No category

پایان نامه با واژه های کلیدی نرم افزار

آزمایشات شامل تعیینpH، رشد جمعیت میکروبی و مقادیر آفلاتوکسین بوده که مطابق روش‌های زیر انجام گردید. 3-5-3-1- آزمون تعیین pH جهت انجام این آزمون از روش استاندارد ملی ایران به شماره 2852 با استفاده از PH متر (مدل Metrohm) اندازه بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، شیر، M1

پنیراست ولی چون آب پنیر فشرده و خشک می‌شود تا پودر کشک بدست آید لذا باز هم آفلاتوکسین M1 در این غذا باقی می ماند و باعث خطراتی برای سلامت عموم می‌گردد. گارمین و همکاران74 در سال 2007 به بررسیپایداری بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده

0 میکرو ارگانیسم را از نظر توانایی آن‌ها جهت تجزیه آفلاتوکسین‌ها مورد بررسی قراردادند. و در این بین تنها یک باکتری به نام فلاووباکتریوم اورانتیناکوم 184-B قادر به حذف معکوس آفلاتوکسین از محلول بود. بررسیهای اولیه نشان داد که pH بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آلودگی، آفلاتوکسین، تولید

ا در کل یعنی شیر کم چرب تعیین کرده است. علاوه بر این بررسیهای نظارتی در چندین کشوردر سرتاسر جهان مکرراً در حال انجام است تا میزان آفلاتوکسین M در شیر و محصولات شیری تعیین گردد. تنها چند مورد از بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، شهر تهران

نشان دادند که میزان آفلاتوکسین در اثر پاستوریزه کردن و هموژنیزه کردن شیر ثابت می‌ماند (ون اگموند54 و همکاران 2004- ویزمن و مارث55 1983 و گواریس56 2001). مطالعات مختلف که هرکدام نتایج متفاوتی را بدست آوردند. وجود تفاوت در داده بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان

وضـعیت بیشتر در دستگاه های Semi-preparative HPLC وPreparative HPLC بکار گرفته می‌شود (رزاقی ص107). 2-2-6-3- متد های اندازه گیری 1): Normalization یعنی فقط ثبت و اندازه گیری در صد پیک های مورد نظر در یک کروماتوگرام بجـز پیک‌های مربوط به بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت

موضوع مهم دیگر این است که غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر تا حد زیادی از یک حیوان به حیوان دیگر و از یکشیر دوشی به شیر دوشی متفاوت است ( ویلسون،1994). همچنین میزان آفلاتوکسین M1 در شیر در فصول مختلف بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت

مهمترین مایکوتوکسین‌ها شناخته شده اند. آن‌ها توسط تنها انواع محدودی آسپرژیلوس مثل آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس که جزء مشکل سازترین گونه‌های موجود بشمار می‌روند، ساخته می‌شوند. حالت بروز بیماری در ارتباط با آفلاتوکسین توسط عواملی چون سن، تغذیه،گونه، انواع بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت، مصرف کننده

می‌توانند دو نوع توکسین مختلف ایجاد نمایند ، بر روی بسیاری از سوبستر ها قادرندفقط یک نوع توکسین ایجاد کنند. قارچ‌ها مقدار توکسین کمتری را بر روی فرآورده‌های دامی تولید می‌کنند در حالی که بر روی فرآورده‌های گیاهی ، مثل بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده، عوامل موثر

ب تحریک و افزایش تولید سایتوکین در سلول های خونی و افزایش فعالیت ماکروفاژها می‌شود (کراس ،2002)16. 2-2-2-2-مهمترین پروبیوتیک‌های مصرفی 1- جنس بیفیدوباکترها گونه‌هایی که در صنایع شیر کاربرد دارند بیفیدوباکتریوم لانگوم، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم اینفنتیس، بیفیدوباکتریوم بروه هستند. 2- بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل