پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (716)

4-2-5- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کاری664-2-6- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر دانشگاه664-3- تجزیه و تحلیل استنباطی674-3-1- بررسی پایایی تحقیق674-3-2- وضعیت نرمال بودن متغیرهای ، خلق دانش، تبدیل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (717)

2-21-4- نوآوری سازمانی:502-22- فرآیند نوآوری502-23- مطالعات بازارگرایی51فصل سوم: روش شناسی تحقیق533-1- مقدمه543-2- فرایند تحقیق543-3- فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق553-4- روش تحقیق573-5- جامعه و نمونه آماری573-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها583-7- روش جمع‌آوری داده‌ها583-8- شرح پرسشنامه593-9- اعتبار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (718)

4-1- مقدمه24-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان24-3- آماره های استنباطی:24-4- آزمون فرضیات:25-1- مقدمه25-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار25-3- نتایج آزمونها25-4- بحث25-5- نتیجه گیری25-6- پیشنهادات2فهرست منابع و مآخذ2پرسشنامه2 مقدمه نیروی انسانی مهمترین رکن یک Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (719)

3-6-1) جامعهآماری723-6-2) قلمرومکانیتحقیق733-6-3) قلمروزمانیتحقیق733-6-4) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه733-8) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات75فصل چهارم:4-1- مقدمه774-2- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان774-3- تحلیلاستنباطیدادهها794-3-1-بررسینرمالبودنمتغیرها804-3-1-1- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه804-3-1-2- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی814-3-3- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته814-3-3-1- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی814-3-3-2- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی824-3-3-3- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی834-3-3-6- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی83فصل پنجم:5-1- مقدمه865-2- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیکار865-3- نتایجآزمونها875-3-1- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی875-3-1 -1 آزمونفرضیهفرعی1: همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد..875-3-1 -2 آزمونفرضیهفرعی2: همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد885-3-1 -3 آزمونفرضیهفرعی3: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.885-3-2- آزمونفرضیهاصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد.895-4- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی90منابعوماخذ97مقدمهتحولات قرن Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (720)

1-3) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق همانطوری که قبلا اشاره شد امروزه قسمت اعظم داراییهای سازمانهارا داراییهای نامشهود تشکیل میدهند و روشهای حسابداری قادر به اندازه گیری آنها نیستند (Sullivan et al., 2000). از طرفی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (721)

فصلسوم: روششناسیتحقیق533-1- مقدمه543-2- فرایندتحقیق543-3- فرضیههاومدلمفهومیتحقیق553-4- روشتحقیق573-5- جامعهونمونهآماری573-6- ابزارجمع‌آوریداده‌ها583-7- روشجمع‌آوریداده‌ها583-8- شرحپرسشنامه593-9- اعتباروقابلیتاعتمادیارواییوپایایی593-10- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها61فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیهها624-1- مقدمه634-2 توصیفوتحلیلدادههایجمعیتشناختی644-2-1 جنسیت644-2-2 وضعیتتاهل644-2-3 تحصیلات654-2-4 سن664-2-5- تجربهکاری674-3- تحلیلاستنباطی674-3-1) محاسبهضریبهمبستگیپیرسونبهمنظوربررسیروابطمیانهریکازمتغیرهایگرایشبازارونوآوری69آزمونفرضیهشمارهیک69آزمونفرضیهشمارهدو70آزمونفرضیهشمارهسه71آزمونفرضیهاصلی724-3-2)آزمونتحلیلواریانسفریدمن73فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات765-1) مقدمه775-2) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونهمبستگیپیرسون785-3) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونتحلیلواریانسفریدمن795-4) ارائهپیشنهادات795-4-1)پیشنهاداتبرمبناییافته‌هایتحقیق805-4-2) پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی81منابع83پیوستها87پیوست1: پرسشنامهپژوهش88پیوست 2 : خروجیهایSPSS94 مقدمهموفقیتدرفضایرقابتیموجودبهخصوص صنایع کوچک Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (722)

2-8-2- استیفن رابینز622-8-3- دفت642-8-3-1- رهبر اندیشمند662-8-3-2- تفویض اختیار به کارکنان672-8-3-3- استراتژی خود جوش682-8-3-4- فرهنگ قوی682-8-3-5-مبادله اطلاعات692-8-3-6- ساختارهای افقی702-8-4- کالون‌و‌یک ولیون702-8-4-1- رهبران با بینش712-8-4-2- وجود برنامه و نظام سنجش712-8-4-3- اطلاعات722-8-4-4- ابتکار و نوآوری722-8-4-5- اقدام722-8-5- لوتانز722-8-6- سازمان Read more…

By 92, ago