دانلود پایان نامه ارشد:رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد شیراز

پایاننامه برای اخذ کارشناسی ارشد ( M.A)

رشته و گرایش:

مدیریت آموزشی

 

عنوان:

ارتباط هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکترحسن رهگ

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

   عنوان                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….8

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………11

مبانی نظری هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………12

تعاریف هوش. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

تاریخچه هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….13

تعریف هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13

ذهن اخلاق مدار…………………………………………………………………………………………………………………………………………14

ابعاد هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

هفت اصل ضروری هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….16

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

اصول هوش اخلاقی در مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….17

عوامل موثر بر هوش اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………18

آموزش هوش اخلاقی به مدیران………………………………………………………………………………………………………………..19

اصول پنجگانه اخلاقی رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….19

تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان……………………………………………………………………………………………………….21

مبانی نظری تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………23

تاریخچه تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………..23

تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………23

ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..27

انواع تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

انواع مدل های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………33

راهکارهای موثر بر افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………40

ضرورت و در نظر داشتن تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..40

جستجو در سایت :   

پیامد های مثبت تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….41

مبانی نظری اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………42

مفهوم اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..42

ابعاد اعتماد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….46

اهمیت و ضرورت اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………….47

عوامل ایجاد اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………..50

عنوان                                                                                                                               صفحه

موانع اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………52

نظریه های اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………….53

زنجیره اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………65

پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..65

پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………67

چهارچوب مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………..71

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………72

ابزار و گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….73

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….79

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : یافته های پژوهش……………………………………………………………………81

داده­های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………82

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….84

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث…………………………………………………………………….91

بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….92

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..99

پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….99

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع فارسی…….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………..110

پرسشنامه هوش اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………………………….111

پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….113

پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….115

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه     

        

شکل 2-1: مدل سه مولفه ای تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….34

شکل 2-2: مدل نظری مودی،پروتر و استیز……………………………………………………………………………………………….38

شکل 2-3: مدل مفهومی پژوهش خنیفر …………………………………………………………………………………………………..39

شکل 2-4: نمودار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………..39

شکل 2-5: نمودار زنجیره ای اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..57

شکل 2-6: مدل اعتماد سازمانی میر، دیویس و اسکورمن ………………………………………………………………………58

شکل 2-7: محیط سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..61

شکل 2-8: چهارچوب مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..70

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه      

جدول 2-1: پیامد مثبت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………41

جدول 2-2: اعتماد پایین و اعتماد بالا در سازمان……………………………………………………………………………………….62

جدول 2-3: بعضی از ویژگی های سازمان ها با اعتماد بالا …………………………………………………………………………64

جدول 3-1: جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت……………………………………………………72

جدول 3-2: توزیع حجم جامعه آماری بر اساس تحصیلات ……………………………………………………………………….73

جدول 3-3: توزیع حجم جامعه آماری بر حسب حوزه کاری …………………………………………………………………….73

جدول 3-4: مقایسه آلفای به دست آمده درتحقیق مارتین وآستین………………………………………………………….75

جدول 3-5: ضریب آلفا کرونباخ بدست آمده در پژوهش…………………………………………………………………………..76

جدول 3-6: ابعاد و گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر ………………………………………………………….77

جدول 3-7: ضرایب آلفا کرونباخ بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی …………………………………………………………….78

جدول 3-8: پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه ……………………………………………………………………………………………..79

جدول 4-1: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر هوش اخلاقی و مولفه های آن………………….82

جدول 4-2: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر تعهد سازمانی و مولفه های آن…………………83

جدول 4-3: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر اعتماد سازمانی و مولفه های آن………………83

جدول 4-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

جدول  4-5: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد تعهد سازمانی……….85

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد اعتماد سازمانی………87

جدول 4-7: اختصار الگوی رگرسیون متغیرهای پیش­بینی­کننده تعهد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول 4-8: اختصار الگوی رگرسیون متغیرهای پیش­بینی­کننده اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

    چکیده :

این پژوهش با هدف تبیین ارتباط بین هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد170 نفر که 115 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌ گیری      طبقه ای تصادفی بوده می باشد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه‌های هوش اخلاقی لینک و کیل (2005)، تعهد سازمانی آلن و میر (1991) و پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه (2002) بهره گرفته شده می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. اما درخصوص ارتباط هوش اخلاقی با اعتماد سازمانی نتایج بیانگر آن بود که ارتباط مستقیم و معنا داری بین این دو متغیر هست.

واژگان کلیدی: هوش اخلاقی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی،کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

بدون تردید سازندگی درونی بشر و اصلاح و تهذیب نفس او در سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی او تأثیر بسزایی دارد. به طوری که اگر بشر تمامی علوم را تحصیل کند و کلیه ی نیروهای طبیعت را به تسخیر خویش در آورد، اما از تسخیر درون و تسلط نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیل به کمال، باز خواهد ماند. تربیت روحی و اخلاقی بشر و در یک کلام « برنامه ی بشر سازی »، برای هر جامعه ای امری به تمامیت جدّی و حیاتی می باشد. بر این اساس هوش اخلاقی[1] در برگیرنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله می باشد که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، معنوی و هیجانی شامل می گردد. این هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد. و او را قادر می سازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد(مظاهری،1388).

امروزه پیشرفت جامعه درگرو بهره گیری بهینه از نیروی انسانی جامعه می باشد. افراد از لحاظ توانایی ها و استعداد و علایق با یکدیگر متفاوت هستند پس انتظارات متفاوتی دارند حصول هدف های سازمانی به نحو مطلوب مستلزم تهیه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد. به تعبیری دیگر، مزیت دیگری که سازمان­ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند تنها در بکارگیری فن آوری جدید نیست بلکه بالا بردن اعتماد به نفس و اندازه تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته می باشد. اکنون موقعیت به صورتی درآمده که داشتن کارکنان پر انرژی و خلاق با سرمایه تعهد، مهم ترین منابع سازمانی در نظر گرفته می شوند. از این نظر یکی از موضوعات مهم در رفتار و روابط انسانی[2] تعهد می باشد، تأثیرمثبت تعهد سازمانی[3] بر عملکرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرارگرفته می باشد(آلن و می یر[4]،1991). تعهد، نوعی توجه واحساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه می باشد که در قضاوت ها، عملکرد و وفاداری فرد نسبت به سازمان، تأثیرگذار می باشد(نادی و مشفقی، 1388).

[1] – Moral intelligence

[2] – Human relationship

[3] – Organizational&commitment

[4] -allen&meyer

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com