No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آلودگی، آفلاتوکسین، تولید

ا در کل یعنی شیر کم چرب تعیین کرده است. علاوه بر این بررسیهای نظارتی در چندین کشوردر سرتاسر جهان مکرراً در حال انجام است تا میزان آفلاتوکسین M در شیر و محصولات شیری تعیین گردد. تنها چند مورد از آن‌ها مربوط به وجود آن در ماست است. به منظور […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی determination، Interaction، Technology

ال ایران. رزاقی ابیانه م، احمدی ی، قهفرخی م، علی نژاد س. 1390 . آفلاتوکسین‌ها و اهمیت آن‌ها در بهداشت عمومی و کشاورزی. تهران. اول. انتشارات: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، 209 صفحه. روحی پ، نیکوپور ه ، فراهانی ا، خسروی دارانی ک .1385. اثر متغیرهای فرایند بر […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی زنان باردار، حقوق مصرف کننده، درجه حرارت

س 12BB در بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در پایان مرحله نگهداری در جدول (7-4) و پیوست (ه-1) نشان داده شده است. از تجزیه آماری داده های مربوط به رشد جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس 12BB بین بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در دو غلظت ( ppb […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، لاکتوباسیلوس، B1

نتی گراد نمونه غلظت آفلاتوکسین M1 (g/lµ) c (mean ± SD) درصد کاهش آفلاتوکسین M1 موجود میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 05/0 میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 1/0 میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 05/0 میزان آفلاتوکسین M1 تلقیح شده µg/l 1/0 شیر پاستوریزه شده a 003/0± 049/0 […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، M1، لاکتوباسیلوس

یافته است . بر اساس مطالعه دیگری که توسط حکمت و همکاران (1992) صورت گرفت، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم قادر به تولید اسید و رشد در محیط اسیدی بستنی می باشند. میزان تولید اسید در بستنی تخمیری سریع تر و بیشتر از غیر تخمیری است. شاید به دلیل فرایند حرارتی […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی نرم افزار

آزمایشات شامل تعیینpH، رشد جمعیت میکروبی و مقادیر آفلاتوکسین بوده که مطابق روش‌های زیر انجام گردید. 3-5-3-1- آزمون تعیین pH جهت انجام این آزمون از روش استاندارد ملی ایران به شماره 2852 با استفاده از PH متر (مدل Metrohm) اندازه گیری شد . مقدار 5 گرم از شربت را وزن […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، شیر، M1

پنیراست ولی چون آب پنیر فشرده و خشک می‌شود تا پودر کشک بدست آید لذا باز هم آفلاتوکسین M1 در این غذا باقی می ماند و باعث خطراتی برای سلامت عموم می‌گردد. گارمین و همکاران74 در سال 2007 به بررسیپایداری آفلاتوکسین M1 در طی تولید محصولات لبنی تخمیریپرداختند :ممکن است […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده

0 میکرو ارگانیسم را از نظر توانایی آن‌ها جهت تجزیه آفلاتوکسین‌ها مورد بررسی قراردادند. و در این بین تنها یک باکتری به نام فلاووباکتریوم اورانتیناکوم 184-B قادر به حذف معکوس آفلاتوکسین از محلول بود. بررسیهای اولیه نشان داد که pH و دما بر روی جذب سم توسط سلول‌ها تاثیر می […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، شهر تهران

نشان دادند که میزان آفلاتوکسین در اثر پاستوریزه کردن و هموژنیزه کردن شیر ثابت می‌ماند (ون اگموند54 و همکاران 2004- ویزمن و مارث55 1983 و گواریس56 2001). مطالعات مختلف که هرکدام نتایج متفاوتی را بدست آوردند. وجود تفاوت در داده های گزارش شده را می توان به استفاده از دماهای […]

توسط yyoozita، قبل