گردیدند، بدین ترتیب که برای گزینه های کاملاً موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کاملاً مخالف پرسشنامه به ترتیب مقادیر عددی 5 تا 1 در نظر گرفته شد. سپس داده های حاصل از پرسشنامه ها وارد رایانه گردید و با استفاده از نرم افزارهای آفیس Excel و آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور توصیف یافته ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله ای، استفاده گردید و از آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون سؤال ها ی تحقیق و همچنین ار آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده گردیده است.
جدول ذیل به طور خلاصه آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش و علت استفاده از آنها را بیان می کند.
(جدول 3-4: آزمون های استفاده شده)
آزمون آماری
علت استفاده
نتیجه گیری
آزمون کولموگروف اسمیرنف
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی
سطح معناداری همه عوامل و مولفه ها از 05/0 کوچکتر است (05/0 p )
آزمون رگرسیون
جهت بررسی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از نظر آماری معنادار می باشد. (05/0p)

آزمون فریدمن
مقایسه رتبه میانگین عوامل

P0/001
عوامل رتبه بندی شده و همگی بر سقف شیشه ای در ارتقا و جانشین پروری زنان مؤثرند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری

4-1مقدمه
در این فصل ابتدا اطلاعات توصیفی در جداول توصیفی ارائه می‌شود و سپس داده‌های تحقیق براساس ماهیت سوالها و با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند.
4-2- توصیف داده‌ها:
4-2-1 -1 داده‌های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی
در این بخش مشخصات فردی افراد نمونه آماری شامل( جنس، سن ، وضعیت تاهل ،سطح تحصیلات ،تجربه‌ کاری و جایگاه شغلی) ذکر می‌شود .
4-2-1-1-1جنس
توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی‌های مورد بررسی به تفکیک جنس در جدول 4-1 نشان داده شده است.
جدول 4- 1 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنس نمودار 4- 1 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنس

شاخص
جنس
فراوانی
درصد
زن
108
1/34
مرد
209
9/56
کل
317
100

بر اساس جدول و نمودارفوق ، 9/65 درصد از افراد مرد و 1/34 درصد هم زن هستند.

4-2-1-1-2وضعیت تاهل
توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی‌های مورد بررسی به تفکیک وضعیت تاهل در جدول 4-2 نشان داده شده است.
جدول 4- 2 توزیع فراوانی نمونه حسب وضعیت تاهل نمودار 4- 2 توزیع فراوانی نمونه حسب وضعیت تاهل
شاخص
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
27
5/8
متاهل
290
5/91
کل
317
100

بر اساس جدول و نمودار فوق، 5/91 درصد از افراد متاهل و 5/8 درصد هم مجرد هستند.

4-2-1-1-3 سن
توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-3 بررسی گردیده است.
جدول 4- 3توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن نمودار 4- 3 توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن

شاخص
سن
فراوانی
درصد
زیر25سال
1
3/0
بین26تا35سال
31
8/9
بین36تا45سال
152
9/47
بین46تا55سال
133
0/42
کل
317
100

همان‌گونه که در جدول و نمودار مربوطه دیده می‌شود، 3/0 درصد از افراد نمونه آماری زیر 25سال سن دارند،8/9درصد بین 26تا35 سال و 9/47درصد لبین 36تا45سال و 42 درصد هم بین46تا 55 سال سن دارند.
4-2-1-1-4 مدرک تحصیلی
توزیع فراوانی مدارک تحصیلی افراد نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-4 آمده است.
جدول 4- 4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی
شاخص
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
28
8/8
لیسانس
238
1/75
فوق لیسانس
51
1/16
کل
317
100

همان‌گونه که در جدول و نمودار مربوطه دیده می‌شود، مدرک تحصیلی بیش از 75 از افراد نمونه آماری لیسانس می‌باشد.
نمودار 4- 4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی

4-2-1-1-5 تجربه کاری
توزیع جدول فراوانی تجربه کاری نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-5 آمده است .
جدول 4- 5 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تجربه کاری
شاخص
تجربه کاری
فراوانی
درصد
کمتراز5سال
1
3/0
بین5تا10سال
16
0/5
بین10تا15سال
38
0/12
بین15تا20سال
25
9/7
بین20تا25سال
130
0/41
بالای25سال
107
8/33
کل
317
0/100

همـان‌گونه که درجدول ونمودار مربوطه دیده می‌شود، تجربه کاری 3/0 درصدازافرادنمونه آماری زیر5سال و5 درصد بین5تا10سال و 12 درصد هم بین 10تا15سال و 9/7 درصد بین15تا20سال،41درصد بین20تا25سال و 8/33 درصد هم بالای 25سال سابقه کاردارند.

نمودار 4- 5 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تجربه کاری

4-2-1-1-6جایگاه شغلی
توزیع جدول فراوانی جایگاه شغلی نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-6 آمده است .
جدول 4- 6 توزیع فراوانی بر حسب جایگاه شغلی نمودار 4- 6 توزیع فراوانی بر حس
ب جایگاه شغلی

شاخص
جایگاه شغلی
فراوانی
درصد
مدیر مدرسه
149
0/47
کارشناس ستادی
145
7/45
مدیر ستادی
23
3/7
کل
317
0/100

همـان‌گونه که درجدول ونمودار مربوطه دیده می‌شود، 47درصد از افراد مدیر مدرسه بوده اند،7/45 درصد کارشناس ستادی و 3/7 درصد هم از مدیران حوزه ستادی بوده اند.

4-2 تحلیل داده‌ها
استخراج اطلاعات مربوط به پرسشنامه تحقیق فراوانی و درصد پاسخ های افراد گروه نمونه متناسب با سوال های پژوهش به ترتیب استخراج و گزارش می شود.
تحلیل سؤال اصلی
➢ عوامل مؤثر بر سقف شیشه ای در ارتقاء و جانشین پروری مدیران زن کدامند؟
با وجود رابطه معنادار میان متغیرهای مستقل عوامل هشت گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سازمانی، بیولوژیکی و فرهنگی، خانوادگی و دیدگاه زنان نسبت به جایگاهشان با متغیر وابسته سقف شیشه ای در جانشین پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی وابعاد آن بوسیله آزمون فرضیه های تحقیق و با اسنتفاده از مؤلفه ها و گویه های پرسش نامه که در پیوست موجود می باشد، صورت گرفت با استفاده از روش رگرسیون میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل نیز تعیین شد.
بر اساس نتایج به دست آمده از این شیوه از آنجا که سطح معنی داری آزمون رگرسیون کمتر از 0.05 می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95% رابطه خطی میان تمام متغیرهای مستقل هشتگانه(عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سازمانی، بیولوژیکی و فرهنگی، خانوادگی و دیدگاه زنان نسبت به جایگاهشان )و متغیر وابسته سقف شیشه ای در جانشین پروری و ارتقای زنان وجود دارد .
 4-2-1 عوامل اقتصادی
جدول 4- 7توزیع فراوانی و درصد نهایی پاسخ به سوالهای عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی
کاملا مخاف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوعاصل موضوع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
رکود اقتصادی سالهای بعد از جنگ و انقلاب و بیکاری فزاینده مردان
42
2/13
87
4/27
63
9/19
65
5/20
60
9/18
نقش زنان در اقتصاد نسبت به مردان کمرنگ تر است.
8
5/2
118
2/37
35
0/11
111
0/35
45
2/14
بخش خصوصی ازسرمایه گذاری در اشتغال زایی برای زنان اجتناب می کند.
32
1/10
87
4/27
56
7/17
87
4/27
55
4/17
اولویت مردان در احراز شغل به علت محدود بودن فرصت های شغلی
18
7/5
27
5/8
2
6/0
158
8/49
112
3/35
باور نان آور بودن مردان در خانواده
21
6/6
25
9/7
2
6/0
153
3/48
116
6/36
کل

62/7

68/21

96/9

2/36

48/24

اطلاعات جدول 4- 7نشان می دهد که :
4/39 درصد پاسخگویان رکود اقتصادی سالهای بعد از جنگ را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/40 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/49درصد پاسخگویان نقش کمرنگ زنان در اقتصاد نسبت به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/39 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/44 درصد پاسخگویان عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت اشتغال زایی زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/37 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/85 درصد پاسخگویان الویت قرار دادن مردان در احراز شغل به دلیل محدود بودن فرصت های شغلی را برایجاد سقف شیشه ای در جانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/14 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
9/84درصد پاسخگویان باور نان آور بودن مردان در خانواده را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/14 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگویان در پاسخ به سؤالهای مرتبط با عوامل اقتصادی 6/7درصد گزینه کاملا مخالف 6/21درصد گزینه مخالف 9/9درصد گزینه بی نظر ،2/36درصد گزینه موافق و 4/27درصد هم گزینه کاملا موافق را انتخاب کرده اند.
4-2-2 عوامل اجتماعی
جدول 4- 8توزیع فراوانی و درصد نهایی پاسخ به سوالهای عوامل اجتماعی
عوامل اجتماعی
کاملا مخاف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
تحصیلات پایین زنان
24
6/7
217
5/68
12
8/3
48
1/15
16
0/5
بی توجهی به ارتقای زنان به سبب استفاده ابزاری اززنان قبل از انقلاب
25
9/7
81
6/25
53
7/16
105
1/33
53
7/16
تفاوت شیوه های تربیتی دختر و پسر
9
8/2
42
2/13
12
8/3
182
4/57
72
7/22
نپذیرفتن مدیریت زنان توسط مردان
4
3/1
69
8/21
3
9/0
137
2/43
104
8/32
تبعیض شرایط حضور در فعالیت های اجتماعی برای زنان

62
6/19
22
9/6
176
5/55
57
0/18
مردان نسبت به زنان برای داشتن یک مسیر ترقی حرفه ای اهمیت بیشتری قائلند
8
5/2
121
2/38
60
9/18
84
5/26
44
9/13
حس برتر جویی مردان نسبت به زنان
10
2/3
67
1/21
21
6/6
131
3/41
88
8/27
نا باوری و تلقی نادرست از توانایی و اهمیت نقش زن در جامعه
3
9/0
82
9/25
19
0/6
155
9/48
58
3/18
انزوای اجتماعی زنان در جامعه
9
8/2
166
4/52
27
5/8
76
0/24
39
3/12
کل

22/3

81/31

01/8

33/38

61/18

اطلاعات جدول 4- 8نشان می دهد که :
1/20 درصد پاسخگویان تحصیلات پایین زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/76 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/49 درصد پاسخگویان استفاده ابزاری اززنان قبل از انقلاب را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/33 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/80 درصد پاسخگویان تفاوت شیوه های تربیتی دختر و پسر را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 16 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
76درصد پاسخگویان نپذیرفتن مدیریت زنان توسط مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/23 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/73 درصد

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید