دانلود پایان نامه ارشد درباره انتخابات ریاست جمهوری، ریاست جمهوری، مردم‌سالاری دینی

بعد جامعه‌ای (46درصد) در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین کمترین میزان زمان اختصاص یافته به ابعاد جغرافیایی و تاریخی به ترتیب (19درصد) و (2درصد) بوده است. اولویت گذاری و مدت خبر از جمله راه های سنجش میزان اهمیت هر خبر برای دست اندرکاران یک بخش خبری است. بنابر این، اگر خبری در اولویت اول یا دوم و با مدت زمان بیشتری در کنداکتور بخش خبری قرار گیرد به نوعی نشان‌دهندۀ اهمیت آن موضوع برای آن بخش خبری است.
بر اساس داده‌های پژوهش حاضر و بنا به بازۀ زمانی مورد بررسی یعنی (اول فروردین تا سی‌و یک شهریور92) که با مناسبت های مهم اجتماعی و سیاسی انتخابات ریاست جمهوری نیز همراه بوده است، این دو بعد هویت ملی از آن رو در اولویت‌ها و زمان اختصاص یافته قابل ملاحظه‌ای مانند اولویت اول (46درصد) و اولویت‌های سوم و چهارم به بعد (26 و 21درصد) و بعد سیاسی با (23درصد) اولویت اول و اولویت‌های سوم و چهارم به بعد هرکدام به ترتیب با (42و 24درصد)، همچنین اختصاص زمان بیش از سه دقیقه در بعد سیاسی و بعد جامعه ای قرار داشته که حجم زیادی از این خبرها تحت تأثیر مناسبت‌های انتخابات ریاست جمهوری، بخشی از آن بازه زمانی بوده است. در این میان میزان پایین خبرهای مربوط به بعد دینی هویت ملی با (12درصد) در اولویت اول، (12درصد) در اولویت سوم، (5درصد) در اولویت چهارم به بعد و زمان اختصاص یافته به آن با توجه به همزمانی مناسبت هایی مانند ماه‌ مبارک رمضان، ولادت‌ها و شهادت‌های ائمه معصومین سزاوار توجه است. زیرا همچنانکه اشاره شد بازه مورد بررسی در تحقیق حاضر با مناسبت‌های ماه رمضان و ولادت ها و شهادت‌های ائمه معصومین همزمان بوده است و در نتیجه انتظار می‌رود میزان بازنمایی بعد هویت دینی در مقایسه با ابعاد دیگر بیش از اینها باشد.

جدول شمارۀ 4ـ21 میزان تخصیص زمان در اخبار 21 سیما و رابطه آن با بعد جامعه ای هویت ملی
مدت خبر

بعد جامعه ای
کمتر از یک دقیقه
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه
از سه تا چهار دقیقه
بیش از چهار دقیقه
احساس تعلق و عضویت در جامعی ملی ـ ایرانی
11.8
12.1
15.8
36.4
9.1
اعتقاد به داشتن سرنوشت مشترک و دغدغه نسبت به آینده
0.0
0.0
10.5
0.0
9.1
احساس افتخار نسبت به عضویت در جامعه ملی
3.9
6.1
5.3
0.0
0.0
موفقیت‌های فرهنگی و ورزشی ایرانیان در داخل و خارج
29.4
33.3
15.8
0.0
18.2
موفقیت‌های علمی و تکنولوژیک ایران در منطقه و جهان
5.9
24.2
5.3
27.3
9.1
امکانات اقتصادی مناطق مختلف کشور
19.6
18.2
18.4
9.1
0.0
چگونگی توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف ایران
15.7
0.0
5.3
18.2
36.4
معرفی مشکلات و معضلات اقتصادی و ارائه راهکارها
5.9
3.0
18.4
0.0
0.0
شخصیت‌های علمی، هنری، و دانشمندان ایرانی، استعدادهای درخشان، تجلیل و حمایت از نخبگان و برگزیدگان
5.9
3.0
2.6
0.0
0.0
لزوم هوشیاری و حفظ وحدت برای مقابله با دشمنان
2.0
0.0
0.0
9.1
18.2
ترکیبی از چند مقوله از مقوله های فوق
0.0
0.0
2.6
0.0
0.0
جمع
100
100
100
100
100
Chi-Square=960/71 df=40 Sig= 001/0
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (960/71)، درجه آزادی 40 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (001/0)، بین مدت خبرها و مقوله های بعد جامعه ای هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های جدول 4ـ20 از میان مقوله های بعد جامعه ای هویت ملی «چگونگی توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف ایران» بیشترین زمان را به خود اختصاص داده به نحوی که (18درصد) خبرهای این مقوله بین 3 تا چهار دقیقه و (36درصد) بیش از چهار دقیقه زمان پوشش را داشته است. «موفقیت‌های علمی و تکنولوژیک ایران در منطقه و جهان» با (27درصد) زمان بین سه تا چهار دقیقه و (9درصد) زمان بیش از چهار دقیقه و «احساس تعلق و عضویت در جامعه ملی ـ ایرانی» (36درصد) زمان سه تا چهار دقیقه زمان و (9درصد) بیش از چهار دقیقه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

جدول شمارۀ 4ـ22 میزان تخصیص زمان در اخبار 21 سیما و رابطه آن با بعد سیاسی هویت ملی
مدت خبر

بعد سیاسی
کمتر از یک دقیقه
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه
از سه تا چهار دقیقه
بیش از چهار دقیقه
استفاده از پرچم و سرود ملی، نقشه کشور، کتاب دینی و تحکیم سایر عناصر سازندی هویتی
34.3
20.8
27.3
25.0
3.7
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی
0.0
8.3
9.1
0.0
7.4
وجود دشمن مشترک خارجی و مقاومت مردم در برابر تهدیدات
11.4
0.0
9.1
0.0
7.4
شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی وحدت‌آفرین و هویت‌بخش
25.7
33.3
13.6
8.3
14.8
قومیت‌های مختلف در کشور به عنوان فرصتی برای همگرایی بیشتر
0.0
8.3
4.5
0.0
18.5
ضرورت تبعیت مردم و مسئولان از رهبر معظم انقلاب
8.6
4.2
9.1
0.0
11.1
لزوم وحدت مردم و مسئولان / تعامل و وحدت مسئولان سیاسی
0.0
0.0
9.1
8.3
7.4
الگو بودن نظام جمهوری اسلامی به عنوان مردم‌سالاری دینی
0.0
0.0
0.0
25.0
3.7
دفاع از یکپارچگی و همبستگی سیاسی
0.0
4.2
4.5
0.0
3.7
جایگاه کشور در نظام بین‌الملل
17.1
20.8
9.1
16.7
0.0
دفاع از تصمیم‌گیریهای سیستم سیاسی کشور (غلط یا درست)
2.9
0.0
4.5
16.7
11.1
ترکیبی از چند مقوله از مقوله های فوق
0.0
0.0
0.00.0
11.1
جمع
100
100
100
100
100
Chi-Square=676/77 df=44 Sig001/0=

با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (676/77)، درجه آزادی 44 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (001/0)، بین مدت خبرها و مقوله های بعد سیاسی هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد.
«استفاده از پرچم و سرود ملی، نقشه کشور، کتاب دینی و تحکیم سایر عناصر سازندی هویتی» ، «الگو بودن نظام جمهوری اسلامی به عنوان مردم‌سالاری دینی» و «جایگاه کشور در نظام بین‌الملل» بیشترین فراوانی و درصد (25درصد)، (25درصد) و (17درصد) بازنمایی در بین مقوله های این بعد هویت ملی در بازه مورد بررسی را داشته اند.

جدول شمارۀ 4ـ23 میزان تخصیص زمان در اخبار 21 سیما و رابطه آن با بعد جغرافیایی هویت ملی
مدت خبر

بعد جغرافیایی
کمتر از یک دقیقه
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه
از سه تا چهار دقیقه
بیش از چهار دقیقه
تصویر نقشه ایران و جایگاه آن در کره زمین
21.1
37.5
81.8
80.0
50.0
دلبستگی و تعلق به سرزمین ایران
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
آمادگی دفاع از مرز و خاک سرزمین ایران
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
نام شهرها و مناطق مختلف
31.6
12.5
6.1
20.0
25.0
معرفی اماکن مذهبی، طبیعی، تفریحی
(اکوتوریسم، اماکن تاریخی و ابنیه قدیمی در نقاط مختلف کشور)
42.1
25.0
12.1
0.0
25.0
جمع
100
100
100
100
100
Chi-Square=054/38 df=16 Sig= 001/0
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو (054/38)، درجه آزادی 16 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (001/0)، بین مدت خبرها و بعد جغرافیایی هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. بر پایه داده های جدول 4ـ23 مدت زمان اختصاص یافته به مقوله های بعد جغرافیایی با زمان بیش از 4 دقیقه، مقولهرهای «تصویر نقشه ایران و جایگاه آن در کره زمین» (50درصد) و « نام شهرها و مناطق مختلف کشور»و «معرفی اماکن مذهبی، طبیعی، تفریحی(اکوتوریسم، اماکن تاریخی و ابنیه قدیمی در نقاط مختلف کشور)» هرکدام با (50درصد) بیشترین زمان بازنمایی در بعد جغرافیایی را به خود اختصاص داده اند. البته اختصاص میزان بالای زمان به مقوله «تصویر نقشه ایران و جایگاه آن در کره زمین» (50درصد)، به دلیل پای ثابت اخبار هواشناسی در بخش خبری بوده است و چون با استفاده از گرافیک نقشه جغرافیایی کشور ایران بر روی کره زمین و نقاط مختلف آن در طول اخبار هواشناسی به تصویر کشیده شده است و از این رهگذر خواسته یا ناخواسته این تصور را در ذهن مخاطب متبادر ساخته است.

4-2-2-1-2پرسش دوم: بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما در بازنمایی هویت ملی تا چه میزان از شیوه «برجسته سازی» استفاده می کند؟
جدول شمارۀ 4ـ24 قالب اخبار21 سیما و رابطه آن با ابعاد هویت ملی
قالب خبر

ابعاد هویت ملی
خبر مکتوب
گزارش
ارتباط زنده و کارشناسی
وی سی
بعد جامعه ای
37.3
30.0
16.7
20.7
بعد فرهنگی
10.7
13.5
16.7

12.1

بعد سیاسی
30.5

18.8

33.3

32.8

بعد تاریخی
5.1

1.8

.0

.0

بعد جغرافیایی
9.0

24.1

0

12.1

بعد دینی
4.0

8.8

16.7

13.8

ترکیبی از چند بعد
3.4
2.9
16.7

8.6
جمع
100
100
100
100

Chi-Square=333/49 df=24 Sig= 002/0
با توجه به نتایج آماری بدست آمده از آزمون خی دو با (333/49)/ و درجه آزادی 24 و میزان خطای 5% با سطح اطمینان (002/0) بین قالب خبرها و ابعاد هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. همانطور که دونالدشاو و مک کامبز به عنوان پیشگامان فرضیه برجسته سازی گفته‏اند: نویسندگان روزنامه‌ها و پخش‏کنندگان برنامه‌های تلویزیونی نقش مهمی در شکل دادن به واقعیتهای اجتماعی دارند و این نقش را از طریق وظایف روزانه خویش که انتخاب و نمایش خبر می‏باشد انجام می‏دهند. این نقش رسانه‌ها یعنی توانایی اثر و تغییرشناختی در میان افراد و ساخت دادن به تفکر آنها برجسته‏سازی رسانه‌های جمعی خوانده شده است )لیتل جان، 1996: 341).
براساس این نظریه یا آنطورکه سورین و تانکارد شرح می دهند «فرضیه» (سورین و تانکارد،1388: 325)، رسانه‌ها با بزرگ و کوچک‏نمائی رویدادها و درجه‏بندی موضوعات سعی در برجسته نمودن رویداد در ذهن مخاطب دارند که این امر در راستای القاء دیدگاه رسانه به مخاطب نیز می‏باشد. این نظریه بر این دیدگاه استوار است که اگر رسانه‌های جمعی نتوانند با استفاده از بزرگنمایی رویداد، تغییر در رفتار مخاطب ایجاد کنند و لیکن می‏توانند به معرفت و دانش افراد تأثیر بگذارند و تغییرات شناختی در مخاطبان ایجاد کنند.
یکی از راه های و شیوه هایی که رسانه ها برای برجسته کردن خبرها و تحلیل های خود به کار می گیرند استفاده از قالب های متنوع خبری نظیر: خبر مکتوب، مصاحبه خبری، گزارش، تفسیر خبر و ارتباط های زنده با گزارشگران و کارشناسان موضوعات مختلف خبری است که در این میان خبر مکتوب به لحاظ ساختار و مدت زمان در مقایسه با دیگر قالب های خبری از اهمیت کمتری برخوردار است. نتایج این بررسی همچنانکه در جدول شماره 4-20 آمده است حاکی از آن است که از میان قالب های خبری (37درصد) خبر مکتوب، (30درصد) گزارش ها و (21درصد) وی سی مربوط به بعد جامعه‌ای و (30درصد) خبر مکتوب، (19درصد) گزارش و (33در
صد) وی سی به بعد سیاسی اختصاص یافته است. همچنین خبرهای بعد جغرافیایی (9درصد) خبر مکتوب، (24درصد) گزارش و (12درصد) وی سی و کمترین درصد استفاده از قالب های خبری پیش گفته در ابعاد فرهنگی با 10درصد خبر مکتوب، گزارش (13درصد) و وی سی (12درصد) و بعد دینی (4درصد) خبرمکتوب، (9درصد) و (14درصد) وی سی بوده است. به بیان دیگر، به نظر می آید در بحث برجسته ساختن هویت ملی، قالب خبری گزارش بیش از قالب های دیگر مورد توجه این بخش خبری بوده است. با این وصف، از آنجا که گزارش و وی‌سی در واقع (مجموعه ای از خبر، تصویر، تحلیل و گفتگو) هستند که از جهت اهمیت و میزان جذابیت برای مخاطب یک بسته خبری مهم محسوب می شوند، بنابر این می‌توان گفت که این بخش خبری دست کم در بازه مورد بررسی در این تحقیق، برای بازنمایی هویت ملی خاصه به ترتیب در دو بعد جامعه‌ای و سیاسی از قالب‌های مناسبی استفاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *