مدیریت دانش، دانش پژوه، انعطاف پذیری

دارای نگرش و دید بلند مدت هستند
5- تخصیص منابع از سوی مدیران ارشد به تیم مدیریت دانش
6- مشارکت مدیران ارشد در تسهیم دانش
7- توجه به سرمایه های دانشی شرکت از سوی مدیران ارشد
8- توانایی تدوین برنامه های راهبردی با محوریت اکتساب دانش توسط مدیران ارشد
9- اهداف ویژه مدیران ارشد در رابطه با مدیریت دانش
10- اهمیت جایگاه مدیریت دانش در بیانیه ماموریت سازمان
11- توجه مدیران ارشد به استراتژی نوآوری
12- توانایی تنظیم چشم انداز مبتنی بر دانش توسط مدیران ارشد
13- پذیرش سیستم مدیریت دانش از سوی مدیران ارشد
14- پشتیبانی از عقاید جدید توسط مدیران ارشد
15- پذیرش و حمایت مدیریت دانش از سوی مدیران ارشد
ج) منابع انسانی با 13 پرسش در مورد:
1- جذب افراد بر مبنای صلاحیت های علمی
2- ارتقاء مبتنی بر شایستگی دانشی
3- مشارکت افراد در آموزش
4- تاکید بر نقش افراد دانش پژوه
5- پرداخت مالی مبتنی بر صلاحیت دانش
6- تکریم پرسنل دانش پژوه
7- ارزش گذاری به دانش آفرینی افراد در سازمان
8- وجود ساز و کارهای انتشار تحقیقات افراد
9- وجود برنامه توسعه منابع انسانی
10- ارائه آموزش های حل مساله و خلاقیت
11- هدفگذاری در حوزه منابع انسانی با رویکرد خلق دانش
12- اولویت به پرورش دانشگران
13- وجود ساز و کاری برای انعکاس نظرات علمی و فنی افراد
د) فرهنگ سازمانی با 14 پرسش در مورد:
1- وجود فرهنگ خلاقیت و نوآوری در سازمان
2- استقبال از کارکنان و مدیران نواندیش و ایده پرداز
3- ارزشمند بودن کار تیمی و مشارکتی در سازمان
4- وجود محیطی باز و مورد اعتماد بر سازمان
5- عدم ترس کارکنان از به اشتراک گذاری دانش و تجاربشان به دیگران
6- تشویق افراد به برنامه ریزی و ارزیابی امور
7- به بحث و مناظره گذاشتن راهبردهای سازمان
8- سعی کارکنان در آشنایی با عقاید، افکار و اطلاعات مبنی بر تجارب دیگران
9- اشتراک دانش شخصی بعنوان وظیفه و مسئولیت
10- انعطاف پذیری کارکنان و مدیران در برخورد با ایده های جدید
11- ارزش بودن کسب و توزیع دانش در شرکت
12- تشویق فعالیتهای گروهی
13- وجود اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان
14- وجود فرهنگ کتابخوانی و اهل مطالعه بودن بین کارکنان
ه) ساختار سازمانی با 14 پرسش در مورد:
1- انعطاف پذیری است ساختار سازمان و قابلیت انطباق آن با تغییرات محیطی
2- امکان برقراری ارتباط با محیط بیرون از سازمان جهت دستیابی به دانش گروههای خارج از سازمان
3- اختصاص فضا و مکانهایی برای گفتگو و تبادل نظر
4- دسترسی آسان به خبرگان،متخصصین و مدیران سازمان
5- وجود پست هایی برای اداره فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش در ساختار رسمی
6- قابلیت تغییر ساختار سازمان با توجه به مفهوم مدیریت دانش
7- میزان جوابگویی ساختارفعلی سازمان به کلیه درخواستها و نیازهای سازمان و مشتری
8- دخالت نکردن ساختار سازمان در جریان اطلاعات و عدم اخلال در آن
9- رفع موانع بروکراسی (کاغذ بازی)
10- تمرکز زدایی و تفویض اختیار به سطوح دست پایین
11- متناسب بودن میزان اختیارات با مسئولیت ها
12- عدم وجود شرح شغل مناسب و مشاغل غیر تکراری
13- بازنگری مستمر فرآیندها و رویه ها و اصلاح آنها
14- کیفیت مطلوب و مناسب ارتباطات اداری و فنی موجود بین واحدها در جهت انجام تسریع امور

3-6- روایی پرسشنامه تحقیق
در این تحقیق برای طراحی سوالات پرسشنامه ازادبیات و پیشینه تحقیق و مراجعه به مقالات و سایر تحقیق ها استفاده گردیده است و در نهایت با همکاری و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور اصلاحات لازم انجام گرفته است بنابراین طبق نظر آنان پرسشنامه از روایی برخوردار است.

3-7- پایایی پرسشنامه
برای سنجش اعتبار پرسشنامه و برای دستیابی و حصول اطمینان از اینکه گویه های تحقیق، مسأله واحدی را
می سنجند و پاسخگویان همگی برداشت یکسانی از سوالات تحقیق دارند از آلفای کرونباخ85 استفاده شده است. محاسبه این شاخص با استفاده از رابطه زیر امکانپذیر خواهد بود. در این رابطه k تعداد پرسشها و  Si انحراف معیار امتیاز پرسش i ام و سیگما انحراف معیار امتیاز کل پرسشها است. هرچه این شاخص به ۱ نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسشها خواهد بود.  بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن افزایش خواهد یافت.  

فرمول 2

در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شده است. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که بر اساس آزمون کرونباخ ، اعتبار کل پرسشنامه تحقیق 96 /0 می باشد که نشانگر اعتبار بسیار خوب ابزار تحقیق است و در نتیجه می توان با اطمینان بیشتری به یافته های آن تکیه کرد.

3-8-نحوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه
پرسشنامه ها را طی مدت ده روز بصورت حضوری در بخشهای مختلف شرکت دریا کستر کیش بین کارشناسان و مدیران توزیع کرده و در هنگام توزیع پرسشنامه توضیحات لازم به پاسخ دهندگان داده میشد. تقریبا اکثر پاسخ دهندگان بطور متوسط بعد از دو روز پرسشنامه ها را عودت دادند. در بعضی از واحدها در توزیع و جمع آوری پرسشنامه از روش مصاحبه هم استفاده میشد به این صورت که پرسشنامه را بین تعدادی پاسخ دهنده پخش کرده و سپس بهمراه پاسخ دهندگان سوالات را به ترتیب خوانده و برای هر سوال در صورت لزوم توضیحات لازم داده میشد و سپس پاسخ دهندگان به آن سوال جواب
د
اده و تا پایان سوالات پرسشنامه این کار انجام میشد.

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
3-9-1-آمارتوصیفی:
ازآمارتوصیفی جهت تبیین وضعیت موضوع مورد مطالعه استفاده می گردد ،که شامل جدول ونمودارها و توزیع فراوانی ونسبتهای توزیع ،اندازه های پراکندگی ومیانگین می باشد.

3-9-2- آماراستنباطی:
درتحلیلهای آماراستنباطی هدف تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه می باشدو نتایج پرسشنامه تجزیه وتحلیل می گردد.
دراین بخش از آزمونهای زیر استفاده می شود:
1-آزمون دوجمله ای
2- آزمون تی تست تک نمونه ای
3-تست فریدمن
که با استفاده از نرم افزار spss انجام خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
در فصول قبلی کلیات، ادبیات و متدولوژی تحقیق ارائه شده است. در این قسمت نتایج حاصله از پرسشنامه های گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آماری آنها ارائه شده است. در ابتدا نتایج تحلیل توصیفی مربوط به سوالات عمومی پرسشنامه آمده است و سپس به بیان آمار توصیفی نتایج تحقیق با استفاده از نمودار و جدول پرداخته و در نهایت آمار استنباطی نتایج تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری دو جمله ای و تی تست تک نمونه ای ارائه گردیده است.

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها
4-2-1-بررسی ویژگی های دموگرافیک
الف) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
جدول 4-1- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
وضعیت تحصیلی
فراوانی
درصد
پایین تر از دیپلم
0
0%
دیپلم
8
10%
فوق دیپلم
23
27%
لیسانس
43
51%
فوق لیسانس
8
10%
دکتری
0
0%
عدم پاسخ
2
2%
جمع
84
100%

طبق جدول 4-1، اکثر پاسخ دهندگان (51 درصد) دارای مدرک لیسانس می باشند که این امر بعنوان یک نقطه قوت محسوب می گردد، بعبارت دیگر اکثر پاسخ دهندگان از اطلاعات علمی کافی جهت تکمیل پرسشنامه برخوردار
بوده اند.

نمودار4-1- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات

ب) سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول 4-2- توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
مدت فعالیت
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
34
40%
10-5 سال
30
36%
بیشتر از 10 سال
19
23%
عدم پاسخ
1
1%
جمع
84
100%

طبق جدول 4-2، 40 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال سابقه کار دارند و در مجموع 59 درصد آنها دارای سابقه کار بیش از 5 سال می باشند که این امر به عنوان نقطه قوت محسوب می شود بعبارت دیگر اکثر پاسخ دهندگان درک و شناخت خوبی نسبت به سازمان خود دارند.

نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار

ج) سن پاسخ دهندگان
جدول4-3- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن
تعداد
درصد
30-20
34
41%
40-31
20
24%
50-41
11
13%
50 به بالا
2
2%
عدم پاسخ
17
20%
جمع
84
100%

طبق جدول 4-3،اکثر پاسخ دهندگان (41 درصد) در بین سنین 30-20 سال قرار دارند.

نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان با توجه به سن

4-2-2-آمار توصیفی نتایج تحقیق
در این قسمت اطلاعات مربوط به درصد و توزیع فراوانی پاسخهای مربوط به هرکدام از سوالات پرسشنامه ارائه شده است.برای سادگی و نیز خلاصه نویسی، نتایج مربوط به هرکدام از دسته ها ی پنج گانه معرفی شده، بصورت جداگانه در این قسمت ارائه شده است.

4-2-2-1-تکنولوژی (زیرساخت سیستم های اطلاعاتی)
جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخ های داده شده به متغیر تکنولوژی
تکنولوژی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0%
0%
کم
14
17%
17%
متوسط
37
44%
61%
زیاد
27
32%
93%
خیلی زیاد
6
7%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-4- فراوانی و درصد پاسخ داده شده به متغیر تکنولوژی

طبق جدول 4-4، 83 درصد پاسخ های داده شده در سطح متوسط، زیاد و خیلی زیاد می باشد و تنها 17 درصد پاسخ ها در سطح کم می باشند. به عبارت دیگر اکثر پاسخ دهندگان بر این عقیده هستند که استعداد شاخص تکنولوژی در شرکت دریا گستر کیش برای پذیرش مدیریت دانش در سطح نسبتا خوبی قرار دارد.
4-2-2-2-حمایت مدیران ارشد
جدول 4-5. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های داده شده به متغیر حمایت مدیران ارشد
حمایت مدیریت ارشد
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
2
2%
2%
کم
29
34%
36%
متوسط
41
49%
85%
زیاد
9
11%
96%
خیلی زیاد
3
4%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-5- فراوانی و درصد پاسخ داده شده به متغیر حمایت مدیران ارشد

طبق جدول 4-5، بیشترین درصد پاسخهای داده شده به سوالات مربوط به میزان استعداد متغیر حمایت مدیریت ارشد مربوط به گزینه های متوسط، زیاد و خیلی زیاد می باشد. 64 درصد پاسخ دهندگان در این دسته قرار دارند.

4-2-2-3-منابع انسانی
جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخ های داده شده به متغیر منابع انسانی
منابع انسانی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
28
33%
33%
کم
35
42%
75%
متوسط
12
14%
89%
زیاد
5
6%
95%
خیلی زیاد
4
5%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-6- فراوانی و درصد پاسخ داده شده به متغیر منابع انسانی

طبق جدول 4-6، بیشترین درصد پاسخهای داده شده به سوالات
مربوط به میزان استعداد متغیر منابع انسانی مربوط به گزینه های خیلی کم و کم می باشد. 75 درصد پاسخ دهندگان در این دسته قرار دارند.
4-2-2-4-فرهنگ سازمانی
جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد پاسخ های داده شده به متغیر فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
19
23%
23%
کم
39
46%
69%
متوسط
15
18%
87%
زیاد
10
12%
99%
خیلی زیاد
1
1%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-7- فراوانی و درصد پاسخ داده شده به متغیر فرهنگ سازمانی

طبق جدول 4-7، بیشترین درصد پاسخهای داده شده به سوالات مربوط به میزان استعداد متغیر فرهنگ سازمانی مربوط به گزینه های کم و خیلی کم می باشد.69 درصد پاسخ دهندگان در این دسته قرار دارند.

4-2-2-5-ساختار سازمانی
جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد پاسخ های داده شده به متغیر ساختار سازمانی
ساختار سازمانی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
1
1%
1%
کم
9
11%
12%
متوسط
65
77%
89%
زیاد
8
9%
99%
خیلی زیاد
1
1%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-8- فراوانی و درصد پاسخ داده شده به متغیر ساختار سازمانی

طبق جدول 4-8، بیشترین درصد پاسخهای داده شده به سوالات مربوط به میزان استعداد متغیر ساختار سازمانی مربوط به گزینه های متوسط، زیاد و خیلی زیاد می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *