دانلود پایان نامه ارشد : رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” بیمه”

عنوان :

ارتباط تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر اندازه فروش بیمه عمر

استاد راهنما :

دکتر مهدی حقیقی کفاش

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

 

فهرست مطالب

فصل اول1

1-1- مقدمه:. 3

1-2- اظهار مسئله:. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:. 6

1-4- اهداف پژوهش:. 7

1-4-1- اهداف اصلی:. 7

1-4-2 اهداف فرعی پژوهش:. 7

1-5- سوالات پژوهش:. 8

1-5-1- سوالات اصلی:. 8

1-5-2- سوالات فرعی پژوهش:. 8

1-6-فرضیه اصلی:. 8

1-7-فرضیه های فرعی:. 8

1-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات پژوهش:. 9

1-8-1- احساس نسبت به برند:. 9

1-8-2-اعتماد به برند:. 9

1-8-3-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:. 9

1-8-5-فروش بیمه عمر:. 10

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1- مقدمه:. 12

2-2- تبلیغات.. 12

2-3- سیر تاریخی تبلیغات بازرگانی.. 14

2-3-1-دوره یکم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ.. 14

2-3-2-دوره دوم، دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ.. 14

2-3-3- دوره ﺳﻮم، دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ.. 16

2-3-4-اهمیت اجتماعی تبلیغات.. 17

2-3-5- پدیده های جدید.. 17

2-3-6- ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.. 18

2-4- سیر تحول تبلیغات بازرگانی در ایران.. 19

2-4-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن.. 19

2-4-2- شیوه های سنتی و قدیمی تبلیغ فروش کالا. 19

3-4-2- ورود وسایل ارتباط جمعی.. 20

2-5- تأثیر ارتباطات در تبلیغات.. 21

2-6- ارتباط.. 21

2-7- ارتباطجمعی.. 23

2-8- انواع ارتباط.. 24

2-9- الگوها و مدل‌های ارتباط.. 24

4- مدلارتباطیگربنر. 25

2-10- نظریه ارتباط در تبلیغات.. 26

2-11- عناصر ارتباط.. 26

2-12- انواع تبلیغات و مقایسه آن‌ها 28

2-13- ضرورت ارزیابی اثر‌بخشی تبلیغات.. 29

2-14- روش‌های ارزیابی اثر‌بخشی تبلیغات.. 29

2-15- تشریح و طبقه‌بندی متغیرهای تبلیغات.. 30

2-16- اندازه‌گیری ورودی‌ها 32

2-17- اندازه‌گیری خروجی‌ها 33

2-18- اندازه‌گیری فرایند‌ها 36

2-19- مدل‌های سلسله مراتب تاثیرات.. 37

12-19-1- سلسله مراتب یادگیرنده:. 38

2-19-2-سلسله مراتب ناموزون/ اسنادی.. 39

2-19-3- سلسله مراتب با درگیری پایین.. 39

2-19-4-مدل احتمال گسترش اطلاعات (ELM). 40 جستجو در سایت :   

2-20-سلسله مراتب تاثیرات مربوط.. 41

2-21- برند :. 41

2-22- اهمیت برند:. 44

2-22-1-مشتریان.. 44

2-22-2- شرکتها 46

2-23- ارزش ویژه برند و تعاریف مختلف آن.. 46

2-23-1- ارزش ویژه برند از رویکرد مالی.. 48

2-23-2- ارزش ویژه برند از رویکرد مشتریان.. 49

2-24- مدلها و مفاهیم مطرح شده راجع به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کنندگان:. 51

2-25- اجزا و عناصر برند بر اساس دیدگاه آکر:. 58

2-25-1-آگاهی از برند:. 58

2-25-3-کیفیت ادارک شده:. 61

2-25-4- وفاداری به برند:. 62

2-25-5- سایر داراییهای مالکانه برند:. 63

2-26- اندازه گیری ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکنندگان:. 64

2-27- ارزش ویژه برند از دیدگاه ترکیبی.. 66

2-28- مزایای ارزش ویژه برند قوی:. 67

2-29- اعتماد به برند:. 69

2-30- احساس به برند:. 71

2-31- مبانی نظری بیمه و بیمه های عمر. 73

2-31-1- تعریف بیمه. 73

2-31-2- موضوع بیمه. 74

2-31-3-تاریخچه بیمه. 74

2-32- تاریخچه بیمه در ایران.. 75

2-33- مبانی بیمه های عمر. 76

2-33-مزایای مهم بیمه‌های عمر. 77

2-34- تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش.. 78

2-35- مدل مفهومی پژوهش.. 83

2-36-  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 83

فصل سوم………………………………………………………………………………………………..110

3-1- مقدمه. 86

3-2-  نوع و روش پژوهش:. 86

3-3- جامعه آماری.. 86

3-4 – بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 87

3-5 – ابزار گرد آوری داده ها 87

3-6- ویژگی‌های فنی ابزار پژوهش:. 88

3-7- روش تجریه و تحلیل داده‌ها:. 90

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………..117

4-1- مقدمه. 92

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………..92

4-2-1- آمار توصیفی متغیر سن.. 92

4-2-2- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات.. 93

4-2-3- آمار توصیفی متغیر جنسیت افراد نمونه. 94

4-2-4- آمار توصیفی اندازه سوابق کاری نمایندگان.. 95

4-2-5- آمار توصیفی نوع شرکت بیمه. 96

4-2-6- آمار توصیفی تعداد فروش بیمه‌نامه افراد نمایندگان.. 97

4-2-7- آمار توصیفی ارزش بیمه‌نامه‌های فروخته شده (بر حسب تومان). 98

4-2-8- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش.. 99

4-3- مطالعه استنباطی داده‌ها 100

4-3-1- یافته های مربوط به فرضیه فرعی اول پژوهش… 100

4-3-2- یافته های مربوط به فرضیه فرعی دوم پژوهش… 101

4-3-3- یافته های مربوط به فرضیه فرعی سوم پژوهش… 102

5-1- مقدمه. 106

5-2 – بحث و نتیجه‌گیری.. 108

5-3- محدودیت های پژوهش.. 110

5-4- پیشنهادات پژوهش.. 111

5-4-1: پیشنهادات کاربردی پژوهش:. 111

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 111

منابع و ماخذ. 121

پیوستها و ضمائم………………………………………………………………………………..151

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه مزایا و محدودیتهای انواع روشهای تبلیغاتی.. 28

جدول 2-2- مدلها و شاخصهای ارزیابی اثربخشی تبلیغات (Tellis, 2004). 31

جدول 2-4- ابعاد ارزش ویژه برند. 56

جدول 5-2- مزایای بازاریابی برندهای قوی.. 67

جدول3-1: جدول چگونگی تخصیص سوالات پرسش‌نامه به متغیر‌های پژوهش.. 88

جدول 1-4: جدول فراوانی مربوط به متغیر سن………………………………….………….119

جدول 2-4: جدول فراوانی مربوط به متغیر تحصیلات………………………………………120

جدول 3-4: جدول فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان………………………………121

جدول (4-4): جدول فراوانی سوابق کاری نمایندگان……………………………………….122

جدول (5-4): جدول فراوانی مربوط به متغیر  نوع شرکت.. 96

 

 

فهرست نمودارها

نمودار1-1: مدل مفهومی پژوهش.. 9

نمودار 2-1- قابلیت اندازهگیری اجزای مختلف تبلیغ (Ace, 2001). 32

نمودار 2-2- مدل سلسله مراتب احتمالی DAGMAR ( 2003،James). 40

نمودار2-3: مدل مفهومی پژوهش.. 83

نمودار 1-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سن.. 93

نمودار 2-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر تحصیلات.. 94

نمودار3-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان.. 95

نمودار4-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سوابق کاری نمایندگان.. 96

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- دو مدل از روابط بین کالا و برند. 43

شکل 2-2- شبکه قدرت BAV… 52

شکل 3-2- هرم تشدید برند. 55

شکل4-2- مدل مفهومی ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. 57

شکل 5-2- مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. 58

شکل 6-2- مفهوم ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. 58

شکل 7-2- ابعاد ارزش ویژه برند. 63

 

 

چکیده:

بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا به شمار می رود. در دنیا درصد فروش بیمه‌های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه‌ای بسیار بالاتر می باشد، اما با وجود اهمیت بسیار زیاد، فروش این محصول دارای پیچیدگی‌های خاص خود می باشد. شرکتهای بیمه و نمایندگانی که درصدد فروش بیمه عمر هستند، بایستی ارتباط موثر و قابل اعتمادی با مشتریان خود ایجاد کنند، فردی که قرار می باشد بیمه عمر خریداری نماید بایستی برای دهها سال به شرکت بیمه و  برند آن اعتماد کند، احساس خوبی از این شرکت و برند آن داشته باشد. در این راستا تبلیغات می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزار مورد بهره گیری شرکتها قرار بگیرد تا بتوانند اعتماد و احساس خوشایند مشتریان خود را نسبت به شرکتهای خود ارتقاء و بهبود ببخشند.

با در نظر داشتن اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اندازه ارتباط متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با اندازه فروش بیمه عمر، انجام گرفته می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف پژوهش از انواع پژوهش‌های کاربردی به شمار می‌رود و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از انواع پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری عبارتند از  نمایندگی‌های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران که برای انتخاب نمونه معرف جامعه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بهره گیری شده می باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن نیز در حد  مطلوبی ارزیابی شده‌می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و نمودار فراوانی داده‌ها، از آزمون‌های همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون رگرسیون گام به‌گام بهره گیری گردید.

بر اساس نتایج آزمونهای همبستگی پیرسون، یافته‌های پژوهش حاکی از آن می باشد که متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد به برند و متغیر احساس به برند با اندازه فروش بیمه عمر ارتباط معناداری دارند و بر اساس رگرسیون گام به گام دو متغیر اعتماد به برند و احساس به برند نتوانسته‌اند 73/0 از واریانس متغیر فروش بیمه عمر را تبیین و توجیه نماید.

کلید واژه‌گان: تبلیغات، اعتماد به برند، احساس به برند، بیمه عمر، شرکتهای بیمه.

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه:

بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی موفق در جهان، به ارائه خدمات کارامد و منطبق با نیاز مشتری، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی می نگرند. ضرورت مبادله مؤثر بین مشتریان و عرضه کنندگان داخلی، به گونه وسیعی در نوشته های مدیریتی مورد بحث قرار گرفته می باشد و صاحب نظران اتفاق نظر دارند که خدمات بهتر به مشتریان داخلی، به ارایه خدمات بهتر به مشتریان خارجی منتهی می گردد.

در پذیرش این اصل دیگر تردیدی وجود ندارد که بقای سازمانهای تولیدی وخدماتی در گرو حفظ و افزایش مشتریان آنهاست، برای این مقصود ضروریست هر سازمان به عوامل مهم و تاثیرگزار رضایت مشتریان بیاندیشد و با توصیف و پیش‌بینی و نیز کنترل این متغیرها بتواند اندازه رضایت مشتریان را مدیریت نموده و آن را به سمت بهبودی سوق دهد. نام و نشان تجاری یا برند نقشی اساسی در شرکت­های خدماتی بازی می کند زیرا نام و نشان تجاری قوی[1] اعتماد مشتریان را در ارتباط با خرید محصولات ناملموس افزایش می­دهد. نام و نشان تجاری قوی، مشتریان را قادر می­سازد تا بهتر بتوانند محصولات ناملموس را تجسم کرده و درک کنند. در ارتباط با خدمات که مقایسه و ارزیابی اولیه در ارتباط با خرید خدمت مشکل می باشد، نام و نشان تجاری تأثیر مهمی را اعمال می­کند.

اعتماد، احساس و وفاداری به نام و نشان تجاری برای شرکت­ها دارای مزایای فراوانی می باشد، زیرا که موجب کاهش آسیب­پذیری شرکت به فعالیت­های رقابتی، کاهش هزینه­های شرکت، افزایش حاشیه­های مالی و افزایش ارتباطات بازاریابی موثر می گردد (Kim et al.,2008) و ایجاد و حفظ اعتماد، احساس و وفاداری مصرف کننده به نام تجاری در قلب برنامه‌های بازاریابی شرکت­ها به ویژه در بازار­های رقابتی قرار دارد (Sweeney & Swait ,2008). واژه برند[2]دارای چندین معنی می باشد. برند نه تنها یک محصول واقعی می باشد بلکه یک دارایی ناملموس با ارزش نیزهست. هر برند، دارای ویژگی های محسوس ونامحسوس می باشد که هر محصول را از محصولی دیگر متمایزمی کند. (Kim et al,2003)

برند به عنوان جزئی جدانشدنی از ارزش شرکت می باشد و یک دارایی استراتژیک1است که می‌تواند به عنوان محرک فرآیند برنامه­ریزی بازاریابی شرکت محسوب گردد. بدین معنی که برند می‌تواند به عنوان مزیت رقابتی یک شرکت در نظر گرفته گردد.(Wong & Merrilee , 2008 )

1-2- اظهار مسئله:

لویت[3] و کاتلر2  مانند نخستین پژوهشگرانی بودند که در مطالعات خود بر اهمیت به مشتریان و کارکنان شرکت توجه داشتند. آنها اینطور مطرح کردند که کارکنان یک شرکت نیز در حقیقت مشتریان آن می باشند و بایستی نیاز و خواسته­های آنان نیز مورد توجه قرارگیرد. پس جذب، توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی توانائیها، ارزش آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و بالابردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالای کیفیت محصولات و خدمات رهنمون می­سازد. در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت.

به بیانی دیگر در محیطی که رقابت در آن پیوسته در حال افزایش می باشد شرکت­ها می­بایست مشتری‌گرا باشند. زیربنای مفهوم بازاریابی، شناسایی نیازها و رضایت مشتری می­باشد که این امر منجر به حفظ و نگهداری مشتریان می گردد. همواره شرکت­ها منابع قابل­توجهی را برای سنجش و مدیریت رضایت و وفاداری مشتریان صرف می‌کنند.

درسالهای اخیر بازده دارایی‌های ناملموس برای بسیاری از شرکتها، دارای اهمیت بسیار زیادی گردیده می باشد. بازاریابی یکی از زمینه­های کاربردی می باشد که شرکت برای دستیابی به بازده فعالیتهایش کوشش بسیار زیادی می‌نماید(Seggie  et al,2004) . برندها بایستی مزایای رقابتی پایداری را برای شرکت ایجاد کنند، زیرا که اگر مشتریان مطلوبیت ویژه‌ای از برند دریافت کنند  شرکت می تواند به مزیت رقابتی دست یابد. پس برای مدیران برند مهم می باشد که به ابزارهای معتبر و قابل اطمینانی برای ارزیابی عملکرد برند مشتری محور دست پیدا کنند.

امروزه، تبلیغات به عنوان یک محصول میان رشته­ای توجه بسیاری از محققان حوزه مدیریت، ارتباطات و اقتصاد را به خود معطوف ساخته می باشد. پژوهشگران در بخش­های مختلف، با در نظر داشتن تاثیر ساز و کار تبلیغ در جامعه، به مطالعه آثار و آسیب شناسی تبلیغات می­پردازند( رسولی، 1386: 14، الف).

از آنجا که تبلیغات تجاری در نهایت با هدف انتقال اطلاعات و تغییر در رفتار مخاطبان قصد دارند موجبات افزایش مصرف کالایی خاص را پدید آورند و یا باورهای مشخصی را درمورد کالاها یا خدمات مرتبط با آن در جامعه رواج دهند، مطالعه محتوای این پیام­ها ضروری می باشد. گسترش زندگی شهری تحول بزرگی در زندگی اجتماعی و سازمانی به وجود آورده می باشد.کوچک شدن خانواده­ها از آثار این تحول می باشد که پشتوانه­ی خانوادگی فرد را محدود می­کند و فرد در جامعه مدرن شهری، پناه و پشتوانه صنعتی خود را از دست می­دهد. امرزوه بیمه راه حلی سازمانی برای پاسخ به این نیاز جوامع بشری در مقابله با بروز حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی می باشد. در جوامع توسعه یافته بیمه کالایی لوکس نیست، بلکه ضرورتی اولیه و بدیهی در جهت حفظ اطمینان و ایمنی و کاهش ضریب خسارت و ریسک پذیرفته شده می باشد. عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و
پوشش­های آن باعث ایجاد معضلات گسترده­ای در حین بروز خطر و حادثه می­گردد و گاه تبعات سخت و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. بایستی تدابیری اندیشیدکه بیمه به عنوان کالا و امری ضروری در سبد خانوار مردم قرار گیرد .

با این اوصاف چنین وظیفه سنگینی به عهده مسئولین و متولیان این امر می­باشد. در همین راستا یکی از ابزارهای گسترش فرهنگ بهره گیری از بیمه و تقویت توجه مطلوب مشتریان بیمه، تبلیغات می باشد. برای مدیریت هرشرکت بیمه، معرفی درست محصولات بیمه­ای به مردم فرآیندی اساسی می باشد. از طریق تبلیغات می­توان به کارایی و تاثیر در راستای اهداف شرکت بیمه در معرفی هر چه بهتر محصولات خود دست پیدا نمود و به صحت پیش­بینی­های صورت گرفته در مورد برنامه­ها پی برد.

بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا به شمار می رود. در دنیا درصد فروش بیمه‌های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه‌ای بسیار بالاتر می باشد و این آمار در بعضی کشورهای اروپا و آمریکایی به بیش از 90 درصد می‌رسد. بیمه عمر امکان سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی برای شرکتهای بیمه ایجاد می کند، زیرا بیشتر خسارتهای این محصول ب‌خصوص از نوع بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، قابل پیش‌بینی و زمانبندی می باشد و شرکتها منابع مالی طولانی‌مدت بدست می‌آورند و می‌توانند در فعالیتهای مورد نظر خود در عرصه‌های مختلف اقتصادی برنامه‌ریزی و مشارکت کنند. پس شرکتهای بیمه همواره به بیمه عمر به عنوان یک محصول ویژه اقتصادی می‌نگرند. اما صنعت بیمه کشور هنوز نتوانسته فروش بیمه عمر خود را در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دهد. اول اینکه بیشتر بیمه‌های فروخته شده شرکتهای بیمه از نوع بیمه‌های اجباری می باشد، دوم این محصولات دارای ریسک بسیار بالایی هستند و اعتمادی به حق‌بیمه‌های بدست آمده از این محصولات وجود ندارد و هرآن ممکن می باشد که شرکتهای بیمه چندین برابر حق بیمه عائدی خود را به بیمه‌گزار پرداخت کنند (مانند بیمه‌های شخص ثالث). سومین مطلب قابل توجه این می باشد که با وجود درصد بسیار پایین فروش بیمه‌های عمر در کشور، به علت افزایش تعداد شرکتهای بیمه‌ای فعال در کشور (این رقم از 4 چهار شرکت دهه شصت به 28 شرکت رسیده می باشد)، رقابت بسیار زیادی بین شرکتها برای جذب مشتریان بالقوه بیمه عمر، درکشور به وجودآمده می باشد.

بیمه عمر با وجود اهمیت بسیار زیادی که دارد، دارای پیچیدگی‌های خاص خود می باشد، هر نماینده بیمه توان فروش این محصول را ندارد، شرکتهای بیمه و نمایندگان بیمه که درصدد فروش بیمه عمر هستند، بایستی ارتباط موثر و قابل اعتمادی با مشتریان خود ایجاد کنند، فردی که قرار می باشد بیمه عمر خریداری نماید بایستی برای دهها سال به شرکت بیمه و  برند آن اعتماد کند، احساس خوبی از این شرکت و برند آن داشته باشد. قطعا اگر مشتریان نسبت به شرکت بیمه اعتماد و احساس خوشایندی نداشته باشند، بعید می باشد که شرکت یا نماینده او بتواند، آنها را به بیمه‌گزار خود تبدیل کند. در این خلال بحث تبلیغات می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای مورد بهره گیری شرکتها قرار بگیرد تا بتوانند اعتماد و احساس خوشایند شرکتهای بیمه را نسبت به خود ارتقاء و بهبود ببخشند.

پس، این طرح پژوهشی درصدد آن می باشد که تا چه اندازه شرکتهای بیمه توانسته‌اند با کمک تبلیغات مناسب، ضروری و موثر، اعتماد مشتریان مربوط به بیمه عمر را به شرکتهای خود افزایش و تقویت نمایند؟ تا چه اندازه در راستای توسعه احساس مطلوب به برند، شرکتها توانسته‌اند در امر تبلیغات سرمایه‌‌گذاری نمایند؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بیمه توانسته‌ می باشد اعتماد و احساس به برند شرکتها را در وضعیت مطلوبی نگه دارد؟ و در نهایت آیا بین اندازه تبلیغات شرکتهای بیمه و اعتماد و احساس به برند ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر پژوهش حاضر در صدد آن می باشد که وضعیت تبلیغات شرکتهای بیمه از منظر مشتریان چه وضعیتی دارد؟ آیا این اندازه تبلیغات بر اعتماد و احساس به برند مشتریان تاثیر دارد؟ اندازه تبلیغات شرکتها بر اندازه فروش بیمه عمر به چه اندازه تاثیر دارد؟ اعتماد و احساس مشتریان نسبت به شرکتهای بیمه در انتخاب بیمه عمر چقدر موثر بوده ‌می باشد. این سوالات و سوالاتی از این قیبل دغدغه پژوهش حاضر می باشد که این پایان‌نامه به مقصود یافتن پاسخ علمی و مستند و مستدل آنها انجام می‌گیرد.

  1. strong brand

1Brand

2.Teodor Levitt

  1. 3. katleer

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com