی و جانشینپروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتیجه گ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *