مقاله درمورد اهمالکاری، دارای، یافته، منفی

با یافتههای پژوهشهای گذشته (بیرامی، دانشورپور، حسینی اصل و فولادوند، 1389؛ جانسون و بلوم، 1995؛ اسکونبرگ و لی، 1994؛ واتسون، 2001) هماهنگ است. دیازمورالز، کوهن و فراری در تبیین یافته بدست آمده در پژوهش خود استدلال میکنند که روان‏رنجورخویی، صفتی است که تفاوتهای فردی در سازگاری را از طریق آمادگی به آشفتگی روانشناختی و افکار غیرواقعبینانه نشان میدهد. افراد با نمرات بالا در روانرنجورخویی به عنوان افرادی از نظر هیجانی بی‏ثبات و ناایمن توصیف میشوند که توانایی گرفتن تصمیم به‌موقع و انجام دادن کارها در زمانی که انجام آن‌ها لازم است را ندارند و شاید این باعث اهمالکاری در این افراد میشود. در تبیین یافته به دست آمده در پژوهش حاضر میتوان گفت ازآنجایی‌که دانشآموزان دارای ویژگی شخصیتی روانرنجوری نگران، عصبی، مأیوس و ناامید، دارای استرس، خجالتی، آسیب‏پذیر و شتابزده هستند (گیلسپی و مارتین، 2006). معمولاً حال و هوای منفی در محیط درس خود دارند و عموماً نسبت به تحصیل هم نگرش منفی دارند (کاستا و مککری، 1992)؛ بنابراین فرد روانرنجور مدام خود را سرزنش میکند و در برخورد با وقایع روزمره، به ویژه وقایع مربوط به امور تحصیلی، استرس و اضطراب زیادی را تجربه می‏کند و این می‏تواند به کاهش کارآمدی فردی و بدبینی نسبت به فعالیت‏های مدرسه منجر شود. نتیجه آنکه فرد انجام تکالیف درسی خود را تا لحظات آخر به تعویق میاندازد و در انجام دادن به موقع کارهایش تعلل می‏ورزد. لذا تصور رایج درباره اینکه روانرنجورخویی منشأ اهمالکاری است (مککون و جانسون، 1991) در اینجا تأیید می‏شود.
یافته پنجم: یافتهها نشان میدهد که بین گشودگی و اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان همبستگی وجود دارد؛ بنابراین فرضیه‏ پژوهش مبنی بر اینکه بین عامل گشودگی و اهمالکاری تحصیلی در دانش‏آموزان رابطهی منفی وجود دارد تأیید میشود. این نتیجه با یافته تحقیق واتسون (2001) هماهنگ است. افرادی که دارای ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه هستند دارای ویژگیهایی از قبیل (تصور فعال، احساس زیباپسندی، توجه به احساسات درونی، تنوعطلبی، قدرت تخیل بالا، علاقه به جلوههای هنری، کنجکاو نسبت به ایدههای دیگران، افرادی با احساسات باز، دارای ایده و اقدامگرا) هستند. با توجه به وجود این ویژگیها در یک فرد، وجود رابطه منفی معنیدار بین ویژگی شخصیتی گشودی نسبت به تجربه و اهمالکاری تحصیلی، منطقی به نظر میرسد؛ بنابراین این افراد چون بیشتر افرادی اقدامگرا و فعال هستند، بیشتر سعی میکنند تا کارهایشان را به موقع انجام دهند و در انجام کارهایشان امروز و فردا نمیکنند. دانشآموزانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *