پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله قراردادهای نفتی

تاریخچه قراردادهای بیع متقابل 86گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل 88بند اول: تعریف بیع متقابل 89بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل 901ـ طولانی بودن پروژه 912ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل 913ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره شورهای اسلامی

مهلت اقامت، با اراده ای یک جانبه از کشور اسلام خارج شود. بنابراین بیگانه همان طور که حق ورود و اقامت دارد و دولت اسلامی مکلف به حفظ امنیت او در این مدت است، حق خروج از کشور را نیز بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره فعالیت های اقتصادی

مذهبیبا آن که دولت و حکومت اسلامی، حکومتی دینی و مبتنی بر اسلام است ولی در عین حال بیگانگانی که پیرو سایر ادیان هستند نیز فی الجمله از حق و آزادی «داشتن عقیده و رفتار مذهبی » برخوردارند، البته باید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره نظام حقوقی اسلام

هیچ گونه شک و تردیدی را باقی نمی گذارد، مستامن و بیگانه اگرچه برادر دینی مسلمانان بشمار نمی آیند اما از نظر انسانیت با آنان مشترک اند. کلام زیبای امیرمومنان خطاب به مالک اشتر بهترین نمونه این حقیقت متعالی است، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره روابط اجتماعی

ناب اسلام برسند بدون کوچک ترین تعرض و آزار، آنان را به وطن و مامن اصلی خودشان در دارالحرب باز می گردانند . گفتار دوم: روایاتروایات صادر شده از معصومان (ع) نکات مفیدی را درباره استیمان بیان می کند که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین الملل

نیز ضروری به نظر می رسد که اگرچه برخی موارد جزئی پیش بینی شده در کنوانسیون 1951، پروتکل الحاقی و سایر مقررات مربوط به پناهندگان بطور کامل در منابع فقهی و اسلامی لحاظ نشده است، لیکن از آنجا که اغلب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر

تمایز، برای آنکه مشروع و معتبر تلقی شود باید شرایطی داشته باشد و از جمله آن شرایط این است که قانونی باشد، هدف مشروع داشته باشد، منطقی باشد و همچنین عینی و متناسب باشد و حال آنکه تمیز و تفکیک بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد حملات تروریستی

قرار ندارد نیز گسترش دهد. از سال 1977 به بعد مجمع عمومی حمایت از اشخاص پناهنده و آواره را در حوزه صلاحیت کمیسریای عالی قرار داده است. در اینجا اصطلاح اشخاص آواره به معنی قربانیان بلایای ایجاد شده به وسیله بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره حقوق بین الملل

منابع و مآخذ 142 علائم ونشانه های اختصاریبی تاریخ نشر،بدون تاریخ نشر بی تابی محل نشر،بدون جای نشر بی جاجلد جصفحه صصفحات صصشماره شهجری شمسی ه.شهجری قمری ه.قهجری هـهمان نویسنده ،همان اثر همان میلادی م چکیده بررسی تطبیقی مسائل حقوقی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل