نتایج نشان داد که در بین متغیرهای پژوهش (کمال‌گرایی خودمدار، خودپندارهتحصیلی و اهمالکاری تحصیلی) رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. همچنین کمال‏گرایی خودمدار پیشبینی کننده بهتری نسبت به اهمالکاری تحصیلی، برای خودپنداره تحصیلی بود. کمال‌گرایی جامعه مدار نتوانست اهمالکاری تحصیلی و همچنین خودپندارهی تحصیلی را پیشبینی کند.
یاسمینژاد، فیضآبادی فراهانی گل محمدیان (1392) در پژوهشی به بررسی رابطه سلامت روانی و تعلل‏ورزی پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معنی‌داری بین اهمال‌کاری و سلامت عمومی در کل وجود دارد. بدینمعنی که با افزایش مشکلات سلامت عمومی بخصوص اضطراب و افسردگی، میزان اهمال‌کاری و تعویق در کارها در بین دانش آموزان افزایش پیدا میکند.
گلستانیبخت و شکری (1392) در تحقیقی با عنوان رابطه اهمالکاری تحصیلی با باورهای فراشناختی به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه‌های باورهای فراشناختی، عدم اطمینان شناختی مهمترین متغیر پیشبین برای اهمالکاری تحصیلی به شمار میرود. همچنین در این پژوهش معلوم شد که تفاوت میان دختران و پسران در باورهای فراشناختی معنادار نیست ولی این تفاوت در متغیر اهمالکاری تحصیلی معنادار است. سواری (1392) در پژوهشی با عنوان رابطه ساده و چندگانه تبحر گرایی و رویکردگرایی با اهمال‌کاری تحصیلی انجام داد و به این نتایج دست یافت که بین تبحرگرایی و اهمالکاری تحصیلی همبستگی منفی و بین رویکردگرایی و اهمالکاری تحصیلی همبستگی مثبت معنیداری وجود دارد.
توکلی (1392) پژوهشی با هدف بررسی شیوع رفتار اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان انجام داد. نتایج نشان داد که 14/0 از کل دانشآموزان نمونه موردبررسی، 8/12% از دانشجویان زن و 1/14% از دانشجویان مرد دارای اهمالکاری شدید و 8/70% از کل، 8/68% از زنان، 7/68% از مردان دارای سطوح متوسط اهمالکاری تحصیلی هستند. نتایج دیگر نشان می‌دهد زنان و دانشجویانی که به رشته تحصیلی خود علاقه دارند اهمالکاری کمتری نشان دادند. رابطه بین اهمالکاری و متغیر سن معنی‌دار نبود اما بین اهمالکاری و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی‌داری وجود داشت. همچنین کسانی که در صبح و در طول ترم تحصیلی مطالعه میکنند و دانشجویانی که با هدف کسب علم و مهارت وارد دانشگاه شده‌اند اهمالکاری کمتری دارند. در این پژوهش متغیرهای ترجیح زمان مطالعه، علاقه به رشته تحصیلی و جنسیت، در مجموع 6/22% از واریانس رفتار اهمال‌کاری تحصیلی را تبیین میکنند.
سپهریان (1390) در پژوهشی که با عنوان اهمالکاری تحصیلی عوامل پیشبینی کننده آن انجام دادند، متوجه شدند که اضطراب پیشبینی کننده معناداری برای اهمالکاری تحصیلی است. همچنین مشخص شد که کمال‏گرایی و سال تحصیلی دانشجویان نمیتواند اهمال‌کاری دانش جویان را پیشبینی کند.
در پژوهش نامیان و حسینچاری (1390) به پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس هسته کنترل و باورهای مذهبی پرداخت. نتایج نشان داد که نمره کل اهمال‌کاری تحصیلی به‌وسیله بُعد (مؤلفه) اخلاقیات از جهت‌گیری مذهبی و هسته کنترل درونی به‌صورت منفی پیشبینی میشود.
سواری (1391) میزان شیوع اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز در نیمسال اول تحصیلی 1387-1388 موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که میزان شیوع اهمالکاری تحصیلی (در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور 2/17 درصد (در دانشجویان پسر 8/17 درصد و در دانشجویان دختر 03/17 درصد) است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که بین میزان شیوع متغیر یادشده در دانشجویان دختر و پسر از لحاظ آماری تفاوت معنیداری وجود ندارد.
در پژوهشی با عنوان رابطه ویژگیهای شخصیتی با خودناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوههای فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر عالیپوربیرگانی، مکتبی، شهنیییلاق و مفردنژاد (1390) به این نتیجه دست یافت که بین شیوه‌های مختلف فرزندپروری از لحاظ متغیر خودناتوان سازی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که حدود 16% از واریانس خودناتوانسازی تحصیلی توسط متغیرهای شخصیتی تبیین میشوند. از بین ویژگی‌های شخصیتی فقط دو ویژگی شخصتی روانرنجور خویی و باز بودن نسبت به تجربه توانایی پیش‌بینی خود ناتوان‌سازی تحصیلی را دارا می‌باشند.
عوضیان، بدری، سرندی و قاسمی (1390) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهمالکاری و عزت‌نفس با انگیزش پیشرفت دانشآموزان پرداختند. نتایج نشان دادند که بین عزتنفس و انگیزه پیشرفت با اهمال‏کاری رابطه منفی وجود دارد. از طرفی بین عزت‌نفس و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معنی‌داری یافت شد.
تمدنی (1389) میزان تعلل ورزی را بین دانشجویان مرد و زن دانشگاه‌های دولتی و آزاد موردبررسی قرار داد. او در این پژوهش به این نتیجه دست‌یافت که تعلل ورزی در 6/54 درصد دانشجویان بالاتر از متوسط است. حسینی و خیر (1388)، تعلل ورزی رفتاری و تصمیم‌گیری را با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان پیش‌بینی کردند. نتایج نشان داد که متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی، تعلل ورزی در تصمیم‌گیری را پیش‌بینی می‌کند؛ و متغیرهای کنترلناپذیری و خطر و خودآگاهی شناختی، تعلل در تصمیم‌گیری را پیش‌بینی می‌کند.
جوکار و دلاور پور (1386) در تحقیقی با عنوان رابطهی تعلل ورزی تحصیلی با اهداف پیشرفت پرداختند. نتایج نشان داد که اهداف عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی پیش‌بینی کننده‌های مثبت و هدف تسلط گ
رایشی پیش‌بینی کننده منفی، تعلل ورزی تحصیلی هستند.
کرمی (1388) در پژوهشی به بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی پرداخت. نتایج نشان داد که 61/0 دانشجویان موردمطالعه دچار اهمال‌کاری بالا هستند. همچنین پژوهش نشان داد که بین اضطراب و افسردگی با اهمال‌کاری رابطه معنادار وجود دارد.
میرزایی، غرایی و بیرشک (1392) در پژوهشی با عنوان نقش کمالگرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظمبخشی هیجانی در پیشبینی اهمالکاری رفتاری و تصمیمگیری به این نتیجه دست یافتند که میان کمالگرایی منفی با اهمالکاری رفتاری و تصمیمگیری رابطه مثبت وجود دارد و همچنین میان خودکارآمدی با اهمالکاری رفتاری و تصمیم گیری رابطه منفی وجود دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیهوش سازمانی، کتابداران، موفقیت سازمان، آموزش ضمن خدمت

جمعبندی پژوهشهای انجام شده پیشین
تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با اهمالکاری تحصیلی، ویژگی‌های شخصیتی و سبکهای فرزندپروری را می‏توان اینگونه جمع بندی کرد. روشهای تربیتی والدین از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر میزان اهمال‏کاری دانش آموزان و دانششجویان است. در این میان والدین با محبت بالا که در مقابل نیازهای فرزندان پاسخگو هستند و منجر به رشد انگیزه درونی در آنها میگردند، باعث کاهش میزان اهمالکاری در فرزندانشان و والدین با کنترل بالا که با ویژگی‌هایی چون سخت گیری و انعطافپذیری بیش از حد مشخص می‌گردند، منجر به افزایش میزان اهمالکاری در فرزندان میگردند. همچنین در برخی از تحقیقات انجام شده پیشین به این نتایج دست یافته بودند که عوامل ژنتیکی بر اهمال‌کاری دانش آموزان تاثیرگذار می‏باشند. در بیشتر تحقیقات گذشته بین برخی ویژگی‌های شخصیتی با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. از بین ویژگیهای شخصیتی روانرنجورخویی به صورت مثبت اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکند و وظیفهشناسی به صورت منفی با اهمالکاری رابطه دارد. رابطه کمالگرایی، احساس شایستگی، سلامت روان، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در تحقیقات گذشته نیز با اهمالکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است و مشخص شده که هر یک از این عوامل نیز در بروز اهمالکاری نقش دارند.

فصل سوم
طرح تحقیق

1-3) مقدمه
در این فصل ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، سپس ابزارهای پژوهش، نحوه اجرا و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت روشهای تجزیه و تحلیل آماری دادهها ارائه میگردد.

2-3) طرح تحقیق
هدف پژوهش حاضر تبیین اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی بر اساس سبکهای فرزندپروری و ویژگیهای شخصیتی است. برای نشان دادن رابطه بین متغیرهای پژوهش از طرح همبستگی استفاده شده است.

3-3) جامعه آماری
جامعه پژوهش حاضر دانش‏آموزان دبیرستانی دختر و پسر (سال اول، سال دوم، سال سوم و سال چهارم) مدارس دولتی شهر کوهدشت در سال تحصیلی 93-92 میباشد. حجم جامعه بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش شهر کوهدشت 4801 نفر میباشند.

4-3) نمونه و روش نمونهگیری
با توجه به در اختیار داشتن حجم جامعه آماری که 4801 بودند، از فرمول تعیین حجم نمونه برای زمانی که حجم نمونه جامعه معلوم است استفاده شد. این فرمول به قرار زیر است.
n=(Nz^2 pq)/(Nd^2+Z^2 pq)
N= 4801
z2 =./95
n=?
dz= ./06
n=(4801×(1.96)^2 (./50)(./50))/(4801(./06)^2+(1.96)^2 (./50)(./50))=278
در نهایت با استفاده از فرمول مذکور تعداد نمونه برابر با 278 نفر برآورد گردید. برای معرف بودن نمونه و همچنین برای جلوگیری از اثرات ریزش احتمالی آزمودنیها نمونه‏ای به تعداد 280 نفر به روش نمونه‏گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شد. بدین صورت که ابتدا از بین کلیهی مدارس دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه شهر کوهدشت پنج مدرسه از مدارس پسرانه و از بین مدارس دخترانه نیز پنج مدرسه انتخاب شد. سپس از هر مدرسه به صورت تصادفی ساده 28 دانشآموز دختر و 28 دانشآموز پسر به عنوان نمونه انتخاب شد. به عبارتی برای برآورد دقیق و همچنین برای اینکه نمونه نماینده واقعی جامعه نمونهگیری باشد، در هر مدرسه دخترانه از بین چهارپایه‌ی تحصیلی از هر پایه 8 نفر به عنوان نمونه و همچنین در هر مدرسهی پسرانه از بین هر پایه تحصیلی 8 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.

5-3) ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامههای زیر استفاده شده است.
پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی175 (1984)
پرسشنامه پنج عامل شخصیت گلدبرگ176 (1999)
سبک‌های شیوههای فرزندپروری والدین نقاشیان (1358)

1-5-3) پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی
این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (1387) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است. این مقیاس دارای 27 گویه میباشد که 3 مؤلفه را مورد بررسی قرار میدهد: مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات؛ شامل 8 سؤال می‏باشد. مؤلفه دوم، آماده شدن برای تکالیف میباشد و شامل 11 گویه میباشد و مؤلفه سوم، آماده شدن برای مقالههای پایان‌ترم میباشد که شامل 8 گویه میباشد. نحوه پاسخدهی به گویهها به این صورت است که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینههای «هرگز»، «بهندرت»، «گه
گاهی»، «اکثر اوقات»، و «همیشه» نشان میدهند که به گزینه «هرگز» نمره 1، «بهندرت» نمره 2، «گهگاهی» نمره 3، «اکثر اوقات» نمره 4، «همیشه» نمره 5، تعلق میگیرد. همچنین در این مقیاس گویه‏های «2 – 4 – 6 – 11 – 13 – 15 – 16 – 21 – 23 – 25» به صورت معکوس نمرهگذاری می‏شوند. نامیان و حسینچاری (1390) در تحقیقی با عنوان تبیین اهمالکاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 73/0 به دست آوردند. دولتی (1391) نیز در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 91/0 بدست آورد. در این پژوهش از نسخه 27 سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه در پژوهش جوکار و دلاورپور (1386) با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که یافتهها بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود. ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 70/0 به دست آمد.

2-5-3) پرسشنامه شخصیت گلدبرگ (1999)
این سیاهه از نوع خودگزارشی میباشد که به وسیله گلدبرگ بر اساس پنج عامل

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید