عنوان : ارتباط بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

 

 

موضوع:

ارتباط بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

 

استاد راهنما:

دکتر  ابراهیم چیرانی 

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2) اظهار مسأله. 3

1-3) سؤالات پژوهش. 6

1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

1-5) اهداف پژوهش. 8

1-6) چارچوب نظری پژوهش. 8

1-7) فرضیه های پژوهش. 10

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 10

1-8-1) متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی). 10

1-8-2) متغیرهای مستقل. 11

1-9) قلمرو پژوهش. 12

فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه. 14

2-2) تشریح مفهوم عملکرد. 14

2-2-1) عملکرد بازار. 15

2-2-2) عملکرد مالی. 22

2-2-2-1) نرخ بازگشت دارایی. 23

2-2-2-2) سهم بازار. 23

2-2-2-3)  رشد فروش. 28

2-3) تشریح تولید ناب. 38

2-3-1) تولید ناب و تولید چابک. 49

2-3-2) چالش های توسعه تفکر ناب. 53

2-3-3)راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب. 53

2-3-4) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب. 55

2-3-5) اصول تولید ناب. 56

2-3-6) مکانیزم های اجرای تولید ناب. 67

2-3-7) مدل های تولید ناب. 69

2-4) پیشینه پژوهش. 72

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه. 80

3-2) فرآیند پژوهش. 80

3-3) روش پژوهش. 80

3-4) جامعه و نمونه آماری پژوهش. 81

3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده­ها و اطلاعات. 81

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 82

3-6-1) روایی پرسشنامه. 82

3-6-2) پایایی پرسشنامه. 82

3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های پژوهش

 

4-1) مقدمه. 86

4-2) توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخگویان. 87

4-3) توصیف آماری متغیر های پژوهش. 90

4-4) آزمون فرضیه­ها. 101

4-4-1) فرضیه اصلی. 103

4-4-2) فرضیه های فرعی. 104

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادهای پژوهش

 

5-1) مقدمه. 112

5-2) نتیجه گیری. 112

5-2-1) نتایج حاصل از توصیف متغیرها. 112

5-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها. 118

5ـ3) پیشنهادات. 123

5ـ4)  محدودیت های پژوهش. 127

منابع و ماخذ. 128

پیوست ها. 134

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                              صفحه

جدول 2-1) تفاوت های عمده تولید ناب و تولید انبوه.. 44

جدول 2-2) تفاوت های تولید ناب و چابک.. 51

جدول 2-3) مقایسه ویژگی های زنجیره ناب و چابک.. 52
جستجو در سایت :   


جدول 3-1) شیوه امتیازدهی طیف لیکرت.. 82

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ منغیرها.. 83

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

جدول4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سن.. 88

جدول4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات.. 89

جدول 4-4) توصیف متغیر حذف اتلاف.. 90

جدول4-5) توصیف متغیر بهبود مستمر.. 91

جدول4-6) توصیف متغیر نواقص صفر.. 92

جدول 4-7) توصیف متغیر تولید بهنگام.. 93

جدول4-8) توصیف متغیر سامانه تولید کششی.. 94

جدول4-9) توصیف متغیر تیم های چند وظیفه ای.. 95

جدول4-10) توصیف متغیر عدم تمرکز.. 96

جدول4-11) توصیف متغیر یکپارچگی.. 97

جدول 4-12) توصیف متغیر سامانه اطلاعات عمودی.. 98

جدول4-13) توصیف متغیر تولید ناب (متغیر مستقل).. 99

جدول4-14) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی (متغیر وابسته).. 100

جدول4-15) آزمون توزیع نرمال متغیرها.. 102

جدول4-16) ضریب هبستگی بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی.. 103

جدول4- 17) آزمون رگرسیون بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان.. 103

جدول4-18) ضریب هبستگی بین حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی.. 104

جدول4-19) ضریب هبستگی بین بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی.. 105

جدول4-20) ضریب هبستگی بین نواقص صفر و عملکرد بازرگانی.. 105

جدول4-21) ضریب هبستگی بین تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی.. 106

جدول4-22) ضریب هبستگی بین سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی.. 107

جدول4-23) ضریب هبستگی بین تیم های چند وظیفه ای و عملکرد بازرگانی   107

جدول4-24) ضریب هبستگی بین عدم تمرکز در مسئولیت ها و عملکرد بازرگانی   108

جدول4-25) ضریب هبستگی بین یکپارچگی و عملکرد بازرگانی.. 109

جدول4-26) ضریب هبستگی بین سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی.. 109

جدول 5-1) سازه­های مربوط به متغیر حذف اتلاف.. 112

جدول 5-2) سازه­های مربوط به متغیر بهبود مستمر.. 113

جدول 5-3) سازه­های مربوط به متغیر نواقص صفر.. 114

جدول 5-4) سازه­های مربوط به متغیر تولید بهنگام.. 114

جدول 5-5) سازه­های مربوط به متغیر تیم­های چند وظیفه­ای.. 115

جدول 5-6) سازه­های مربوط به متغیر عدم تمرکز.. 116

جدول 5-7) سازه­های مربوط به متغیر یکپارچگی.. 116

جدول 5-8) سازه­های مربوط به متغیر سامانه اطلاعات عمودی.. 117

جدول 5-9) سازه­های مربوط به متغیر عملکرد بازرگانی.. 118

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                        صفحه

شکل 2-1) مدل تعاملی بازاریابی و فروش. 30

شکل 2-2) مدل مفهومی پیکره بندی بازاریابی و فروش. 31

شکل 2-3) شبکه تامین در تولید انبوه. 41

شکل 2-4) شبکه تامین در رویکرد ناب. 42

شکل2-5) گام‌های یکپارچه سازی زنجیره تامین ناب. 43

شکل 2-6) پیاده­سازی مدل درخت حقیقت جاری برای ترکیب عرصه ناب و چابک. 50

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                         صفحه

نمودار 1-1) مدل ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش. 9

نمودار 2- 1) مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی. 72

نمودار 4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان. 87

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. 88

نمودار4-3) نمودار میله ای سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 89

نمودار4-4) نمودار میله ای متغیر حذف اتلاف. 90

نمودار4-5) نمودار میله ای متغیر بهبود مستمر. 91

نمودار4-6) نمودار میله ای متغیر نواقص صفر. 92

نمودار4-7) نمودار میله ای متغیر تولید بهنگام. 93

نمودار4-8) نمودار میله ای متغیر سامانه تولید کششی. 94

نمودار4-9) نمودار میله ای متغیر تیم های چند وظیفه ای. 95

نمودار4-10) نمودار میله ای متغیر عدم تمرکز. 96

نمودار4-11) نمودار میله ای متغیر عدم یکپارچگی. 97

نمودار4-12) نمودار میله ای متغیر سامانه اطلاعات عمودی. 98

نمودار4-13) نمودار میله ای متغیر تولید ناب (متغیر مستقل). 99

نمودار4-14) نمودار میله ای متغیر عملکرد بازرگانی. 100

 

 

چکیده

پژوهش حاضر در پی مطالعه ارتباط بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان می باشد تا از این طریق امکان کمک به بخش تولید کشور و استان در راستای تدوین استراتژی­های مناسب در جهت بهبود عملکرد به ویژه در حوزه بازرگانی با نظر به اصول تولید ناب را فراهم نماید. پژوهش حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی شاخه همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری، کلیه شرکت­های تولیدی استان گیلان (با بیش از 20 پرسنل) می باشد که بر اساس آمارها در حدود 340 مورد برآورد گردیدند، جهت برآورد اندازه حجم نمونه، از جدول مورگان و کرجسی بهره گیری گردید، که بر این اساس حجم جامعه نمونه 181 شرکت محاسبه گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه بوده و جهت مطالعه پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ بهره گیری گردید. ضمن آن که روایی پرسشنامه نیز از طریق مشورت با اساتید و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف متغیرهای پژوهش از شاخص­های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و برای اثبات یا رد فرضیه­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره بهره گیری گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین اندازه اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان ارتباط مثبت معنادار می باشد. ضمن آن که ارتباط بین ابعاد تولید ناب در بخش­های بهبود مستمر، اندازه نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند وظیفه ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه­های اطلاعاتی عمودی با عملکرد بازرگانی شرکت­های تولید استان گیلان نیز مثبت معنادار می باشد. هم­چنین بین ابعاد حذف اتلاف و سامانه تولید کششی تولید ناب با عملکرد بازرگانی شرکت­های تولید استان گیلان ارتباط مثبتی وجود ندارد.

 

 

کلید واژگان: تولید ناب، عملکرد بازرگانی، حذف اتلاف ، بهبود مستمر، اندازه نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند­ وظیفه­ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه­های اطلاعاتی عمودی.

 

 

 

فصل اول

(کلیّات پژوهش)

 

 

1-1) مقدمه

دو انقلاب در آغاز و انتهای قرن بیستم رخ داده می باشد .انقلاب آغازین ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی و انقلاب پایانی ظهور ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه می باشد. اکنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می برد، عصری که در آن دگرگونی شیوه ها ی تولید محصولات و ساخته­های بشر چهره زندگی او را یکسره دگرگون خواهد نمود(Pettersen, 2009: 1) .

لازمه رقابت در دنیای کنونی بهره گیری از تمام فنون، ابزارها و ایده های جدید ناب[1] می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم، تولید کنندگان جهان با رقبایی جدید مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و با قیمتی پایین تر به بازارجهانی عرضه می کردند. تولید ناب[2] در واقع شیوه تولیدی می باشد که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات[3] و حذف هر فعالیت بدون ارزش­افزوده[4] شکل گرفته می باشد. بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می‌تواند تأثیر بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد(اسمعیلی گیوی، 1382: 51). تولید ناب یک سامانه کامل می باشد و مبنای عملکرد این سامانه یک ارتباط برد دو طرفه برای کلیه عناصر موجود در چرخه تولید ناب می باشد.

در این فصل آغاز به تشریح  اظهار مسأله پژوهش پرداخته خواهد گردید و ضمن مطرح کردن سؤالات اصلی و فرعی پژوهش،  اهمیت و ضرورت آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس  اهداف، چارچوب نظری و فرضیه های پژوهش اظهار می­گردد و در پایان فصل نیز تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها به همراه قلمرو پژوهش اظهار می­گردد.

1-2) اظهار مسأله

بهبود عملکرد[5] برای همه شرکت­های در طی فعالیت سالیانه مهم می باشد. در دهه گذشته شرکت­های ایرانی در این زمینه طریقه پر نوسان و قابل قبولی ارایه ننموده اند (نورپاش، 1391: 16) این باعث کاهش توان رقابتی آن ها شده می باشد. بایستی در نظر داشت که هدف موسسات تولیدی یا خدماتی می تواند رشد، سودآوری و یا بقاء می­باشد. مانند عوامل اثرگذار بر هدف فوق که در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی مطرح    می­باشد، عبارتند رضایت مشتری[6]، رقبا، فن­آوری[7]، نیروی انسانی ماهر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت. از میان عوامل مذکور رضایت مشتری مهم ترین نگرانی شرکت­های کنونی می باشد. ویژگی اصلی بایستی در محصولات تولیدی وجود داشته باشند تا منجر به رضایتمندی مشتریان شوند، بعضی از این عوامل عبارتند از  کیفیت بالا به صورت مداوم ، هزینه پایین، تحویل محصول به مشتری در زمان مناسب. دستیابی به هرکدام از ویژگی های مذکور نیازمند اجرا و بکارگیری مجموعه ای از اصول و تکنیک های مختلف تولیدی      می­ باشد. علاوه بر پیچیدگی زیاد، پیاده سازی همزمان این عوامل و نیز تضادها و تاثیرات منفی که بر روی یکدیگر دارند سبب می گردد که بسیاری از موسسات از اجرای همزمان آن ها خودداری کنند. جمع آوری و یکپارچه سازی تمامی مفاهیم رویکردها و اصول مختلف در یک سازمان تولیدی و یا خدماتی و بهره گیری موثر از مزایای یکپارچه سازی آن ها نیازمند یک رویکرد نظام مند می باشد. رویکردی که می تواند تمامی این مفاهیم و اصول را به گونه مناسب و یکپارچه ایجاد کند رویکرد ناب [8] می باشد(نژادمبشر، 1386: 12-11).

تولید ناب یک سامانه کامل می باشد که از فلسفه بهبود مستمر بهره گیری می کند و با بهره گیری از فرهنگ کار تیمی[9] کوشش دارد اتلاف[10]­های موجود در فرایند تولید را بیابد، تحلیل کند و آن ها را از بین ببرد. این سامانه به نوعی طراحی شده می باشد که بتواند حداکثر بهره گیری را از اندازه گیری مداوم بهبود جریان تولید و برطرف کردن اتلاف داشته باشد. تولید ناب در واقع یک توجه نظام مند می باشد که در صدد حذف ضایعات و  اتلاف­ها و از بین بردن هر فرایند اضافی از مرحله ی تهیه مواد اولیه تا تولید و نهایتاً فروش می باشد. مبنای عملکرد سامانه در تولید ناب یک ارتباط برد دو طرفه با کل اجزاء و ذینفعان در سامانه می باشد و تمامی عناصر موجود در چرخه تولید ناب از فروشنده ی مواد اولیه تا فروشنده کالا به شکلی مطلوب بایستی منتفع گردند. تولید ناب به معنی حذف ضایعات و اتلاف­ها، حذف انتظار و حمل و نقل و سرمایه گذاری بیش از اندازه لازم، نیز حذف تولیدات معیوب بوده و همچنین به دنبال جذب و کشش هرچه بیشتر مشتری می باشد (جعفرنژاد، 1390: 166).

تولید یک محصول با ویژگی های رقابتی و مطابق با خواسته های مشتریان نیازمند به کارگیری فرایندهای تولیدی می باشد که هر مرحله از آن سبب ایجاد ارزش افزوده در محصول نهایی می گردد. در تولید ناب برای بهبود فرایند های تولیدی و ایجاد یک محیط سازمانی برای دستیابی به اهداف بلندمدت از اصولی بهره گیری می گردد. شناسایی و بکارگیری این اصول، سازمان ها را در اجرای تولید ناب یاری می کند. 9 اصل شناسایی شده تولید ناب عبارتند از (جعفرنژاد، 1390: 211-219):

  • حذف اتلاف[11]: هدف و فلسفه تولید ناب کاهش در اندازه هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) شکل گیری می یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته می­گردد و در نتیجه بایستی حذف گردد.
  • بهبود مستمر[12]: هنگامی که یک سامانه تولید به گونه پیوسته تولید می یابد تنها هدف آن را می­توان کمال نامید، اگر حذف اتلاف را به عنوان زیربنایی ترین اصل تولید ناب در نظر گرفت بی­شک بهبود مستمر را می توان در جایگاه بعدی قرار داد.
  • اندازه نواقص صفر[13]: به مقصود دستیابی به سطوح بالاتر بهره­وری[14] لازم می باشد تا قطعات و محصولات ما از همان مراحل اولیه تولید عاری از هر گونه عیب و نقص باشد.
  • تولید بهنگام[15]: هدف نهایی در تولید بهنگام مواجه شدن هر فرایند با یک قطعه در هر لحظه و درست در زمان مورد نیاز می باشد.
  • سامانه تولید کششی[16] : پیش روی سامانه تولید فشاری: سامانه انبوه تولید به شکل فشاری می باشد که از ماه ها قبل برنامه ریزی و مواد سفارش داده و بر اساس برنامه به خط فرستاده می گردد در این تولید قطعه در صفی از عملیات حرکت می کند وقتی عملیات به پایان می رسد قطعه به عملیات بعدی هل داده می گردد. این روش نیاز به واکنش های ناگهانی دارد و تغییر تولید را مشکل می کند.برای رسیدن به سامانه تولید ناب بایستی تولید به شکل کششی تغییر کند. سامانه کششی به معنای آن نیست که کسی نباید کالا یا خدماتی تولید کند مگر آن­که مشتری قبلاً برای آن سفارش داده باشد. در اغلب سامانه های رایج از این نوع، مشتری محصول را برمی دارد و سپس تولید کننده جای خالی محصولی برداشته شده را پر می کند. اعمال مفهوم کشش قدری پیچیده تر می باشد.
  • تیم­های چند وظیفه­ای[17]: نمایان­ترین مشخصه از سازمان­دهی کار از سامانه تولید ناب بهره گیری وسیع از تیم­های کاری چند وظیفه­ای می باشد.
  • عدم تمرکز در مسئولیت­ها: تمرکز زدایی مسئولیت­ها و تخصیص آن­ها به تیم­های کاری چند وظیفه­ای، یکی دیگر از مشخصه­های مهم در سازمان­دهی کار ناب می باشد.
  • یکپارچگی وظایف: یکپارچه سازی وظایف متفاوت در قالب تیم­ها به این معنی می باشد که وظایفی که در گذشته به وسیله بخش­های غیر مستقیم انجام می­شدند، اکنون در حوزه وظایف تیم­ها قرار می­گیرند و در نتیجه محتوای وظایف تیم­ها افزایش می­یابد.
  • سامانه­های اطلاعاتی عمودی[18]: اطلاعات در توانمند سازی تیم­های چند وظیفه ای در جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم هستند.در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با در نظر داشتن ویژگی های سازمان می باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق­الذکر در پژوهش حاضر بر ارتباط­ی بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان پرداخته می گردد.

[1] – Lean

[2] – Lean Production

[3] – Waste

[4] – Value Added

[5] – Performance

[6]– Customer Satisfaction

[7] – Technology

[8]–  Lean Approach

[9] – Team Working

[10] – Waste

[11] – Waste Removal

[12] – Continuous Improvment

[13] – Rate Of Zero Defects

[14] – Productivity

[15] – Production Update

[16] – System Production Tensile

[17] – A multi- Functional Team

[18] – Vertical Information System

تعداد صفحه : 182

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی
دسته‌ها: رشته مدیریت