مقاله درمورد دختران نوجوان، آموزش و پرورش

شخصیت طراحی شده است و پنج عامل روانرنجوری، برونگرایی، گشودگی، مقبولیت و وطیفهشناسی را اندازه‏گیری میکند. پرسشنامه حاضر شامل 50 سؤال میباشد که الگوی پاسخدهی به آن پنج گزینهای و به صورت مقیاس درجه‌بندی لیکرت می‏باشد. نحوه پاسخدهی به گویهها به این صورت است که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینههای «هرگز»، «بهندرت»، «گهگاهی»، «اکثر اوقات» و «همیشه» نشان میدهند که به گزینه «هرگز» نمره 1، «بهندرت» نمره 2، «گهگاهی» نمره 3، «اکثر اوقات» نمره 4، «همیشه» نمره 5، تعلق میگیرد.
هر بعد این پرسشنامه شامل سؤال میباشد، بدین صورت که سؤالهای (1- 6- 11 – 16- 21- 26- 31- 36- 41- 46)، مربوط به برون‏گرایی؛ سؤالات (5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50) مربوط به گشودگی؛ سؤالات (2- 7- 12- 17- 22- 27- 32- 37- 42- 47)، مربوط به مقبولیت؛ سؤالات (4- 9- 14- 19- 24- 29- 34- 39- 44- 49)، مربوط به روانرنجورخویی و سؤالات (3 – 8- 13- 18- 23- 28- 33- 38- 43- 48)، مربوط به وظیفه‌شناسی می‏باشد. ضمناً سؤال‌های 2 – 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 26 – 28 – 30 – 32 – 36 – 38 – 40 – 46 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط گلدبرگ (1991)، برابر با 84/0 و روایی این سیاهه از طریق همبستگی با چند پرسشنامهی شخصیتی از جمله، 16 عاملی کتل برابر با 73/0 گزارش شده است (شفیعی‏تبار، خداپناهی و صدقپور، 1387). در نمونه ایرانی نیز، قربانی، فرامرز و واتسون (2005) در پژوهشی بر روی گروهی از دانشجویان ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در زیر مقیاسهای سازشیافتگی، برونگرایی، وظیفهشناسی، پایداری هیجانی و گشودگی به ترتیب عبارتاند از: 60/0، 50/0، 70/0، 70/0 و 65/0 بدست آمد. همچنین روایی پرسشنامه در پژوهش خرمایی (1385) در گروهی از دانشجویان شیراز بررسی شده است که روایی از طریق تحلیل عاملی محاسبه شده و یافتهها بیان کننده روایی مطلوب پرسشنامه بود. در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در زیر مقیاسهای برونگرایی، مقبولیت، وظیفهشناسی، روانرنجوری و گشودگی به ترتیب50/0، 58/0، 66/0، 67/0 و 53/0بدست آمد.

3-5-3) سبک‌های فرزندپروری والدین
این مقیاس توسط نقاشیان (1358) بر مبنای کارهای شیفر تهیه گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل 77 گویه است. الگوی پاسخدهی به این آزمون پنج گزینهای و به صورت مقیاس درجه‌بندی لیکرت بوده و پاسخها طیفی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم را در بر میگیرند. سؤالات از 1 تا 42 برای بعد کنترل است که در این قسمت هر فرد حداقل 42 و حداکثر 210 نمره می‌تواند کسب کند. سؤالات 43 تا 77 بعد محبتی را میسنجد که هر فرد در این قسمت میتواند حداقل35 و حداکثر 175 نمره اخذ نماید. همچنین سؤال‌های 1 تا 14 و 61 تا 77 به صورت معکوس نمره گزاری میشوند. این مقیاس از آزمودنیها می‏خواهد تا ابعاد کنترل و محبتی را که از والدین خود احساس میکنند، گزارش دهند. در پژوهش حاضر برای تعیین عملکردهای تربیتی والدین، ابتدا میانگین هر یک از ابعاد کنترل و محبت به طور جداگانه محاسبه شد و بر اساس نمرات به دست آمده چهار نوع شیوه فرزندپروری به دست آمد.
ضریب پایایی پرسشنامه توسط سازنده آن 87/0 گزارش شده است (برجعلی، 1378). همچنین رحمتی و اعتمادی و محرابی (1386) در پژوهشی با عنوان مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه‌های فرزندپروری والدین در دبیرستانهای شهرستان جیرفت ضریب پایایی آلفای کرونباخ برابر با 80/0 درصد بدست آمد. در پژوهش علیمدد (1388) با عنوان بررسی نقش واسطهای خودتعیینی در رابطهی بین ابعاد فرزندپروری و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای بعد کنترل80/0 و برای محبت 94/0 به دست آورده است. همچنین زینالی، وحدت و قره دینگه ( 1389 ) در پژوهش خود، پایایی پرسشنامه را با روش بازآزمایی برای سبک‌های والدینی مقتدرانه، مستبدانه، آزادگر و بی‏اعتنای پدر با سه هفته به ترتیب 64/0، 72/0، 60/0 و 55/0 و برای سبک‌های والدینی مقتدرانه، مستبدانه، آزادگر و بیاعتنای مادر به ترتیب 90/0، 66/0، 67/0 و 52/0 به دست آوردند. در پژوهش رحمتی، اعتمادی و محرابی (1386) به منظور تایید اعتبار عاملی سوالات پرسشنامه، از روش «تحلیل مؤلفه» و با استفاده از «چرخش واریمکس» استفاده شد. نتیجه تحلیل، اعتبار عاملی سوالات را تایید نمود. در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر 0/879 بدست آمد.

6-3) روش اجرا
پس از تعیین جامعه پژوهش و انتخاب نمونه و همچنین بعد از اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهر کوهدشت و هماهنگی با مدیران مدارس حاضر در جامعه پژوهش، پرسشنامهها در یک بازده زمانی دو هفته‌ای به صورت گروهی با مراجعه مستقیم پژوهشگر به مدارس انتخاب شده در کلاسهای درس توزیع و گردآوری شد. پیش از شروع پاسخدهی به آزمودنیها گفته شد که اطلاعات آنان کاملاً محرمانه بوده و نتایج صرفاً جهت اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ضمن به آن‌ها گفته شد نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی نمیباشد و هر دانشآموز باید به طور مستقل به سؤالات پاسخ دهد. پژوهشگر حدود ده دقیقه دانشآموزان را در مورد مؤلفههای پرسشنامه و اهمیت مشارکت آن‌ها و همچنین فواید حاصل از اجرای پژوهش توجیه کرد. از نکات جالبی که پژوهشگر در حین اجرای پرسشنامه با آن مواجه گردید این بود که اکثر پاسخدهندگان سؤالات پرسشنامه را مربوط به زندگی و مشکلات شخصی خود می‏دانستند.

7-3) روش تجزیه و تحلیل
ا
طلاعات به دست آمده از پرسشنامهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی از قبیل: میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی و همچنین روش‏های آماری استنباطی مانند همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به روش همزمان و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از نرمافزارهای SPSS در جهت تحلیل اطلاعات استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

1-4) غربالگری دادها
در زمان ورود دادهها در نرمافزار 21Spss تعداد 9 پرسشنامه که به صورت ناقص تکمیل شده بودند، از جریان تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. بعد از ورود دادهها در نرمافزار 21Spss دادههای حاصل از پرسشنامهها مورد غربالگری قرار گرفت، بدین شکل که دادهها از نظر مقادیر پرت و انتهایی مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد (13) پرسشنامه دیگر که دادههای آن‌ها در نواحی انتهایی قرار می‏گرفتند، به دلیل اینکه میانگین کل تحت تأثیر قرار نگیرد، از فرایند تجزیه و تحلیل خارج شدند. سپس 258 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
2-4) توصیف دادهها
به منظور ارائه دیدگاهی مناسب در مورد ویژگی‌های افراد مورد مطالعه، در این قسمت توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی ارائه گردیده است. همچنین به منظور مقایسه بهتر چگونگی توزیع افراد مورد مطالعه، علاوه بر بیان تعداد افراد بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی، این ارقام به صورت درصدی نیز بیان شده است. نهایتاً نمودارهای مربوط به توزیع افراد نیز در زیر جدول مربوط به آن آمده است تا از این طریق دیدگاه کلی و مقایسه قابل فهم‌تری را به تصویر بکشد.
1-2-4) توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب جنسیت
جدول )1- 4(: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت
جنسیت
متغیر
فراوانی
درصد

مرد
124
48/1

زن
134
51/9

جمع
258
100/0

نمودار 1-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت

مجموع افراد مورد مطالعه در این پژوهش 258 نفر بودند. در جدول (1-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ارائه شده است. در این میان 134 نفر را دانشجویان دختر و 124 نفر دیگر را دانشجویان پسر تشکیل می‌دادند. این داده‌ها در نمودار میله‌ای (1-4) نیز نشان داده شدهاند.

2-2-4) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

جدول )2- 4(: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

مرد
زن
رشته تحصیلی دبیرستان
متغیر
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

تجربی
56
45/2
66
49/3

ریاضی
43
34/7
21
15/7

انسانی
25
20/2
47
35/1

جمع
124
100/0
134
100/0

نمودار 2-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان

متغیر دیگری که توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب آن مورد مطالعه قرار گرفت، رشته تحصیلی دبیرستان بود. بر این اساس، شرکتکنندگان پژوهش در 3 گروه تجربی، ریاضی و انسانی دسته‌بندی شدند. جدول (2-4) توزیع افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان آن‌ها را نشان می‌دهد. نتایج نشان داد که از تعداد (258) نفر نمونه، (124) نفر آنها مرد هستند که (56) رشته تجربی، (43) نفر رشته ریاضی و (25) نفر انسانی بودند. همچنین از بین (134) نفر زن شرکت کننده در پژوهش (66) رشته تجربی، (21) نفر رشته ریاضی و (47) نفر انسانی بودند، این داده‌ها در نمودار میله‌ای (2- 4) نیز نشان داده شدهاند.

3-2-4) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر

جدول )3-4(: توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس شغل پدر
شغل پدر
متغیر
فراوانی
درصد

آزاد
115
44/6

کارمند
36
14/0

فرهنگی
20
7/8

کشاورز
73
28/3

سایر
14
5/4

جمع
258
100/0

نمودار 3-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر

در جدول (3-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر حسب شغل پدر ارائه شده است. در این میان 115 نفر شغل آزاد، 36 نفر کارمند، 20 نفر فرهنگی، 73 نفر کشاورز و 14 نفر شغل دیگری داشتند. این داده‌ها در نمودار میله‌ای (3-4) نیز نشان داده شدهاند.

4-2-4) توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس تحصیلات پدر

جدول )4-4(: توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس تحصیلات پدر
تحصیلات پدر
متغیر
فراوانی
درصد

بیسواد
69
26/7

ابتدایی
77
29/8

راهنمایی
34
13/2

دبیرستانی
26
10/1

تحصیلات دانشگاهی
33
12/8

نامشخص
19
7/4

جمع کل
258
100/0

نمودار 4-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات پدر

در جدول (4-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات پدر ارائه شده است. طبق جدول 69 نفر بی‏سواد، 77 نفر ابتدایی، 34 نفر راهنمایی، 26 نفر دبیرستانی، 33 نفر تحصیلات دانشگاهی و 19 نفر از دانش آموزان پژوهش شغل پدرشان را گزارش نکردهاند. همچنین این داده‌ها در نمودار میله‌ای (4- 4) نیز نشان داده شدهاند.

5-2-4) توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس تحصیلات مادر

جدول )5-4(: توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس تحصیلات مادر
تحصیلات مادر
متغیر
فراوانی
درصد

بیسواد
110
42/2

ابتدایی
83
32/2

راهنمایی
29
11/2

دبیرستانی
20
7/8

تحصیلات دانشگاهی
2
0/8

نامشخص
15
5/8

جمع کل
258
100/0

نمودار 5-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات مادر

در جدول (5-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات مادر ارائه شده است. طبق جدول 110 نفر بیسواد، 83 نفر ابتدایی، 29 نفر راهنمایی، 20 نفر دبیرستانی، 2 نفر تحصیلات دانشگاهی و 15 نفر از دانشآموزان در پژوهش حاضر تحصیلات مادر خود را گزارش نکردهاند. این داده‌ها در نمودار میله‌ای (5-4) نیز نشان داده شدهاند.

3-4) تحلیل دادهها
در این پژوهش علاوه بر استفاده از شاخصهای آماری توصیفی، به منظور تحلیل فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش یعنی ویژگیهای شخصیتی و سبک‏های فرزندپروری با اهمالکاری تحصیلی استفاده شد. علاوه بر این برای تعیین میزان تبیین اهمال‏کاری تحصیلی دانشآموزان از روی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *