دانلود تحقیق با موضوع مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

سهیم اطلاعات، اطلاعات پراکنده به دانش ضمنی یا صریح تبدیل می‌شود. با این حال، اطلاعات قطعی دست‌نخورده باقی می‌مانند که پردازش آن مستلزم تسهیم بیشتر است. مرحله دوم شامل تسهیم دانش ضمنی است که از این طریق، اطلاعات، دانش ضمنی و دانش صریح تسهیم شده بیشتر پردازش می‌شوند. برخی از آنها به دانش ضمنی یا صریح تبدیل می‌شوند و دانش ضمنی نسبت به اطلاعات از سهم بیشتری برخوردار می‌شود. طی تسهیم دانش صریح، دانش صریح افزایش می‌یابد، در حالی که دانش ضمنی سهم کمتری می‌گیرد و اطلاعات از کمترین سهم برخوردار می‌شود.

5-3) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق
با توجه به رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش، به مدیران شرکت های بیمه ایران در استان گیلان پیشنهاد می گردد با افزایش مشارکت و تعامل اجتماعی و همچنین افزایش اعتماد اجتماعی بین یکدیگر و همچنین با مشارکت دادن کارکنان در جلسه ها و گروه های مختلف، و مشارکت دادن واحدها و افراد در تصمیم گیری ها، تنظیم بودجه و… در مرکز، موجبات ارتقای سطح مهارت های اجتماعی کارکنان فراهم گردد تا از این طریق سطح دانش سازمان ارتقاء یابد.
با توجه به رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش ، پیشنهاد می گردد شرایطی فراهم شود که کارکنان و مدیران، احساس نزدیکی و همیاری و تعلق بیشتری با یکدیگر داشته باشند و بر پشتیبانی دوجانبه افراد تاکید شود و اگر کارکنان سازمان، اشتباهی مرتکب شوند، راهنمایی و از سوی مدیر طرد نشوند. شودو همچنین با تشکیل گروه های غیررسمی ورزشی، علمی و مذهبی و برگزاری اردوهای تفریحی و کوه پیمایی ها، برنامه سفر با کارکنان و مدیران و حتی خانواده های کارکنان و بازنشستگان، باعث تقویت شبکه های ارتباطی و تبادل تجارب و کاهش تنش ها در صنایع خودرو سازی سایپا شده و از این طریق باعث ارتقاء سطح دانش در کارکنان و سازمان شد.
با توجه به رابطه مستقیم بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ، پیشنهاد می گردد کارکنان در دوره های آموزشی و تجاری بمنظور دانش افزایی و افزایش سطح علمی در راستای جذب دانش شرکت نمایند و از این طریق باعث بهبود عملکرد کارکنان در سازمان گردند.
با توجه به رابطه مستقیم بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ، پیشنهاد می گردد کارکنان سازمان در کنفرانس های علمی و کنگره ها جهت جذب دانش و دانش افزایی و تسهیم و انتقال دانش شرکت نمایند و از این طریق باعث بهبود عملکرد کارکنان در سازمان گردند.
با توجه به رابطه مستقیم بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ، پیشنهاد می گردد جهت گسترش تسهیم و انتقال دانش، سازمان با سازمان های تحقیقاتی و دانشگاهی در خصوص جذب و استخدام کارکنان دانشی همکاری نماید تا باعث ارتقاء بهره وری کارکنان گردد.
بیشترین تاثیر بین سرمایه شناختی و انتقال دانش (61/0) است. پیشنهاد می گردد با احترام گذاشتن به دبدگاه ها و نظرات یکدیگر و توافق در انجام کارها باعث تسهیل در انتقال دانش سازمان شد.
سرمایه اجتماعى، مجموعه هنجارهاى موجود در نظام هاى اجتماعى است که موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى آن جامعه می شود و سطح هزینه ها ى تبادلات و ارتباطات را کاهش می دهد. لذا پیشنهاد می گردد توجه ویژه ای به این سازه مهم در سازمان شود.

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی به بررسی ارتباط سایر ابعاد مدیریت دانش( مانند اکتشاف دانش، ارزیابی دانش، اکتساب دانش) و عملکرد سازمانی نیز پرداخته شود.
به دلیل اهمیت بسیار زیاد مدیریت دانش، پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی فرایند مدیریت دانش در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان اجرایی گردد
پیشنهاد می گردد این موضوع در سایر سازمان های کشور انجام گیرد تا قدرت تعمیم پذیری تحقیق افزایش یابد و نتایج آنها با یگدیگر مقایسه گردد.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی با پرسشنامه های دیگر نیز این موضوع بررسی گردد و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردد.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به بررسی نقش تعدیل گری به جای نقش میانجی گری مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی پرداخته شود.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به بررسی مدیریت دانش و نوآوری پرداخته شود.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از روش های غیر حضوری مانند پست بی نام برای پخش پرسشنامه استفاده گردد تا از این طریق افراد با آرامش کامل و بدون ترس از اینکه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها افشا شود به طور کاملا واقع بینانه به سوالات پاسخ دهند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی سوالات طوری طراحی شود که درک و فهم آن برای پاسخ دهندگان آسان باشد.

5-5) محدودیت ها ی تحقیق
یکی از متغیر های این تحقیق مدیریت دانش بود. ولی در این تحقیق به بررسی تمام ابعاد مدیریت دانش پرداخته نشد.
جامعه این تحقیق کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان بود که نمی توان تنها با تحقیق در یک سازمان نتایج تحقیق را به کل سازمانها تعمیم داد.
در این تحقیق برای سنجش متغیرها تنها از پزسشنامه استفاده شد . در حالیکه می توان از ابزار مصاحبه نیز استفاده نمود.
بعضی ها نیز از نحوه طرح سوالات راضی نبوده پس همکاری نمی کردند .
قلمرو زمانی تحقیق 6 ماه بود که در بازه زمانی نمی توان بطور جامع به تمام سازه های تحقیق پرداخت.
کمبود اطلاعات در بین پاسخ دهندگان پیرامون سازه های تحقیق از محدودیت های تحقیق بود

فهرست منابع و ماخذ :
ابطحی، حسین، صلواتی، عادل،( 1385)، مدیریت دانش در سازمان، تهران، انتشارات پیوند نو.
احمدی ، محسن،(1391)، تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) )مطالعۀ موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران(،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت،ص1-18.
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1380). «بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، نامه علوم اجتماعی، ش 17 (13۶2)، بهار و تابستان.
الوانی،سید مهدی و نقوی،سید علی(1387)،سرمایه اجتماعی:مفاهیم و نظریه ها،پایگاه مجلات تخصصی نورمگز،فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره 34
امیرخانی امیرحسین،(1384)، کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان، پیک نور- علوم انسانی،3،13، ص 131-140.
تاجبخش، کیان، (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران : شیرازه.
رنانی، محسن (1385)، «نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه اقتصادی»، دریچه، فصلنامه‌ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صص 23-4.
روح الامینی، محمود، (1384)، زمینه فرهنگ شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ جهارم.

دموری ، داریوش و منصوری، حسین و طاهری دمنه، محسن،(1388)، بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی در دانشگاه اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی ، سال سیزدهم، شماره 1، 44-66.
فوکویاما، فرانسیس(2000)، بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان.
محسنی تبریزی، علیرضا، (1375)، بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی سیاسی، نامه پژوهش فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1، مرکز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
یوسفی،سجاد و مرادی، مرتضی و تیشه ورز دائم ، محمدکاظم،(1389)، نقش تعهد سازمانی در تسهیم دانش، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال هفتم،شماره30،ص23-36.
اکبری، نعمت الله، (1378)، مباحثی از توسعه اقصادی در ایران، مقاله نگرش متدولوژیک بر تفاوت و تعدد در مفاهیم توسعه، نشر هشت بهشت: اصفهان.

Adler, P.S. & S. Kwon (2002). Social Capital: Prospects for a NewConcept, Academy of Management Review, Vol. 27, No. 1, p. 17-40.
Bhatt, G.D. (2001), “Knowledge management in organizations: examining the interactionbetween technologies, techniques, and people”, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, pp. 68-75.
Beaudoi C.E.(2010), Boris N.W., Brown L., Littrell M.A. and Macintyre K.C., The multilevel effects of bonding and bridging social capital on child and adolescent health and psychosocial outcomes in Malawi, International Journal of Social Science & Medicine, Vol. 70, No.9, May, 2010, pp.1547-1572.
Bourdieu,pierre,(2009),the forms of capital , injohn G. Richardson (ed).handbook of theory andresearch for the sociology of educatin. New York: Greenwood press. P.241-258.
Cappelli, P. (2002).” Social Capitaland Retraining”, university of Pennsylvania, Philadelphia.
Coleman , james.(2008), social capital in the creation of human capita American journal of sociology supplement): p.95-120
Dollery, B.E. and Worthington, A.C.(1996) «The Evaluation of Public Policy: Normative Economic Theories of Government Failure», Journal of Interdisciplinary Economics, 7, p. 27–39.
Drukker, M.C. and Kaplan, 2003. Children’shealth-related quality of life, neighbourhood socio-economicdeprivation and social capital. Acontextual analysis. Social Science andMedicine. 57(5), pp. 825-841.
Jung-Chi P (2006). An empirical study of the relationship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP). Management Decision; 44: 105-122.
Foos, Ted., Schum, Gray and Rothenberg, Sandra(2008). Tacit Knowledge Transfer and the Knowledge Disconnect, Knowledge Management, Vol. 10, No. 1, 6-18.
Friga, Paul(2004). Codification Strategies in Knowledge Management Processes Learning from Stimulation: the University of North Carolina Chapel.
Flávio T, Maria Borges Tiago,T and Couto,J.P(2010), Assessing the Drivers of Virtual Knowledge Management Impact in European Firms’ Performance: an Exploratory Analysis, Electronic Journal of Knowledge Management Volume 7 Issue 2, (267 – 276).
Gooderham, P. Minbaeva, Dpedersen, T (2007) “Initiating Social capital for knowledge Transfer in the Multinational corporation” available at http://uk. Cbs. dk/ content/ view/ full/ 42115.
Gottschalk Petter, (2005) Strategic Knowledge Management Technology. Idea Group Publishing.
Greene, J.P.( 2001).“Social and cultural capital in Colonial British America: a case study”, in Rotberg, R. (Ed.), Patterns of Social Capital: Stability and Change in Historical Perspective, Cambridge University Press, Cambridge,85-98
Jung-Chi P (2008). An empirical study of the relationship betweenknowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP). ManagementDecision; 44: 105-122
Kassani, K. and Kassani, A., 2008. Investigation of Effectives Factors upon theFormation of Social Capital among theIlamian Youth. Ardabil journal of health. 1(2), p. 72.
Kaweevisultrakul, Tannin. And Chan Peng (2007). “Impact of cultural barriers on knowledge management implementation: evidence from Thailand”.Journal of American academy of business Cambridge, 11(1).
Kim, D. and Kawachi, I., 2007. US state-level social capital and health-related quality of life: multilevel evidence of main, mediating, and modifying effects. Annals of epidemiology. 17(4), pp. 258-269.
King WR (2005). Communications and information processing as acritical success factor in the effective knowledge organization.International Journal of Business Information Systems; 10: 31-52.
King

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *